Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Úplné znění č. 106/1985 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády ze dne 24. října 1985 č. 100/1985 Sb.)

Částka 30/1985
Platnost od 09.12.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

106

Předseda vlády Československé socialistické republiky

vyhlašuje

úplné znění nařízení vlády Československé socialistické republiky ze dne 13. listopadu 1980 č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády ze dne 24. října 1985 č. 100/1985 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje k provedení hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 45/1983 Sb.), zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 124/1976 Sb.), zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla), a zákona č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu (dále jen "zákon o odvodech"):

Úvodní ustanovení

§ 1

Finanční hospodaření je součástí soustavy plánovitého řízení národního hospodářství. Zásady finančního hospodaření vycházejí z aktivní funkce státního rozpočtu a finančního plánu, z postavení výrobní hospodářské jednotky jako základního článku řízení, ovlivňují efektivnost a kvalitu práce v etapě tvorby a realizace plánu a vytvářejí podmínky pro realizaci principů chozrasčotu, který je základní metodou hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků.

§ 2

(1) Toto nařízení upravuje finanční hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků a s ním související úkoly ústředních orgánů státní správy (dále jen "ústřední orgány") a národních výborů.

(2) Výrobní hospodářskou jednotkou se pro účely tohoto nařízení rozumí

a) v ústředně řízené průmyslové a stavební výrobě všechny formy výrobních hospodářských jednotek 1) s výjimkou oborového podniku bez přidružených národních podniků, popřípadě účelových organizací,

b) v ostatních odvětvích obdobné formy organizace ústředně řízené hospodářské činnosti. 1)

(3) Podnikem se pro účely tohoto nařízení rozumí státní hospodářská organizace v rámci výrobní hospodářské jednotky, koncernový podnik a koncernová účelová organizace, státní hospodářská organizace přímo řízená ústředním orgánem anebo národním výborem, jakož i organizace zahraničního obchodu.

§ 3

(1) Ustanovení části první platí pro organizace a orgány uvedené v § 2 odst. 1 s výjimkou organizací a orgánů, jejichž finanční hospodaření se řídí ustanoveními části druhé až čtvrté.

(2) Ustanovení části druhé platí pro výrobní hospodářské jednotky a podniky, které jsou poplatníky zemědělské daně ze zisku. 2)

(3) Ustanovení části třetí platí pro podniky, jejichž vztah ke státnímu rozpočtu je určen finančním plánem.

(4) Ustanovení části čtvrté platí pro podniky řízené národními výbory a pro národní výbory jako orgány hospodářského řízení.

(5) Ustanovení části páté platí pro organizace a orgány uvedené v § 2 odst. 1.

(6) Způsob finančního hospodaření organizace se řídí ustanoveními vztahujícími se na její hlavní činnost, pokud dále není stanoveno jinak. Ve sporných případech určí příslušné ministerstvo financí, která část platí pro příslušnou organizaci.

ČÁST PRVNÍ

HLAVA 1

Finanční hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků do nich začleněných

§ 4

Finanční zdroje výrobních hospodářských jednotek a podniků do nich začleněných

Základními finančními zdroji výrobních hospodářských jednotek a podniků do nich začleněných jsou zisk vykázaný v řádně vedeném účetnictví (dále jen "zisk") a odpisy základních prostředků 3) (dále jen "odpisy").

§ 5

Použití zisku výrobní hospodářské jednotky

(1) Výrobní hospodářská jednotka používá zisku v tomto pořadí:

a) k odvodům a platbám daní prováděným výrobní hospodářskou jednotkou do státního rozpočtu, do rozpočtu národního výboru a do státních fondů;

b) k přídělům do obratového fondu;

c) k přídělům do investičního fondu;

d) k přídělům do fondu technického rozvoje;

e) k přídělům do rezervního fondu;

f) k přídělům do fondu kulturních a sociálních potřeb a do fondu odměn;

g) k dalším účelům stanoveným zvláštními předpisy;

h) k dodatkovému odvodu nadřízenému ústřednímu orgánu.

(2) Zisk, který nebyl rozdělen podle odstavce 1, zvýšený popřípadě o další zdroje k rozdělení, převede výrobní hospodářská jednotka koncem roku do svého rezervního fondu.

§ 6

Použití odpisů výrobní hospodářskou jednotkou

Výrobní hospodářská jednotka používá odpisů k financování svých investičních potřeb a k odvodu nadřízenému ústřednímu orgánu.

§ 7

Odvody výrobní hospodářské jednotky a způsob jejich provádění

(1) Výrobní hospodářská jednotka provádí

a) odvody a platby daní,

b) dodatkové odvody k přerozdělení prostředků, pokud není stanoveno jinak v § 69 odst. 3.

(2) Výši dodatkových odvodů k přerozdělení prostředků a lhůty jejich provádění stanoví nadřízený ústřední orgán.

(3) Výrobní hospodářské jednotce mohou být uloženy i další dodatkové odvody. 4) Pro způsob jejich provádění platí § 12 odst. 2 a 3.

Fondy výrobní hospodářské jednotky

§ 8

(1) Výrobní hospodářská jednotka zřizuje

a) fond investiční,

b) fond technického rozvoje, pokud zvláštní předpis 5) nestanoví jinak,

c) fond odměn,

d) fond kulturních a sociálních potřeb,

e) fond rezervní,

f) fond hmotné stimulace vývozu.

(2) Výrobní hospodářská jednotka zřizuje též obratový fond, jestliže je financování oběžných prostředků centralizováno zcela nebo zčásti na její úrovni.

(3) Výrobní hospodářská jednotka, v jejíž působnosti se těží nerostné suroviny, zřizuje fond geologických prací.

(4) Způsob tvorby a použití fondů uvedených v odstavci 1 písm. a) až d), odstavcích 2 a 3 upravují zvláštní předpisy. 6) Způsob tvorby a použití fondu hmotné stimulace vývozu stanoví federální ministerstvo financí.

(5) Rozsah tvorby a používání fondů uvedených v odstavci 1 písm. a) až c), popřípadě v odstavci 2 upravuje statut výrobní hospodářské jednotky. 7)

(6) Výrobní hospodářská jednotka může se souhlasem nadřízeného ústředního orgánu vydaným v dohodě s příslušným ministerstvem financí zřizovat další účelové fondy (např. rizikový fond, fond škod a náhrad). Způsob tvorby a použití těchto fondů stanoví nadřízený ústřední orgán v dohodě s příslušným ministerstvem financí.

§ 9

Rezervní fond výrobní hospodářské jednotky

(1) Rezervní fond výrobní hospodářské jednotky se tvoří

a) přídělem ze zisku výrobní hospodářské jednotky,

b) převodem nerozděleného zisku podle § 5 a 10,

c) přídělem z fondu hmotné stimulace vývozu,

d) převodem z dalších zdrojů stanovených zvláštními předpisy.

(2) Nadřízený ústřední orgán stanoví v rámci svého finančního plánu na pětiletku výši přídělu do rezervního fondu výrobní hospodářské jednotky a limit jeho maximálního zůstatku; tento limit nesmí přesahovat hranici stanovenou vládou Československé socialistické republiky pro výrobní hospodářské jednotky řízené federálními orgány a vládami republik pro výrobní hospodářské jednotky řízené orgány republik. Částka převyšující limit se převede do resortního rezervního fondu. Do stanoveného limitu maximálního zůstatku fondu se zahrnuje nerozdělený zisk podniků začleněných do výrobní hospodářské jednotky převáděný do následujícího roku (§ 10 odst. 3).

