Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 121/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích

Částka 32/1985
Platnost od 11.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 01.01.1989 (90/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

121

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zemědělství a výživy

ze dne 4. prosince 1985

o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích

Federální ministerstvo zemědělství a výživy v dohodě s federálním ministerstvem financí, Státní arbitráží Československé socialistické republiky, ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstvem zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky podle § 14 odst. 4 a § 97 odst. 1 písm. b) zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, po projednání se Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj podle § 53 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 115/1983 Sb., stanoví:


§ 1

Předmět a rozsah úpravy

Tato vyhláška upravuje tvorbu a používání zdrojů k financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích (dále jen "družstvo").

Neinvestiční výdaje na rozvoj vědy a techniky

§ 2

(1) Neinvestičními výdaji na rozvoj vědy a techniky jsou výdaje na

a) řešení úkolů plánu rozvoje vědy a techniky nebo jeho části nebo na přípravu úkolů plánu rozvoje vědy a techniky (dále jen "úkol plánu rozvoje vědy a techniky"),

b) úplatné nabytí průmyslových práv a výrobně technických poznatků ze zahraničí 1) pro budoucí výrobu nebo provoz,

c) úplatné nabytí nehmotných výsledků vyřešených úkolů plánu rozvoje vědy a techniky od jiných socialistických organizací 2) (dále jen "organizace"),

d) přípravu realizace výsledků úkolů plánu rozvoje vědy a techniky, průmyslových práv a výrobně technických poznatků,

e) další neinvestiční potřeby rozvoje vědy a techniky.

(2) Výdaji na úkoly plánu rozvoje vědy a techniky jsou výdaje na práce zabezpečující tyto úkoly prováděné dodavatelsky nebo ve vlastní režii včetně výdajů na

a) pořízení přístrojů, strojů, zařízení, popřípadě dočasných staveb 3) pro řešení jednoho úkolu plánu rozvoje vědy a techniky,

b) nákup kompletačních součástí pro vyvíjený nový výrobek 4) nebo zařízení a na úpravy standardních strojů tvořících součást vyvíjeného výrobku nebo zařízení,

c) výrobky nebo práce vznikající při vývoji nebo vyzkoušení nového výrobku a zařízení nebo při ověřování nové technologie v počtu a rozsahu nezbytném pro vyzkoušení.

(3) Pracemi na úkolech plánu rozvoje vědy a techniky prováděnými ve vlastní režii jsou práce prováděné realizátorem. 5) Práce prováděné při řešení úkolů státního a resortního plánu rozvoje vědy a techniky se považují za práce prováděné dodavatelsky.

(4) Výdaji za úplatné nabytí průmyslových práv a výrobně technických poznatků ze zahraničí jsou úhrady prováděné jednorázově nebo v dílčích splátkách a dále úhrady za technickou pomoc a školení pracovníků, pokud jsou předmětem sjednané licenční smlouvy. 1) Těmito výdaji nejsou licenční poplatky hrazené při výrobě nebo odbytu nebo hrazené jinými formami.

(5) Výdaji na nabytí nehmotných výsledků vyřešených úkolů plánu rozvoje vědy a techniky 6) jsou úhrady za nabytí těchto výsledků od jiných organizací, které jsou jimi oprávněny nakládat.

(6) Výdaji na přípravu realizace výsledků úkolů plánu rozvoje vědy a techniky, průmyslových práv a jiných výrobně technických poznatků jsou vícenáklady spojené s ověřováním nového výrobku nebo technologie ve výrobě, nejvýše však do jejich plánované výše. Plánovanou výší vícenákladů je rozdíl mezi náklady plánovanými na výrobu v etapě ověřování a náklady plánovanými na běžnou výrobu; rozsah těchto vícenákladů musí být uveden v příslušném plánu rozvoje vědy a techniky.

(7) Výdaji na další neinvestiční potřeby rozvoje vědy a techniky jsou výdaje na přípravu úkolů plánu rozvoje vědy a techniky, práce prováděné pracovišti soustavy vědeckých, technických a ekonomických informací, práce prováděné vedoucími pracovišti vědeckotechnického rozvoje, práce spojené s vědeckotechnickou spoluprací se zahraničím, jakož i výdaje spojené s výrobou odborných filmů a úhrady dalších neinvestičních nákladů, pokud je k nim družstvo povinno nebo oprávněno podle zvláštních předpisů nebo opatření vydaných na základě usnesení vlády.

