Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 100/1985 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků

Částka 29/1985
Platnost od 06.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

100

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 24. října 1985,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje k provedení hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 45/1983 Sb.), zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 124/1976 Sb.), zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla), a zákona č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu:


Čl. I

Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků, se mění a doplňuje takto:

1. § 5 odst. 1 zní:

"(1) Výrobní hospodářská jednotka používá zisku v tomto pořadí:

a) k odvodům a platbám daní prováděným výrobní hospodářskou jednotkou do státního rozpočtu, do rozpočtu národního výboru a do státních fondů;

b) k přídělům do obratového fondu;

c) k přídělům do investičního fondu;

d) k přídělům do fondu technického rozvoje;

e) k přídělům do rezervního fondu;

f) k přídělům do fondu kulturních a sociálních potřeb a do fondu odměn;

g) k dalším účelům stanoveným zvláštními předpisy;

h) k dodatkovému odvodu nadřízenému ústřednímu orgánu.".

2. § 8 odst. 1 zní:

"(1) Výrobní hospodářská jednotka zřizuje

a) fond investiční,

b) fond technického rozvoje, pokud zvláštní předpis 1) nestanoví jinak,

c) fond odměn,

d) fond kulturních a sociálních potřeb,

e) fond rezervní,

f) fond hmotné stimulace vývozu.".

3. V § 8 odst. 4 se slova "bod 1 a 3 a písm. b) bod 1 až 3" nahrazují slovy "až d)".

4. § 8 odst. 5 zní:

"(5) Rozsah tvorby a používání fondů uvedených v odstavci 1 písm. a) až c), popřípadě v odstavci 2 upravuje statut výrobní hospodářské jednotky. 2)".

5. § 9 odst. 1 zní:

"(1) Rezervní fond výrobní hospodářské jednotky se tvoří

a) přídělem ze zisku výrobní hospodářské jednotky,

b) převodem nerozděleného zisku podle § 5 a 10,

c) přídělem z fondu hmotné stimulace vývozu,

d) převodem z dalších zdrojů stanovených zvláštními předpisy.".

6. V § 9 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "Do stanoveného limitu maximálního zůstatku fondu se zahrnuje nerozdělený zisk podniků začleněných do výrobní hospodářské jednotky převáděný do následujícího roku (§ 10 odst. 3).".

7. § 9 odst. 3 zní:

"(3) Rezervní fond výrobní hospodářské jednotky se používá

a) ke krytí potřeb uvedených v § 5 odst. 1 a § 10 odst. 1 a k účelům stanoveným zvláštním předpisem; 3) přitom ke krytí potřeb, které výrobní hospodářská jednotka a podniky do ní začleněné nejsou povinny zabezpečovat, pouze tehdy, pokud tím nedojde k oslabení odpovědnosti za výsledky hospodaření,

b) ke krytí ztrát, popřípadě vyšších nákladů nebo nižších výnosů vzniklých podnikům z rozhodnutí výrobní hospodářské jednotky,

c) ke krytí ztrát a rizik vyplývajících z vývozu, pokud k jejich krytí není určen jiný účelový fond,

d) ke krytí výdajů v socialistickém soutěžení podle zvláštního předpisu, 4)

e) ke krytí ztrát z fyzické likvidace nepoužitelných zásob a z prodeje nepotřebných zásob, pokud k jejich krytí není určen jiný účelový fond,

f) ke krytí nákladů přesahujících plánované náklady na přípravu a ověření nových výrobků a technologií,

g) ke krytí rizik z výzkumné a vývojové činnosti organizací výzkumné a vývojové základny začleněných do výrobní hospodářské jednotky,

h) k převzetí záruky za bankovní úvěr,

i) k dalším účelům stanoveným na návrh nadřízeného ústředního orgánu příslušným ministerstvem financí; ministerstvo financí České socialistické republiky a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky přitom postupují v dohodě s federálním ministerstvem financí.".

