Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 103/1985 Sb.Vyhláška předsedy Státní banky československé o poskytování úvěrů a o úrokových sazbách

Částka 29/1985
Platnost od 06.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 01.01.1990 (201/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

103

VYHLÁŠKA

Předsedy Státní banky československé

ze dne 8. listopadu 1985

o poskytování úvěrů a o úrokových sazbách

Předseda Státní banky československé stanoví podle § 7 odst. 5 písm. a) zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé a podle § 391 odst. 5 hospodářského zákoníku:


ČÁST PRVNÍ

Obecná ustanovení

§ 1

V souladu s cíli hospodářské politiky vlády Československé socialistické republiky působí Státní banka československá (dále jen "banka") úvěrem na růst efektivnosti v národním hospodářství, na posílení ekonomické a peněžní rovnováhy a upevňování kupní síly československé koruny. Banka přitom provádí společensko-ekonomickou kontrolu hospodaření organizací v souladu s celospolečenskými zájmy.

§ 2

(1) Tato vyhláška upravuje poskytování úvěrů socialistickým organizacím 1) včetně mezinárodních hospodářských organizací, které mají sídlo na území Československé socialistické republiky 2) a organizačním jednotkám socialistických organizací 3) (dále jen "organizace"), peněžním ústavům v Československé socialistické republice, popřípadě peněžním ústavům nebo jiným subjektům v zahraničí.

(2) Ustanovení § 24 této vyhlášky platí pro poskytování úvěrů národním výborům. Ustanovení § 5 až 15 platí také pro poskytování úvěrů národním výborům.

(3) Ustanovení § 22 písm. b) této vyhlášky platí pro poskytování úvěrů peněžním ústavům nebo jiným subjektům v zahraničí.

(4) Ustanovení § 25 této vyhlášky platí pro poskytování úvěrů peněžním ústavům v Československé socialistické republice.

§ 3

Při poskytování úvěrů se postupuje v souladu se zásadami vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky (dále jen "zásady"), schválenými vládou Československé socialistické republiky.

§ 4

Plánování úvěrů

(1) Banka poskytuje úvěry v souladu s měnovým plánem Československé socialistické republiky 4) (dále jen "měnový plán"). V průběhu jeho sestavování uplatňuje banka kritéria vyjadřující efektivní využívání potřeb a zdrojů měnového plánu a jejich prostřednictvím prohlubuje vazbu měnového plánu na státní plány rozvoje národního hospodářství a státní rozpočty.

(2) Celkovou výši poskytovaných úvěrů odvozuje banka z objemu úvěrových zdrojů v měnovém plánu a z vývoje základních hospodářských proporcí a ukazatelů, zejména kvalitativních.

(3) Organizace, orgány hospodářského řízení 5) a jiné orgány určené bankou předkládají bance potřebné podklady pro plánování a poskytování úvěrů.

(4) Po schválení měnového plánu vládou Československé socialistické republiky provádí banka ve spolupráci s orgány hospodářského řízení 5) a peněžními ústavy jeho rozpis s cílem podpořit úkoly a záměry státního plánu rozvoje národního hospodářství a státních rozpočtů federace a republik v plánech organizací.

(5) Orgány hospodářského řízení a organizace jsou povinny zabezpečovat ve svých hospodářských plánech a při jejich realizaci úkoly měnového plánu projednané s bankou, 6) vytvářet podmínky pro efektivní využívání úvěrů a zajišťovat jejich návratnost.

Podmínky poskytování úvěru

§ 5

Banka poskytuje úvěry uvedené v části druhé této vyhlášky přednostně k podpoře intenzifikace průmyslové, stavební a zemědělské výroby, efektivních strukturálních změn v národním hospodářství, vědeckotechnického rozvoje, progresivních rekonstrukcí a modernizací, posilování vývozní schopnosti a snižování dovozní náročnosti československé ekonomiky, dosahování úspor energie, paliv a kovů, zvyšování efektivnosti využití zásob a k upevňování rovnováhy na vnitřním trhu a podpoře rozvoje služeb placených obyvatelstvem.

§ 6

Banka diferencuje výši úvěru na krytí materiálových a jiných úvěrovatelných hodnot a úvěrové podmínky v návaznosti na plnění kritérií efektivního využití úvěru stanovených v zásadách. Při úvěrové diferenciaci používá také úvěrových sankcí a úrokových bonifikací (§ 12 až 15).

