Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 120/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích

Částka 32/1985
Platnost od 11.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 01.01.1989 (90/1988 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

120

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zemědělství a výživy a předsedy Státní banky československé

ze dne 7. prosince 1985

o financování reprodukce základních prostředků v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích

Federální ministerstvo zemědělství a výživy v dohodě s federálním ministerstvem financí, Státní arbitráží Československé socialistické republiky, ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstvem zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky podle § 14 odst. 4 a § 97 odst. 1 písm. b) zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, a předseda Státní banky československé podle § 7 odst. 5 písm. d) zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé, stanoví:


ČÁST PRVNÍ

Předmět a rozsah úpravy

Tato vyhláška upravuje tvorbu a použití investičního fondu a dalších zdrojů a způsob financování reprodukce základních prostředků a jiného hmotného majetku v jednotných zemědělských družstvech a ve společných zemědělských podnicích (dále jen "družstvo"), prováděné dodavatelským způsobem nebo ve vlastní režii.

§ 2

Základní prostředky

(1) Základními prostředky jsou samostatné předměty, popřípadě soubory předmětů nebo kombinované technologické a stavební celky, které mají jako celek samostatné technickoekonomické určení a které mají provozně technickou funkci delší než jeden rok a jejichž pořizovací cena je nejméně 5 000 Kčs. Základními prostředky jsou bez zřetele na pořizovací cenu pozemky, budovy a stavby, pokud nejsou nemovitými kulturními památkami.

(2) Základními prostředky jsou dále předměty získané družstvem v rámci neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky, 1) pokud je lze považovat za základní prostředky podle odstavce 1.

(3) Základními prostředky jsou též trvalé porosty (kromě lesních) s dobou plodnosti delší než 3 roky, pokud tvoří ucelený komplex, který má nejméně 100 stromů nebo 200 keřů.

(4) Základní prostředky se rozdělují na:

a) používané základní prostředky,

b) základní prostředky v rezervě,

c) základní prostředky v konzervaci.

(5) Základními prostředky v rezervě jsou:

a) základní prostředky, které jsou určeny k výměně za základní prostředky vyřazené družstvem z používání v důsledku poškození nebo opravy (provozní rezerva),

b) základní prostředky vyřazené dočasně z používání, které mají pro družstvo stálé určení (kapacitní a sortimentní rezerva).

(6) Základními prostředky v konzervaci jsou základní prostředky, které družstvo nepoužívá z důvodů státního zájmu a byly do konzervace dány se souhlasem příslušného ministerstva financí; tohoto souhlasu není zapotřebí u základních prostředků určených pro účely civilní obrany a pro účely branného charakteru.

(7) Základními prostředky nejsou:

a) zásoby,

b) jiný hmotný majetek (§ 3),

c) investice (§ 6).

§ 3

Jiný hmotný majetek

(1) Jiným hmotným majetkem jsou umělecká díla, 2) pokud nejsou nedílnou součástí budovaných staveb, předměty muzejní a galerijní hodnoty, stálé výstavní soubory a knihovní sbírky knihoven jednotné soustavy, popřípadě jiné sbírky.

(2) Jiným hmotným majetkem jsou též movité a nemovité kulturní památky a jejich soubory, které zpravidla nelze ocenit podle obecně závazných právních předpisů, např. cenových.

(3) Za jiný hmotný majetek se považují i povrchové a podzemní vody, lesy, ložiska nerostných surovin a nerosty, jeskyně, značky bodů geodetických sítí, měřických zařízení a signálů na těchto bodech a mapové fondy.

§ 4

Reprodukce základních prostředků a jiného hmotného majetku

(1) Reprodukce základních prostředků a jiného hmotného majetku zahrnuje:

a) přípravu a zabezpečení výstavby (§ 5),

b) projektovou dokumentaci včetně autorského dozoru, 3)

c) investice (§ 6),

d) udržování a opravy (§ 7).

(2) Družstvo je povinno zajišťovat reprodukci základních prostředků a jiného hmotného majetku v souladu s plánem rozvoje národního hospodářství a prostředky na ni vynakládat v souladu s příslušnými právními předpisy a s nejvyšší hospodárností.

§ 5

Příprava a zabezpečení výstavby

(1) Příprava a zabezpečení výstavby zahrnuje náklady, popřípadě výdaje na:

a) organizační a přípravnou činnost investora, tj.