(3) Rezervní fond výrobní hospodářské jednotky se používá

a) ke krytí potřeb uvedených v § 5 odst. 1 a § 10 odst. 1 a k účelům stanoveným zvláštním předpisem; 8) přitom ke krytí potřeb, které výrobní hospodářská jednotka a podniky do ní začleněné nejsou povinny zabezpečovat, pouze tehdy, pokud tím nedojde k oslabení odpovědnosti za výsledky hospodaření,

b) ke krytí ztrát, popřípadě vyšších nákladů nebo nižších výnosů vzniklých podnikům z rozhodnutí výrobní hospodářské jednotky,

c) ke krytí ztrát a rizik vyplývajících z vývozu, pokud k jejich krytí není určen jiný účelový fond,

d) ke krytí výdajů v socialistickém soutěžení podle zvláštního předpisu, 9)

e) ke krytí ztrát z fyzické likvidace nepoužitelných zásob a z prodeje nepotřebných zásob, pokud k jejich krytí není určen jiný účelový fond,

f) ke krytí nákladů přesahujících plánované náklady na přípravu a ověření nových výrobků a technologií,

g) ke krytí rizik z výzkumné a vývojové činnosti organizací výzkumné a vývojové základny začleněných do výrobní hospodářské jednotky,

h) k převzetí záruky za bankovní úvěr,

i) k dalším účelům stanoveným na návrh nadřízeného ústředního orgánu příslušným ministerstvem financí; ministerstvo financí České socialistické republiky a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky přitom postupují v dohodě s federálním ministerstvem financí.

(4) Prostředků rezervního fondu výrobní hospodářské jednotky může být použito též k poskytnutí dočasné finanční výpomoci podnikům do ní začleněným k překlenutí výkyvů v jejich finančním hospodaření (do oblasti provozní i investiční), a to maximálně na dobu jednoho roku od poskytnutí této výpomoci.

(5) Peněžní prostředky rezervního fondu výrobní hospodářské jednotky se vedou na samostatném účtě u Státní banky československé.

Použití zisku a odpisů podniku

§ 10

(1) Podnik používá zisku v tomto pořadí:

a) k odvodům a platbám daní prováděným podnikem do státního rozpočtu, do rozpočtu národního výboru a do státních fondů;

b) k odvodu výrobní hospodářské jednotce;

c) k přídělům do obratového fondu;

d) k přídělům do investičního fondu;

e) k přídělům do fondu technického rozvoje;

f) k přídělům do fondu odměn na základě schválení nadřízeného ústředního orgánu (§ 23) a k přídělům do fondu kulturních a sociálních potřeb;

g) k dalším účelům stanoveným zvláštními předpisy, a to se souhlasem výrobní hospodářské jednotky.

(2) Nestačí-li zisk ke krytí potřeb uvedených v odstavci 1 písm. b) až g), podnik pokryje tyto potřeby v rozsahu schváleném výrobní hospodářskou jednotkou.

(3) Zisk, který nebyl rozdělen podle odstavce 1, zvýšený popřípadě o další zdroje k rozdělení, převede podnik koncem roku do následujícího roku nebo do rezervního fondu výrobní hospodářské jednotky, a to ve výši předem stanovené výrobní hospodářskou jednotkou.

§ 11

Podnik používá odpisů ve výši stanovené výrobní hospodářskou jednotkou k financování svých investičních potřeb a k odvodu výrobní hospodářské jednotce.

Odvody podniku a způsob jejich provádění

§ 12

(1) Podnik provádí odvody a platby daní.

(2) Dodatkové odvody 4) se provádějí, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, na účty státního rozpočtu zřízené u Státní banky československé do 15 dnů od doručení výměru orgánu ukládajícího odvod.

(3) Pro výkon rozhodnutí, které se týká dodatkových odvodů uvedených v odstavci 2, platí obdobně předpisy o řízení ve věcech daní a poplatků. 10)

§ 13

(1) Podle rozhodnutí výrobní hospodářské jednotky podnik provádí

a) odvody ze zisku a z odpisů k centralizaci prostředků, pokud není stanoveno jinak v § 69 odst. 3,

b) odvod příspěvku výrobní hospodářské jednotce na úhradu nákladů její řídicí činnosti, a to pevnou částkou stanovenou podniku výrobní hospodářskou jednotkou ve finančním plánu,

c) odvody příspěvků do fondu technického rozvoje, fondu geologických prací, popřípadě do dalších účelových fondů výrobní hospodářské jednotky. Odvod příspěvku do fondu technického rozvoje však nelze uložit organizaci výzkumné a vývojové základny.

(2) Výši odvodů uvedených v odstavci 1 a lhůty jejich provádění stanoví výrobní hospodářská jednotka.

§ 14

Fondy podniku

(1) Podnik zřizuje

a) fond obratový, pokud zvláštní předpis 11) nestanoví jinak,

b) fond investiční,

c) fond technického rozvoje, pokud zvláštní předpis 5) nestanoví jinak,

d) fond odměn,

e) fond kulturních a sociálních potřeb.

(2) Způsob tvorby a použití fondů uvedených v odstavci 1 upravují zvláštní předpisy. 12)

(3) Při stanovení rozsahu tvorby a používání fondů uvedených v odstavci 1 písm. a) až d) na úrovni podniku se postupuje obdobně podle § 8 odst. 5.

(4) Podnik může se souhlasem nadřízeného ústředního orgánu vydaným v dohodě s příslušným ministerstvem financí zřizovat další účelové fondy (např. rizikový fond). Způsob tvorby a použití těchto fondů stanoví nadřízený ústřední orgán v dohodě s příslušným ministerstvem financí.

§ 15

Odvod za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě

(1) Odvod za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě 13) se platí ze zisku, popřípadě se souhlasem příslušného ministerstva financí z fondu škod a náhrad.

(2) Zvláštní předpis 14) stanoví, z jakých zdrojů se platí odvod při trvalém odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě a při jejím dočasném odnětí pro zařízení staveniště.

§ 16

Hodnocení výsledků hospodářské činnosti

(1) Výsledky hospodářské činnosti se hodnotí za každý rok; přitom se postupuje podle zásad stanovených vládou Československé socialistické republiky.

(2) V rámci hodnocení výsledků hospodářské činnosti se schvaluje roční účetní závěrka a rozdělení zisku.

HLAVA 2

Finanční hospodaření podniků přímo řízených ústředními orgány

§ 17

(1) Podnik tvoří a používá zisk a odpisy obdobně podle § 4, § 5 odst. 1 a § 6.

(2) Zisk, který nebyl rozdělen obdobně podle § 5 odst. 1, zvýšený popřípadě o další zdroje k rozdělení, převede podnik koncem roku ve výši předem stanovené nadřízeným ústředním orgánem do svého rezervního fondu (§ 19 odst. 3) nebo jej převede do resortního rezervního fondu.

§ 18

(1) Podnik provádí

a) odvody a platby daní,

b) dodatkové odvody podle § 12 odst. 2 a 3,

c) odvod za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě podle § 15.