8. § 10 zní:

"§ 10

(1) Podnik používá zisku v tomto pořadí:

a) k odvodům a platbám daní prováděným podnikem do státního rozpočtu, do rozpočtu národního výboru a do státních fondů;

b) k odvodu výrobní hospodářské jednotce;

c) k přídělům do obratového fondu;

d) k přídělům do investičního fondu;

e) k přídělům do fondu technického rozvoje;

f) k přídělům do fondu odměn na základě schválení nadřízeného ústředního orgánu (§ 23) a k přídělům do fondu kulturních a sociálních potřeb;

g) k dalším účelům stanoveným zvláštními předpisy, a to se souhlasem výrobní hospodářské jednotky.

(2) Nestačí-li zisk ke krytí potřeb uvedených v odstavci 1 písm. b) až g), podnik pokryje tyto potřeby v rozsahu schváleném výrobní hospodářskou jednotkou.

(3) Zisk, který nebyl rozdělen podle odstavce 1, zvýšený popřípadě o další zdroje k rozdělení, převede podnik koncem roku do následujícího roku nebo do rezervního fondu výrobní hospodářské jednotky, a to ve výši předem stanovené výrobní hospodářskou jednotkou.".

9. § 14 včetně nadpisu zní:

"§ 14

Fondy podniku

(1) Podnik zřizuje

a) fond obratový, pokud zvláštní předpis 5) nestanoví jinak,

b) fond investiční,

c) fond technického rozvoje, pokud zvláštní předpis 1) nestanoví jinak,

d) fond odměn,

e) fond kulturních a sociálních potřeb.

(2) Způsob tvorby a použití fondů uvedených v odstavci 1 upravují zvláštní předpisy. 6)

(3) Při stanovení rozsahu tvorby a používání fondů uvedených v odstavci 1 písm. a) až d) na úrovni podniku se postupuje obdobně podle § 8 odst. 5.

(4) Podnik může se souhlasem nadřízeného ústředního orgánu vydaným v dohodě s příslušným ministerstvem financí zřizovat další účelové fondy (např. rizikový fond). Způsob tvorby a použití těchto fondů stanoví nadřízený ústřední orgán v dohodě s příslušným ministerstvem financí.".

10. § 17 odst. 2 zní:

"(2) Zisk, který nebyl rozdělen obdobně podle § 5 odst. 1, zvýšený popřípadě o další zdroje k rozdělení, převede podnik koncem roku ve výši předem stanovené nadřízeným ústředním orgánem do svého rezervního fondu (§ 19 odst. 3) nebo jej převede do resortního rezervního fondu.".

11. § 19 zní:

"§ 19

(1) Podnik zřizuje

a) fond obratový, pokud zvláštní předpis 5) nestanoví jinak,

b) fond investiční,

c) fond technického rozvoje, pokud zvláštní předpis 1) nestanoví jinak,

d) fond odměn,

e) fond kulturních a sociálních potřeb.

(2) Způsob tvorby a použití fondů uvedených v odstavci 1 upravují zvláštní předpisy. 6)

(3) Organizace výzkumné a vývojové základny, oborové podniky bez přidružených národních podniků, popřípadě účelových organizací a podniky, které zřizují fond hmotné stimulace vývozu, zřizují též rezervní fond; ostatní podniky, s výjimkou organizací zahraničního obchodu, mohou zřizovat rezervní fond podle rozhodnutí nadřízeného ústředního orgánu.

(4) Podnik (s výjimkou uvedenou v § 21) může zřídit fond hmotné stimulace vývozu. Způsob tvorby a použití tohoto fondu stanoví federální ministerstvo financí.

(5) Podnik může se souhlasem nadřízeného ústředního orgánu, vydaným v dohodě s příslušným ministerstvem financí zřizovat další účelové fondy. Způsob tvorby a použití těchto fondů stanoví nadřízený ústřední orgán v dohodě s příslušným ministerstvem financí.".

