Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 93/1984 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o technické a jiné pomoci silničním vozidlům provádějícím mezinárodní dopravu

Částka 18/1984
Platnost od 14.09.1984
Účinnost od 22.02.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

93

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 4. března 1984

o Dohodě o technické a jiné pomoci silničním vozidlům provádějícím mezinárodní dopravu


Dne 24. listopadu 1983 byla v Havaně podepsána Dohoda o technické a jiné pomoci silničním vozidlům provádějícím mezinárodní dopravu.

Dohoda se na základě svého článku VIII odstavce 2 předběžně provádí ode dne 22. února 1984. Tímto dnem pozbyla platnosti Dohoda o technické a jiné pomoci silničním vozidlům provádějícím mezinárodní dopravu ze dne 21. června 1973, vyhlášená č. 5/1974 Sb.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o technické a jiné pomoci silničním vozidlům provádějícím mezinárodní dopravu

Ministerstvo dopravy Bulharské lidové republiky, ministerstvo dopravy Maďarské lidové republiky, ministerstvo dopravy Německé demokratické republiky, ministerstvo dopravy Polské lidové republiky, ministerstvo dopravy a spojů Rumunské socialistické republiky, ministerstvo automobilové dopravy Ruské sovětské federativní socialistické republiky zmocněné jednat jménem orgánů správy automobilové dopravy svazových republik Svazu sovětských socialistických republik, ministerstvo dopravy Československé socialistické republiky, dále jen "Smluvní strany",

s přihlédnutím k ustanovením Komplexního programu dalšího prohlubování a zdokonalování spolupráce a rozvoje socialistické ekonomické integrace členských států RVHP při rozvoji systému technické a jiné pomoci na mezinárodních trasách,

vycházejíce z oddílu IV Dlouhodobého cílového programu spolupráce při rozvoji dopravních cest členských států RVHP

dohodly se takto:

Článek I

1. Smluvní strany se zavazují, že v souladu s touto Dohodou budou ve svých státech poskytovat technickou a jinou pomoc silničním vozidlům provádějícím mezinárodní dopravu a patřícím podnikům nebo organizacím států zúčastněných na této Dohodě.

2. Smluvní strany určí ve svých státech podniky a organizace, které budou poskytovat technickou a jinou pomoc v mezinárodní dopravě, a navzájem se o tom vyrozumějí do 60 dnů ode dne podpisu této Dohody, přičemž se budou neprodleně navzájem informovat o veškerých změnách týkajících se této otázky.

3. Výše uvedená pomoc bude poskytována silničním vozidlům podniků a organizací oprávněných provádět mezinárodní přepravy podle vnitrostátních právních předpisů státu, na jehož území je dotyčné silniční vozidlo registrováno.

4. Silničními vozidly se ve smyslu této Dohody rozumějí autobusy, nákladní automobily, tahače, přívěsy, návěsy a pojízdné opravny.

Článek II

Podniky a organizace zmíněné v článku I této Dohody zajišťují v případě nutnosti podle daných možností poskytování těchto druhů technické a jiné pomoci:

Pro silniční vozidla

1. Odtažení silničního vozidla k místu opravy nebo k místu dočasného odstavení, k místu nakládky, vykládky nebo na jiné dohodnuté místo.

2. Údržba, např. mytí, mazání, výměna oleje nebo seřizovací práce.

3. Drobná běžná oprava včetně opravy na silnici pomocí pojízdné opravny, tj. oprava, jejíž cena nepřesahuje částku 100 rublů nebo odpovídající ekvivalent v měně států Smluvních stran.

4. Jiná oprava, tj. oprava, jejíž cena přesahuje cenu uvedenou v bodě 3 tohoto článku.

5. Poskytnutí náhradních dílů a pneumatik nutných k pokračování v jízdě.

6. Dočasné odstavení a rovněž naložení nepojízdného silničního vozidla na silniční, železniční nebo jiný dopravní prostředek k jeho další přepravě na dohodnuté místo.

Pro cestující a obsluhující personál

7. Další přeprava cestujících nepojízdného autobusu a jejich zavazadel na místo určení nebo na jiné dohodnuté místo.

8. Pomoc v případě nutného poskytnutí noclehu a stravy.

9. Pomoc při poskytnutí lékařské pomoci osádce silničního vozidla a první pomoci účastníkům dopravní nehody včetně jejich přepravy do zdravotnického zařízení.

10. Poskytnutí náhradního řidiče.

11. Použití spojů obsluhujícím personálem.

Pro náklad

12. Nakládací a vykládací práce a pomoc při dočasném uskladnění.

13. Další přeprava na místo určení nebo na jiné dohodnuté místo.

Při dopravních nehodách

14. Opatření zabraňující poškození nákladů.

15. Odtažení havarovaných silničních vozidel na místo opravy nebo na jiné dohodnuté místo.

16. Spolupůsobení při zpracování a získání dokladů spojených s dopravními nehodami.

Článek III

1. Technická a jiná pomoc uvedená v článku II (s výjimkou bodů 8, 9 a 16) této Dohody se poskytuje na úvěr po předložení servisní knížky nebo objednacího listu potvrzeného razítkem podniku - držitele nebo vlastníka silničního vozidla nebo jím zmocněné organizace. Vzory těchto dokumentů se přikládají - příloha 1 a 2 této Dohody - a jsou její nedílnou součástí.

