Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 109/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o financování oběžných prostředků

Částka 30/1985
Platnost od 09.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 01.01.1990 (194/1989 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

109

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 6. listopadu 1985

o financování oběžných prostředků

Federální ministerstvo financí stanoví podle § 391 odst. 1 písm. a) č. 2 a písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb.:


Úvodní ustanovení

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje financování oběžných prostředků výrobních hospodářských jednotek a podniků 1) (dále jen "organizace").

(2) Ustanovení části první se nevztahuje na organizace zahraničního obchodu. 2)

(3) Ustanovení části druhé platí pro organizace zahraničního obchodu.

ČÁST PRVNÍ

Financování oběžných prostředků

§ 2

Oběžné prostředky

(1) Oběžnými prostředky organizací jsou:

a) zásoby,

b) ostatní oběžné prostředky.

(2) Zásobami jsou materiál, palivo, předměty postupné spotřeby, poddodávky, nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky, zvířata, zboží a potraviny v závodním a restauračním stravování.

(3) Zásobami jsou také:

a) předměty pořízené pro řešení úkolů plánů rozvoje vědy a techniky, popřípadě pro jejich realizaci, do doby jejich profinancování z fondu technického rozvoje, jakož i předměty převzaté do zásob z výzkumné a vývojové činnosti podle zvláštního předpisu, 3)

b) výrobky z dovozu určené pro ověřování funkční způsobilosti a užitných vlastností výrobků vlastní výroby bez ohledu na výši ceny. 4)

(4) Předměty postupné spotřeby jsou drobné a krátkodobé předměty, speciální nástroje a přípravky, zařízení staveniště, materiál v používání, předměty v půjčovnách, oběhové obaly, stroje k opravě výměnným způsobem, předměty z drahých kovů a ostatní předměty postupné spotřeby včetně učebních pomůcek.

(5) Drobnými a krátkodobými předměty jsou:

a) předměty, které se použitím najednou nespotřebují a jejichž

1. cena za jeden předmět je nižší než 5 000 Kčs bez zřetele na dobu jejich upotřebitelnosti (drobné předměty) nebo

2. doba upotřebitelnosti je kratší než jeden rok bez zřetele na jejich cenu (krátkodobé předměty),

b) bez ohledu na cenu a dobu upotřebitelnosti pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky a ložní výbavy.

(6) Učebními pomůckami jsou předměty sloužící výhradně k výuce na školách všech stupňů pořízené podle seznamů vydaných příslušným ústředním orgánem.

(7) Předměty postupné spotřeby, kromě drobných a krátkodobých předmětů, nejsou omezeny cenou ani dobou upotřebitelnosti.

(8) Zvláštní kategorií zásob z hlediska způsobu financování jsou nevyfakturované práce a dodávky.

(9) Ostatními oběžnými prostředky jsou:

a) náklady příštích období,

b) pohledávky za odběrateli v tuzemsku i zahraničí a pohledávky za dodavateli v zahraničí,

c) jiné oběžné prostředky, do nichž patří ostatní provozní pohledávky, pohledávky vůči státnímu rozpočtu, platební prostředky a účasti, prostředky na vkladových a běžných účtech a peněžní a jiné prostředky v zahraniční měně.

§ 3

Stanovení plánované výše zásob

(1) Plánovaná výše zásob se stanoví ve finančním plánu organizace, a to jako stav k 31. prosinci příslušného kalendářního roku, odvozený z ukazatele doby obratu zásob 5) nebo jako absolutní limit zásob. Tyto ukazatele stanoví nadřízený orgán.

(2) U státních hospodářských organizací zemědělské výroby a zemědělských služeb, které jsou poplatníky zemědělské daně ze zisku 6) (dále jen "státní hospodářské organizace zemědělské výroby a zemědělských služeb"), se plánovaná výše zásob stanoví v hospodářských plánech organizací.