(2) Podle rozhodnutí nadřízeného ústředního orgánu podnik provádí

a) dodatkové odvody k přerozdělení prostředků, pokud není stanoveno jinak v § 69 odst. 3,

b) odvody příspěvků do resortního fondu technického rozvoje, popřípadě do dalších účelových fondů. Odvod příspěvku do resortního fondu technického rozvoje však nelze uložit organizaci výzkumné a vývojové základny.

Výši těchto odvodů a lhůty jejich provádění stanoví nadřízený ústřední orgán.

§ 19

(1) Podnik zřizuje

a) fond obratový, pokud zvláštní předpis 11) nestanoví jinak,

b) fond investiční,

c) fond technického rozvoje, pokud zvláštní předpis 5) nestanoví jinak,

d) fond odměn,

e) fond kulturních a sociálních potřeb.

(2) Způsob tvorby a použití fondů uvedených v odstavci 1 upravují zvláštní předpisy. 12)

(3) Organizace výzkumné a vývojové základny, oborové podniky bez přidružených národních podniků, popřípadě účelových organizací a podniky, které zřizují fond hmotné stimulace vývozu, zřizují též rezervní fond; ostatní podniky, s výjimkou organizací zahraničního obchodu, mohou zřizovat rezervní fond podle rozhodnutí nadřízeného ústředního orgánu.

(4) Podnik (s výjimkou uvedenou v § 21) může zřídit fond hmotné stimulace vývozu. Způsob tvorby a použití tohoto fondu stanoví federální ministerstvo financí.

(5) Podnik může se souhlasem nadřízeného ústředního orgánu vydaným v dohodě s příslušným ministerstvem financí zřizovat další účelové fondy. Způsob tvorby a použití těchto fondů stanoví nadřízený ústřední orgán v dohodě s příslušným ministerstvem financí.

§ 19a

Rezervní fond podniku

(1) Rezervní fond podniku se tvoří

a) přídělem ze zisku, jehož maximální výši stanoví nadřízený ústřední orgán v rámci svého finančního plánu,

b) převodem nerozděleného zisku podle § 17 odst. 2,

c) přídělem z fondu hmotné stimulace vývozu,

d) převodem z dalších zdrojů stanovených zvláštními předpisy.

(2) Rezervní fond podniku se používá obdobně podle § 9 odst. 3 písm. a), c), e), f) a i); přitom se však nepoužívá k účelům stanoveným zvláštním předpisem. 8)

(3) Limit maximálního zůstatku rezervního fondu podniku stanoví nadřízený ústřední orgán. Částka převyšující limit se převede koncem roku do resortního rezervního fondu.

(4) Peněžní prostředky rezervního fondu podniku se vedou na běžném účtu u Státní banky československé.

§ 20

Rezervní fond organizace výzkumné a vývojové základny

(1) Organizace výzkumné a vývojové základny zřizuje rezervní fond ke krytí mimořádných hospodářských rizik plynoucích z výzkumné a vývojové činnosti.

(2) Způsob tvorby a použití rezervního fondu stanoví nadřízený ústřední orgán, a to pokud jde o organizace řízené orgány federace, v dohodě se Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a s federálním ministerstvem financí, a pokud jde o organizace řízené orgány republiky, v dohodě s Českou komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, popřípadě se Slovenskou komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a s ministerstvem financí České socialistické republiky, popřípadě s ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky.

§ 21

Organizace zahraničního obchodu zřizuje fond hmotné stimulace vývozu a rizikový fond. Způsob tvorby a použití těchto fondů a případné odchylné podmínky ve finančním hospodaření organizací zahraničního obchodu stanoví federální ministerstvo financí a federální ministerstvo zahraničního obchodu.

§ 22

Pro hodnocení výsledků hospodářské činnosti platí § 16.

HLAVA 3

Činnost ústředních orgánů při finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků

§ 23

Ústřední orgány provádějí v rámci své řídící činnosti přerozdělování zdrojů a prostředků mezi výrobními hospodářskými jednotkami a přímo řízenými podniky, zřizují resortní účelové fondy a schvalují rozsah tvorby a používání fondů na úrovni výrobních hospodářských jednotek a podniků do nich začleněných, v rámci stanoveném zvláštními předpisy, 15) podle reálných podmínek centralizace řídících funkcí.

§ 24

(1) Ústřední orgán zřizuje

a) resortní rezervní fond,

b) resortní fond technického rozvoje,

c) resortní investiční fond k přerozdělování odpisů.

(2) Způsob tvorby a použití resortního fondu technického rozvoje upravuje zvláštní předpis. 5)

(3) Ústřední orgán může se souhlasem příslušného ministerstva financí zřizovat další účelové fondy. Způsob tvorby a použití těchto fondů stanoví ústřední orgán v dohodě s příslušným ministerstvem financí.

§ 25

Resortní rezervní fond

(1) Resortní rezervní fond se tvoří

a) centralizací nadlimitních zůstatků rezervních fondů výrobních hospodářských jednotek a přímo řízených podniků,

b) přídělem části zisku centralizovaného z dodatkových odvodů přímo řízených podniků do výše stanovené v rámci finančního plánu ústředního orgánu,

c) převodem nerozděleného zisku přímo řízených podniků podle § 17 odst. 2,

d) ze sankcí placených podle § 72 odst. 2.

(2) Resortní rezervní fond se používá pro výrobní hospodářské jednotky a přímo řízené podniky obdobně podle § 9.

(3) Peněžní prostředky resortního rezervního fondu se vedou na samostatném účtě u Státní banky československé.

§ 26 - zrušen

§ 27

Ve finančním plánu ústředního orgánu na pětiletku se stanoví limit maximálního zůstatku resortního rezervního fondu. Nadlimitní zůstatek se odvede do příslušného státního rozpočtu. Do stanoveného limitu maximálního zůstatku fondu se zahrnují zůstatky rezervních fondů přímo řízených podniků (§ 19a) a zůstatek zisku centralizovaného na resortním účtě přerozdělování zisku, převáděný do následujícího roku (§ 29 odst. 3).

HLAVA 4

Přerozdělování (redistribuce) finančních zdrojů a prostředků

§ 28

(1) Předmětem přerozdělování finančních zdrojů a prostředků jsou zisk a odpisy centralizované výrobními hospodářskými jednotkami a ústředními orgány formou dodatkových odvodů. 16)

(2) Přerozdělení se stanoví ve finančním plánu ve výši odpovídající potřebám nadřízených orgánů a na základě propočtu zdrojů a potřeb podřízených organizací tak, aby nedocházelo k protisměrnému pohybu finančních prostředků; přerozdělení musí být na úrovni ústředního orgánu vyrovnané.

(3) Přerozdělováním se nesmí oslabovat hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků podle zásad chozrasčotu, podporovat neefektivnost při sestavování plánu a zastírat jeho neplnění.

(4) Finanční zdroje se nepřerozdělují mezi podniky, jejichž vztah ke státnímu rozpočtu je určen finančním plánem na straně jedné a mezi ostatními podniky, řízenými týmž ústředním orgánem, na straně druhé.

(5) Jestliže se roční skutečná tvorba odchyluje od plánované, přerozdělují se zisk a odpisy na základě skutečné tvorby těchto zdrojů. V případě přerozdělování na úrovni ústředního orgánu mezi výrobními hospodářskými jednotkami se zisk přerozděluje maximálně v plánované výši.