1. vypracování investičních záměrů,

2. projektové úkoly a studie souborů staveb,

3. činnost ředitelství budovaných podniků a závodů,

4. technický dozor investora,

5. odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí,

6. přípravu a zahájení provozu včetně komplexního vyzkoušení a zkušebního provozu,

7. přípravu kádrů pro budované provozy,

8. přesídlení obyvatel,

9. souborné zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,

10. závěrečné vyhodnocení,

b) inženýrskou činnost a kompletační činnost dodavatele,

c) odbornou pomoc poskytovanou projektovými organizacemi,

d) vybavení provozů a jiných budovaných zařízení zásobami,

e) správní a místní poplatky související s přípravou a zabezpečením výstavby, penále, poplatky z prodlení, peněžní náhrady škod souvisejících s investiční výstavbou a jiné nehmotné náklady a přirážky, veškeré úroky z úvěrů (tuzemské i zahraniční) a devizové náklady spojené s obstaráním deviz u Československé obchodní banky, a. s.,

f) licence a jiná obdobná oprávnění pro budoucí výrobu nebo provoz.

(2) Do přípravy a zabezpečení výstavby se též zahrnují náklady, popřípadě výdaje na:

a) projekty pro hospodářskotechnické úpravy pozemků,

b) projekty pro výstavy a veletrhy v zahraničí,

c) projektové soutěže,

d) rozvojové studie výstavby,

e) územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady včetně urbanistických soutěží,

f) geologický průzkum.

§ 6

Investice

(1) Investicemi jsou hmotné a finanční zdroje vynakládané na pořizování nových základních prostředků a na rekonstrukce, modernizace, nástavby a přístavby dosavadních základních prostředků a nemovitých kulturních památek (§ 3 odst. 2).

(2) Investicemi jsou též hmotné a finanční zdroje vynakládané na:

a) nákup (úplatný převod) základních prostředků,

b) pořizování základních prostředků ze zahraničních hmotných zdrojů pro potřebu v zahraničí,

c) odvody za trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě pro investiční výstavbu 4) a finanční prostředky poskytované na opatření k odstranění ekonomické újmy, 5)

d) odvody za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě pro zařízení staveniště, 4)

e) modely nebo prototypy charakteru základních prostředků, které družstvo v souvislosti s využitím vynálezu, zlepšovacího návrhu nebo průmyslového vzoru řádně převzalo 6)

(dále jen "jiné investice").

(3) Investicemi ve vlastní režii jsou hmotné a finanční zdroje vynakládané na investiční výstavbu prováděnou a zajišťovanou převážně členy, popřípadě pracovníky družstva (investora).

(4) Rekonstrukce jsou zásahy do konstrukční a technologické části dosavadního základního prostředku, které mají za následek změnu technických parametrů, popřípadě změnu funkce a účelu základního prostředku.

(5) Modernizace jsou takové úpravy, jimiž se při uplatňování prvků technického pokroku nahrazují části základního prostředku modernějšími částmi za účelem odstranění následků opotřebení a zastarání vlivem technického rozvoje, zvyšuje se vybavenost základního prostředku, popřípadě se rozšiřuje jeho použitelnost.

§ 7

Udržování a opravy základních prostředků a jiného hmotného majetku

(1) Udržování je pravidelná péče o základní prostředky, popřípadě jiný hmotný majetek, kterou se zpomaluje průběh procesu fyzického opotřebení, předchází se jeho následkům tak, aby se zajistil jejich provozuschopný stav a bezpečný provoz, popřípadě se odstraňují drobné závady.

(2) Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení základního prostředku, popřípadě jiného hmotného majetku do provozuschopného stavu, obnovují se jeho technické vlastnosti, odstraňují funkční, vzhledové a bezpečnostní nedostatky; u budov a staveb se obnovuje jejich provozní kvalita, užitkovost a bezpečnost. Při opravách se uplatňují nejnovější poznatky vědy a techniky, zejména při technologii jejich provádění, volbě materiálů a normalizaci součástí.

(3) Opravy strojů a zařízení lze provádět též výměnným způsobem. 7)

ČÁST DRUHÁ

Zdroje financování reprodukce základních prostředků a jiného hmotného majetku

§ 8

Financování nákladů na přípravu a zabezpečení výstavby

Náklady na přípravu a zabezpečení výstavby financuje družstvo z provozních (neinvestičních) prostředků s případným časovým rozlišením. 8)

§ 9

Financování nákladů na udržování a opravu základních prostředků a jiného hmotného majetku

Náklady spojené s udržováním a opravami základních prostředků, popřípadě jiného hmotného majetku (včetně projektové dokumentace pro opravy) financuje družstvo z provozních (neinvestičních) prostředků, popřípadě z fondu oprav.