12. Za § 19 se vkládá § 19a, který včetně nadpisu zní:

§ 19a

Rezervní fond podniku

(1) Rezervní fond podniku se tvoří

a) přídělem ze zisku, jehož maximální výši stanoví nadřízený ústřední orgán v rámci svého finančního plánu,

b) převodem nerozděleného zisku podle § 17 odst. 2,

c) přídělem z fondu hmotné stimulace vývozu,

d) převodem z dalších zdrojů stanovených zvláštními předpisy.

(2) Rezervní fond podniku se používá obdobně podle § 9 odst. 3 písm. a), c), e), f) a i); přitom se však nepoužívá k účelům stanoveným zvláštním předpisem. 3)

(3) Limit maximálního zůstatku rezervního fondu podniku stanoví nadřízený ústřední orgán. Částka převyšující limit se převede koncem roku do resortního rezervního fondu.

(4) Peněžní prostředky rezervního fondu podniku se vedou na běžném účtu u Státní banky československé.".

13. § 20 odst. 2 zní:

"(2) Způsob tvorby a použití rezervního fondu stanoví nadřízený ústřední orgán, a to pokud jde o organizace řízené orgány federace, v dohodě se Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a s federálním ministerstvem financí, a pokud jde o organizace řízené orgány republik, v dohodě s Českou komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, popřípadě se Slovenskou komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a s ministerstvem financí České socialistické republiky, popřípadě s ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky.".

14. § 23 zní:

"§ 23

Ústřední orgány provádějí v rámci své řídící činnosti přerozdělování zdrojů a prostředků mezi výrobními hospodářskými jednotkami a přímo řízenými podniky, zřizují resortní účelové fondy a schvalují rozsah tvorby a používání fondů na úrovni výrobních hospodářských jednotek a podniků do nich začleněných, v rámci stanoveném zvláštními předpisy, 7) podle reálných podmínek centralizace řídících funkcí.".

15. § 24 zní:

"§ 24

(1) Ústřední orgán zřizuje

a) resortní rezervní fond,

b) resortní fond technického rozvoje,

c) resortní investiční fond k přerozdělování odpisů.

(2) Způsob tvorby a použití resortního fondu technického rozvoje upravuje zvláštní předpis. 1)

(3) Ústřední orgán může se souhlasem příslušného ministerstva financí zřizovat další účelové fondy. Způsob tvorby a použití těchto fondů stanoví ústřední orgán v dohodě s příslušným ministerstvem financí.".

16. § 25 odst. 1 zní:

"(1) Resortní rezervní fond se tvoří

a) centralizací nadlimitních zůstatků rezervních fondů výrobních hospodářských jednotek a přímo řízených podniků,

b) přídělem části zisku centralizovaného z dodatkových odvodů přímo řízených podniků do výše stanovené v rámci finančního plánu ústředního orgánu,

c) převodem nerozděleného zisku přímo řízených podniků podle § 17 odst. 2,

d) ze sankcí placených podle § 72 odst. 2.".

17. § 25 odst. 2 zní:

"(2) Resortní rezervní fond se používá pro výrobní hospodářské jednotky a přímo řízené podniky obdobně podle § 9.".

18. § 26 se vypouští.

19. V § 27 v první větě se vypouštějí slova "a resortního fondu technického rozvoje" a na konci § 27 se připojuje tato věta: "Do stanoveného limitu maximálního zůstatku fondu se zahrnují zůstatky rezervních fondů přímo řízených podniků (§ 19a) a zůstatek zisku centralizovaného na resortním účtě přerozdělování zisku, převáděný do následujícího roku (§ 29 odst. 3).".

20. § 29 se doplňuje odstavci 3 a 4, které znějí:

"(3) Vznikne-li koncem roku v důsledku rozdílu mezi skutečným a plánovaným vytvářením a používáním zdrojů na resortním účtě přerozdělování zisku přebytek zdrojů, použije se jako zdroj ve finančním plánu následujícího roku k účelům stanoveným tímto nařízením.