§ 29

Přerozdělování zisku na úrovni ústředního orgánu

(1) Přerozdělování zisku na úrovni ústředního orgánu se provádí mezi přímo řízenými podniky a se souhlasem příslušného ministerstva financí výjimečně též mezi výrobními hospodářskými jednotkami. V uhelném průmyslu se též provádí přerozdělování finančních zdrojů v důsledku rozdílných přírodních a polohových podmínek. 17) Centralizovaný zisk se vede na resortním účtě přerozdělování zisku.

(2) Finančních zdrojů soustředěných na resortním účtě přerozdělování zisku se používá

a) k přídělům do resortního rezervního fondu,

b) k přídělům do jiných resortních fondů ve výši vyplývající ze zásad pro tvorbu a použití těchto fondů,

c) k přídělům přímo řízeným podnikům ke krytí plánovaného nedostatku zisku, popřípadě plánované ztráty,

d) se souhlasem příslušného ministerstva financí k přídělům výrobním hospodářským jednotkám.

(3) Vznikne-li koncem roku v důsledku rozdílu mezi skutečným a plánovaným vytvářením a používáním zdrojů na resortním účtě přerozdělování zisku přebytek zdrojů, použije se jako zdroj ve finančním plánu následujícího roku k účelům stanoveným tímto nařízením.

(4) Peněžní prostředky účtu přerozdělování zisku se vedou na samostatném účtu u Státní banky československé.

§ 30

Přerozdělování odpisů na úrovni ústředního orgánu

(1) Přerozdělování odpisů na úrovni ústředního orgánu se provádí mezi přímo řízenými podniky a výrobními hospodářskými jednotkami. Odpisy se centralizují v resortním investičním fondu.

(2) Finančních zdrojů centralizovaných v resortním investičním fondu se používá

a) k odvodům do státního rozpočtu (§ 69, 70),

b) k přídělům do investičních fondů přímo řízených podniků a výrobních hospodářských jednotek maximálně ve výši stanovené finančním plánem.

(3) Zůstatek resortního investičního fondu se převede koncem roku do následujícího roku.

(4) Peněžní prostředky resortního investičního fondu se vedou na samostatném účtu u Státní banky československé.

§ 31 - zrušen

§ 32

Podrobnosti o přerozdělování zisku a odpisů na úrovni ústředního orgánu včetně záloh na dodatkové odvody v průběhu roku stanoví ústřední orgán v dohodě s příslušným ministerstvem financí.

§ 33

Centralizace prostředků ze zisku na úrovni výrobní hospodářské jednotky

(1) Výrobní hospodářská jednotka centralizuje prostředky ze zisku podniků do ní začleněných. Odvody k centralizaci stanoví výrobní hospodářská jednotka podnikům tak, aby byla podporována účinnost podnikového chozrasčotu s tím, že tyto odvody se stanoví jednotlivým podnikům diferencovaně v zásadě na delší než roční období (např. formou diferencovaných procentních sazeb ze zisku), a aby jim přitom ponechala zdroje ze zisku jimi vytvořeného ke krytí plánovaných potřeb. Výrobní hospodářská jednotka může z nadplánovaného zisku ponechat podniku jeho část ve výši odpovídající jednotné procentní sazbě k financování potřeb podniku jako převoditelný zdroj mezi jednotlivými roky.

(2) Centralizovaných prostředků ze zisku se používá k účelům uvedeným v § 5 a ke krytí plánované ztráty, popřípadě plánovaného nedostatku zisku podniků začleněných do výrobní hospodářské jednotky.

§ 34

Přerozdělování odpisů na úrovni výrobní hospodářské jednotky

(1) Přerozdělování odpisů na úrovni výrobní hospodářské jednotky se provádí mezi podniky do ní začleněnými.

(2) Centralizovaných odpisů se používá

a) k odvodu uloženému nadřízeným ústředním orgánem,

b) k přídělu do investičního fondu výrobní hospodářské jednotky.

§ 35

Při přerozdělování finančních zdrojů na úrovni výrobní hospodářské jednotky řízené ústředním orgánem republiky s podniky na území České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky je orgán provádějící, popřípadě navrhující přerozdělení, povinen projednat provedení, popřípadě návrh s ministerstvem financí druhé republiky. Pokud jde o výrobní hospodářskou jednotku řízenou federálním orgánem, informuje orgán provádějící, popřípadě navrhující přerozdělení o jeho provedení, popřípadě o návrhu, ministerstva financí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.

§ 36

Podrobnosti o centralizaci prostředků ze zisku a přerozdělování odpisů na úrovni výrobní hospodářské jednotky včetně záloh v průběhu roku stanoví výrobní hospodářská jednotka.

§ 37 - zrušen

ČÁST DRUHÁ

Finanční hospodaření podniků řízených zemědělskými správami a zemědělských podniků přímo řízených ústředními orgány

§ 38

Finanční zdroje podniků

Základními finančními zdroji podniků jsou zisk a odpisy.

§ 39

Použití zisku podniku

(1) Podnik řízený zemědělskou správou nebo ústředním orgánem používá zisku v pořadí stanoveném obdobně podle § 5 odst. 1, podnik začleněný do výrobní hospodářské jednotky v pořadí stanoveném obdobně podle § 10 odst. 1.

(2) Nestačí-li zisk ke krytí potřeb uvedených v § 5 odst. 1 písm. b) až h), popřípadě v § 10 odst. 1 písm. b) až g), podnik pokryje tyto potřeby v rozsahu schváleném nadřízeným orgánem.

(3) Podnik používá zisku k dalším účelům stanoveným zvláštními předpisy se souhlasem nadřízeného orgánu.

§ 40

Použití odpisů podniku

Podnik používá odpisů k financování svých investičních potřeb. Podnik začleněný do výrobní hospodářské jednotky a podnik přímo řízený ústředním orgánem jich používá také k odvodu nadřízenému orgánu.

§ 41

Odvody podniku a způsob jejich provádění

(1) Podnik provádí

a) odvody a platby daní,

b) dodatkové odvody, 18) pokud není stanoveno jinak v § 69 odst. 3; podnik řízený zemědělskou správou neprovádí dodatkový odvod k přerozdělení prostředků,

c) odvod za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě obdobně podle § 15.

(2) Pro provádění dodatkových odvodů 4) platí obdobně § 12 odst. 2 a 3.

§ 42

Fondy podniku

Pro fondy podniku platí obdobně § 19 s tím, že rezervní fond zřizuje podnik podle zvláštního opatření nadřízených orgánů. 19)

§ 43

Finanční hospodaření výrobních hospodářských jednotek a další finanční vztahy

(1) Pro finanční hospodaření výrobní hospodářské jednotky platí obdobně ustanovení části první, hlavy 1 a dále § 28, 33 až 36.

(2) V ministerstvu zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstvu zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky se zřizují resortní fondy obdobně podle § 24 a 25 a provádí přerozdělování finančních zdrojů obdobně podle § 28 až 30 a § 32.

(3) Státním zemědělským podnikům se poskytují ze státního rozpočtu podle zásad stanovených vládou Československé socialistické republiky

a) diferenciální příplatky pro podniky hospodařící v horších podmínkách, než na základě kterých byly stanoveny základní nákupní ceny,

b) příplatky charakteru prémií a příplatky k cenám zemědělských výrobků,

c) účelové subvence k podpoře společensky významných opatření pro rozvoj zemědělské výroby, zejména k zajištění stabilizace a reprodukce pracovních sil, na částečnou úhradu výrobních a nevýrobních investic, na rozvoj koncentrace a specializace zemědělské výroby a na ozdravování skotu a prasat,

d) účelové dotace pro ekonomicky neupevněné podniky ke zvýšení jejich hmotného zájmu na zabezpečení konsolidace v souladu s plněním úkolů státního plánu.