§ 7

(1) Banka poskytuje úvěry za předpokladu, že

a) se využijí k efektivnímu plnění, popřípadě překračování úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství zabezpečovaných organizací v jejím hospodářském plánu i dalších úkolů stanovených v tomto plánu projednávaném s bankou,

b) je zajištěna návratnost a splatnost úvěru v dohodnutých lhůtách a úvěr je zajištěn materiálovými a jinými úvěrovatelnými hodnotami, popřípadě jiným způsobem podle odstavců 2 a 3,

c) organizace splňují kritéria efektivního využití úvěru (§ 6),

d) jsou přednostně využity vlastní zdroje organizací, popřípadě zdroje poskytované jim nadřízenými orgány.

(2) V případě, že návratnost úvěru z prostředků organizací není předem zaručena, požaduje od nich banka finanční záruku za krytí úvěru.

(3) Výjimečně poskytuje banka úvěry, jejichž návratnost z prostředků organizací není předem zaručena, se státní zárukou.

(4) Na poskytnutí úvěru není právní nárok; banka před poskytnutím úvěru zvažuje, zda úvěr poskytne a za jakých podmínek.

§ 8

Úvěry poskytuje banka přímo organizacím, u nichž vznikla potřeba úvěru.

§ 9

(1) Úvěrové vztahy mezi bankou a organizacemi se upravují na příslušné plánovací období (roční, popřípadě pětileté) úvěrovými smlouvami, které se uzavírají po projednání příslušného hospodářského plánu.

(2) V úvěrové smlouvě mezi bankou a organizací se kromě podmínek úvěrování uvedených v hospodářském zákoníku 7) dohodnou kritéria efektivního využití úvěru, zvláštní podmínky pro poskytování jednotlivých druhů úvěrů, podmínky pro úrokové bonifikace, způsob hodnocení úvěrové smlouvy, uzavírání dodatků k úvěrové smlouvě a řešení sporných otázek vzniklých z úvěrové smlouvy.

(3) U dlouhodobých úvěrů se poskytuje úvěr na základě dílčí úvěrové smlouvy uzavírané mezi bankou a organizacemi, která vychází z úvěrové smlouvy podle odstavce 1.

(4) Úvěrová smlouva (odstavec 1 až 3) je uzavřena, dojde-li k dohodě o celém jejím obsahu.

(5) U úvěrů, jejichž poskytování a splácení nemůže být předem upraveno podle odstavce 1, poskytuje banka úvěr podle podmínek, které na žádost organizace o poskytnutí úvěru písemně sdělí organizaci.

§ 10

(1) V zájmu důsledného zabezpečení materiálového krytí úvěrů vyžaduje banka při úvěrování materiálových hodnot vystavených nebezpečí živelních a jiných škod u družstevních organizací, aby byly v odpovídajícím rozsahu pojištěny.

(2) U organizací používajících dotace ze státních rozpočtů banka koordinuje poskytování úvěrů s využíváním rozpočtových zdrojů.

§ 11

Úrok z provozních a investičních úvěrů a z prostředků organizací v československých korunách na účtech u banky

(1) Z úvěru platí organizace úrok; výše úroku z úvěrů se diferencuje podle lhůty splatnosti úvěru , která činí u provozních krátkodobých účelových úvěrů nejvýše jeden rok, u provozních střednědobých účelových úvěrů nejvýše tři roky a u inovačního úvěru nejvýše pět roků; u provozních dlouhodobých účelových úvěrů (kromě úvěru na trvale se obracející zásoby) činí lhůta splatnosti úvěrů nejvýše sedm roků. U střednědobých a dlouhodobých účelových investičních úvěrů se lhůta splatnosti úvěrů řídí zásadami.

(2) Z prostředků organizací na účtech u banky platí banka organizacím úrok; výše úroku se diferencuje podle doby trvání vkladu a výpovědní lhůty. U termínovaných vkladů nejméně na jeden rok činí výpovědní lhůta tři měsíce, u termínovaných vkladů nejméně na dva roky činí výpovědní lhůta šest měsíců a u termínovaných vkladů nejméně na čtyři roky činí výpovědní lhůta dvanáct měsíců. Při nedodržení sjednané doby trvání vkladu se přizná organizaci úrok ve výši odpovídající době, po kterou byly příslušné prostředky u banky uloženy, a současně banka organizaci vyúčtuje stanovený poplatek za předčasné vybrání vkladu.