(4) Peněžní prostředky účtu přerozdělování zisku se vedou na samostatném účtu u Státní banky československé.".

21. § 30 včetně nadpisu zní:

"§ 30

Přerozdělování odpisů na úrovni ústředního orgánu

(1) Přerozdělování odpisů na úrovni ústředního orgánu se provádí mezi přímo řízenými podniky a výrobními hospodářskými jednotkami. Odpisy se centralizují v resortním investičním fondu.

(2) Finančních zdrojů centralizovaných v resortním investičním fondu se používá

a) k odvodům do státního rozpočtu (§ 69, 70),

b) k přídělům do investičních fondů přímo řízených podniků a výrobních hospodářských jednotek maximálně ve výši stanovené finančním plánem.

(3) Zůstatek resortního investičního fondu se převede koncem roku do následujícího roku.

(4) Peněžní prostředky resortního investičního fondu se vedou na samostatném účtu u Státní banky československé.".

22. § 31 se vypouští.

23. V § 33 odst. 1 se na konci druhé věty připojují slova "a aby jim přitom ponechala zdroje ze zisku jimi vytvořeného ke krytí plánovaných potřeb.".

24. § 34 odst. 2 zní:

"(2) Centralizovaných odpisů se používá

a) k odvodu uloženému nadřízeným ústředním orgánem,

b) k přídělu do investičního fondu výrobní hospodářské jednotky.".

25. § 37 se vypouští.

26. § 39 včetně nadpisu zní:

"§ 39

Použití zisku podniku

(1) Podnik řízený zemědělskou správou nebo ústředním orgánem používá zisku v pořadí stanoveném obdobně podle § 5 odst. 1, podnik začleněný do výrobní hospodářské jednotky v pořadí stanoveném obdobně podle § 10 odst. 1.

(2) Nestačí-li zisk ke krytí potřeb uvedených v § 5 odst. 1 písm. b) až h), popřípadě v § 10 odst. 1 písm. b) až g), podnik pokryje tyto potřeby v rozsahu schváleném nadřízeným orgánem.

(3) Podnik používá zisku k dalším účelům stanoveným zvláštními předpisy se souhlasem nadřízeného orgánu.".

27. § 42 včetně nadpisu zní:

"§ 42

Fondy podniku

Pro fondy podniku platí obdobně § 19 s tím, že rezervní fond zřizuje podnik podle zvláštního opatření nadřízených orgánů. 8)".

28. V § 43 odst. 1 se vypouštějí slova "s tím, že s výjimkou výrobní hospodářské jednotky technických služeb nezřizuje fond rozvoje.".

29. V § 43 odst. 2 se za slovo "§ 24" vkládají slova "a 25" a na konci věty se nahrazují slova "32 a § 37" slovy "30 a § 32.".

30. § 44 zní:

"§ 44

Ustanovení této části se vztahují

a) na podniky

1. řízené federálním ministerstvem dopravy,

2. řízené federálním ministerstvem spojů,

3. státních lesů,

4. vodního hospodářství (podniky povodí, investorské vodohospodářské organizace a vodohospodářské opravny),

5. státního filmu,

6. geodézie a kartografie,

7. peněžnictví a pojišťovnictví,

8. Intergeo,

b) na výpočetní střediska, jsou-li státními hospodářskými organizacemi,

c) na výrobně hospodářské organizace federálního ministerstva národní obrany s výjimkou vojenských lesů a statků.".

31. V § 46 se vypouští druhá věta.

32. V § 48 se vypouští odstavec 2.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2 a zní:

"(2) Při zúčtování odvodu volného zůstatku zisku koncem roku se provádí odvod zisku vytvořeného z veškeré činnosti podniku, zjištěného v účetnictví, který nebyl přidělen do fondů podniku podle zvláštních předpisů 6) nebo do dalších účelových fondů zřizovaných obdobně podle § 19 odst. 5 anebo nebyl použit k dalším účelům stanoveným zvláštními předpisy, pokud zvláštní předpisy 9) nestanoví jinak.".