(3) Takto stanovená plánovaná výše zásob je rámcem pro jejich financování.

§ 4

Zdroje krytí oběžných prostředků

(1) Oběžné prostředky se kryjí:

a) obratovým fondem,

b) stálými pasívy,

c) splátkami na nevyfakturované práce a dodávky a zařízení staveniště,

d) provozními úvěry, 7)

e) ostatními zdroji organizací, do nichž patří zůstatky všech fondů, s výjimkou investičního a obratového fondu, provozní závazky s výjimkou závazků zahrnovaných do stálých pasív a nerozdělený zisk.

(2) Jestliže Státní banka československá odmítne poskytnout úvěr 7) pro nedostatky v hospodaření s oběžnými prostředky, organizace je povinna o chybějící zdroje na krytí oběžných prostředků zkrátit jiné plánované potřeby nebo zvýšit vlastní zdroje krytí oběžných prostředků.

(3) Oběžné prostředky se mohou krýt též dočasnou finanční výpomocí z rezervního fondu nadřízeného orgánu podle zvláštního předpisu. 8)

§ 5

Obratový fond

(1) Obratový fond slouží ke krytí zásob s výjimkami uvedenými v odstavcích 2 a 4 tohoto paragrafu.

(2) Obratový fond zřizují všechny organizace uvedené v § 1 odst. 1, a to v závislosti na stupni centralizace řízení a financování zásob. 9) Obratový fond nezřizují organizace ministerstev kultury republik, státní spořitelny, státní pojišťovny, organizace obchodní, lázeňské, zásobovací a odbytové s výjimkou organizací zemědělského zásobování a nákupu.

(3) Obratový fond se zvyšuje, popřípadě snižuje v závislosti na plánovaném a skutečném vývoji zásob podle ukazatele podílu obratového fondu na stavu zásob k 31. prosinci příslušného kalendářního roku, který stanoví nadřízený orgán. U státních hospodářských organizací zemědělské výroby a zemědělských služeb se rozsah financování zásob obratovým fondem stanoví v hospodářském plánu organizace.

(4) Pro účely stanovení přírůstku, popřípadě snížení obratového fondu podle odstavce 3, se ze zásob vylučují zásoby nekryté obratovým fondem. Jsou to:

a) sezónní zásoby,

b) jiné zásoby určené příslušným ministerstvem financí v dohodě se Státní bankou československou na návrh příslušného ústředního orgánu, popřípadě určené usnesením vlády,

c) zásoby nevyužité, na které Státní banka československá poskytla úvěr, 7)

d) nevyfakturované práce a dodávky a zařízení staveniště.

(5) Sezónními zásobami jsou:

a) jmenovitě určené sezónní zásoby zemědělské výroby v navazujících zpracovatelských organizacích, jmenovitě určené sezónní zásoby v organizacích potravinářského průmyslu, zdravotnické výroby a v organizacích ministerstev průmyslu, 10)

b) zásoby zboží a celkové zásoby paliv určených k energetickým a pohonným účelům u státních hospodářských organizací zemědělské výroby a zemědělských služeb,

c) zásoby dřeva, semen a zásoby zemědělské výroby včetně zvířat u organizací lesního hospodářství,

d) zásoby dřeva a zásoby v zemědělské výrobě u organizací vojenských lesů a statků,

e) zásoby paliv určených k energetickým a pohonným účelům, převyšující jejich normovanou výši stanovenou podle zvláštního předpisu, 11) s výjimkou zásob paliv u státních hospodářských organizací zemědělské výroby a zemědělských služeb,

f) nadplánové zásoby organizací zabývajících se sběrem a úpravou odpadů a nadplánové zásoby druhotných surovin organizací zabývajících se jejich zpracováním,

g) nadplánové zásoby vznikající v důsledku sezónních výkyvů nákupu, dovozu, výroby a hromadění výrobků pro nepřistavení prostředků veřejné dopravy, na které Státní banka československá poskytla úvěr. 7)

(6) Plánovaný přírůstek obratového fondu stanovený podle odstavce 3 se hradí přídělem ze zisku organizace; u organizací, kde plánovaný zisk nepostačuje ke krytí plánovaných potřeb a u organizací s plánovanou ztrátou se hradí plánovaným přídělem z centralizovaného zisku nadřízeného orgánu do rozdělení zisku organizace.

