Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 13/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu o základních podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko

Částka 3/1985
Platnost od 08.03.1985
Účinnost od 01.04.1985
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

13

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu

ze dne 15. ledna 1985

o základních podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství, federální ministerstvo všeobecného strojírenství a federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod číslem 45/1983 Sb. (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

Předmět úpravy a rozsah platnosti

Tato vyhláška upravuje hospodářské závazky při

a) přípravě a provádění strojírenských a elektrotechnických dodávek vyššími dodavatelskými formami (§ 2 odst. 1 a 2) 1) a

b) dodávkách montáže a smontovaných strojů, zařízení nebo konstrukcí,

určených pro tuzemsko.

ČÁST DRUHÁ

Dodávky uskutečňované vyššími dodavatelskými formami

HLAVA PRVNÍ

Společná ustanovení

§ 2

Základní pojmy

(1) Vyššími dodavatelskými formami podle této vyhlášky se rozumějí

a) vyšší dodávky podle hlavy druhé této části,

b) vyšší dodávky podle hlavy čtvrté této části,

(2) Dodávky uskutečňované vyššími dodavatelskými formami se provádějí jako finální nebo generální dodávky nebo finální poddodávky.

(3) Souborem strojů a zařízení (dále jen "soubor") se rozumějí stroje, zařízení a přístroje, popřípadě včetně příslušného systému řízení, které plní společnou ucelenou funkci určenou projektem.

(4) Systémem řízení se rozumějí zařízení a přístroje, které plní společnou ucelenou funkci určenou projektem. Je-li součástí systému řízení počítačový systém (systémy), musí programové vybavení systému řízení zajišťovat funkci příslušné části systému řízení stanovenou projektem.

§ 3 – § 11zrušeno

Smlouva o přípravě dodávekzrušeno

§ 12 – § 17zrušeno

Smlouva o spolupráci na projektové a organizační přípravě stavbyzrušeno

§ 18 – § 20zrušeno

Smlouva o obstarání strojů a zařízení nebo souborů z dovozuzrušeno

§ 21, § 22zrušeno

HLAVA DRUHÁzrušeno

§ 23 – § 51zrušeno

§ 52

Vady dodávek

(K § 133, 290, 291, 294 a 306 zákona)

(1) Z hlediska jakosti své dodávky odpovídá dodavatel za použitý materiál a dílenské provedení a za konstrukci dodaných strojů a zařízení (včetně náhradních dílů), za správné zpracování projektu nebo jeho části, popřípadě prováděcí dokumentace, pokud byly součástí dodávky, za kvalitu a úplnost dodané montáže a sjednaným způsobem za funkci dodávky a za dosažení smluvených hodnot jakostně technických ukazatelů (záruka za výkon).

(2) Vadou dodávky není

a) odchylka od projektu, která nemění přijaté řešení a nezvyšuje cenu prací, jestliže byla dohodnuta alespoň odsouhlaseným zápisem v deníku,

b) nezbytnost náhrady jednotlivých strojů a zařízení, popřípadě jejich součástí po uplynutí jejich životnosti nebo opotřebení jednotlivých strojů a zařízení, popřípadě jejich součástí v souladu s jejich technickými podmínkami, normami apod.

(3) Jestliže vyšší dodavatel dodává stroje a zařízení nebo soubor z dovozu jako součást své dodávky (§ 7 odst. 2 a 3), odpovídá za jejich jakost stejně, jako kdyby použil tuzemské stroje a zařízení nebo soubory.

§ 53

Výjimky ze záruky

(K § 133 odst. 2 a § 291 zákona)

(1) Dodavatel neodpovídá

a) za poškození nebo zničení bezpečnostních zařízení, jejichž účelem je, aby se poškodila (zničila) při přílišném namáhání, k němuž došlo při plnění této jejich funkce, s výjimkou případů, že poškození bylo způsobeno vadou dodávky,

b) za vady vzniklé v důsledku nedodržení předaných návodů k obsluze a údržbě jednotlivých strojů a zařízení nebo použitím jednotlivých strojů a zařízení v pracovních podmínkách odlišných od sjednaných nebo obvyklých podmínek,

c) za vady či nedostatky dodávky, které mají původ ve vadách cizích strojů; to neplatí, jestliže dodavatel při zahájení příslušných prací o vadě cizího stroje věděl nebo vědět musel a odběratele na ni neupozornil.

