Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 95/1984 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu ve středních školách

Částka 18/1984
Platnost od 14.09.1984
Účinnost od 14.09.1984
Zrušeno k 01.01.1990 (186/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

95

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 27. srpna 1984

o přijímání ke studiu ve středních školách

Ministerstvo školství České socialistické republiky v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky a po projednání se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), a podle § 24 odst. 8 zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, ve znění vyhlášeném pod č. 48/1984 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Přijímání žáků k dennímu studiu ve středních školách

§ 1

Základní ustanovení

(1) Do prvních ročníků denního studia ve středních školách se přijímají podle svých schopností, vědomostí, zájmů a zdravotního stavu a v souladu s potřebami socialistické společnosti žáci a další uchazeči (dále jen "žáci"), 1) kteří:

a) do začátku následujícího školního roku úspěšně ukončí základní školu, nejde-li o žáky podle odstavce 2,

b) do konce kalendářního roku, ve kterém začnou studovat, nedosáhnou osmnáctého roku věku; do studijního oboru "Zpěv" a studijního oboru "Hudba" v konzervatoři mohou být přijímáni i žáci starší.

(2) Žáci, kteří ukončili vzdělávání v základní škole v nižším než osmém ročníku nebo osmý ročník neukončili úspěšně a nepokračují v plnění povinné školní docházky v základní škole, se přijímají do středního odborného učiliště do učebních oborů se zvlášť upravenými učebními plány. 2)

Přihlášky ke studiu

§ 2

(1) Přihlášku ke studiu ve střední škole podávají žáci na předepsaném tiskopise. K přihlášce nezletilého žáka je povinen vyjádřit se jeho zákonný zástupce, pěstoun nebo občan, popřípadě ústav, jemuž bylo dítě na základě soudního rozhodnutí svěřeno do výchovy (dále jen "zákonný zástupce"). 3)

(2) Žáci základní školy podávají přihlášku řediteli základní školy, kterou navštěvují; žáci, kteří plní povinnou školní docházku mimo území Československé socialistické republiky, řediteli základní školy v Československé socialistické republice, v jejímž stavu jsou vedeni. Uchazeči, kteří jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu (dále jen "pracovní poměr"), podávají přihlášku u organizace, k níž jsou v pracovním poměru (dále jen "organizace"), a uchazeči, kteří nejsou v pracovním poměru, podávají přihlášku okresnímu národnímu výboru podle místa trvalého bydliště. Přihlášky se podávají

a) po zahájení náboru jednotlivými organizacemi v termínech stanovených ročním prováděcím plánem kvalifikovaných pracovníků do učebních oborů středních odborných učilišť, které jsou zvýhodněny podle zvláštních předpisů, 4)

b) do 15. ledna do studijních oborů středních škol,

c) do 15. února do učebních oborů středních odborných učilišť kromě učebních oborů uvedených v písmenu a).

(3) Na přihlášce uvedou žáci střední školu včetně studijního či učebního oboru, u středních odborných učilišť též organizaci, pro kterou se chtějí připravovat. Na přihlášce mohou žáci uvést další střední školu (studijní nebo učební obor, organizaci, pro kterou se chtějí připravovat), do níž by v případě nepřijetí do školy, do které se původně hlásili, mohli žádat o postoupení přihlášky podle § 9 odst. 3. Žáci, kteří se hlásí do střední školy, kde se vyžadují speciální schopnosti (§ 6 odst. 1 a 2), uvedou na druhém místě střední školu, kde se tyto schopnosti nevyžadují.

(4) Žák připojí k přihlášce doklady svědčící o jeho schopnostech, vědomostech a zájmech (např. potvrzení o účasti a umístění v olympiádách, sportovních a uměleckých soutěžích nebo technických soutěžích vyhlašovaných Pionýrskou organizací Socialistického svazu mládeže, popřípadě doklady o autorství objevu, vynálezu, zlepšovacího návrhu nebo průmyslového vzoru přijatého podle zvláštních předpisů).

(5) Žák, který je občanem se změněnou pracovní schopností, připojí též rozhodnutí posudkové komise sociálního zabezpečení příslušného okresního národního výboru včetně vyjádření, zda zvolený studijní obor nebo učební obor je pro uchazeče vhodný.

