Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 129/1985 Sb.Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1986

Částka 34/1985
Platnost od 17.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

129

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. prosince 1985

o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1986

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Základním cílem státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1986 (dále jen "státní plán") je zabezpečit další rozvoj národního hospodářství, především výraznějším zvyšováním efektivnosti a kvality veškeré práce a dosáhnout tak lepšího uspokojování hmotných a kulturních potřeb celé společnosti i občanů v souladu s jejich zásluhami a upevnění jejich sociálních jistot.

§ 2

Hlavní úkoly státního plánu jsou:

a) dosáhnout v České socialistické republice růstu národního důchodu o 3,2 % a převážnou část jeho přírůstku (90,7 %) krýt růstem společenské produktivity práce;

b) plánovaný růst národního důchodu zabezpečit proporcionálním rozvojem jednotlivých odvětví národního hospodářství; přitom zvýšit průmyslovou výrobu o 2,4 % a stavební práce prováděné stavebními organizacemi o 2,6 %; zemědělskou výrobu zvýšit tak, aby byly uspokojeny základní potřeby celé společnosti i občanů;

c) zabezpečit další posilování úlohy vědy a výzkumu a koncentraci výzkumné a vývojové základny na řešení rozhodujících úkolů rozvoje národního hospodářství;

d) plánovaný rozvoj ekonomiky zabezpečovat zejména využitím výsledků vědy a techniky k dosažení dalšího růstu produktivity práce ve všech odvětvích národního hospodářství;

e) zabezpečit maximální hospodárnost ve spotřebě surovin a materiálů, paliv, energie a pohonných hmot, jejich co nejvyšší zhodnocování ve výrobě a snížit materiálovou a energetickou náročnost společenské výroby;

f) aktivní účastí orgánů České socialistické republiky prohlubovat socialistickou ekonomickou integraci s členskými státy Rady vzájemné hospodářské pomoci a zabezpečovat dodávky pro vývoz tak, aby se maximálně přispělo ke krytí dovozních potřeb;

g) dále zvyšovat kvalitu, technickou úroveň a spolehlivost výrobků a provádět jejich potřebnou inovaci;

h) zaměřit zdroje investic v rozsahu zhruba 110 mld Kčs na dokončování staveb a uvádění kapacit do provozu a soustředit je na modernizaci a rekonstrukci vybraných základních prostředků a na zabezpečování společenských priorit;

i) v souladu s potřebami jednotné československé ekonomiky zaměřit rozvoj jednotlivých oblastí České socialistické republiky na další růst jejich ekonomické základny;

j) v souladu s požadavky občanů zabezpečovat dodávky do tržních fondů v potřebném množství, kvalitě a sortimentní skladbě;

k) prosazovat progresivní formy odměňování za práci v příslušné závislosti na jejích výsledcích;

l) rozšiřovat a zkvalitňovat služby pro obyvatelstvo a zlepšovat životní prostředí a podmínky bydlení.

Vláda České socialistické republiky může pro účely experimentálního ověřování nových prvků plánovitého řízení národního hospodářství povolit výjimky z ustanovení zákonů České národní rady, upravujících řízení národního hospodářství.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.


Kempný v. r.

Korčák v. r.

Přesunout nahoru