(4) Pro hodnocení výsledků hospodářské činnosti platí obdobně § 16.

ČÁST TŘETÍ

Podniky, jejichž vztah ke státnímu rozpočtu je určen finančním plánem

§ 44

Ustanovení této části se vztahují

a) na podniky

1. řízené federálním ministerstvem dopravy,

2. řízené federálním ministerstvem spojů,

3. státních lesů,

4. vodního hospodářství (podniky povodí, investorské vodohospodářské organizace a vodohospodářské opravny),

5. státního filmu,

6. geodézie a kartografie,

7. peněžnictví a pojišťovnictví,

8. Intergeo,

b) na výpočetní střediska, jsou-li státními hospodářskými organizacemi,

c) na výrobně hospodářské organizace federálního ministerstva národní obrany s výjimkou vojenských lesů a statků.

§ 45

Finanční vztah ke státnímu rozpočtu

(1) Způsob financování plánovaných potřeb podniků a jejich závazný finanční vztah ke státnímu rozpočtu se stanoví ve finančním plánu a státním rozpočtu podle ustanovení této části.

(2) Závazným finančním vztahem podniku ke státnímu rozpočtu se rozumí rozdíl mezi plánovanou tvorbou zdrojů a plánovanými potřebami, vyplývající ze schváleného finančního plánu podniku; tento rozdíl je vyjádřen odvodem volného zůstatku zisku, nebo tímto odvodem a dotací, anebo pouze dotací.

(3) Ve finančním plánu podniku se plánuje tvorba finančních zdrojů a jejich použití; zajišťují se všechny plánované potřeby na provoz i investice.

(4) Finanční plán podniku schvaluje jeho nadřízený orgán.

§ 46

Pro finanční hospodaření podniku a jeho hmotnou stimulaci platí obdobně § 4, § 5 odst. 1, § 6, 16 a 19.

Odvody, příspěvek na sociální zabezpečení a způsob jejich provádění

§ 47

(1) Podnik provádí:

a) odvody a platby daní,

b) dodatkové odvody podle § 12 odst. 2 a 3,

c) odvod za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě podle § 15.

(2) Podle rozhodnutí nadřízeného orgánu podnik provádí

a) dodatkové odvody k přerozdělení prostředků, pokud není stanoveno jinak v § 69 odst. 3,

b) odvody příspěvků do fondu technického rozvoje, popřípadě do dalších účelových fondů nadřízeného orgánu; odvod příspěvku do fondu technického rozvoje však nelze uložit organizaci výzkumné a vývojové základny,

c) odvod příspěvku výrobní hospodářské jednotce na úhradu nákladů její řídicí činnosti, a to pevnou částkou stanovenou podniku výrobní hospodářskou jednotkou ve finančním plánu; v odvětví spojů se odvod tohoto příspěvku neprovádí,

d) odvod volného zůstatku zisku do státního rozpočtu; pro provádění tohoto odvodu se použije obdobně příslušných ustanovení zákona o odvodech. 20)

Výši a lhůty provádění odvodů uvedených pod písmeny a) až c) stanoví nadřízený orgán.

§ 48

(1) Roční povinnost odvodu podle § 47 odst. 2 písm. d) se podniku stanoví ve finančním plánu.

(2) Při zúčtování odvodu volného zůstatku zisku koncem roku se provádí odvod zisku vytvořeného z veškeré činnosti podniku, zjištěného v účetnictví, který nebyl přidělen do fondů podniku podle zvláštních předpisů 12) nebo do dalších účelových fondů zřizovaných obdobně podle § 19 odst. 5 anebo nebyl použit k dalším účelům stanoveným zvláštními předpisy, pokud zvláštní předpisy 21) nestanoví jinak.

§ 49

Způsob provádění odvodu volného zůstatku zisku

Odvod volného zůstatku zisku se provádí na zvláštní účet příslušného státního rozpočtu. Podniky řízené federálním ministerstvem dopravy provádějí odvod volného zůstatku zisku do státního rozpočtu prostřednictvím tohoto ministerstva, podniky spojů prostřednictvím federálního ministerstva spojů a podniky státního filmu prostřednictvím svých ústředních ředitelství.

§ 50

Příspěvek na sociální zabezpečení

(1) Sazba příspěvku na sociální zabezpečení u podniků řízených federálním ministerstvem dopravy a federálním ministerstvem spojů, u podniků geodézie a kartografie, výpočetních středisek, u o. p. Vojenské stavby, u Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení, s výjimkou organizací výzkumné a vývojové základny, činí 10 % ze základu.

(2) Podniky peněžnictví a pojišťovnictví příspěvek na sociální zabezpečení neodvádějí.

§ 51

Finanční hospodaření nadřízených orgánů

(1) Pro finanční hospodaření výrobních hospodářských jednotek a činnost ústředních orgánů při finančním hospodaření podniků uvedených v § 44 platí obdobně ustanovení části první, hlavy 1, 3 a 4 s tím, že

a) namísto centralizace prostředků ze zisku na úrovni výrobní hospodářské jednotky se provádí přerozdělování zisku, a to obdobně podle ustanovení pro přerozdělování zisku na úrovni ústředního orgánu mezi přímo řízenými podniky (§ 29),

b) přerozdělování zisku na úrovni ústředního orgánu se provádí i mezi výrobními hospodářskými jednotkami,

c) ústřední ředitelství spojů kryje náklady své řídící činnosti ze zdrojů centralizovaných v rámci přerozdělování zisku.

(2) Na úseku železniční dopravy přerozděluje federální ministerstvo dopravy zisk centralizovaný od podniků železniční dopravy (§ 44) prostřednictvím oborového účtu přerozdělování zisku.

§ 52

Fondy v jednotlivých odvětvích

(1) Ústřední orgány zřizují tyto další fondy:

a) federální ministerstvo dopravy zřizuje v železniční dopravě oborové fondy a fond zdržného,

b) federální ministerstvo spojů zřizuje fond hmotné stimulace příjmů z mezinárodního spojového provozu,

c) ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky a ministerstvo lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky zřizují fond kalamitní, fond pěstební činnosti, fond racionálního hospodaření s vodními zdroji a havarijní fond.

(2) Ústřední orgány mohou zřizovat další resortní účelové fondy, a to v dohodě s příslušným ministerstvem financí.

(3) Způsob tvorby a použití fondů zřizovaných podle odstavců 1 a 2 stanoví příslušný ústřední orgán v dohodě s příslušným ministerstvem financí.

ČÁST ČTVRTÁ

Podniky řízené národními výbory

HLAVA 1

Finanční hospodaření podniků podléhajících odvodu ze zisku nebo důchodové dani

§ 53

Finanční zdroje podniku

Základními finančními zdroji podniku jsou zisk a odpisy.

§ 54

Použití zisku podniku

(1) Podnik používá zisku v tomto pořadí:

a) k odvodům a platbám daní do státního rozpočtu, do rozpočtu národního výboru a do státních fondů;

b) k přídělům do obratového fondu;

c) k přídělům do investičního fondu;

d) k přídělům do fondu technického rozvoje;

e) k přídělům do fondu oprav;

f) k přídělům do fondu odměn a do fondu kulturních a sociálních potřeb;

g) k dalším účelům stanoveným zvláštními předpisy;

h) k dodatkovému odvodu příslušnému národnímu výboru k přerozdělení zdrojů.