(7) Jestliže Státní banka československá odmítne z důvodu nedostatků v hospodaření se zásobami poskytnout organizaci úvěr 7) na plánovaný přírůstek zásob krytých obratovým fondem, organizace je povinna doplnit ve svém finančním plánu obratový fond o částku odmítnutého úvěru přídělem ze zisku.

(8) Plánované snížení obratového fondu stanovené podle odstavce 3 odčerpá nadřízený orgán a použije na plánované doplnění obratových fondů jiných organizací.

(9) Jestliže organizace překročí k 31. prosinci příslušného kalendářního roku plánovanou výši zásob krytých obratovým fondem, je povinna doplnit obratový fond přídělem ze zisku, případně ze zisku doplněného přídělem od nadřízeného orgánu, o částku odpovídající překročení plánované výše zásob k tomuto datu přepočtenou plánovaným podílem obratového fondu na zásobách. Jestliže Státní banka československá odmítne z důvodu nedostatků v hospodaření se zásobami poskytnout organizaci na toto překročení příslušný podíl úvěru, 7) organizace je povinna doplnit obratový fond i o částku odmítnutého úvěru nad stanovený podíl obratového fondu na zásobách. Doplnění obratového fondu provede organizace v účetní uzávěrce za příslušný kalendářní rok.

(10) U státních hospodářských organizací zemědělské výroby a zemědělských služeb se výše obratového fondu na krytí nadplánovaných zásob stanoví při účetní uzávěrce za příslušný kalendářní rok. V případě nadplánového zisku může organizace provést vyšší příděl obratovému fondu než bylo stanoveno v jejím hospodářském plánu.

(11) U organizací s odvodem volného zůstatku zisku se o příděl obratovému fondu při překročení plánované výše zásob k 31. prosinci příslušného kalendářního roku krátí podle rozhodnutí nadřízeného orgánu a se souhlasem příslušného ministerstva financí odvod volného zůstatku zisku.

(12) Jestliže organizace sníží k 31. prosinci příslušného kalendářního roku proti plánu výši zásob krytých obratovým fondem a jestliže v dalším roce plánuje stav zásob maximálně na úrovni předchozího roku, může se souhlasem svého nadřízeného orgánu převést z obratového fondu do rozdělení zisku částku odpovídající snížení plánované výše zásob krytých obratovým fondem k tomuto datu, přepočtenou plánovaným podílem obratového fondu na zásobách. Snížení obratového fondu provede organizace v účetní uzávěrce za příslušný kalendářní rok nebo v termínu účetní uzávěrky za I. čtvrtletí následujícího roku. Toto ustanovení se nevztahuje na státní hospodářské organizace zemědělské výroby a zemědělských služeb. Organizace s odvodem volného zůstatku zisku odvede částku odpovídající snížení obratového fondu na resortní účet přerozdělení obratových fondů, popřípadě ji přidělí podle rozhodnutí nadřízeného orgánu a se souhlasem příslušného ministerstva financí do zisku k rozdělení.

(13) Ke krytí přírůstku zásob u nových nebo značně se rozvíjejících organizací může být poskytnuta dotace na doplnění obratového fondu do výše limitu schváleného ve státním rozpočtu 12) nebo rozpočtu národního výboru.