§ 10

Financování projektové dokumentace a investic

Projektovou dokumentaci a investice financuje družstvo z vlastních zdrojů, z investičního úvěru, prostředky přidělenými orgány státního hospodářského řízení zemědělství, 9) popřípadě dotacemi ze státního fondu, z příspěvků jiných socialistických organizací 10) (dále jen "organizace") a z jiných zdrojů.

ČÁST TŘETÍ

Investiční fond

§ 11

(1) Investiční fond družstva se tvoří

a) přídělem z odpisů základních prostředků ve skutečné výši,

b) přídělem ze zisku,

c) z tržeb z prodeje základních prostředků a investic,

d) z prostředků přidělených orgány státního hospodářského řízení zemědělství, 9) dotacemi ze státních fondů, popřípadě z jiných zdrojů,

e) z příspěvků jiných organizací, 10)

f) převodem z jiných fondů ve stanovených případech. 11)

(2) Příděl odpisů základních prostředků se provádí v průběhu roku měsíčně ve skutečné výši; vyrovnání peněžních prostředků na investičním účtě do skutečné roční výše odpisů provede družstvo do 5 pracovních dnů po termínu stanoveném pro předložení ročních účetních výkazů.

(3) Příděl ze zisku do investičního fondu se provádí v průběhu roku zálohově ve výši skutečné potřeby z vytvořených použitelných zdrojů; skutečný příděl může být zvýšen nad plánovanou roční částku až do výše překročení investičních potřeb proti plánu.

(4) V případě zůstatku nerozděleného zisku (zdrojů) na konci roku, po splnění odvodových povinností a provedení stanovených přídělů všem fondům včetně zahrnutí ostatního použití zisku, je možno provést další příděl investičnímu fondu k využití v následujícím období.

(5) Investiční fond lze doplňovat z rezervního fondu 12) až do výše skutečných investičních potřeb v daném roce.

(6) Investiční fond se používá:

a) k financování plánovaných investic (včetně bytové výstavby) a projektové dokumentace (včetně autorského dozoru),

b) k financování jiných investic,

c) k úhradě splátek investičních úvěrů,

d) k úhradě příspěvků a členských podílů při pořizování společných investic podle zvláštních předpisů, 10)

e) k jiným účelům podle zvláštních předpisů,

f) k poskytování jednorázových nenávratných příspěvků stavebním bytovým družstvům, podle rozhodnutí družstva, na vyrovnání rozdílu mezi minimálním a skutečným členským podílem na stabilizační družstevní byt při změně jeho uživatele, a to u bytů, jejichž výstavba byla zahájena před 1. lednem 1977.

(7) Prostředky investičního fondu se ukládají na samostatném účtu u Státní banky československé (dále jen "banka"). V průběhu roku lze převést volné prostředky na kontokorentní účet.

(8) Nevyužité prostředky investičního fondu tvoří převoditelný zůstatek, který je možno používat k účelům, jimž fond slouží, i v dalších letech; zálohové příděly ze zisku provedené v průběhu roku se ponechávají ke konci roku minimálně v takové výši, aby nebyl vykázán záporný zůstatek investičního fondu.

(9) Převody z investičního fondu do jiných fondů družstva nejsou dovoleny.

ČÁST ČTVRTÁ

Podklady a podmínky pro financování projektové dokumentace a investic

§ 12

Podklady pro financování projektové dokumentace a investic

(1) Družstvo je povinno předložit pobočce banky:

a) plán investiční výstavby, 13)

b) plán financování investiční výstavby,

c) jmenovitý seznam staveb. 13)

(2) Podklady předkládané podle odstavce 1 musí být v souladu se státním plánem, s hospodářským plánem družstva potvrzeným nadřízeným orgánem a s výsledky postupu při zařazování staveb do návrhu prováděcího plánu.

(3) U všech staveb nad 10 mil. Kčs rozpočtových nákladů (hlava II až VIII souhrnného rozpočtu stavby) předkládají družstva pobočce banky před zahájením financování:

a) doklad o registraci připravované stavby 14) (jako podklad pro financování projektových prací),

b) schválený souhrnný rozpočet stavby včetně rekapitulace nákladů k souhrnnému rozpočtu 15) a rekapitulaci nákladů podle ucelených částí stavby, která se člení na ucelené části, 16)

c) doklad o registraci zahajované stavby. 14)

(4) U staveb, na něž jsou poskytovány dotace ze státních fondů nebo úvěr, předkládá družstvo pobočce banky podklady uvedené v odstavci 3 písm. b) bez ohledu na výši rozpočtových nákladů a seznam staveb dotovaných ze státních fondů.