(2) Nestačí-li zisk ke krytí potřeb uvedených v odstavci 1 písm. b) až h), podnik pokryje tyto potřeby v rozsahu schváleném příslušným národním výborem.

(3) O zisku zvýšeném popřípadě o další zdroje k rozdělení, který nebyl rozdělen podle odstavce 1, rozhodne koncem roku příslušný národní výbor při ročním zúčtování dodatkového odvodu ze zisku k přerozdělení.

§ 55

Použití odpisů podniku

Podnik používá odpisů ve výši stanovené příslušným národním výborem k financování svých investičních potřeb. Ostatní odpisy odvádí příslušnému národnímu výboru.

§ 56

Odvody podniku a způsob jejich provádění

(1) Podnik provádí

a) odvody a platby daní,

b) dodatkové odvody podle § 12 odst. 2 a 3,

c) odvod za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě podle § 15.

(2) Podle rozhodnutí příslušného národního výboru podnik provádí dodatkové odvody k přerozdělení prostředků.

(3) Výši dodatkových odvodů k přerozdělení prostředků a lhůty jejich provádění stanoví příslušný národní výbor.

(4) Podnik přímo řízený krajským národním výborem, Národním výborem hlavního města Prahy nebo Národním výborem hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy (dále jen "krajský národní výbor") provádí též odvod příspěvku do fondu technického rozvoje krajského národního výboru podle zvláštního předpisu. 5)

§ 57

Fondy podniku

(1) Podnik zřizuje

a) fond obratový, pokud zvláštní předpis 11) nestanoví jinak,

b) fond investiční,

c) fond technického rozvoje, pokud zvláštní předpis 5) nestanoví jinak,

d) fond oprav; způsob tvorby a použití stanoví zvláštní předpisy,

e) fond odměn,

f) fond kulturních a sociálních potřeb.

(2) Podnik může zřídit fond hmotné stimulace vývozu. Způsob tvorby a použití tohoto fondu upravuje zvláštní předpis. Jestliže podnik zřídí fond hmotné stimulace vývozu, může též se souhlasem příslušného národního výboru zřídit rezervní fond. Způsob tvorby a použití tohoto fondu stanoví krajský národní výbor v dohodě s příslušným ministerstvem financí.

(3) Podnik může se souhlasem krajského národního výboru vydaným v dohodě s příslušným ministerstvem financí zřizovat další účelové fondy. Způsob tvorby a použití těchto fondů stanoví krajský národní výbor v dohodě s příslušným ministerstvem financí.

(4) Způsob tvorby a použití fondů uvedených v odstavci 1 s výjimkou písm. d) upravují zvláštní předpisy. 12)

§ 58

Hodnocení výsledků hospodářské činnosti

Pro hodnocení výsledků hospodářské činnosti platí obdobně § 16.

§ 59

Finanční hospodaření podniku Státní statek hlavního města Prahy se řídí obdobně ustanoveními platnými pro zemědělské organizace.

HLAVA 2

Finanční hospodaření podniků, jejichž vztah k rozpočtu národního výboru je určen finančním plánem

§ 60

(1) Vztah podniků vodního hospodářství, bytového hospodářství, městské hromadné dopravy a Dopravního podniku hlavního města Prahy - koncernu, ústavů kosmetiky a teplárenských podniků k rozpočtu národního výboru je určen ročními finančními plány těchto podniků.

(2) Pro stanovení finančního vztahu podniku k rozpočtu příslušného národního výboru platí obdobně § 45.

§ 61

Pro finanční hospodaření podniku a jeho hmotnou zainteresovanost platí obdobně § 53, 54, 57 a 58. Finanční hospodaření Dopravního podniku hlavního města Prahy - koncernu se řídí ustanoveními této části s tím, že se souhlasem Národního výboru hlavního města Prahy vydaným v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky lze přiměřeně použít § 10 až 14.

§ 62

Použití odpisů podniku

(1) Podnik používá odpisů podle § 55 s výjimkou uvedenou v odstavci 2.

(2) Podnik bytového hospodářství používá odpisů k přídělu do investičního fondu k financování svých investičních potřeb. Ostatní odpisy odvádí do rozpočtu příslušného národního výboru.

Odvody, příspěvek na sociální zabezpečení a způsob jejich provádění

§ 63

(1) Podnik provádí odvody podle § 47 odst. 1 a § 56 odst. 2 a 3, popřípadě odst. 4.

(2) Podle rozhodnutí příslušného národního výboru podnik provádí

a) odvod z odpisů do rozpočtu podle § 62 odst. 2,

b) odvod volného zůstatku zisku do rozpočtu příslušného národního výboru; pro provádění tohoto odvodu se použijí obdobně ustanovení § 48 a příslušná ustanovení zákona o odvodech. 20)

§ 64

Příspěvek na sociální zabezpečení

(1) Sazba příspěvku na sociální zabezpečení u podniků městské hromadné dopravy a Dopravního podniku hlavního města Prahy - koncernu činí 10 % ze základu.

(2) Podniky bytového hospodářství příspěvek na sociální zabezpečení neodvádějí.

HLAVA 3

Fondy národních výborů z centralizovaných prostředků

§ 65

(1) Prostředky z dodatkových odvodů podniků k přerozdělení se centralizují u příslušných národních výborů v investičním fondu a v rezervním fondu.

(2) Prostředky z dodatkových odvodů podniků řízených městskými a místními národními výbory mohou být v dohodě s těmito národními výbory centralizovány u národních výborů vyššího stupně.

(3) Prostředků fondů se používá účelově pro potřeby podniků řízených národními výbory.

(4) Prostředky centralizované v investičních fondech i v rezervních fondech je možno mezi národními výbory jednotlivých stupňů v rámci kraje přerozdělovat. Podmínky přerozdělování prostředků fondů stanoví krajské národní výbory na období pětiletky.

(5) Peněžní prostředky fondů se vedou na samostatných účtech u Státní banky československé.

(6) Krajský národní výbor může zřizovat též fond technického rozvoje; způsob tvorby a použití fondu upravuje zvláštní předpis. 5)

§ 66

Investiční fond národního výboru

(1) Investiční fond národního výboru se tvoří odvodem části odpisů podniků určených k přerozdělení prostředků, popřípadě též převodem zdrojů z rezervního fondu národního výboru.

(2) Investiční fond národního výboru se používá

a) k účelovým dotacím do investičního fondu podniků k financování jejich plánovaných investičních potřeb,

b) k poskytování mimořádných přídělů do investičního fondu podniku v případě neplánovaného nedostatku finančních zdrojů k financování investičních potřeb,

c) k účelovým dotacím do investičního fondu podniku v návaznosti na rozpouštění rezerv v plánu investiční výstavby národního výboru.

(3) Pokud podnik nepoužil odpisů k financování svých investičních potřeb v plánované výši nebo vytvořil nadplánové odpisy, rozhodne příslušný národní výbor při ročním zúčtování dodatkového odvodu z odpisů k přerozdělení o užití těchto zdrojů.