33. § 50 včetně nadpisu zní:

"§ 50

Příspěvek na sociální zabezpečení

(1) Sazba příspěvku na sociální zabezpečení u podniků řízených federálním ministerstvem dopravy a federálním ministerstvem spojů, u podniků geodézie a kartografie, výpočetních středisek, u o. p. Vojenské stavby, u Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení, s výjimkou organizací výzkumné a vývojové základny, činí 10 % ze základu.

(2) Podniky peněžnictví a pojišťovnictví příspěvek na sociální zabezpečení neodvádějí.".

34. V § 51 odst. 1 ustanovení označené písm. a) se vypouští a ustanovení označené písm. b), c), d) se označují písm. a), b), c).

35. V § 52 odst. 1 písm. a) se nahrazuje slovo "bonifikace" slovem "zdržného".

36. V § 52 odst. 1 se za písm. a) vkládá nové písm. b) v tomto znění:

"b) federální ministerstvo spojů zřizuje fond hmotné stimulace příjmů z mezinárodního spojového provozu,".

Dosavadní písm. b) se označuje jako písm. c).

37. § 54 včetně nadpisu zní:

"§ 54

Použití zisku podniku

(1) Podnik používá zisku v tomto pořadí:

a) k odvodům a platbám daní do státního rozpočtu, do rozpočtu národního výboru a do státních fondů;

b) k přídělům do obratového fondu;

c) k přídělům do investičního fondu;

d) k přídělům do fondu technického rozvoje;

e) k přídělům do fondu oprav;

f) k přídělům do fondu odměn a do fondu kulturních a sociálních potřeb;

g) k dalším účelům stanoveným zvláštními předpisy;

h) k dodatkovému odvodu příslušnému národnímu výboru k přerozdělení zdrojů.

(2) Nestačí-li zisk ke krytí potřeb uvedených v odstavci 1 písm. b) až h), podnik pokryje tyto potřeby v rozsahu schváleném příslušným národním výborem.

(3) O zisku zvýšeném popřípadě o další zdroje k rozdělení, který nebyl rozdělen podle odstavce 1, rozhodne koncem roku příslušný národní výbor při ročním zúčtování dodatkového odvodu ze zisku k přerozdělení.".

38. § 56 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Podnik přímo řízený krajským národním výborem, Národním výborem hlavního města Prahy nebo Národním výborem hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy (dále jen "krajský národní výbor") provádí též odvod příspěvku do fondu technického rozvoje krajského národního výboru podle zvláštního předpisu. 1)".

39. § 57 odst. 1 zní:

"(1) Podnik zřizuje

a) fond obratový, pokud zvláštní předpis 5) nestanoví jinak,

b) fond investiční,

c) fond technického rozvoje, pokud zvláštní předpis 1) nestanoví jinak,

d) fond oprav; způsob tvorby a použití stanoví zvláštní předpisy,

e) fond odměn,

f) fond kulturních a sociálních potřeb.".

40. V § 57 se vypouští odstavec 2.

Dosavadní odstavce 3, 4, 5 se označují jako odstavce 2, 3, 4.

41. V § 57 odst. 4 se slova "odstavcích 1 a 2" nahrazují slovy "odstavci 1 s výjimkou písm. d)".

42. V § 62 odst. 2 v první větě se slova "fondu výstavby" nahrazují slovy "investičního fondu".

43. V § 63 odst. 1 se na konci věty připojují slova "popřípadě odst. 4.".

44. V § 64 se vypouští odstavec 1 a odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

45. V § 65 odst. 1 a 4 se slova "ve fondu výstavby" a "ve fondech výstavby" nahrazují slovy "v investičním fondu" a "v investičních fondech".