(2) Jestliže odběratel, popřípadě jiná organizace

a) bez účasti dodavatele přesto, že účast dodavatele byla sjednána, uvede soubor nebo jeho část do zkušebního provozu,

b) bez předchozí písemné dohody s dodavatelem provede nebo dá provést opravu na dodaných strojích nebo zařízeních; to neplatí, jestliže jde o opravy drobných vad, jejichž odstranění nestrpí odkladu a k jejichž provedení není účast dodavatele nutná,

c) bez souhlasu dodavatele provede na dodaných strojích a zařízeních jakékoliv změny,

má se za to, že vzniklé vady způsobil odběratel, pokud neprokáže, že provoz, opravy nebo změny neměly vliv na vznik vady.

§ 54

Reklamace

(K § 136, 294 a 308 zákona)

(1) Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit odběrateli, jakým způsobem a do kdy reklamaci vyřídí, nebo proč reklamaci neuznává. Bezplatné odstranění vady spočívá podle volby dodavatele v opravě, výměně, popřípadě v doplnění strojů a zařízení nebo jejich částí.

(2) Jestliže vada byla reklamována sice v záruční době, avšak nikoliv bez zbytečného odkladu po jejím zjištění a vada se v důsledku toho zvětšila, nese odběratel náklady, které by nevznikly, kdyby vada byla reklamována bez zbytečného odkladu.

(3) Dohodne-li se odběratel s dodavatelem provést opravu na místě, je odběratel povinen zajistit dodavateli v dohodnutém rozsahu pomocné pracovníky a zařízení, např. lešení, zdvihadla, dále drobný materiál a potřebnou energii a hmoty (vodu, páru, elektřinu, plyn, stlačený vzduch apod.); náklady s tím spojené hradí dodavatel.

§ 55

Majetkové důsledky porušení závazku

Povinnost hradit podle § 147 zákona ušlý zisk související s dodávkou souboru činí nejvýše 8 % z ceny dodávky.

§ 56, § 57, § 57azrušeno

HLAVA TŘETÍzrušeno

§ 58 – § 65zrušeno

HLAVA ČTVRTÁzrušeno

(K § 318b zákona)zrušeno

§ 66 – § 75zrušeno

§ 76

Odpovědnost za vady (záruka)

(K § 133 a 191 zákona)

(1) Dodavatel neodpovídá za vady či nedostatky dodávky způsobené dosavadním technologickým zařízením investora (provozovatele), které jeho dodávku ovlivňuje a které není předmětem dodávky rekonstrukce nebo modernizace.

(2) Jestliže odběratel neposkytl, popřípadě nezajistil pro dodavatele předání řádných a spolehlivých výchozích údajů o stavu strojů a zařízení, které jsou předmětem rekonstrukce nebo modernizace, má se za to, že vzniklé vady způsobil odběratel, pokud neprokáže, že tyto nedostatky neměly vliv na vznik vady.

§ 77zrušeno

§ 78

(1) Pro dodávky rekonstrukcí nebo modernizací platí též ustanovení § 52 až 55.

(2) Ustanovení § 56 platí obdobně.

(3) Pokud jde o dodávky rekonstrukcí nebo modernizací, které nejsou vyššími dodávkami, uskutečňují se podle § 318b zákona s přiměřeným použitím ustanovení této hlavy. Současně se podle povahy dodávky přiměřeně použijí též ustanovení pro dodávky montáží nebo pro dodávky smontovaných strojů, zařízení nebo konstrukcí.