§ 3

(1) Ředitel základní školy (u uchazečů, kteří jsou v pracovním poměru, organizace a u uchazečů, kteří nejsou v pracovním poměru, okresní národní výbor) zajistí vypracování osobní charakteristiky žáka. Osobní charakteristika žáka obsahuje údaje o schopnostech, vědomostech a zájmech uchazeče ve vztahu ke zvolenému studijnímu nebo učebnímu oboru, údaje o jeho charakterových vlastnostech, vyjádření, zda škola nebo organizace, popřípadě národní výbor žáka ke studiu doporučuje. S osobní charakteristikou seznámí škola nebo organizace nebo národní výbor žáka, je-li nezletilý, jeho zákonného zástupce, kteří mohou k osobní charakteristice připojit své vyjádření.

(2) Ředitel základní školy, organizace nebo okresní národní výbor zajistí řádné vyplnění přihlášky a její doplnění vyjádřením příslušného lékaře o zdravotním stavu uchazeče a jeho zdravotní způsobilosti k příslušnému studiu a výkonu zvoleného povolání; k přihlášce připojí osobní charakteristiku žáka a ostatní doklady podle § 2 odst. 4 a 5 a takto doloženou přihlášku odešle

a) do patnácti dnů po jejím obdržení příslušnému střednímu odbornému učilišti, jde-li o učební obory středních odborných učilišť, které jsou zvýhodněny podle zvláštních předpisů, 4)

b) do 10. února příslušné střední škole, jde-li o studijní obory v gymnáziích a středních odborných školách a studijní obory středních odborných učilišť,

c) do konce února příslušnému střednímu odbornému učilišti, jde-li o učební obory středních odborných učilišť, kromě učebních oborů uvedených v písmenu a).

§ 4

(1) Ředitel středního odborného učiliště uvedeného v § 3 odst. 2 zašle neprodleně přihlášky uchazečů o studium ve středním odborném učilišti organizacím, pro které se mají žáci připravovat, k vyjádření.

(2) Organizace, pro kterou se má žák připravovat, připojí k přihlášce své vyjádření; 5) ve svém vyjádření organizace zejména posoudí vhodnost přijetí žáka pro zvolený studijní nebo učební obor a jeho uplatnění v organizaci po ukončení studia.

(3) Organizace je povinna zaslat přihlášku zpět řediteli středního odborného učiliště se svým vyjádřením

a) do osmi dnů po jejím obdržení, jde-li o přihlášky uvedené v § 3 odst. 2 písm. a),

b) do 7. března, jde-li o přihlášky uvedené v § 3 odst. 2 písm. b),

c) do 15. dubna, jde-li o přihlášky uvedené v § 3 odst. 2 písm. c).

Rozhodování o přijetí

§ 5

(1) Ředitel střední školy postupuje při rozhodování o přijetí žáka do střední školy podle základních podmínek pro přijetí uvedených v § 1 odst. 1; vychází přitom z rozhodujících podkladů. 5)

(2) Žáci, kteří podle rozhodnutí posudkové komise sociálního zabezpečení okresního národního výboru jsou občany se změněnou pracovní schopností, 6) a žáci, kteří jsou autory objevu, vynálezu, zlepšovacího návrhu nebo průmyslového vzoru podle zvláštních předpisů, 7) se přijímají přednostně před žáky, kteří rovnocenně vyhovují přijímacím podmínkám.

§ 6

(1) Schopnosti a vědomosti žáků, kteří se hlásí ke studiu ve studijních oborech středních škol, se ověřují přijímací zkouškou. Vyžaduje-li zvolený studijní obor speciální schopnosti, je součástí přijímací zkoušky též ověření požadovaných speciálních schopností (dále jen "talentová zkouška").

(2) Talentovou zkoušku konají žáci, kteří se hlásí ke studiu v gymnáziu se zaměřením na matematiku nebo se zaměřením na tělesnou výchovu, ke studiu ve sportovní škole, ve střední uměleckoprůmyslové škole, ve střední odborné škole výtvarné nebo ve výtvarných a výtvarně technických oborech ve středních odborných školách, ve střední pedagogické škole, ve střední zdravotnické škole pro obory "zubní laborant" a "rehabilitační pracovník", v konzervatoři a ve střední odborné ladičské škole pro zrakově postiženou mládež.