§ 3

(1) Z neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky lze pořizovat též

a) přístroje, stroje a zařízení včetně nezbytných stavebních úprav k trvalému řešení úkolů plánu rozvoje vědy a techniky pouze u družstva, které zřizuje fond technického rozvoje,

b) přístroje, stroje a zařízení včetně nezbytných stavebních úprav pro realizaci vyřešených úkolů plánu rozvoje vědy a techniky, průmyslových práv a výrobně technických poznatků ze zahraničí u všech družstev, avšak jen se souhlasem příslušného ministerstva zemědělství a výživy republiky, které touto působností může pověřit orgán státního hospodářského řízení zemědělství. 9)

(2) Předměty charakteru základních prostředků 7) pořízené podle předchozího odstavce a financované ze zdrojů družstva, které je bude používat, se u něj převádějí do základních prostředků bezplatně ve lhůtách a podle ocenění, které jsou stanoveny zvláštním předpisem. 8)

§ 4

Zdroje k financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky

(1) Neinvestiční výdaje na rozvoj vědy a techniky financuje

a) družstvo, které zřizuje fond technického rozvoje ze zdrojů tohoto fondu,

b) družstvo, které nezřizuje fond technického rozvoje z neinvestičních nákladů s případným časovým rozlišením. 8)

(2) Družstvu může Státní banka československá poskytnout úvěr 10) k doplnění zdrojů financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky.

(3) Výdaje na úkoly státního plánu rozvoje vědy a techniky se financují podílově nebo plně ze státních rozpočtů, přičemž ze státního rozpočtu federace se financují neinvestiční výdaje na řešení úkolů státních programů technického rozvoje.

(4) K financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky může družstvo sdružovat prostředky s jinými organizacemi podle zvláštních předpisů. 11)

§ 5

Používání zdrojů k financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky

(1) Družstvo může použít zdrojů na financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky, pokud jsou předmětem schváleného plánu rozvoje vědy a techniky, a u prací prováděných dodavatelsky vznikl hospodářský závazek k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje nebo byla uzavřena licenční smlouva 1) a byl-li pro řešení úkolů plánu rozvoje vědy a techniky, v případech stanovených právními předpisy, schválen limit velkoobchodní ceny budoucího výrobku nebo nákladový limit budoucí technologie.

(2) U prací prováděných dodavatelsky může řešitel 5) v rámci řešeného úkolu plánu rozvoje vědy a techniky vyvinout nový výrobek nebo zařízení, k jejichž předání není vázán, pouze s písemným souhlasem orgánu nebo organizace, z jehož zdrojů se úkoly plánu rozvoje vědy a techniky financují a u prací zařazených do úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky se souhlasem koordinačního ústředního orgánu; 12) tento ústřední orgán nebo organizace může hradit výdaje s tímto výrobkem nebo zařízením spojené v rámci výdajů na úkol plánu rozvoje vědy a techniky, při jehož řešení byly nový výrobek nebo zařízení vyvinuty.

(3) Výdaji na řešení úkolů plánu rozvoje vědy a techniky jsou úhrady:

a) velkoobchodních cen za práce provedené dodavatelsky,

b) vnitropodnikových cen za práce provedené ve vlastní režii.

Příjmy za výsledky řešení úkolů plánu rozvoje vědy a techniky

§ 6

(1) Příjmy za výsledky řešení úkolů plánu rozvoje vědy a techniky jsou

a) příjmy z realizace nehmotných výsledků vyřešených úkolů plánu rozvoje vědy a techniky od organizací,

b) příjmy za realizované práce a výkony při ověřování nové technologie, pokud byly financovány v rámci úhrad úkolů plánu rozvoje vědy a techniky,

c) příjmy za použitelné předměty, které

1. byly vyvinuty nebo vznikly při vývoji nebo individuálním vyzkoušení nového výrobku a zařízení nebo při ověřování nové technologie a byly financovány v rámci úhrad úkolů plánu rozvoje vědy a techniky,

2. nejsou pro další průběh řešení úkolů plánu rozvoje vědy a techniky potřebné nebo které zbyly po jeho ukončení.

(2) Nehmotné výsledky vyřešených úkolů plánu rozvoje vědy a techniky se organizacím, které se na jejich financování podílely, poskytují bezplatně; to platí i pro předávání nehmotných výsledků vyřešených úkolů plánu rozvoje vědy a techniky všem rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, pokud byly tyto práce zařazeny do státního plánu rozvoje vědy a techniky.

