Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 99/1984 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin

Částka 19/1984
Platnost od 05.10.1984
Účinnost od 19.01.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

99

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 4. července 1984

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin


Dne 27. srpna 1983 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 dnem 19. ledna 1984. Tímto dnem pozbyla platnosti Dohoda mezi vládou republiky Československé a prozatímní vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oboru ochrany rostlin ze dne 12. července 1950 a Dodatkový protokol k této Dohodě ze dne 29. prosince 1956.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Náměstek ministra: Dr. Johanes v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Německé demokratické republiky,

vedeny přáním

dále rozvíjet a podporovat stávající přátelské vztahy mezi oběma státy,

rozvíjet vztahy vzájemné výhodnosti,

podporovat a prohlubovat spolupráci na úseku ochrany rostlin,

zamezit škodám na rostlinách, k nimž dochází v důsledku chorob a škůdců rostlin a plevelů, s cílem chránit svá státní území před jejich zavlečením a rozšířením a

usnadnit a urychlit vzájemnou výměnu a průvoz rostlin a zboží rostlinného původu, rozhodly se uzavřít tuto dohodu:

Článek 1

(1) Škodlivými činiteli podle této dohody se rozumí choroby a škůdci rostlin a plevele, které podle vnitrostátních předpisů obou států nesmí dovážené zboží obsahovat, nebo na které se vztahují při dovozu, vývozu a průvozu určitá omezení.

(2) Příslušné orgány smluvních stran si vymění své seznamy škodlivých činitelů do 60 dnů ode dne vstupu této dohody v platnost. Případné změny a doplňky těchto seznamů budou neprodleně oznamovat druhé smluvní straně.

Článek 2

Smluvní strany se zavazují prostřednictvím svých příslušných orgánů

a) vzájemně se pravidelně informovat o výskytu škodlivých činitelů na svém státním území,

b) bojovat proti škodlivým činitelům,

c) vzájemně se informovat o opatřeních, která přijaly k zamezení šíření škodlivých činitelů.

Článek 3

Příslušné orgány a organizace smluvních stran budou při vývozu a průvozu zboží rostlinného původu na státní území nebo přes státní území druhé smluvní strany dodržovat právní předpisy státu druhé smluvní strany.

Článek 4

(1) Při vzájemné výměně zboží rostlinného původu se bude jako obalů zásilek používat především pilin, hoblin, papíru, umělých hmot a jiných materiálů, jimiž mohou být škodliví činitelé přeneseni jen zcela náhodně.

(2) K přepravě zboží rostlinného původu budou používány jen dopravní prostředky zbavené nečistoty a podle potřeby asanované.

Článek 5

Příslušné orgány smluvních stran si budou v případě potřeby podle svých možností navzájem poskytovat odbornou a technickou pomoc při ochraně rostlin za podmínek, které si vzájemně dohodnou.

Článek 6

Příslušné orgány smluvních stran

a) si budou vzájemně zasílat zákony a jiné právní předpisy, týkající se ochrany rostlin, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne jejich vydání,

b) se budou vzájemně informovat o odborných časopisech, monografiích a významných publikacích v oboru ochrany rostlin, které byly vydány v jejich státě.

Článek 7

Příslušné orgány smluvních stran budou podle potřeby uskutečňovat společné porady o problémech ochrany rostlin za účelem projednání a řešení praktických i vědeckých úkolů a výměny zkušeností na úseku ochrany rostlin. Porady se budou konat střídavě v obou státech.

Článek 8

(1) Zboží rostlinného původu, podléhající rostlinolékařským prohlídkám na státních hranicích a přecházející společné státní hranice v silničním, železničním a vodním styku, bude směrováno na hraniční přechody, stanovené vnitrostátními předpisy smluvních stran pro přepravu zboží rostlinného původu. Ve vzájemné a průvozní přepravě zboží budou smluvní strany vytvářet podmínky pro zabezpečování její plynulosti a hospodárnosti.

(2) Přes ostatní hraniční přechody, určené příslušnými orgány smluvních stran k vzájemné nebo průvozní přepravě zboží, bude směrováno zboží podléhající rostlinolékařským prohlídkám jen

a) bude-li zásilka opatřena dokladem potvrzujícím, že zboží bylo prohlédnuto pracovníkem orgánu ochrany rostlin státu dovozce a že odpovídá vnitrostátním předpisům státu dovozce,

b) půjde-li o zboží sezónního charakteru a příslušné orgány smluvních stran předem odsouhlasí vstupní a výstupní místo pro toto zboží a dobu jeho průvozu.

Článek 9

(1) Příslušné orgány smluvních stran sjednají k provádění této dohody ujednání, v němž stanoví zejména místa, na nichž budou prováděny společné rostlinolékařské prohlídky a podmínky jejich provádění. Příslušné orgány nebo organizace smluvních stran zajistí pro pracovníky služby ochrany rostlin druhé smluvní strany možnost ubytování po dobu provádění společné rostlinolékařské prohlídky na území jejich státu.

(2) Příslušné orgány smluvních stran budou při provádění této dohody v přímém styku. V případě potřeby mohou dohodnout společná opatření k zvládnutí kalamitního výskytu škodlivých činitelů a k zabránění hrozících škod.

Článek 10

Dnem vstupu této dohody v platnost pozbývá platnosti Dohoda mezi vládou republiky Československé a prozatímní vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oboru ochrany rostlin, podepsaná dne 12. července 1950 a Dodatkový protokol, sjednaný mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky k Dohodě o spolupráci v oboru ochrany rostlin z 12. července 1950, podepsaný dne 29. prosince 1956.

Článek 11

(1) Tato dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů obou smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

(2) Tato dohoda se sjednává na dobu pěti let a její platnost se bude prodlužovat vždy o dalších pět let, nebude-li vypovězena jednou ze smluvních stran nejpozději rok před uplynutím probíhajícího období její platnosti.

Dáno v Praze dne 27. 8. 1983 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé

socialistické republiky:

M. Toman v. r.

Za vládu Německé

demokratické republiky:

Bruno Lietz v. r.

Přesunout nahoru