46. § 65 se doplňuje odstavcem 6, který zní:

"(6) Krajský národní výbor může zřizovat též fond technického rozvoje; způsob tvorby a použití fondu upravuje zvláštní předpis. 1)".

47. V § 66 včetně nadpisu se nahrazují slova "fond výstavby" a "fondu výstavby" slovy "investiční fond" a "investičního fondu".

48. § 67 včetně nadpisu zní:

"§ 67

Rezervní fond národního výboru

(1) Rezervní fond národního výboru se tvoří

a) z dodatkových odvodů ze zisku podniků uvedených v hlavě 1 části čtvrté; tyto odvody stanoví příslušný národní výbor jednotlivým podnikům diferencovaně v zásadě na delší než roční období (např. formou diferencovaných procentních sazeb ze zisku) tak, aby jim k podpoře účinnosti podnikového chozrasčotu ponechal zdroje ze zisku jimi vytvořeného ke krytí plánovaných potřeb,

b) ze sankcí podle § 72 odst. 2,

c) převodem nerozděleného zisku podniků podle § 54 odst. 3.

(2) Rezervní fond národního výboru se používá

a) ke krytí plánované ztráty, popřípadě plánovaného nedostatku zisku podniků k rozdělení,

b) k doplnění zisku podniků k rozdělení ke krytí potřeb uvedených v § 54 odst. 1 a k účelům stanoveným zvláštním předpisem; 3) přitom ke krytí potřeb, které podniky nejsou povinny zabezpečovat, pouze tehdy, pokud tím nedojde k oslabení odpovědnosti za výsledky hospodaření,

c) ke krytí ztrát, popřípadě vyšších nákladů nebo nižších výnosů vzniklých podnikům z rozhodnutí příslušného národního výboru,

d) ke krytí výdajů v socialistickém soutěžení podle zvláštního předpisu, 4)

e) ke krytí nákladů přesahujících plánované náklady na přípravu a ověření nových výrobků a technologií,

f) k převodu do svého investičního fondu,

g) ke krytí ztrát z fyzické likvidace nepoužitelných zásob a z prodeje nepotřebných zásob, pokud k jejich krytí není určen jiný účelový fond,

h) k dotacím do fondů oprav,

i) k příspěvku do podnikových fondů technického rozvoje podle zvláštního předpisu, 1)

j) k dalším účelům stanoveným krajským národním výborem se souhlasem příslušného ministerstva financí.

(3) Prostředků rezervního fondu národního výboru lze použít též k poskytnutí dočasné finanční výpomoci podnikům k překlenutí výkyvů v jejich finančním hospodaření (do oblasti provozní i investiční), a to maximálně na dobu jednoho roku od poskytnutí této výpomoci.".

49. V § 72 odst. 2 se za slovo "orgánem" vkládají slova "nebo národním výborem" a nahrazuje se slovo "ústředního" slovem "tohoto".

50. V § 72 odst. 3 se na konci připojuje věta, která zní: "Přijaté penále u výrobní hospodářské jednotky snižuje náklady na její řídící činnost.".

51. § 73 zní:

"§ 73

(1) Jestliže výrobní hospodářská jednotka nebo podnik poruší ustanovení o tvorbě nebo použití svých fondů, anebo poruší ustanovení o provádění přerozdělování zisku nebo odpisů, jsou povinny zaplatit do příslušného státního rozpočtu, popřípadě do rozpočtu příslušného národního výboru penále ve výši 0,1 % z částky neoprávněné tvorby nebo použití za každý den, nejvýše však 10 % z této částky, pokud byl nedostatek zjištěn státním kontrolním orgánem, popřípadě finančním orgánem republiky nebo federálním ministerstvem financí. Byl-li nedostatek zjištěn nadřízeným orgánem nebo vnitropodnikovou revizí, zaplatí penále v poloviční výši.