2. Pro poskytnutí technické a jiné pomoci uvedené v článku II této Dohody s výjimkou těch služeb, které jsou placeny v hotovosti nebo jsou poskytovány bezplatně, je nezbytné v každém jednotlivém případě žádosti o poskytnutí pomoci vyplnit jednu kompletní sadu kuponů servisní knížky nebo samostatný objednací list ve třech vyhotoveních s podpisem předložitele.

3. Technická a jiná pomoc uvedená v bodech 2 a 3 článku IV této Dohody, jejíž cena přesahuje tři sta rublů, může být poskytnuta pouze po jejím předběžném potvrzení (písemném, telegrafickém nebo dálnopisném) organizací nebo podnikem, jemuž patří silniční vozidlo, nebo jimi zmocněnou organizací, uvedenou v servisní knížce nebo v objednacím listu.

4. Podnik nebo organizace státu kterékoliv Smluvní strany může v servisní knížce nebo v objednacím listu omezit plnou moc obsluhujícího personálu silničního vozidla k objednání technické a jiné pomoci uvedené v bodě 1 článku IV této Dohody, přičemž může stanovit nejvyšší částku (limit) objednávky. Objednávka technické nebo jiné pomoci, jejíž cena přesahuje limit uvedený v servisní knížce nebo v objednacím listu, může být přijata teprve po předběžném potvrzení (písemném, telegrafickém nebo dálnopisném) organizací nebo podnikem, jemuž patří silniční vozidlo, nebo jimi zmocněnou organizací uvedenou v servisní knížce nebo v objednacím listu.

5. Podnik poskytnuvší technickou nebo jinou pomoc zaznamenává její provedení ve čtyřech kuponech sady kuponů servisní knížky nebo ve třech vyhotoveních objednacího listu a potvrdí provedení této pomoci podpisem a razítkem. Předložitel servisní knížky nebo objednacího listu potvrdí poskytnutí pomoci podpisem.

6. Při poskytnutí technické a jiné pomoci na základě servisní knížky se první kupon sady kuponů servisní knížky přiloží k faktuře za poskytnuté služby, druhý a třetí se předá podniku, který služby poskytl, čtvrtý kupon zůstane předložiteli servisní knížky a slouží jako kontrolní doklad při úhradě faktury za poskytnutou pomoc.

Při poskytnutí technické a jiné pomoci na základě objednacího listu zůstane první vyhotovení objednacího listu u podniku poskytnuvšího technickou a jinou pomoc, druhé vyhotovení vydá tento podnik předložiteli objednacího listu a třetí vyhotovení se přiloží k faktuře za vykonané práce.

Článek IV

1. Vyúčtování technické a jiné pomoci poskytnuté podle bodů 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14 a 15 článku II této Dohody se provádí v cenách a v měně platné na území státu Smluvní strany, kde taková pomoc byla poskytnuta, a v souladu s postupem stanoveným pro zúčtování neobchodních plateb.

2. Vyúčtování technické a jiné pomoci poskytnuté podle bodů 4, 5 a 13 článku II této Dohody se provádí v celém rozsahu na základě cen zahraničního obchodu jako u plateb spojených s výměnou zboží mezi státy Smluvních stran.

3. Budou-li podle bodu 5 článku II této Dohody poskytnuty náhradní díly a pneumatiky, které nebyly získány ve státech Smluvních stran, budou takové náhradní díly a pneumatiky uhrazeny dohodnutým způsobem.

4. Pomoc uvedená pod body 8, 9 a 16 článku II této Dohody se poskytuje bezplatně.

Článek V

1. Vyúčtování technické a jiné pomoci uvedené v článku II této Dohody se provádí přímo mezi zúčastněnými podniky nebo mezi organizacemi těmito podniky zmocněnými.

2. Faktury za technickou a jinou pomoc vykonanou podle servisní knížky nebo objednacího listu se zasílají ihned po poskytnutí pomoci nebo nejpozději do konce příštího měsíce.

3. Faktura se plně uhrazuje nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení nebo je nutno v téže lhůtě podat reklamaci s udáním důvodů, pro něž se vyrovnání účtu zčásti nebo zcela odmítá.

4. Odpověď na reklamaci je podnik nebo organizace, která účet předložila, povinna zaslat nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace.

Článek VI

Otázky vznikající v souvislosti s prováděním této Dohody budou Smluvní strany řešit jednáními a konzultacemi.