(3) Talentovou zkoušku v gymnáziích se zaměřením na matematiku konají uchazeči jen tehdy, jestliže počet přihlášených žáků převyšuje plánem stanovený počet pro přijetí.

(4) Žáci, kteří se hlásí ke studiu v učebních oborech, přijímací zkoušku nekonají.

§ 7

(1) Vykonání přijímací zkoušky promine ředitel střední školy žákům, kteří

a) v posledních čtyřech ročnících základní školy měli v pololetí i na konci školního roku z povinných vyučovacích předmětů stupeň prospěchu výborný nebo

b) se umístili v okresních kolech olympiád vyhlašovaných ministerstvem školství České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo školství"), popřípadě ministerstvem školství Slovenské socialistické republiky na prvních třech místech a měli v pololetí i na konci školního roku v posledních čtyřech ročnících základní školy průměrný prospěch z povinných vyučovacích předmětů alespoň 1,50 nebo

c) jako členové střediska vrcholového sportu mládeže nebo jako sportovci v době docházky do základní školy získali 1. až 3. místo v individuálních nebo kolektivních sportech v národních a celostátních mistrovských nebo mezistátních sportovních soutěžích a měli v pololetí i na konci školního roku v posledních čtyřech ročnících základní školy průměrný prospěch z povinných vyučovacích předmětů alespoň 1,50 nebo

d) jsou autory objevu, vynálezu, zlepšovacího návrhu nebo průmyslového vzoru podle zvláštních předpisů. 7)

(2) Vykonání přijímací zkoušky se promine pouze tehdy, jestliže

a) počet žáků vyhovujících podmínkám uvedeným v odstavci 1 není vyšší než plánovaný počet žáků, kteří mohou být přijati do příslušného studijního oboru, popřípadě zaměření studijního oboru,

b) zaměření olympiády, soutěže, objevu, vynálezu, zlepšovacího návrhu nebo průmyslového vzoru odpovídá zvolenému oboru studia,

c) důvod k prominutí přijímací zkoušky doloží žák dokladem zpravidla současně s přihláškou, nejpozději však jeden den před konáním zkoušky.

§ 8

(1) Žáci konají přijímací zkoušku ve střední škole v době od 1. do 5. dubna.

(2) Přijímací zkoušky jsou písemné a anonymní; jejich obsah a rozsah určí ministerstvo školství. Žák, který u přijímací zkoušky neprospěl, může konat ústní opravnou zkoušku. Opravné zkoušky se konají v termínech uvedených v odstavci

1. Opravnou zkoušku povolí ředitel střední školy, jestliže uchazeč z některého předmětu písemných přijímacích zkoušek, popřípadě z obou předmětů neprospěl, a to jen tehdy, je-li hodnocení přijímacích zkoušek nejméně o dva klasifikační stupně horší než hodnocení uchazeče z předmětu zkoušky v prvním pololetí osmého ročníku základní školy.

(3) Talentové zkoušky ve studijních oborech uvedených v § 6 odst. 2 se konají v době od 8. do 15. března; jsou anonymní ve studijních oborech určených ministerstvem školství, a pokud jde o zdravotnické studijní obory, ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky.

(4) Žákům, kteří se pro řádně doložené vážné důvody (zejména zdravotní nebo plnění povinné školní docházky mimo území Československé socialistické republiky) nemohou dostavit k přijímací nebo talentové zkoušce ve stanoveném termínu, povolí ředitel střední školy, do které se žák hlásí, po projednání s krajským národním výborem, který školu odborně vede, vykonat zkoušku v náhradním termínu. Zkoušku v náhradním termínu konají též žáci, kteří po nepřijetí do učebního oboru požádali o převedení přihlášky na volná místa ve studijních oborech. Náhradní termín přijímací zkoušky, střední školu, kde se bude konat zkouška, a obsah zkoušky určí krajský národní výbor, který školu odborně vede.