(5) U trvalých porostů (§ 2 odst. 3) předkládá družstvo pobočce banky schválený rozpočet. 3)

(6) U dokončených staveb nad 10 mil. Kčs rozpočtových nákladů a u staveb nad 2 mil. Kčs rozpočtových nákladů, na něž je poskytována dotace ze státních fondů nebo úvěr, předkládá družstvo pobočce banky doklady o závěrečném vyhodnocení stavby uvedené do provozu (užívání). 3)

(7) V případě změn (dodatků) předložených podkladů pro financování projektové dokumentace a investic je družstvo povinno včas informovat pobočku banky a neprodleně upravit nebo doplnit předložené podklady.

(8) Kromě podkladů uvedených v předchozích odstavcích předloží družstvo pobočce banky na vyžádání další podklady nutné pro zajištění financování a kontroly investic. 10)

§ 13

Podmínky pro financování projektové dokumentace a investic

(1) Pobočka banky provádí financování projektové dokumentace a investic v souladu s plánem rozvoje národního hospodářství a za předpokladu, že jsou splněna stanovená kritéria efektivnosti, 17) že má družstvo zajištěny finanční zdroje na celou dobu výstavby a vynakládá je s nejvyšší hospodárností.

(2) Financování provádí pobočka banky, v jejímž obvodu je sídlo družstva.

(3) Pobočka banky provádí financování projektové dokumentace a investic do výše prostředků podle § 11 převedených na investiční účet družstva a do výše povoleného investičního úvěru.

(4) Pobočka banky provádí financování podle odstavce 3 po předložení podkladů podle § 12

a) u staveb nad 10 mil. Kčs rozpočtových nákladů a u staveb uvedených v § 12 odst. 4 do výše schváleného souhrnného rozpočtu stavby; u staveb, které se člení na ucelené části, 16) může pobočka banky provádět financování podle ucelených částí stavby,

b) u projektové dokumentace staveb nad 10 mil. Kčs rozpočtových nákladů do výše schváleného souhrnného rozpočtu stavby, popřípadě do výše částky na projektové práce uvedené v dokladu o registraci připravované stavby, 14)

c) u staveb do 10 mil. Kčs rozpočtových nákladů, s výjimkou staveb uvedených v § 12 odst. 4, strojů a zařízení nezahrnutých do rozpočtu stavby a jiných investic nezahrnutých do rozpočtu stavby, do výše zdrojů v investičním fondu, nebo povoleného investičního úvěru nebo dotace.

ČÁST PÁTÁ

Způsob financování projektové dokumentace, investic a oprav základních prostředků a jiného hmotného majetku

§ 14

Způsob financování projektové dokumentace a investic

(1) Z investičních prostředků financuje družstvo:

a) projektovou dokumentaci včetně autorského dozoru,

b) investice uvedené v § 6 odst. 1, tj.

1. dodávky stavebních prací a stavební části stavby včetně nákladů spojených s likvidací dosavadních základních prostředků [pokud jsou zahrnuty v souhrnném rozpočtu stavby 3)],

2. stroje a zařízení, přístroje, dopravní prostředky a inventář, popřípadě soubory těchto předmětů, pokud odpovídají pojmu základního prostředku podle § 2, náklady na jejich dopravu a montáž,

3. umělecká díla, pokud jsou nedílnou součástí budovaných staveb a jsou zahrnuta do rozpočtu staveb, 3)

4. dodávky materiálu, výrobků, polotovarů, prací, výkonů, popřípadě výdaje zajišťované družstvem - investorem - pro zahraničního dodavatele na základě smlouvy se zahraničním dodavatelem,

5. náklady na první výsadbu trvalého porostu, tj. náklady na výsadbu a následnou kultivaci vynaložené do doby dospělosti trvalého porostu, po odečtení případných výnosů (s výjimkou nákladů na novou výsadbu za rostliny vymřelé, nevzešlé apod.).

(2) Z investičních prostředků financuje družstvo též jiné investice (§ 6 odst. 2), jakož i příspěvky jiným investorům 10) a zabezpečovací a konzervační práce [§ 18 odst. 1 písm. c)].

