Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o17/c4/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 4/1984
Platnost od 16.03.1984
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo úpravu z 31. 10. 1983 č. 6917/1983-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Šomoška“. Jej účelom je ochrana morfologicky výrazného kopca s odkryvom šesťbokej stĺpovitej odlučnosti čadiča zvaným „Kamenný vodopád“, so zrúcaninou stredovekého hradu, pestrou mozaikou spoločenstiev a výskytom viacerých chránených druhov rastlín a živočíchov na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Zrušuje sa úprava Povereníctva kultúry z 26. 2. 1954 č. 1932/1954-HSO (Úradný vestník, čiastka 38/1954).

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany štátnej prírodnej rezervácie, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši a na jeho stredisku v Bratislave, na Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici a na Okresnom národnom výbore v Lučenci. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

Přesunout nahoru