§ 6

Stálá pasíva

(1) Stálými pasívy jsou:

a) závazky vůči neinvestičním dodavatelům (v tuzemsku i v zahraničí),

b) závazky vůči pracovníkům,

c) rezervy na náklady a pasívní zůstatky ostatního časového rozlišování nákladů a výnosů,

d) závazky ze zúčtování odvodů a daní se státním rozpočtem a s rozpočty národních výborů,

e) závazky ze zúčtování odvodů s nadřízeným orgánem,

f) závazky za převzaté oběžné prostředky přikázané do užívání u státních hospodářských organizací zemědělské výroby a zemědělských služeb,

g) jiné jmenovitě určené druhy závazků, které na návrh příslušného ústředního orgánu vymezí příslušné ministerstvo financí.

(2) Způsob výpočtu výše stálých pasív pro účely plánování a financování oběžných prostředků stanoví zvláštní opatření. 13) Toto opatření se nepoužije pro státní hospodářské organizace zemědělské výroby a zemědělských služeb, u nichž stálá pasíva zahrnují položky uvedené v odstavci 1 v plánované a skutečné výši.

ČÁST DRUHÁ

Financování oběžných prostředků organizací zahraničního obchodu

§ 7

Oběžné prostředky

Oběžnými prostředky jsou:

a) zásoby vývozního zboží na skladech v tuzemsku a v zahraničí,

b) zásoby vývozního zboží na cestě,

c) zásoby dovozního zboží,

d) zásoby ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a),

e) ostatní oběžné prostředky ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b).

§ 8

Stanovení plánované výše zásob

(1) Plánovaná výše zásob vymezených v § 7 písm. a) až d) k 31. prosinci plánovacího roku se stanoví ve finančním plánu.

(2) Takto stanovená plánovaná výše je rámcem pro financování zásob.

§ 9

Financování oběžných prostředků

(1) Zásoby uvedené v § 7 písm. a) až c) se financují takto:

a) zásoby vývozního zboží na skladech v tuzemsku a v zahraničí se kryjí obratovým fondem a úvěrem Československé obchodní banky, 7) popřípadě splaceným akciovým kapitálem,

b) zásoby vývozního zboží na cestě se kryjí závazky vůči neinvestičním dodavatelům, popřípadě úvěrem Československé obchodní banky,

c) zásoby dovozního zboží se kryjí závazky vůči zahraničním dodavatelům dovozního zboží a úvěrem Československé obchodní banky.

(2) Pro financování zásob a ostatních oběžných prostředků uvedených v § 7 písm. d) a e) platí ustanovení § 4.

§ 10

Obratový fond

(1) Výši obratového fondu stanoví organizacím zahraničního obchodu federální ministerstvo zahraničního obchodu absolutní částkou k 31. prosinci příslušného kalendářního roku.

(2) Plánovaný přírůstek obratového fondu se hradí přídělem ze zisku organizace. U organizací s plánovaným nedostatkem zisku nebo u organizací s plánovanou ztrátou se plánovaný přírůstek obratového fondu hradí plánovaným přídělem federálního ministerstva zahraničního obchodu v rámci přerozdělení obratových fondů nebo plánovaným přídělem do rozdělení zisku.

(3) Plánované snížení obratového fondu odčerpá federální ministerstvo zahraničního obchodu na účet centralizace zisku.

(4) Obratový fond nevytvářejí organizace pro zahraničně hospodářské služby, 2) které mají formu akciových společností nebo sdružení.


ČÁST TŘETÍ

Společná a závěrečná ustanovení

§ 11

Fond cenných papírů

Fond cenných papírů slouží výhradně ke krytí tuzemských akcií, jiných tuzemských cenných papírů, zahraničních cenných papírů a účastí. Tento fond 14) se vytváří přídělem ze zisku schváleným ve finančním plánu organizace.

§ 12

Výjimky

Federální ministerstvo financí může povolit na žádost příslušného ústředního orgánu výjimky z ustanovení § 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 a 11 pro organizace řízené orgány federace. Ministerstva financí republik mohou povolit výjimky ze stejných ustanovení pro organizace řízené orgány republik; přitom postupují s výjimkou organizací řízených národními výbory v dohodě s federálním ministerstvem financí.