§ 67

Rezervní fond národního výboru

(1) Rezervní fond národního výboru se tvoří

a) z dodatkových odvodů ze zisku podniků uvedených v hlavě 1 části čtvrté; tyto odvody stanoví příslušný národní výbor jednotlivým podnikům diferencovaně v zásadě na delší než roční období (např. formou diferencovaných procentních sazeb ze zisku) tak, aby jim k podpoře účinnosti podnikového chozrasčotu ponechal zdroje ze zisku jimi vytvořeného ke krytí plánovaných potřeb,

b) ze sankcí podle § 72 odst. 2,

c) převodem nerozděleného zisku podniků podle § 54 odst. 3.

(2) Rezervní fond národního výboru se používá

a) ke krytí plánované ztráty, popřípadě plánovaného nedostatku zisku podniků k rozdělení,

b) k doplnění zisku podniků k rozdělení ke krytí potřeb uvedených v § 54 odst. 1 a k účelům stanoveným zvláštním předpisem; 8) přitom ke krytí potřeb, které podniky nejsou povinny zabezpečovat, pouze tehdy, pokud tím nedojde k oslabení odpovědnosti za výsledky hospodaření,

c) ke krytí ztrát, popřípadě vyšších nákladů nebo nižších výnosů vzniklých podnikům z rozhodnutí příslušného národního výboru,

d) ke krytí výdajů v socialistickém soutěžení podle zvláštního předpisu, 9)

e) ke krytí nákladů přesahujících plánované náklady na přípravu a ověření nových výrobků a technologií,

f) k převodu do svého investičního fondu,

g) ke krytí ztrát z fyzické likvidace nepoužitelných zásob a z prodeje nepotřebných zásob, pokud k jejich krytí není určen jiný účelový fond,

h) k dotacím do fondů oprav,

i) k příspěvku do podnikových fondů technického rozvoje podle zvláštního předpisu, 5)

j) k dalším účelům stanoveným krajským národním výborem se souhlasem příslušného ministerstva financí.

(3) Prostředků rezervního fondu národního výboru lze použít též k poskytnutí dočasné finanční výpomoci podnikům k překlenutí výkyvů v jejich finančním hospodaření (do oblasti provozní i investiční), a to maximálně na dobu jednoho roku od poskytnutí této výpomoci.

§ 68

(1) Dodatkové odvody k přerozdělení stanoví podnikům příslušný národní výbor ve finančním plánu na základě propočtu jejich plánovaných zdrojů a potřeb tak, aby nedocházelo k protisměrnému pohybu finančních prostředků.

(2) Přerozdělováním se nesmí podporovat neefektivnost při sestavování plánu ani zastírat jeho neplnění.

ČÁST PÁTÁ

Společná a závěrečná ustanovení

Odvod z odpisů

§ 69

(1) Odvod z odpisů do státního rozpočtu provádějí ústřední orgány, přesahuje-li plánovaná tvorba odpisů (včetně zůstatkové ceny vyřazených základních prostředků) všech státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu jimi řízených objem odpisů, určený v působnosti příslušného ústředního orgánu k financování plánovaných investičních potřeb. 22)

(2) Plánovaná tvorba odpisů se pro potřebu stanovení odvodu z odpisů vypočítá podle průměrného stavu základních prostředků v plánovaném roce v souladu s finančním plánem.

(3) Při stanovení objemu odpisů, které zůstanou ústřednímu orgánu k použití podle odstavce 1, se přihlíží k tomu, že jednotlivé hospodářské organizace výzkumné a vývojové základny neprovádějí dodatkový odvod k přerozdělení odpisů do výše plánovaných investic.

(4) Odvodová povinnost se v odvodovém období nemění, i když v průběhu tohoto období dojde ve skutečné tvorbě odpisů k odchylkám proti plánu.

§ 70

(1) Odvod z odpisů (§ 69 odst. 1) se provádí v měsíčních splátkách, a to vždy nejpozději pátý den po uplynutí měsíce ve výši jedné dvanáctiny celoroční odvodové povinnosti stanovené ve státním rozpočtu.

(2) Odvod se provádí přímo na účet státního rozpočtu spravovaný příslušným ministerstvem financí.

§ 71

Fondy

(1) Zůstatky fondů zřizovaných podle tohoto nařízení se koncem roku převádějí do roku následujícího.

(2) Jestliže je organizace povinna vést peněžní prostředky fondu na samostatném účtu u Státní banky československé, uskuteční převody peněžních prostředků na tomto účtu související s tvorbou nebo použitím fondu nejpozději do pěti pracovních dnů po uplynutí lhůty stanovené pro odeslání účetních výkazů za příslušné účetní období, v němž k tvorbě nebo použití fondu došlo.

Sankce

§ 72

(1) Jestliže podnik, výrobní hospodářská jednotka, nebo ústřední orgán neprovede včas odvod (zálohu na odvod) nebo dodatkový odvod do státního rozpočtu, rozpočtu národního výboru nebo do státního fondu, zaplatí penále ve výši podle zákona o odvodech. 23)

(2) Jestliže výrobní hospodářská jednotka nebo podnik přímo řízený ústředním orgánem neprovede včas odvod (zálohu na odvod) nebo dodatkový odvod na účet tohoto orgánu, může mu tento orgán uložit penále obdobně ve výši podle zákona o odvodech. 23)

(3) Jestliže podnik začleněný do výrobní hospodářské jednotky nesplní odvodové povinnosti vůči ní, může mu výrobní hospodářská jednotka uložit penále ve výši stanovené jejím statutem; toto penále nesmí být vyšší než penále podle zákona o odvodech. 23) Přijaté penále u výrobní hospodářské jednotky snižuje náklady na její řídicí činnost.

§ 73

(1) Jestliže výrobní hospodářská jednotka nebo podnik poruší ustanovení o tvorbě nebo použití svých fondů, anebo poruší ustanovení o provádění přerozdělování zisku nebo odpisů, jsou povinny zaplatit do příslušného státního rozpočtu, popřípadě do rozpočtu příslušného národního výboru penále ve výši 0,1 % z částky neoprávněné tvorby nebo použití za každý den, nejvýše však 10 % z této částky, pokud byl nedostatek zjištěn státním kontrolním orgánem, popřípadě finančním orgánem republiky nebo federálním ministerstvem financí. Byl-li nedostatek zjištěn nadřízeným orgánem nebo vnitropodnikovou revizí, zaplatí penále v poloviční výši.

(2) Za porušení ustanovení předpisů o tvorbě fondů se nepovažuje případ, kdy výrobní hospodářská jednotka nebo podnik provede do svého fondu příděl menší, než to umožňuje zvláštní předpis, pokud tento předpis nestanoví příděl jako povinný.

(3) Penále podle odstavce 1 a podle § 73a, které v jednotlivých případech nepřesáhne částku 100 Kčs, se neplatí.

(4) Zaplacením penále podle odstavce 1 a § 73a, popřípadě při jeho neplacení z důvodu jeho minimální výše (podle odstavce 3), není dotčena povinnost uvést fond do předepsaného stavu nebo zabezpečit vrácení nesprávně použitých peněžních prostředků (§ 73a).

(5) V případech uvedených v odstavci 1 a § 73a odst. 2 oznámí nadřízený orgán nebo organizace, které nedostatek zjistily, toto zjištění společně s výpočtem penále nejpozději do konce následujícího měsíce příslušnému orgánu vykonávajícímu správu odvodu.