(3) Výši příjmu za prvé úplatné předání nehmotného výsledku vyřešeného úkolu státního plánu rozvoje vědy a techniky, pokud se na jeho financování nepodílel realizátor, stanoví koordinační ústřední orgán na základě výdajů a přínosů vyřešeného úkolu při jeho ukončení. V ostatních případech výši příjmu za úplatné předání nehmotného výsledku vyřešeného úkolu plánu rozvoje vědy a techniky organizacím, které se na jeho financování nepodílely, stanoví družstvo, které je oprávněné nakládat výsledkem řešení. 13)

(4) Z příjmů uvedených v odstavci 3 přísluší družstvu, které je oprávněné nakládat výsledkem řešení, pokud je řešitelem úkolu plánu rozvoje vědy a techniky a na jeho financování se nepodílelo, 10 % z těchto příjmů, které jsou součástí jeho tržeb.

(5) Použitelné předměty podle odstavce 1 písm. c) (dále jen "použitelné předměty") jsou předměty, které mají charakter zásob nebo základních prostředků a jsou použitelné pro další činnost organizací, které se na řešení úkolů plánu rozvoje vědy a techniky podílejí (řešením, financováním apod.) nebo jsou použitelné pro realizaci.

(6) Použitelné předměty, s výjimkou předmětů postupné spotřeby v používání, které jsou součástí nákladů úkolu plánu rozvoje vědy a techniky a do zásob se nepřevádějí, se podle svého charakteru převádějí do zásob nebo do základních prostředků běžně, a to ke dni, kdy nejsou pro další průběh řešení úkolu plánu rozvoje vědy a techniky potřebné, nejpozději do konce měsíce následujícího po tomto dni a předměty, které zbyly po ukončení řešení a mají charakter základních prostředků, nejpozději do dvanácti měsíců po ukončení těchto prací.

(7) Použitelné předměty charakteru základních prostředků se převádějí organizacím, které se na financování úkolů plánu rozvoje vědy a techniky podílely, do základních prostředků bezplatně; to platí i pro jejich převod rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, pokud byly tyto práce zařazeny do úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky. Při sdružování prostředků se organizace dohodnou ve smlouvě o spolupráci, 11) která z nich tyto předměty převezme; u úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky je třeba souhlasu koordinačního ústředního orgánu.

(8) Příjmy za použitelné předměty převáděné jiným organizacím nebo do státního rozpočtu snižuje předávající družstvo o své výdaje spojené s tímto předáním, pokud již nejsou zahrnuty do nákladů na řešení úkolu plánu rozvoje vědy a techniky. To platí i pro příjmy za nepoužitelné předměty zbylé po ukončení úkolu plánu rozvoje vědy a techniky.

§ 7

(1) Příjmy za výsledky řešení úkolů plánu rozvoje vědy a techniky, po odpočtu částky podle § 6 odst. 4, se převedou do těch zdrojů, ze kterých byly tyto práce financovány; jestliže byly financovány z více zdrojů, převedou se v poměru, v jakém se zdroje na financování podílely, pokud se organizace ve smlouvě o spolupráci nedohodnou jinak. Do státního rozpočtu se však příjmy odvedou ve výši skutečného podílu státního rozpočtu na financování těchto prací.

(2) Družstvo, u něhož byly realizovány příjmy za výsledky řešení úkolu plánu rozvoje vědy a techniky a použitelné předměty a které v souvislosti s tím je povinno provést převod peněžních prostředků jiným organizacím, popřípadě odvod peněžních prostředků do příslušného státního rozpočtu, je povinno tak učinit nejpozději do 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro předložení účetních výkazů za příslušný měsíc, v němž byly příjmy realizovány. Pokud se příjmy za realizované práce a výkony při ověřování nové technologie [§ 6 odst. 1 písm. b)], popřípadě příjmy za použitelné předměty [§ 6 odst. 1 písm. c)] opakují, mohou být peněžní prostředky převáděny čtvrtletně.

(3) Odvody peněžních prostředků z příjmů za výsledky řešení úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky provádějí do příslušného státního rozpočtu a jiným organizacím koordinační pracoviště. 12)

§ 8

Tvorba fondu technického rozvoje

(1) Fond technického rozvoje k financování úkolů plánu rozvoje vědy a techniky zřizuje družstvo, u něhož je inovační potřeba soustavná a plynulá, a to se souhlasem příslušného orgánu státního hospodářského řízení zemědělství, 9) který též stanoví výši normativu.

