Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o12/c16/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 16/1984
Platnost od 16.08.1984
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo úpravu z 30. 4. 1984 č. 52/1984-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Lysec“. Jej účelom je ochrana zachovaných biocenóz jedľovo-bukového, smrekovo-bukovojedľového a smrekového vegetačného stupňa v Chránenej krajinnej oblasti Veľká Fatra na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. májom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany štátnej prírodnej rezervácie, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši, na jeho stredisku v Bratislave, na Správe chránenej krajinnej oblasti Veľká Fatra vo Vrútkach, ďalej na Krajskom ústave štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici a na Okresnom národnom výbore v Martine. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

Přesunout nahoru