Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 115/1985 Sb.Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1986

Částka 32/1985
Platnost od 11.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

115

ZÁKON

ze dne 10. prosince 1985

o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1986

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Základním cílem státního plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1986 (dále jen "státní plán") je zabezpečit další rozvoj národního hospodářství především výraznějším zvyšováním efektivnosti a kvality veškeré práce tak, aby se dosáhlo lepšího uspokojování hmotných a kulturních potřeb všech občanů a upevnění jejich sociálních jistot.

§ 2

Hlavní úkoly státního plánu jsou:

a) dosáhnout růstu národního důchodu o 3,5 % a převážnou část jeho přírůstku (zhruba 86 %) krýt růstem společenské produktivity práce;

b) plánovaný růst národního důchodu zabezpečit proporcionálním rozvojem jednotlivých odvětví národního hospodářství; přitom zvýšit průmyslovou výrobu o 2,6 %, objem stavebních prací prováděných stavebními organizacemi o 3 % a zemědělskou a potravinářskou výrobu rozvíjet tak, aby byla zabezpečována na stále vyšší kvalitativní úrovni výživa lidu;

c) zabezpečit další posilování úlohy vědy a výzkumu a koncentraci výzkumné a vývojové základny na řešení rozhodujících úkolů rozvoje národního hospodářství;

d) plánovaný rozvoj národního hospodářství zabezpečovat především dalším růstem produktivity práce ve všech odvětvích národního hospodářství a využívat k tomu důsledněji výsledků vědy a techniky;

e) zabezpečit maximální hospodárnost ve spotřebě surovin a materiálů, paliv, energie a pohonných hmot, jejich co nejvyšší zhodnocování ve výrobě a snížit materiálovou a energetickou náročnost společenské výroby;

f) v oblasti zahraničního obchodu zajistit předstih růstu vývozu před dovozem; pokračovat v prohlubování socialistické ekonomické integrace, zejména s členskými státy Rady vzájemné hospodářské pomoci;

g) dále zvyšovat kvalitu, technickou úroveň a spolehlivost výrobků a uskutečňovat jejich potřebnou inovaci;

h) zdroje investic v rozsahu 167 mld. Kčs zaměřit na dokončování staveb a uvádění kapacit do provozu, soustředit je na modernizaci a rekonstrukci vybraných základních prostředků a na zabezpečování společenských priorit;

i) v souladu s požadavky občanů zabezpečovat dodávky do tržních fondů v potřebném množství a sortimentní skladbě;

j) prosazovat progresivní formy odměňování v přísné závislosti na výsledcích práce.

§ 3

(1) Vláda Československé socialistické republiky, popřípadě vlády republik, mohou pro účely experimentálního ověřování nových prvků plánovitého řízení národního hospodářství povolit výjimky z ustanovení zákonů upravujících řízení národního hospodářství.

(2) K zajištění náležité kvality a efektivnosti výrobků a výkonů, zejména ve výrobní a obdobné hospodářské činnosti může vláda Československé socialistické republiky vydat obecně závazné právní předpisy.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Přesunout nahoru