Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o13/c19/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 19/1984
Platnost od 05.10.1984
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo úpravu z 30. 4. 1984 č. 68/1984-32 o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru „Rojkovská travertínová kopa“. Jej účelom je ochrana zriedkavej geomorfologickej formy s jazierkom na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Zrušuje sa rozhodnutie Komisie pre školstvo a kultúru Okresného národného výboru v Liptovskom Mikuláši č. 98 z 19. 11. 1971, ktorým bol vyhlásený chránený prírodný výtvor „Travertínová kopa pri Stankovanoch“ a jeho ochranné pásmo.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. májom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany chráneného prírodného výtvoru, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši, na jeho stredisku v Bratislave, na Správe chránenej krajinnej oblastí Veľká Fatra vo Vrútkach, ďalej na Krajskom ústave štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici a na Okresnom národnom výbore v Liptovskom Mikuláši. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

Přesunout nahoru