(2) Za porušení ustanovení předpisů o tvorbě fondů se nepovažuje případ, kdy výrobní hospodářská jednotka nebo podnik provede do svého fondu příděl menší, než to umožňuje zvláštní předpis, pokud tento předpis nestanoví příděl jako povinný.

(3) Penále podle odstavce 1 a podle § 73a, které v jednotlivých případech nepřesáhne částku 100 Kčs, se neplatí.

(4) Zaplacením penále podle odstavce 1 a § 73a, popřípadě při jeho neplacení z důvodu jeho minimální výše (podle odstavce 3), není dotčena povinnost uvést fond do předepsaného stavu nebo zabezpečit vrácení nesprávně použitých peněžních prostředků (§ 73a).

(5) V případech uvedených v odstavci 1 a § 73a odst. 2 oznámí nadřízený orgán nebo organizace, které nedostatek zjistily, toto zjištění společně s výpočtem penále nejpozději do konce následujícího měsíce příslušnému orgánu vykonávajícímu správu odvodu.".

52. Za § 73 se vkládá § 73a, který zní:

"§ 73a

(1) Jestliže výrobní hospodářská jednotka nebo podnik použije zisku k dalším účelům, které nejsou stanoveny zvláštními předpisy, nebo v rozporu se zvláštními předpisy zvýší náklady nebo sníží výnosy, pokud tento nedostatek neodstranily nejpozději do lhůty stanovené pro odeslání ročních účetních výkazů, zaplatí penále ve výši 10 % z neoprávněně použitých peněžních prostředků do příslušného státního rozpočtu, popřípadě do rozpočtu příslušného národního výboru, pokud jim za tento nedostatek nebylo předepsáno penále podle zákona o odvodech 10) nebo uložena hospodářská pokuta. 11)

(2) Jestliže nedostatek uvedený v odstavci 1 zjistí nadřízený orgán nebo vnitropodniková revize, zaplatí výrobní hospodářská jednotka nebo podnik penále ve výši 5 %.".

53. V § 74 se za slovem "72" nahrazuje slovo "a" čárkou a za slovem "73" se doplňují slova "a 73a".

54. V § 75 se nahrazují slova "a státních hmotných rezerv stanoví zvláštní předpisy" slovy "státních hmotných rezerv a způsob stanovení výše dodatkového odvodu z provozu československé plynovodní soustavy stanoví zvláštní předpisy.".

Čl. II

Dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení pozbývají platnosti výjimky povolené podle nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků.

Čl. III

Předseda vlády Československé socialistické republiky se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto nařízením.


Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.


Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 118/1984 Sb., o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky.

2) § 13 a 14 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 91/1974 Sb., o organizaci výrobních hospodářských jednotek a o jejich statutech.

3) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 98/1985 Sb., o usměrňování mzdových prostředků.

4) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 90/1972 Sb., o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu.

5) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 109/1985 Sb., o financování oběžných prostředků.

6) Vyhláška č. 109/1985 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků, ve znění vyhlášky č. 108/1985 Sb.
Vyhláška č. 118/1984 Sb.
Vyhláška č. 98/1985 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady odborů č. 165/1980 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

7) Vyhláška č. 109/1985 Sb.
Vyhláška č. 162/1980 Sb., ve znění vyhlášky č. 108/1985 Sb.
Vyhláška č. 118/1984 Sb.
Vyhláška č. 98/1985 Sb.

8) Instrukce pro tvorbu a použití rezervních fondů ve státních hospodářských organizacích v odvětví zemědělství a výživy (Věstník ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, částka 5/1973).
Směrnice pro tvorbu a použití rezervních fondů ve státních hospodářských organizacích v odvětví zemědělství Slovenské socialistické republiky (Věstník ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, částka 15/1974).

9) Např. § 4 odst. 1 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 40/1982 Sb., o dodatkovém odvodu a postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků, ve znění pozdějších předpisů.

10) § 17 odst. 2 zákona o odvodech.

11) § 384a a 384b hospodářského zákoníku.

Přesunout nahoru