HLAVA PÁTÁzrušeno

(K § 352 zákona)zrušeno

§ 78azrušeno

ČÁST TŘETÍzrušeno

HLAVA PRVNÍzrušeno

(K § 315 zákona)zrušeno

§ 79 – § 84zrušeno

§ 85

Prodloužení záruky

Pokud z důvodů vad montáže dojde k přerušení provozu, prodlužuje se záruční doba o dobu od odeslání reklamace do odstranění vad.

§ 86zrušeno

HLAVA DRUHÁzrušeno

§ 87 – § 94zrušeno

§ 95

Odpovědnost za vady

(K § 133, 291 a 294 zákona)

Z hlediska jakosti své dodávky odpovídá dodavatel za použitý materiál a dílenské provedení a za konstrukci dodaných strojů a zařízení, za kvalitu a úplnost dodané montáže a za funkci dodávky.

§ 96

Odpovědnost za vady počítačového systému

(K § 133, 291 a 294 zákona)

(1) Záruční doba činí jeden rok od splnění dodávky.

(2) Je-li dodávka počítačového systému vadná, má odběratel právo žádat též nové bezvadné plnění nebo zrušení smlouvy, jestliže se stejná vada, která brání řádnému provozu a užívání počítačového systému, vyskytuje opakovaně nebo jestliže počítačový systém po dobu delší než 6 měsíců nedosahuje stanovených nebo dohodnutých ukazatelů spolehlivosti. Toto právo může být uplatněno také jen pro samostatně použitelnou část počítačového systému, a pokud jde o vady programového vybavení, pro jeho příslušnou samostatnou část.

(3) Odběratel, který má právo požadovat nové bezvadné plnění nebo zrušení smlouvy, má kromě toho právo na zaplacení majetkové sankce ve výši 0,1 % z ceny dodávky, popřípadě části dodávky, které se požadavek na nové bezvadné plnění nebo zrušení smlouvy týká.

(4) Jde-li o vady programového vybavení, k jejichž odstranění je nutno znát programy nebo výpisy z části programového vybavení, v němž se vada projevuje, je odběratel povinen na žádost dodavatele poskytnout mu toto programové vybavení i potřebné konzultace.

§ 97zrušeno

§ 98

(1) Pro dodávky strojů podle § 87 platí ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) a b), odst. 2 písm. b) a c), § 54, 81 až 83.

(2) Ustanovení § 53 odst. 2 písm. a) platí přiměřeně.

(3) Ustanovení této hlavy se použijí obdobně i při dodávkách smontovaných strojů, jejichž součástí jsou počítačové systémy, popřípadě zařízení pracující podle programů realizovaných elektronickými řídícími jednotkami obdobnými počítačovým systémům.


ČÁST ČTVRTÁ

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 99, § 100zrušeno

§ 101

Ustanoveními této vyhlášky se řídí právní vztahy vzniklé po dni její účinnosti. Organizace se však mohou dohodnout, že se touto vyhláškou řídí též právní vztahy založené hospodářskými smlouvami uzavřenými před účinností této vyhlášky.

§ 102zrušeno

§ 103

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1985.


Ministr všeobecného strojírenství ČSSR:

Ing. Bahyl v. r.

Ministr hutnictví a těžkého strojírenství ČSSR:

Ing. Saul v. r.

Ministr elektrotechnického průmyslu ČSSR:

Prof. Ing. Kubát DrSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyšší dodávku stavby podle § 318a zákona upravuje samostatný předpis.

2) § 20 odst. 7 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 105/1981 Sb., o dokumentaci staveb.

3) § 38 vyhlášky č. 105/1981 Sb.

4) § 23 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím.

5) Podmínky Státní banky československé ze dne 1. září 1980 pro platy do zahraničí a pro uvolňování devizového krytí na úhradu závazků ze zahraničně hospodářské činnosti.

6) § 13, 17 a 19 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 181/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje.

7) § 25 odst. 6 vyhlášky Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 48/1980 Sb., o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu. § 319 zákona.

8) § 319 zákona.

9) § 12 vyhlášky č. 105/1981 Sb.

10) § 16 odst. 3 vyhlášky č. 105/1981 Sb.

