Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c16/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 16/1984
Platnost od 16.08.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo úpravu z 30. 4. 1984 č. 50/1984-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Kašivárová“. Jej účelom je ochrana zachovaných pralesovitých dubín Štiavnických vrchov na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Zrušuje sa rozhodnutie Štátneho pozemkového úradu v Prahe z roku 1926 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Kašivárová pri Dolných Hámroch“, odsek C. I. 2 výnosu Ministerstva školstva a národnej osvety č. 143547/1933-V z 31. 12. 1933 o ochrane prírodných pamiatok (Vestník MŠ a NO, zošit 2/1934) a vyhláška Povereníctva školstva, vied a umení č. 125 320/1950-V/4 z 25. 11. 1950 o prírodnej rezervácii polesia Kašivárová v katastrálnom území Dolné Hámre (Úradný vestník II., číslo 5/1951).

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. májom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany štátnej prírodnej rezervácie, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši, na jeho stredisku v Bratislave, na Správe chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy v Banskej Štiavnici, ďalej na Krajskom ústave štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici a na okresnom národnom výbore v Žiari nad Hronom. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

Přesunout nahoru