§ 15

Způsob financování investic prováděných ve vlastní režii

(1) Investice prováděné ve vlastní režii financuje družstvo po dobu jejich výstavby z provozních (neinvestičních) prostředků.

(2) Úhrada nákladů financovaných z provozních (neinvestičních) prostředků podle odstavce 1 se provádí z investičních prostředků na základě vnitropodnikových splátkových listů a vnitropodnikových faktur. 18)

§ 16

Způsob financování udržování a oprav základních prostředků a jiného hmotného majetku

(1) Náklady spojené s udržováním a opravami základních prostředků a jiného hmotného majetku financuje družstvo podle § 9.

(2) Z provozních (neinvestičních) prostředků, popřípadě z fondu oprav, lze financovat též:

a) náklady vynaložené na rekonstrukce a modernizace základních prostředků (včetně příslušné dokumentace) prováděné současně s opravou, činí-li celkový rozpočtový náklad rekonstrukce nebo modernizace včetně opravy nejvýše 10 mil. Kčs; v souhrnném rozpočtu se nespecifikují náklady na opravu a náklady na rekonstrukci a modernizaci,

b) náklady vynaložené na práce a dodávky spojené se zachováním a obnovou základních funkcí objektů nemovitých kulturních památek zapsaných do státního seznamu nemovitých kulturních památek, pokud těmito pracemi nevznikne nový provozně technický celek s trvalým technickoekonomickým určením; přitom mohou být prováděny i zdravotně technické, topenářské, elektrotechnické a jiné technické a bezpečnostní úpravy zabezpečující základní funkci kulturní památky. Za nový provozně technický celek s trvalým technickoekonomickým určením nemovité kulturní památky se pro účely této vyhlášky nepovažuje její využití ke kulturním nebo kulturně politickým účelům, k účelům obchodu a služeb a k účelům sociálního zabezpečení.

§ 17

Způsob financování jiného hmotného majetku

Jiný hmotný majetek uvedený v § 3 odst. 1 financuje družstvo z provozních (neinvestičních) prostředků.

§ 18

Financování zastavených investic a nerealizované projektové dokumentace

(1) Dojde-li k dočasnému nebo trvalému zastavení investic, financuje družstvo z investičních prostředků:

a) již provedené a nezbytné dokončovací rozpočtované práce,

b) náklady na dodanou projektovou dokumentaci, popřípadě její rozpracovanou část (včetně nepoužitých alternativ projektů),

c) zabezpečovací a konzervační (popřípadě udržovací a dekonzervační) práce podle zvláštního rozpočtu,

d) uskutečněné dodávky strojů a zařízení,

e) stroje a zařízení (jednoúčelové a netypické) ve vysokém stupni rozpracovanosti.

(2) Po rozhodnutí o trvalém zastavení investice se náklady na ni vynaložené neprodleně odepíší na vrub fondu základních prostředků a investic.

(3) K odpisu nákladů na trvale zastavené investice, popřípadě na nerealizovanou projektovou dokumentaci, je třeba schválení příslušného orgánu, který schválil projektovou dokumentaci; u investic, popřípadě nerealizované projektové dokumentace, financovaných zcela nebo zčásti z prostředků státních fondů je třeba schválení příslušného správce fondu.

(4) Správce fondu může družstvu uložit povinnost vrátit prostředky poskytnuté ze státního fondu.

§ 19

Zahrnování nákladů do pořizovací ceny základních prostředků

(1) Pořizovací cenu základních prostředků tvoří náklady vynaložené na projektovou dokumentaci a investice uvedené v § 6 odst. 1 a 3.

(2) Do pořizovací ceny základních prostředků se zahrnují odvody za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě pro investiční výstavbu a finanční prostředky poskytované na opatření k odstranění ekonomické újmy 5) [§ 6 odst. 2 písm. c) a d)].

§ 20

Dobropisy investic financovaných z prostředků státních fondů

Částky dobropisů investic družstva financovaných z prostředků státních fondů došlé v běžném roce a týkající se dodávek uskutečněných a placených do 31. prosince předchozího roku odvádí družstvo do příslušného státního fondu.


ČÁST ŠESTÁ

Závěrečná a přechodná ustanovení

§ 21

Sankce

(1) Pobočka banky:

a) nezahájí financování investic a projektové dokumentace, pokud družstvo nepředloží včas podklady a nesplní podmínky pro financování stanovené v § 12 a 13,

b) přeruší financování investic a projektové dokumentace v případech, kdy družstvo neprovede řádně a včas změny v podkladech pro financování podle § 12, popřípadě nedodrží podmínky stanovené v § 13,

c) neuvolní (váže) prostředky u investic financovaných ze státních fondů, popřípadě odvede na účet státních fondů částky, které byly neodůvodněně zahrnuty do souhrnného rozpočtu stavby, popřípadě čerpány ze státních fondů, a to po předchozím projednání s investorem, popřípadě s dodavatelem.

