Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 116/1985 Sb.Zákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice

Částka 32/1985
Platnost od 11.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 01.01.2014 (304/2013 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

116

ZÁKON

ze dne 10. prosince 1985

o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

(1) Zákon stanoví podmínky, za nichž v Československé socialistické republice může být zřízena, vyvíjet činnost nebo mít sídlo organizace s mezinárodním prvkem.

(2) Pro účely tohoto zákona se organizací s mezinárodním prvkem rozumí mezinárodní nevládní organizace.

(3) Podle tohoto zákona může být zřízena i zvláštní organizace pro zastoupení československých zájmů v mezinárodní nevládní organizaci.

§ 2

(1) Organizace s mezinárodním prvkem může v Československé socialistické republice být zřízena, vyvíjet činnost a mít sídlo jen na základě povolení vydaného podle tohoto zákona.

(2) Žádost o povolení zřídit organizaci s mezinárodním prvkem nebo o povolení vyvíjet činnost nebo mít sídlo takové organizace v Československé socialistické republice se podává federálnímu ministerstvu vnitra. Žadatel o povolení zřídit organizaci s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice připojuje k žádosti návrh dokumentu upravujícího organizační řád a obsah činnosti organizace; organizace s mezinárodním prvkem, která žádá o povolení vyvíjet činnost nebo mít sídlo v Československé socialistické republice, připojí k žádosti dokument upravující organizační řád a obsah činnosti organizace (dále jen "stanovy").

§ 3

(1) Federální ministerstvo vnitra po dohodě s federálním ministerstvem zahraničních věcí a po projednání s příslušnými ústředními orgány státní správy může povolit zřízení organizace s mezinárodním prvkem nebo povolit takové organizaci vyvíjet činnost nebo mít sídlo v Československé socialistické republice,

a) jestliže její stanovy, popřípadě jejich návrh, a její činnost nejsou v rozporu s československým právním řádem,

b) je-li organizace zřízena jako právnická osoba1) a

c) nebrání-li tomu jiné závažné důvody.

(2) Organizace s mezinárodním prvkem může vedle své činnosti provozovat v Československé socialistické republice hospodářskou činnost na základě povolení a za podmínek podle zvláštních předpisů.2)

§ 4

(1) Vyvíjí-li organizace s mezinárodním prvkem činnost, která neodpovídá podmínkám uvedeným v § 3 odst. 1, může jí federální ministerstvo vnitra pozastavit činnost nebo odejmout povolení vydaná podle § 3 odst. 1.

§ 5

(1) Ministerstvo vede evidenci mezinárodních nevládních organizací a jejich organizačních jednotek, které jsou oprávněny jednat svým jménem, a organizací zřízených podle § 6 tohoto zákona.

(2) Organizační jednotky oprávněné jednat svým jménem oznamují ministerstvu název, sídlo, datum jejich vzniku a zániku, jakož i název mezinárodní nevládní organizace, podle jejíž stanov byly zřízeny. Tyto údaje jsou povinny oznámit ministerstvu do 15 dnů ode dne, kdy k jejich vzniku nebo zániku došlo. Změnu názvu a sídla jsou povinny oznámit ministerstvu do 15 dnů ode dne, kdy bylo jejich příslušnými orgány ve věci rozhodnuto.

(3) Název a sídlo mezinárodní nevládní organizace nebo organizace podle § 6 tohoto zákona, datum jejího vzniku a zániku, jakož i údaje uvedené v odstavci 2 ministerstvo zapíše do základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (dále jen „základní registr osob“) včetně údaje o právní formě. Ve lhůtách stanovených zvláštním zákonem3) ministerstvo zapíše do základního registru osob rovněž změnu uvedených skutečností.

(4) Pro výkon státní správy na úseku povolování organizací s mezinárodním prvkem může ministerstvo využívat referenční údaje ze základního registru obyvatel v rozsahu jména, popřípadě jmen, příjmení, adresy místa pobytu a dat narození.

§ 6

(1) Federální ministerstvo vnitra po dohodě s federálním ministerstvem zahraničních věcí může na návrh příslušného ústředního orgánu státní správy povolit zřízení zvláštních organizací pro zastoupení československých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích.

(2) Zvláštní organizace pro zastoupení československých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích jsou socialistickými organizacemi; pro jejich vznik, zánik a pro výkon dohledu nad jejich činností platí přiměřeně předpisy o dobrovolných organizacích.

§ 7

Organizace, na které se vztahuje tento zákon a jimž bylo vydáno podle dosavadních předpisů povolení ke zřízení nebo povolení vyvíjet činnost nebo mít sídlo v Československé socialistické republice, se považují za organizace mající povolení ke zřízení nebo povolení vyvíjet činnost nebo mít sídlo v Československé socialistické republice podle tohoto zákona.


§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 488 občanského zákoníku.
§ 8 odst. 1 a § 9 odst. 1 zákona č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku.

2) Zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím.
Zákon ČNR č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě.
Zákon SNR č. 130/1981 Sb., o vnitřním obchodě.

3) § 4 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Přesunout nahoru