(2) Fond technického rozvoje družstva se tvoří:

a) příspěvkem z nákladů vlastní hospodářské činnosti ve výši stanovené normativem z výkonů celkem,

b) příjmy za výsledky řešení úkolu plánu rozvoje vědy a techniky,

c) příspěvkem na sdružování prostředků na rozvoj vědy a techniky, 11)

d) příspěvkem z fondu škod a zábran orgánů pojišťovnictví,

e) přídělem z rozdělení zisku.

(3) Tvorba fondu technického rozvoje příspěvkem z nákladů stanovená normativem je závazná; provádí se čtvrtletně podle plánovaného objemu ukazatele stanoveného jako základ pro výpočet této normativní tvorby a neupravuje se podle skutečného plnění ukazatele.

(4) K urychlení rozvoje vědy a techniky a k záměnám forem vědeckotechnického pokroku může družstvo doplňovat fond technického rozvoje z rozdělení skutečně vytvořeného zisku po provedených odvodech do státního rozpočtu, do rozpočtů národních výborů a do státních fondů a po přídělech obratovému fondu a investičnímu fondu; je však povinno jej doplňovat, pokud vytvořené zdroje jsou nižší než jejich potřeba a k doplnění chybějících zdrojů nebyl poskytnut bankovní úvěr.

(5) Fond technického rozvoje družstva lze v případě nedostatečné tvorby zisku dotovat z rezervního fondu 14) do výše skutečné potřeby.

(6) Peněžní prostředky fondu technického rozvoje družstva se vedou na kontokorentním (běžném) účtu u Státní banky československé.

§ 9

Používání fondu technického rozvoje

(1) Fond technického rozvoje družstva se používá

a) k financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky včetně podílového financování úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky,

b) k poskytování příspěvků na sdružování prostředků na rozvoj vědy a techniky. 11)

(2) Zůstatky fondu technického rozvoje ke konci roku se v plné výši převádějí do následujícího roku.

(3) Záporné zůstatky fondu technického rozvoje družstva koncem roku mohou vznikat maximálně do výše poskytnutého a dosud nesplaceného bankovního úvěru. Záporné zůstatky tohoto fondu se likvidují postupnou tvorbou zdrojů v dalších obdobích při současném splácení bankovního úvěru.

(4) Převody z fondu technického rozvoje do jiných fondů družstva nejsou dovoleny.

§ 10

Financování úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky

(1) Prostředky státního rozpočtu určené k podílovému nebo plnému financování úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky zabezpečuje koordinační ústřední orgán 12) ve svém rozpočtu.

(2) Výši rozpočtových prostředků k financování úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky, jakož i podmínky a dobu, po kterou se úkoly státního plánu rozvoje vědy a techniky hradí ze státního rozpočtu, stanoví příslušná komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj. 15)

(3) Úkoly státního plánu rozvoje vědy a techniky a jejich části plně financované ze státního rozpočtu se hradí z rozpočtového čerpacího účtu a státní úkoly podílově financované ze zvláštního běžného účtu; na tento účet se procentními podíly určenými pro tento úkol jako celek převádějí prostředky z podílových zdrojů a současně rozpočtové prostředky z rozpočtového čerpacího účtu.

(4) Pokud koordinační ústřední orgán pověří na základě písemné dohody některé družstvo funkcí koordinačního pracoviště, je toto družstvo oprávněno i k čerpání rozpočtových prostředků podle odstavce 3.

(5) Prostředky státních rozpočtů určené k financování úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky se mohou čerpat nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne ukončení těchto prací, pokud zvláštní předpisy 16) nestanoví jinak.

§ 11

Neinvestiční výdaje na obdobné činnosti a jejich financování

(1) Neinvestičními výdaji na obdobné činnosti jsou výdaje na práce prováděné dodavatelsky nebo ve vlastní režii

a) práce standardizační, které jsou předmětem plánu standardizace, 12)

b) práce typizační ve výstavbě a práce spojené s vypracováním úkolů experimentálního ověřování ve výstavbě, pokud jsou předmětem plánu projektových prací neinvestiční povahy, 17)

c) práce ve vynálezectví a zlepšovatelství podle zvláštních předpisů, 18) zejména rozpracování, vyzkoušení a rozšiřování objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů.