§ 13

Zrušovací ustanovení

(1) Zrušují se:

a) vyhláška federálního ministerstva financí č. 164/1980 Sb., o financování oběžných prostředků, ve znění vyhlášky č. 48/1983 Sb.,

b) výnos federálního ministerstva financí o financování oběžných prostředků ve státních hospodářských organizacích zemědělské výroby a zemědělských služeb čj. V/1-24 618/80 ze dne 18. února 1981, publikovaný ve Finančním zpravodaji č. 4/1981 pod pořadovým číslem 27 a registrovaný v částce 13/1981 Sb.,

c) výnos federálního ministerstva financí o vymezení zásob státních hospodářských organizací, ostatních státních socialistických organizací, jednotných zemědělských družstev, společných zemědělských podniků a melioračních družstev čj. V/1-24 125/80 ze dne 31. prosince 1980, publikovaný ve Finančním zpravodaji č. 1/1981 a registrovaný v částce 4/1981 Sb.

(2) Pozbývají platnosti směrnice federálního ministerstva financí o financování oběžných prostředků v organizacích zahraničního obchodu čj. V/1-24 118/80 ze dne 15. prosince 1980.

(3) Zrušují se veškeré výjimky povolené z vyhlášky, výnosů a směrnice uvedených v odstavci 1 a 2.

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.


Ministr:

v z. Ing. Jombík CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 2 a 3 nařízení vlády ČSSR č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků ve znění nařízení vlády ČSSR č. 100/1985 Sb. (úplné znění č. 106/1985 Sb.).

2) § 3 písm. c) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím.

3) § 6 odst. 1 písm. c) vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR a ministerstva financí SSR č. 118/1984 Sb., o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky.

4) Zásady č. 138/1979 Sb. k zabezpečení hospodárnosti při ověřování užitných vlastností výrobků a při provádění propagace, schválené usnesením vlády ČSSR č. 301 ze dne 8. listopadu 1979.

5) Způsob výpočtu upravuje Výnos federálního ministerstva financí k usměrňování zásob čj. IV/1-19 445/1985, čj. II/4-21091/1985 ze dne 21. listopadu 1985.

6) Zákon č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, ve znění pozdějších předpisů.

7) Vyhláška předsedy Státní banky československé č. 103/1985 Sb., o poskytování úvěrů a o úrokových sazbách.

8) § 9, 25 a 67 nařízení vlády ČSSR č. 161/1980 Sb., ve znění nařízení vlády ČSSR č. 100/1985 Sb. (úplné znění č. 106/1985 Sb.).

9) § 8 a 14 nařízení vlády ČSSR č. 161/1980 Sb., ve znění nařízení vlády ČSSR č. 100/1985 Sb. (úplné znění č. 106/1985 Sb.).

10) Sezónní zásoby určuje federální ministerstvo financí v dohodě s ministerstvy financí republik a Státní bankou československou na návrh příslušného ústředního orgánu.

11) Výnos Státní plánovací komise čj. 80 513/1978 ze dne 30. května 1978, kterým se stanoví zásady pro normování zásob, registrovaný v částce 21/1978 Sb.

12) Směrnice pro poskytování a čerpání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu v období po roce 1985 čj. FMF-II/12 600/1985, MF ČSR-11/13 330/1985 a MF SSR-1/1170/1985 z 30. srpna 1985.

13) Pokyny federálního ministerstva financí čj. V/1-30 305/1975 z 15. 12. 1975 pro vymezení a výpočet stálých pasív, uveřejněné v č. 15/1975 Finančního zpravodaje.

14) § 8 odst. 6 a § 14 odst. 4 nařízení vlády ČSSR č. 161/1980 Sb., ve znění nařízení vlády ČSSR č. 100/1985 Sb. (úplné znění č. 106/1985 Sb.).

Přesunout nahoru