(3) Výše základních úrokových sazeb z provozních a investičních úvěrů a z korunových prostředků organizací na účtech u banky se stanoví v příloze k této vyhlášce. Pro některé druhy úvěru, popřípadě pro některé organizace může předseda banky v celospolečenském zájmu povolit základní úrokové sazby odchylně od úrokových sazeb uvedených v této příloze.

(4) Zvýšený úrok z úvěru nad základní úrokovou sazbu podle odstavce 3 se považuje za sankční úrok.

(5) Snížený úrok z úvěru pod základní úrokovou sazbu podle odstavce 3 se považuje za úrokovou bonifikaci.

§ 11a

Úrok z devizových úvěrů a z devizových vkladů

(1) Z devizového úvěru platí organizace úrok dohodnutý v úvěrové smlouvě; při jeho stanovení banka vychází ze sazeb a podmínek na zahraničních peněžních trzích v závislosti na druhu měny a lhůtě splatnosti úvěru.

(2) Z prostředků devizových fondů, uložených organizací na účtech u banky, platí banka úrok. Výši úrokové sazby stanoví banka podle sazeb v zahraničí v závislosti na druhu měny a době, na kterou jsou devizové prostředky uloženy.

Úvěrové sankce a úrokové bonifikace

§ 12

(1) Banka je oprávněna uplatnit úvěrové sankce u organizací, které nezabezpečují plánovanou tvorbu vlastních zdrojů, neplní dohodnutá kritéria efektivního využití úvěru, a to zejména pro neplnění závazných úkolů a limitů státního plánu rozvoje národního hospodářství, popřípadě nedodržují podmínky dohodnuté s bankou (§ 9).

(2) V případech stanovených v odstavci 1 může banka uplatnit tyto úvěrové sankce:

a) sankční úrok,

b) splacení úvěrů před lhůtou splatnosti,

c) vyloučení z úvěrování hodnot, u kterých není zajišťována dohodnutá efektivnost a návratnost úvěrů,

d) odmítnutí nebo omezení objemu nově požadovaných úvěrů.

§ 13

U organizací s nevyrovnaným finančním hospodařením, dlouhodobě neplnících kritéria efektivního využití úvěru nebo nezajišťujících návratnost úvěru, může banka kromě uplatnění úvěrových sankcí uvedených v ustanovení § 12 odst. 2 vyžadovat splacení úvěrů přednostně před jinými platbami z prostředků na běžném účtě organizací, zastavit rezervování prostředků na výplatu mezd, zavést závazné pořadí plateb z běžného účtu, vyžadovat záruku za úvěr, popřípadě převést organizace na konsolidační režim (§ 18 odst. 4).

§ 14

Ke zvýšení zájmu organizací o zvyšování efektivnosti a k podpoře dalších cílů stanovených v zásadách poskytuje banka organizacím úrokové bonifikace.

§ 15

Banka stanoví sankční úrok nebo úrokovou bonifikaci s přihlédnutím k rozsahu závad, popřípadě přínosů, s nimiž je sankční úrok, popřípadě úroková bonifikace spojována. Nejvyšší hranice pro sankční úrok a úrokovou bonifikaci je stanovena v zásadách.

ČÁST DRUHÁ

Druhy úvěru

§ 16

Banka poskytuje organizacím:

a) provozní úvěry,

b) investiční úvěry,

c) devizové úvěry.

§ 17

Provozní úvěry

(1) Banka poskytuje organizacím tyto provozní úvěry:

a) účelové úvěry na oběžné prostředky,

b) kontokorentní úvěr,

c) úvěrové výpomoci.

d) úvěr n a složení podílu do podniku se zahraniční majetkovou účastí nebo na nákup akcií.

(2) Předseda banky může stanovit jiné druhy provozních úvěrů a podmínky jejich poskytování.