(2) Neinvestiční výdaje na práce uvedené v předchozím odstavci financuje družstvo z neinvestičních nákladů, pokud tyto práce nejsou součástí úkolů plánu rozvoje vědy a techniky. Ustanovení § 5 odst. 3 platí obdobně.

§ 12

Sankce

(1) Za neprovedené nebo opožděné převody peněžních prostředků jiným organizacím, odvody peněžních prostředků jiným organizacím, odvody peněžních prostředků do státního rozpočtu nebo do rozpočtu národních výborů, které souvisejí s realizovanými příjmy za úkoly plánu rozvoje vědy a techniky, je družstvo, u něhož příjmy vznikly a které je mělo převést, povinno zaplatit z částek nepřevedených nebo neodvedených penále do státního rozpočtu nebo do rozpočtů národních výborů ve výši 0,1 % za každý den prodlení.

(2) Podle zvláštních předpisů se postupuje v případech nesprávné tvorby a nesprávného používání fondu technického rozvoje družstva 19) a v případech neoprávněného používání rozpočtových prostředků. 20)

§ 13

Výjimky a odchylky

(1) Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky nebo ministerstvo zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky (dále jen "ministerstvo zemědělství a výživy republiky") může povolit pro jednotlivé případy výjimky z ustanovení § 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 a 12 a stanovit odchylky z těchto ustanovení v dohodě s federálním ministerstvem zemědělství a výživy, federálním ministerstvem financí a po projednání se Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.

(2) Jde-li o výjimky z ustanovení podle odstavce 1 týkající se úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky, kde dochází ke změně v použití prostředků nebo odvodu příjmů do státního rozpočtu, může ministerstvo zemědělství a výživy republiky tyto výjimky povolit jen v dohodě s příslušným ministerstvem financí a po projednání s příslušnou komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.


Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 14

(1) Ověřování nových technologií při řešení úkolů vědeckotechnického rozvoje zahájených do 31. prosince 1985 a zařazených v jednotném plánu rozvoje vědy a techniky v odvětví zemědělství a výživy se dokončí podle předpisů platných v době zahájení.

(2) Pozbývají platnosti pokyny federálního ministerstva zemědělství a výživy čj. FM 04-4/1984, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky ze dne 4. ledna 1984 čj. 45/1984-200 a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky čj. 56/1984 k financování ověřovacích provozů nových technologií v JZD při řešení úkolů vědeckotechnického rozvoje.

§ 15

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.


Ministr:

Ing. Toman CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 64/1980 Sb., o postupu při nakládání průmyslovými právy a výrobně technickými poznatky ve vztahu k zahraničí.

2) § 14 a § 17 odst. 2 hospodářského zákoníku.

3) § 1 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu.

4) § 6 vyhlášky Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 113/1985 Sb., o cenách.

5) § 4 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 181/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje.

6) § 26 vyhlášky č. 181/1982 Sb.

7) § 2 vyhlášky FMZaV a předsedy SBČS č. 120/1985 Sb., o financování reprodukce základních prostředků v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích.

8) Směrnice k účtové osnově pro hospodářské organizace, ve znění platném pro zemědělské organizace, schválené federálním ministerstvem financí pod čj. VII/1-14879/85.

9) § 1 a 8 zákona č. 37/1972 Sb., o okresních a krajských zemědělských správách.

10) Vyhláška předsedy Státní banky československé č. 103/1985 Sb., o poskytování úvěrů a o úrokových sazbách.

11) Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 159/1975 Sb., o spolupráci v zemědělství a jejích formách, ve znění vyhlášky č. 100/1983 Sb.

12) Jednotné metodické pokyny na rok 1986 a léta 1986-1990 vydané Státní plánovací komisí čj. 92 200/84, federálním ministerstvem financí čj. II/15 300/84 a Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj čj. 10 800/41/84.

13) § 5 vyhlášky č. 181/1982 Sb.

14) Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 111/1976 Sb., o rezervním fondu jednotného zemědělského družstva.

15) § 52 písm. f) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 115/1983 Sb.

16) Např. vyhláška federálního ministerstva financí č. 154/1975 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy.

17) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 95/1977 Sb., o typizaci ve výstavbě. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 105/1985 Sb., o experimentálním ověřování ve výstavbě.

18) Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 68/1974 Sb., kterou se stanoví odchylky z ustanovení zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech.

19) § 14 nařízení vlády ČSSR č. 138/1975 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví.

20) Zákon č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla).

Přesunout nahoru