§ 73a

(1) Jestliže výrobní hospodářská jednotka nebo podnik použije zisku k dalším účelům, které nejsou stanoveny zvláštními předpisy, nebo v rozporu se zvláštními předpisy zvýší náklady nebo sníží výnosy, pokud tento nedostatek neodstranily nejpozději do lhůty stanovené pro odeslání ročních účetních výkazů, zaplatí penále ve výši 10 % z neoprávněně použitých peněžních prostředků do příslušného státního rozpočtu, popřípadě do rozpočtu příslušného národního výboru, pokud jim za tento nedostatek nebylo předepsáno penále podle zákona o odvodech 24) nebo uložena hospodářská pokuta. 25)

(2) Jestliže nedostatek uvedený v odstavci 1 zjistí nadřízený orgán nebo vnitropodniková revize, zaplatí výrobní hospodářská jednotka nebo podnik penále ve výši 5 %.

Výjimky a odchylky

§ 74

Výjimky z tohoto nařízení může povolit vláda Československé socialistické republiky, pro jednotlivé výrobní hospodářské jednotky nebo podniky též příslušné ministerstvo financí. Ministerstvo financí České socialistické republiky a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky přitom postupují v dohodě s federálním ministerstvem financí, pokud nejde o povolení výjimek pro organizace řízené národními výbory a o povolení výjimek z § 72, 73 a 73a v případech, kdy penále bylo uloženo organizacím finančními správami na základě kontrolních zjištění.

§ 75

Odchylky ve způsobu finančního hospodaření pro oblast obrany a bezpečnosti státu, uranového průmyslu, státních hmotných rezerv a způsob stanovení výše dodatkového odvodu z provozu československé plynovodní soustavy stanoví zvláštní předpisy.

Přechodná a zrušovací ustanovení

§ 76

Finanční hospodaření některých výrobních hospodářských jednotek

(1) Výrobním hospodářským jednotkám, v nichž nebude od 1. ledna 1981 plně uplatněna integrace řídících činností, může povolit na návrh nadřízeného ústředního orgánu v návaznosti na způsob provádění odvodů ze zisku do státního rozpočtu v těchto výrobních hospodářských jednotkách příslušné ministerstvo financí dočasně odchylný postup ve finančním hospodaření, a to podle zásad uvedených v odstavci 2; ministerstvo financí České socialistické republiky a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky přitom postupují v dohodě s federálním ministerstvem financí.

(2) Odchylný postup ve finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek uvedených v odstavci 1 bude povolen zejména v těchto směrech:

a) bude zachováno oddělené finanční hospodaření generálního ředitelství výrobní hospodářské jednotky s vlastními zdroji a prostředky podnikového charakteru a se zdroji a prostředky výrobní hospodářské jednotky jako celku,

b) způsob použití zisku, tvorba a použití fondů generálního ředitelství výrobních hospodářských jednotek a podniků do nich začleněných se řídí obdobně ustanoveními platnými pro podniky přímo řízené ústředními orgány (část první, hlava 2),

c) přerozdělení zisku mezi podniky začleněnými do výrobní hospodářské jednotky se provádí ze zisku po odvodech do státního rozpočtu a po přídělech do fondů podniku.

§ 77

Zjistí-li se, že organizace přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení porušila dříve platné předpisy o finančním hospodaření, použije se sankcí podle dříve platných předpisů.

§ 78

Dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení pozbývají platnosti výjimky povolené podle nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 151/1975 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací.

Dnem nabytí účinnosti nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 100/1985 Sb., pozbývají platnosti výjimky povolené podle nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků.

§ 79

Zrušuje se

1. nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 151/1975 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 155/1976 Sb.,

2. směrnice federálního ministerstva financí čj. V 1-30 304/75 ze dne 15. prosince 1975 pro redistribuci finančních zdrojů a prostředků, registrované v částce 35/1975 Sb. a uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 15/1975.

§ 80

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.

Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 100/1985 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 a 19 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 91/1974 Sb., o organizaci výrobních hospodářských jednotek a o jejich statutech (např. v odvětví spojů plní funkci výrobní hospodářské jednotky Ústřední ředitelství spojů s podřízenými státními hospodářskými organizacemi spojů).

2) § 8 písm. b) a c) zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, ve znění pozdějších předpisů (ve znění vyhlášeném pod č. 74/1977 Sb. a doplněném zákonem č. 113/1979 Sb.), (dále jen "zákon o zemědělské dani"). Článek 6 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 106/1974 Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské dani; netýká se organizací vzniklých na základě smlouvy o sdružení podle § 360a hospodářského zákoníku, které nejsou státními hospodářskými organizacemi.

3) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 94/1980 Sb., o odpisování základních prostředků.

4) § 9 odst. 1 písm. a), b), c) a e) zákona o odvodech.

5) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 118/1984 Sb., o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky.

6) Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků, ve znění vyhlášky č. 108/1985 Sb.
Vyhláška č. 118/1984 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 98/1985 Sb., o usměrňování mzdových prostředků.
Vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady odborů č. 165/1980 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.
Vyhláška federálního ministerstva financí č. 109/1985 Sb., o financování oběžných prostředků.
Vyhláška ministerstva financí, Státní plánovací komise a Ústředního geologického úřadu č. 9/1967 Sb., o projektování a financování geologických prací.

7) § 13 a 14 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 91/1974 Sb.

8) Vyhláška č. 98/1985 Sb.

9) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 90/1972 Sb., o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu.

10) Vyhláška ministerstva financí č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků.

11) Vyhláška č. 109/1985 Sb.

12) Vyhláška č. 109/1985 Sb.
Vyhláška č. 162/1980 Sb., ve znění vyhlášky č. 108/1985 Sb.
Vyhláška č. 118/1984 Sb.
Vyhláška č. 98/1985 Sb.
Vyhláška č. 165/1980 Sb.

13) Zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění č. 124/1976 Sb.).
Zákon České národní rady č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy.
Zákon Slovenské národní rady č. 179/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 39/1984 Sb., o sazbách odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě.

14) Vyhláška č. 162/1980 Sb., ve znění vyhlášky č. 108/1985 Sb.

15) Vyhláška č. 109/1985 Sb.
Vyhláška č. 162/1980 Sb., ve znění vyhlášky č. 108/1985 Sb.
Vyhláška č. 118/1984 Sb.
Vyhláška č. 98/1985 Sb.

16) § 9 odst. 1 písm. d) zákona o odvodech.

17) § 3 zákona o odvodech.

18) § 9 zákona o odvodech.

19) Instrukce pro tvorbu a použití rezervních fondů ve státních hospodářských organizacích v odvětvích zemědělství a výživy (Věstník ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, částka 5/1973).
Směrnice pro tvorbu a použití rezervních fondů ve státních hospodářských organizacích v odvětví zemědělství Slovenské socialistické republiky (Věstník ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, částka 15/1974).

20) § 15, 17, 18 a 19 zákona o odvodech.

21) Např. § 4 odst. 1 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 40/1982 Sb., o dodatkovém odvodu a postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků, ve znění pozdějších předpisů.

22) Odvod z odpisů je stanoven státním rozpočtem na běžný rok pro jednotlivé ústřední orgány absolutní částkou.

23) § 17 odst. 1 a 4 zákona o odvodech.

24) § 17 odst. 2 zákona o odvodech.

25) § 384a a 384b hospodářského zákoníku.

Přesunout nahoru