Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o11/c17/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1984
Platnost od 13.09.1984
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo úpravu z 30. 4. 1984. č. 63/1984-32 o vyhlásení chráneného náleziska „Záhradská“. Jej účelom je ochrana prirodzených spoločenstiev aluviálnych slatín s bohatou populáciou kruštíka močiarneho (Epipactis palustris) na vedeckovýskumné a náučné ciele, ako aj záchrana genofondu ohrozeného rastlinného druhu.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. májom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany chráneného náleziska, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši, na jeho stredisku v Bratislave, na Správe chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty v Nemšovej, ďalej na Krajskom ústave štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave a na Okresnom národnom výbore v Trenčíne. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

Přesunout nahoru