(2) O uplatněných opatřeních uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) vyrozumí pobočka banky družstvo, svůj nadřízený útvar a příslušný orgán státního hospodářského řízení zemědělství.

§ 22

Výjimky a odchylky

(1) Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky nebo ministerstvo zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky (dále jen "ministerstvo zemědělství a výživy republiky") může v dohodě s federálním ministerstvem zemědělství a výživy stanovit z § 2, 6, 11, 14, 15, 16 a 19 odchylky a z těchto ustanovení pro jednotlivé případy povolit i výjimky.

(2) Ministerstvo zemědělství a výživy republiky může v dohodě s příslušným hlavním ústavem banky zvýšit, popřípadě snížit u jednotlivých předmětů hranici 5 000 Kčs stanovenou pro základní prostředky, popřípadě stanovit, které soubory předmětů nebo kombinované technologické celky budou vždy považovány za jediný základní prostředek; přitom ministerstvo zemědělství a výživy republiky postupuje v dohodě s federálním ministerstvem zemědělství a výživy.

(3) Hlavní ústavy banky mohou povolit výjimky z ustanovení § 12, 13 a § 21 odst. 1.

§ 23

Přechodná ustanovení

(1) Modernizace a rekonstrukce základních prostředků financované podle vyhlášky federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků, se financují až do jejich dokončení podle předpisů platných v době zahájení.

(2) Odchylky a výjimky z ustanovení vyhlášky č. 162/1980 Sb. pozbývají platnosti dnem 1. července 1986.

§ 24

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.


Předseda

Státní banky československé:

Ing. Stejskal v. r.

Ministr zemědělství a výživy

Československé socialistické republiky:

Ing. Toman CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 odst. 2 a § 6 odst. 7 vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 121/1985 Sb., o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích.

2) § 2 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon).

3) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 105/1981 Sb., o dokumentaci staveb.

4) § 1 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 39/1984 Sb., o sazbách odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě.

5) § 3 odst. 1 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 102/1976 Sb., o odstraňování ekonomické újmy socialistických zemědělských organizací.

6) § 115 zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech.

7) § 16 vyhlášky ministerstva všeobecného strojírenství č. 136/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav strojírenských výrobků.

8) Směrnice k účtové osnově pro hospodářské organizace, ve znění platném pro zemědělské organizace, schválené federálním ministerstvem financí pod čj. VII/1-14879/85.

9) Směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy čj. FM 041-1940/85 ze dne 20. 12. 1985 pro poskytování prostředků z fondu intenzifikace rozvoje zemědělství.

10) Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 159/1975 Sb., o spolupráci v zemědělství a jejích formách, ve znění vyhlášky č. 100/1983 Sb.

11) Výnos federálního ministerstva zemědělství a výživy čj. FM 01-1687/85 o usměrňování prostředků na odměňování za práce v jednotných zemědělských družstvech.

12) Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 111/1976 Sb., o rezervním fondu jednotného zemědělského družstva.

13) V rozsahu Jednotných metodických pokynů na rok 1986 až 1990 vydaných Státní plánovací komisí pod čj. 92 200/84, federálním ministerstvem financí čj. II/15 300/84 a Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj čj. 10 800/41/84.

14) § 11 odst. 1 vyhlášky Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínů jejich dokončení a registraci staveb.

15) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 105/1981 Sb.

16) Metodické pokyny federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze dne 31. 3. 1983 pro zpracování některých částí dokumentace staveb - příloha č. 2 těchto pokynů.

17) Směrnice č. 17 federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze dne 13. listopadu 1981 o hodnocení efektivnosti investic.
Pokyny federálního ministerstva zemědělství a výživy, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky k používání části třetí směrnice FMTIR č. 17 ze dne 13. listopadu 1981 o hodnocení efektivnosti investic.
Směrnice č. 5 FMTIR ze dne 24. 2. 1983, kterými se stanoví odchylná úprava od směrnic FMTIR č. 17/1981 o hodnocení efektivnosti investic pro investice pro zúrodnění půdy a výsadbu trvalých kultur.

18) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 37/1983 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací.

Přesunout nahoru