§ 9

(1) Ředitel střední školy rozhodne o přijetí žáka ke studiu do studijního oboru ve střední škole do osmi dnů od termínu stanoveného pro konání přijímací zkoušky; o přijetí žáka do učebního oboru v době od 3. do 7. května, a jde-li o učební obory, které jsou zvýhodněny podle zvláštních předpisů, 4) do osmi dnů po obdržení přihlášky od organizace (§ 4 odst. 3). Své rozhodnutí oznámí ředitel střední školy neprodleně žákovi, a je-li nezletilý, jeho zákonnému zástupci, a informuje o svém rozhodnutí okresní národní výbor příslušný podle sídla základní školy, kterou žák navštěvuje, nebo podle sídla organizace, s níž je v pracovním poměru, nebo okresní národní výbor, který doporučil uchazeče, jenž není v pracovním poměru. Ředitel středního odborného učiliště informuje o svém rozhodnutí též organizaci, pro niž má být žák připravován.

(2) Proti rozhodnutí může žák podat do osmi dnů prostřednictvím ředitele střední školy odvolání ke krajskému národnímu výboru, který střední školu odborně vede; ředitel střední školy nemůže o odvolání sám rozhodnout. 8)

(3) Žák, který nebyl přijat do zvolené střední školy a nepodal odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, může ve lhůtě stanovené pro podání odvolání požádat o převedení přihlášky na dosud volné místo ve studijním oboru nebo učebním oboru. Pokud žák požádá o převedení přihlášky na dosud volné místo ve studijním oboru, zašle ředitel střední školy neprodleně přihlášku s veškerým spisovým materiálem krajskému národnímu výboru příslušnému podle sídla střední školy, do které se žák původně hlásil. V případě, že žák požádá o převedení přihlášky do střední školy v jiném kraji, postoupí krajský národní výbor přihlášku s veškerým spisovým materiálem krajskému národnímu výboru, který tamní střední školu odborně vede. Pokud žák požádá o převedení přihlášky do učebního oboru, zašle ředitel střední školy neprodleně přihlášku s veškerým spisovým materiálem zvolenému střednímu odbornému učilišti, které zajistí vyjádření organizace, pro niž chce být žák připravován.

(4) O převedení přihlášky podle odstavce 3 ředitel střední školy současně informuje okresní národní výbor podle sídla základní školy, kterou žák navštěvuje, nebo podle sídla organizace, s níž je uchazeč v pracovním poměru, nebo okresní národní výbor u uchazeče, který není v pracovním poměru a jehož ke studiu doporučil. U učebních oborů ředitel střední školy informuje též krajský národní výbor příslušný podle sídla střední školy, která žáka nepřijala.

(5) Pokud se žák neodvolá proti rozhodnutí o nepřijetí, ani nepožádá o převedení přihlášky, odešle ředitel střední školy přihlášku s veškerým spisovým materiálem krajskému národnímu výboru příslušnému podle trvalého bydliště žáka.

Zvláštní ustanovení o přijímání žáků do středních škol

§ 10

(1) Krajský národní výbor zajišťuje průběh přijímacího řízení do středních škol a vede přehled volných míst ve středních školách. Žákům, kteří si žádnou střední školu nevybrali, nabízí krajský národní výbor studium v rámci volných míst ve středních školách.

(2) Krajský národní výbor určuje střední školy, v nichž se bude zabezpečovat dokončení povinné školní docházky žáků, kteří nebyli přijati ke studiu ve střední škole, do které se přihlásili, nebo přihlášku ke studiu ve střední škole nepodali, ani si nevybrali žádnou střední školu, kterou jim nabídl v rámci volných míst ve středních školách. 9)

§ 11

(1) Ředitel určené střední školy (§ 10 odst. 2) zahájí přijímací řízení týkající se žáků podle § 10 odst. 2 z vlastního podnětu. 10)

(2) Při rozhodování o přijetí žáka platí ustanovení § 1, § 3 odst. 1, § 5, 6, 7, § 8 odst. 2 a 4 a § 9 odst. 1 a 2. Žáci, kteří již konali přijímací zkoušku, novou přijímací zkoušku nekonají.