Článek VII

1. Tato Dohoda může být změněna a doplněna se souhlasem všech Smluvních stran.

2. Návrhy Smluvních stran na doplnění a změny Dohody budou předloženy depozitáři této Dohody, který je ihned rozešle ostatním Smluvním stranám k odsouhlasení.

3. Smluvní strany sdělí depozitáři své názory k navrženým doplňkům a změnám do 90 dnů ode dne jejich obdržení. Depozitář vyrozumí Smluvní strany o názorech každé Smluvní strany do 15 dnů ode dne, kdy obdrží poslední názor.

4. Navržené změny a doplňky této Dohody vstupují v platnost po uplynutí 90 dnů ode dne, kdy depozitář obdrží souhlas poslední Smluvní strany s těmito změnami a doplňky.

Článek VIII

1. Tato Dohoda musí být schválena podle vnitrostátních právních předpisů států všech Smluvních stran a vstupuje v platnost po uplynutí 90 dnů ode dne, kdy poslední Smluvní strana oznámí toto schválení depozitáři.

2. Tato Dohoda však bude předběžně prováděna po uplynutí 90 dnů ode dne jejího podpisu.

3. Dnem počátku provádění této Dohody ve vzájemných vztazích Smluvních stran pozbývá platnosti Dohoda o technické a jiné pomoci silničním vozidlům provádějícím mezinárodní dopravu uzavřená 21. června 1973 v Moskvě.

Článek IX

1. K této Dohodě mohou se souhlasem všech Smluvních stran přistoupit příslušné orgány nebo organizace jiných států. Oznámení o přístupu se odevzdá depozitáři. Depozitář o tom ihned vyrozumí všechny Smluvní strany, které pak sdělí depozitáři svůj názor do 90 dnů ode dne obdržení oznámení o přístupu.

2. Do 15 dnů po obdržení posledního názoru depozitář vyrozumí žadatele o rozhodnutí Smluvních stran o jeho přístupu k této Dohodě.

3. Přístup nabude účinnosti po uplynutí 90 dnů ode dne, kdy depozitář vyrozumí žadatele o souhlasu všech Smluvních stran.

Článek X

Každá Smluvní strana může tuto Dohodu vypovědět, vyrozumí-li o tom depozitáře nejméně šest měsíců před koncem běžného kalendářního roku. Taková výpověď nabude účinnosti dnem 1. ledna příštího kalendářního roku.

Článek XI

Smluvní strany se zavazují, že uvedou v soulad s ustanoveními této Dohody dvoustranné dohody, které mezi sebou uzavřely ve věci poskytování výše uvedené technické a jiné pomoci.

Článek XII

Tato Dohoda se nedotýká Protokolu o mnohostranné spolupráci při poskytování technické a jiné pomoci silničním vozidlům provádějícím mezinárodní dopravu podepsaného 3. prosince 1975 v Budapešti příslušnými ministerstvy BLR, MLR, NDR, PLR, RSR, RSFSR, ČSSR a vládou Finské republiky, pokud nebude mezi Smluvními stranami tohoto Protokolu dosaženo jiné úmluvy.

Článek XIII

1. Tato Dohoda se ukládá v Sekretariátu Rady vzájemné hospodářské pomoci, který bude plnit funkci depozitáře této Dohody. Depozitář rozešle ověřené opisy Dohody všem Smluvním stranám.

2. Depozitář neprodleně uvědomí všechny Smluvní strany o datu vstupu Dohody v platnost, o nabytí účinnosti přístupu k Dohodě a rovněž bude provádět další činnost vyplývající z funkce depozitáře této Dohody.

Dáno v Havaně (Republika Kuba) dne 24. listopadu 1983 v jednom vyhotovení v ruském jazyce.

Za ministerstvo dopravy
Bulharské lidové republiky
Vasil Canov
ministr dopravy

Za ministerstvo dopravy
Maďarské lidové republiky
Róbert Klézl
náměstek ministra dopravy

Za ministerstvo dopravy
Německé demokratické republiky
Heinz Gerber
náměstek ministra dopravy

Za ministerstvo dopravy
Polské lidové republiky
Janusz Kaminski
ministr dopravy

Za ministerstvo dopravy a spojů
Rumunské socialistické republiky
Ioan Nicolescu
I. náměstek ministra dopravy a spojů

Za ministerstvo automobilové dopravy Ruské sovětské federativní socialistické republiky,
zmocněné jednat jménem orgánů správy automobilové dopravy svazových republik
Svazu sovětských socialistických republik
Vasilij Dimitrijevič Medveděv
náměstek ministra automobilové dopravy

Za ministerstvo dopravy
Československé socialistické republiky
Vladimír Blažek
ministr dopravy

Příloha 1

k Dohodě o technické a jiné pomoci silničním vozidlům provádějícím mezinárodní dopravu ze dne 24. listopadu 1983

Příloha 2

k Dohodě o technické a jiné pomoci silničním vozidlům provádějícím mezinárodní dopravu ze dne 24. listopadu 1983

Přesunout nahoru