11) Jde zejména o
a) členění stavby na provozní soubory a stavební objekty,
b) požadované výkonové parametry provozních souborů,
c) příslušné části návrhu rozpočtu,
d) přehlednou situaci stavby se zakreslením
- výstavbových částí směru postupu výstavby a umístění provozních souborů s vyznačením rozhodujících strojů,
- rozhodujících dopravních tras,
- ploch pro zařízení staveniště a trvalých stavebních objektů využitelných pro zařízení staveniště,
- návrh využití dosavadních základních prostředků pro účely zařízení staveniště,
e) návrh topologie příslušné části síťového grafu a termínů milníků, popř. dalších termínů vztahujících se k dodávce.

12) Elektrotechnická zařízení, potrubí a systémy řízení.

13) § 7 odst. 3 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 37/1983 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací.

14) Vyhláška č. 105/1981 Sb.

15) Příloha č. 9 část C vyhlášky č. 105/1981 Sb.

16) § 3 odst. 1 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 157/1976 Sb., o režimech staveb.

17) Příloha č. 1 vyhlášky č. 157/1976 Sb.

18) Bod 3 část F přílohy č. 9 vyhlášky č. 105/1981 Sb.

19) Bod 3 část C přílohy č. 9 vyhlášky č. 105/1981 Sb.

20) § 153 zákona.

21) Bod 1.409 Ceníku projektových prací VC-20/100.

22) Bod 1.2 část D přílohy č. 17 vyhlášky č. 105/1981 Sb.

23) § 6 odst. 2 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu.

25) Příloha č. 17 vyhlášky č. 105/1981 Sb. Výměr FCÚ č. 8065/10/81, kterým se stanoví sazby vedlejších rozpočtových nákladů.

26) § 32 až 37 vyhlášky Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 104/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací.

27) Vyhláška ministerstva dopravy č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky), ve znění pozdějších předpisů.

29) § 22 vyhlášky č. 104/1973 Sb.

30) § 320b zákona.

31) § 288 zákona.

32) § 4 vyhlášky Státní komise pro techniku, ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky č. 87/1966 Sb., o některých ekonomických opatřeních v investiční výstavbě.

33) § 42 odst. 2 vyhlášky č. 105/1981 Sb.

34) § 66 vyhlášky č. 105/1981 Sb.

35) § 13 odst. 4 vyhlášky č. 105/1981 Sb.

39) Počítačovým systémem pro systémy řízení se pro účely této vyhlášky rozumí funkčně ucelená jednota
a) technického vybavení počítačového systému a
b) programového vybavení zajišťujícího funkci příslušné části systému řízení.

40) Technickým vybavením počítačového systému se pro účely této vyhlášky rozumí technické vybavení základní jednotky počítačového systému včetně příslušenství a periferního zařízení počítačového systému v rozsahu jeho dané funkce vymezeném jeho technickými podmínkami.

41) Programovým vybavením zajišťujícím funkci příslušné části systému řízení se pro účely této vyhlášky rozumí souhrn programových prostředků, který umožňuje činnost příslušné části systému řízení v souladu s projektovou dokumentací.

42) Počítačovým systémem ostatním se pro účely této vyhlášky rozumí funkčně ucelená jednota
a) technického vybavení počítačového systému a
b) systémového (základního) programového vybavení.

43) Systémovým (základním) programovým vybavením se pro účely této vyhlášky rozumí souhrn programových prostředků, který umožňuje činnost technického vybavení počítačového systému a vymezuje v souladu s technickými podmínkami počítačového systému jeho operační vlastnosti a možnosti.

44) Zvláštním (aplikačním) programovým vybavením se pro účely této vyhlášky rozumějí programové prostředky, popřípadě jejich souhrn, navazující na programové vybavení zajišťující funkci příslušné části systému řízení, nebo na systémové (základní) programové vybavení, a to buď pro zpracování (řešení) určitého typu úloh nebo pro aplikaci na určitou úlohu.

Přesunout nahoru