ČÁST DRUHÁ

Přijímání ke studiu při zaměstnání a ke kombinovanému studiu ve středních školách

§ 12

(1) Do prvních ročníků studia při zaměstnání a ke kombinovanému studiu se přijímají podle schopností, vědomostí, zájmů a zdravotního stavu a v souladu s potřebami socialistické společnosti 1) uchazeči, kteří

a) úspěšně ukončili osmý ročník základní školy nebo získali základní vzdělání,

b) v roce zahájení studia dosáhnou věku alespoň osmnácti let,

c) v době zahájení studia ve střední škole jsou v pracovním poměru v oboru odpovídajícímu zvolenému studijnímu nebo učebnímu oboru,

d) do zahájení studia úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku nebo závěrečnou učňovskou zkoušku a hlásí se do studijních oborů středních odborných učilišť, určených pro absolventy učebních oborů; 11) podmínky stanovené pod písmeny b) a c) se na tyto uchazeče nevztahují.

(2) Ženy, které pečují alespoň o jedno dítě, občané se změněnou pracovní schopností a invalidní důchodci mohou být přijati ke studiu ve středních školách, aniž by byli v pracovním poměru.

§ 13

Uchazeči o studium podávají přihlášky ke studiu do 1. února u organizace a uchazeči, kteří nejsou v pracovním poměru, u okresního národního výboru příslušného podle bydliště uchazeče. Žáci učebních oborů středních odborných učilišť, kteří se hlásí do odpovídajících studijních oborů středních odborných učilišť určených pro absolventy učebních oborů, podávají přihlášky prostřednictvím ředitele středního odborného učiliště. Organizace (okresní národní výbor) odešle přihlášku do 15. dubna řediteli zvolené střední školy.

§ 14

(1) Uchazeči o studium konají přijímací zkoušku v době od 10. do 31. května, popřípadě v náhradním termínu v posledním týdnu měsíce srpna; přesný termín a obsah zkoušky určí krajský národní výbor, který školu odborně vede.

(2) Ředitel střední školy rozhodne o přijetí žáka do studijního oboru do osmi dnů od termínu stanoveného pro konání přijímací zkoušky; o přijetí žáka do učebního oboru rozhodne ředitel středního odborného učiliště v posledním úplném týdnu měsíce června.

(3) Ke studiu může být přijat i uchazeč, kterého organizace (okresní národní výbor) ke studiu nedoporučila.

ČÁST TŘETÍ

Přijímání do vyšších ročníků středních škol

§ 15

(1) Do vyšších ročníků středních škol mohou být přijati uchazeči, kteří nejsou žáky jiné střední školy a kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku, jejímž předmětem je znalost učiva z nižších ročníků střední školy.

(2) Povoluje se přijetí nejvýše do třetího ročníku střední školy.

(3) Termíny a obsah přijímací zkoušky určí ředitel střední školy, do které se uchazeč hlásí.

ČÁST ČTVRTÁ

Přijímání do pomaturitního studia

§ 16

(1) Do studijních oborů pomaturitního studia, v němž se získává nová odborná kvalifikace, stanovených zvláštními předpisy 12) se přijímají uchazeči k získání odborné kvalifikace studiem v jiném studijním oboru, než ve kterém vykonali maturitní zkoušku.

(2) Do pomaturitního studia podle odstavce 1 se přijímají uchazeči podle svých schopností, vědomostí, zájmů a zdravotního stavu a v souladu s potřebami socialistické společnosti. 1)

(3) Do denního pomaturitního studia se přijímají žáci střední školy, kteří do začátku následujícího školního roku získají úplné střední vzdělání.

(4) Do pomaturitního studia při zaměstnání se přijímají uchazeči, kteří získali úplné střední vzdělání a jsou v pracovním poměru. U žen, které pečují alespoň o jedno dítě, u občanů se změněnou pracovní schopností a u invalidních důchodců se pracovní poměr nevyžaduje.

(5) Do pomaturitního studia, ve kterém si studující doplňují a prohlubují dosažené vzdělání, zdokonalují se pro kvalifikovaný výkon povolání nebo se specializují pro konkrétní činnosti, se přijímací řízení nekoná.