§ 18

(1) Účelové úvěry na oběžné prostředky poskytuje banka organizacím zejména na zásoby, pohledávky za odběrateli do lhůty splatnosti, nevyfakturované práce a dodávky, zařízení staveniště, náklady příštích období a neinvestiční výdaje na rozvoj vědy a techniky, popřípadě na další provozní potřeby.

(2) Při poskytování kontokorentního úvěru jsou vlastní provozní prostředky organizací soustředěny na jednom účtě s kontokorentním úvěrem, který zpravidla nahrazuje úvěry podle odstavců 1 a 3.

(3) K upevnění platební kázně a dodavatelsko-odběratelských vztahů může banka dočasně poskytovat úvěrové výpomoci organizacím, které mají přechodný nedostatek prostředků. Tyto výpomoci poskytuje zejména odběratelům na placení za dodávky, dodavatelům na jejich pohledávky po lhůtě splatnosti, na výplatu mezd nebo na překlenutí časového nesouladu v plánované tvorbě a užití zdrojů ve fondech organizace. Základní podmínkou jejich poskytnutí je, že organizace předloží bance opatření, zabezpečující ve stanovených lhůtách odstranění příčin, které nedostatek prostředků vyvolaly. Přitom banka přihlíží také k míře zavinění organizace.

(4) Organizacím s dlouhodobě nevyrovnaným finančním hospodařením a dlouhodobě neplnícím kritéria efektivního využití úvěru poskytuje banka konsolidační úvěr, pokud konsolidační program organizace zabezpečuje splacení úvěru do tří let od jeho poskytnutí.

Investiční úvěry

§ 19

Banka poskytuje organizacím tyto investiční úvěry:

a) účelové investiční úvěry,

b) překlenovací investiční úvěry.

§ 20

(1) Banka poskytuje organizacím účelové investiční úvěry na pořízení základních prostředků, jejich modernizace a rekonstrukce, výjimečně i na další investiční potřeby. Podmínky a lhůty splatnosti účelových investičních úvěrů se řídí zásadami.

(2) Banka poskytuje organizacím překlenovací investiční úvěr k překlenutí časového nesouladu mezi potřebou a tvorbou zdrojů v investičním fondu. Podmínky a lhůty splatnosti překlenovacího investičního úvěru se řídí zásadami.

(3) Banka poskytuje bytovým družstvům účelové investiční úvěry na bytovou výstavbu, popřípadě na další potřeby, které souvisí s bytovou výstavbou. Podmínky a lhůty splatnosti těchto úvěrů a úrokové sazby z nich se stanoví zvláštním předpisem. 8)

Devizové úvěry

§ 21

Banka poskytuje organizacím devizové úvěry přednostně zejména k podpoře efektivnosti vnějších ekonomických vztahů, k posilování devizové rovnováhy a v souladu se záměry devizového plánu a devizového hospodářství Československé socialistické republiky.

§ 22

Banka poskytuje devizové úvěry v převoditelných rublech, v národních měnách států Rady vzájemné hospodářské pomoci a ve volně směnitelných měnách

a) organizacím

aa) na rozvojové záměry a rozvoj činností zajišťujících do budoucna vyšší tvorbu devizových prostředků,

ab) na řešení přechodného nedostatku devizových zdrojů v důsledku časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou devizových zdrojů;

b) bance zahraničního odběratele nebo jinému zahraničnímu subjektu na financování dovozu zboží z Československé socialistické republiky, popřípadě k úhradě výdajů souvisejících s plněním dodávky v zahraničí.

§ 23zrušeno

ČÁST TŘETÍ

Úvěrování národních výborů a peněžních ústavů

§ 24

Banka poskytuje národním výborům úvěr na plánované stavby akce Z, u nichž je zajištěna návratnost úvěru ve stanovené lhůtě.

§ 25

(1) Podmínky poskytování úvěrů peněžním ústavům a druhy úvěrů stanoví banka po projednání s příslušným peněžním ústavem.

(2) Banka poskytuje devizovým bankám úvěry na krytí potřeby finančních prostředků vyplývající z poskytování úvěrů organizacím na pohledávky v zahraničí, popřípadě na další provozní potřeby.


ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 26

(1) Ustanovení o poskytování úvěrů bankou platí obdobně pro poskytování úvěrů organizacím jinými peněžními ústavy, organizacemi nebo orgány, pokud jsou k poskytování úvěrů podle platných právních předpisů nebo na základě pověření banky oprávněny, a to v rozsahu stanoveném bankou.

(2) Při poskytování úvěrů organizacím výrobního, spotřebního a bytového družstevnictví a Ústřední rady družstev z družstevních centrálních fondů k tomuto účelu zřízených se postupuje podle podmínek stanovených svazy družstev a Ústřední radou družstev a dohodnutých s bankou.

§ 27

Výjimky z § 2, 8 a 9 této vyhlášky povoluje předseda banky.

§ 28

Zrušuje se vyhláška předsedy Státní banky československé č. 158/1975 Sb., o poskytování úvěrů.

§ 29

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.


Předseda Státní banky československé:

Ing. Stejskal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 14 hospodářského zákoníku.

2) § 389a hospodářského zákoníku.

3) § 17 odst. 2 hospodářského zákoníku.

4) § 4 zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé.

5) § 390b hospodářského zákoníku.

6) § 1 odst. 3, § 9, 10 a 11 zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování.

7) § 382a odst. 3 hospodářského zákoníku ve znění zákona č. 98/1988 Sb.

8) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví.


Příloha k vyhlášce č. 221/1988 Sb.

Úrokové sazby z provozních a investičních úvěrů a z korunových prostředků organizací na účtech u peněžních ústavů

Roční procentní sazba
I. Úrokové sazby z úvěrů
1. Provozní úvěry
A. Krátkodobé účelové úvěry a kontokorentní úvěr5 %
a) úvěr na pohledávky za odběrateli do lhůty splatnosti v tuzemsku
b) úvěr na krátkodobé pohledávky v zahraničí
c) krátkodobý úvěr na zásoby
d) úvěr na sezónní náklady
e) úvěr na nevyfakturované práce a dodávky
f) kontokorentní úvěr
B. Střednědobé účelové úvěry6 %
a) střednědobý úvěr na zásoby
b) úvěr na doplnění obratového fondu
c) úvěr zemědělským organizacím v důsledku nepříznivých klimatických podmínek
C. Dlouhodobé účelové úvěry6 %
a) úvěr na trvale se obracející zásoby (do doby jeho splacení)
b) úvěr na náklady příštích období a záběhové náklady
c) úvěr na zařízení staveniště
d) úvěr na složení podílu do podniku se zahraniční majetkovou účastí nebo na nákup akcií
e) úvěr na dlouhodobé pohledávky v zahraničí6-10 %
D. Úvěrové výpomoci
a) úvěr na pohledávky po lhůtě splatnosti7-12 %
b) platební úvěr10 %
c) úvěr na složení prostředků na platbu dodavateli10 %
d) úvěr na mzdy10 %
E. Konsolidační úvěr12 %
2. Investiční úvěry a úvěry na technický rozvoj
A. Střednědobé účelové úvěry5 %
a) inovační úvěr
b) investiční úvěr
B. Dlouhodobý účelový investiční úvěr7 %
3. Překlenovací úvěr na krátkodobý nedostatek zdrojů ve fondech organizace6 %
4. Úvěr nesplacený ve lhůtě15 %
II. Úrokové sazby z prostředků organizací na účtech u peněžních ústavů
1. Netermínované prostředky0,5 %
2. Termínované vklady
a) termínované vklady nejméně na 1 rok2 %
b) termínované vklady nejméně na 2 roky3 %
c) termínované vklady nejméně na 4 roky4 %
d) termínované vklady ze základních členských vkladů bytových družstev nejméně na 1 rok1 %
3. Prostředky na účtech soudních a notářských depozit2 %

1) Odchylná úroková sazba během let 1985-1990 se stanoví při výrazné změně úrokové sazby ze zahraničních úvěrů.

2) Vyšší sazba o 2 % se použije pokud nevyužité zásoby zjistila Státní banka československá bez předchozího upozornění organizací.

3) Pokud provádějí obchodní činnost.

4) Po změně okamžiku realizace výroby.

5) Úvěry na investice ke zvelebení půdního fondu a některé další investice se poskytují s nižší základní úrokovou sazbou (usnesení vlády ČSSR č. 249/1981).

Přesunout nahoru