§ 17

(1) Žáci střední školy podávají přihlášky k dennímu pomaturitnímu studiu do 10. května řediteli střední školy, v níž končí studium; ředitel této školy odešle přihlášku do 20. května řediteli střední školy, do které se žák hlásí. Absolventi středních škol, kteří nebyli přijati ke studiu na vysokých školách, požádají děkanát příslušné fakulty o převedení přihlášky ke studiu. Děkanát zašle přihlášku a související doklady řediteli střední školy do 15. srpna.

(2) Uchazeči o pomaturitní studium při zaměstnání podávají přihlášky ke studiu do 1. února u organizace a uchazeči, kteří nejsou v pracovním poměru, u okresního národního výboru příslušného podle trvalého bydliště uchazeče; organizace (okresní národní výbor) odešle přihlášku do 15. dubna řediteli zvolené střední školy.

§ 18

(1) Přijímání se provádí pohovorem, při němž se zjišťují schopnosti a vědomosti žáků středních škol a ostatních uchazečů. Vyžaduje-li zvolený studijní obor speciální schopnosti, je součástí tohoto pohovoru též jejich ověření.

(2) Přijímací pohovory se konají koncem června; přijímací pohovory absolventů středních škol, kteří nebyli přijati ke studiu na vysoké škole a kteří požádali děkanát příslušné fakulty o převedení přihlášky, se konají koncem srpna. Termín a obsah pohovorů určí ředitel střední školy.

(3) O přijetí do pomaturitního studia rozhoduje ředitel střední školy podle základních podmínek pro přijetí uvedených v § 16.


ČÁST PÁTÁ

Společná ustanovení

§ 19

(1) Na přijímání ke studiu při zaměstnání a ke kombinovanému studiu ve středních školách se nevztahují ustanovení § 1, § 2 odst. 2, § 3 odst. 2 písm. a) až c), § 4, § 8 odst. 1 až 3, § 9 odst. 1, 3 až 5, § 10 a 11.

(2) Na přijímání do vyšších ročníků denního studia středních škol se nevztahují ustanovení § 1 odst. 2, § 7, § 8 odst. 1 až 3, § 9 odst. 3 až 5, § 10 až 14.

(3) Na přijímání do vyšších ročníků studia při zaměstnání nebo do kombinovaného studia středních škol se nevztahují ustanovení § 1 odst. 1 písm. b) a odst. 2, § 2 odst. 2 písm. a) až c), § 4, § 7, § 8 odst. 1 až 3, § 9 odst. 1, 3 až 5, § 10, 11, § 14 odst. 1.

(4) Na přijímání do pomaturitního studia se nevztahují ustanovení § 1, § 2 odst. 2 a 3, § 3, 4, § 5 odst. 1, § 6 až 15.

ČÁST ŠESTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 20

Zrušuje se vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 153/1978 Sb., o přijímání ke studiu na středních školách.

§ 21

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Vondruška v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 18 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).

2) § 19 odst. 3 školského zákona.

3) § 36 školského zákona.

4) § 3 vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění pozdějších předpisů
- učební obory národohospodářsky nejdůležitější, učební obory ve vybraných organizacích určené s ohledem na plánované mimořádné mezioblastní přesuny a učební obory vyhlášené jako prioritní.

5) § 24 odst. 4 zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství (úplné znění č. 48/1984 Sb.).

6) § 23 písm. a) bod 1 zákona České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění č. 32/1983 Sb.).

7) § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech.

8) § 24 odst. 7 zákona České národní rady č. 77/1978 Sb. (úplné znění č. 48/1984 Sb.).

9) § 19 odst. 2 školského zákona.

10) § 24 odst. 5 a 6 zákona České národní rady č. 77/1978 Sb. (úplné znění č. 48/1984 Sb.).
§ 18 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

11) § 1 a oddíl D přílohy č. 1 vyhlášky ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 102/1979 Sb., kterou se stanoví nomenklatury studijních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách, na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči, o soustavě učebních oborů na středních odborných učilištích a o studiu na nich.

12) § 2 odst. 1 a oddíl C přílohy č. 1 vyhlášky č. 102/1979 Sb.

Přesunout nahoru