Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 86/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem

Částka 16/1984
Platnost od 16.08.1984
Účinnost od 01.09.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

86

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 3. srpna 1984

o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem

Federální ministerstvo financí stanoví v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky a po projednání s Ústřední radou odborů podle § 22 odst. 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, ve znění článku I zákona č. 71/1957 Sb., § 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, a § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva:


Čl. I

(1) Zletilé dítě až do dovršení věku 26 let se uznává za vyživovanou osobu pro účely daně ze mzdy, daně z příjmů z literární a umělecké činnosti a daně z příjmů obyvatelstva bez ohledu na výši vlastního příjmu při splnění ostatních podmínek stanovených pro jeho uznání, 1) jestliže nepobírá invalidní důchod a

a) soustavně se připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, nebo

b) nemůže se připravovat na budoucí povolání nebo být zaměstnáno pro nemoc, nebo

c) pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je neschopno se soustavně připravovat na budoucí povolání anebo je schopno se na ně připravovat jen za mimořádných podmínek, anebo

d) pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je neschopno vykonávat soustavné zaměstnání nebo výkon takového zaměstnání by vážně zhoršil jeho zdravotní stav.

(2) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání podle odstavce 1 písm. a) se považuje

a) studium na středních a vysokých školách 2) s výjimkou studia při zaměstnání (večerního, dálkového, externího apod.), kombinovaného studia a studia po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo za trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených sil a sborů,

b) odborná příprava ve zvláštních odborných učilištích,

c) příprava k výkonu povolání zaškolením, 3)

d) příprava pro pracovní uplatnění ve výcvikových zařízeních pro občany se změněnou pracovní schopností 4) a v zařízeních pro mládež vyžadující zvláštní péči.

(3) Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání podle předchozího odstavce písm. a) a b) začíná nejdříve od počátku školního roku prvního ročníku školy. Jestliže žák nebo student začal plnit studijní povinnosti před tímto dnem, začíná jeho soustavná příprava na budoucí povolání počínaje kalendářním měsícem, v němž začal tyto povinnosti plnit.

(4) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje také

a) doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu,

b) doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia, 5) pokud dítě nevstoupilo do trvalého zaměstnání, popřípadě nezačalo vykonávat jinou trvalou pracovní činnost,

c) doba po skončení posledního ročníku školy do vykonání stanovené závěrečné zkoušky, nejdéle však do konce následujícího školního roku, pokud dítě před uplynutím této doby nevstoupilo do trvalého zaměstnání, popřípadě nezačalo vykonávat jinou trvalou pracovní činnost,

d) jiné studium nebo výuka, jestliže je svým rozsahem a úrovní podle rozhodnutí ministerstva školství republiky postaveno na roveň studia na školách uvedených v odstavci 2 písm. a).

Čl. II

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění vyhlášky č. 14/1982 Sb., se mění takto:

1. § 6 odst. 7 až 9 zní:

"(7) Pracovní příjmy žáků a studujících, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání formou denního studia, se zdaňují, pokud nejde o příjmy z pracovního poměru na dobu neurčitou nebo o příjmy žáků středních odborných učilišť a zvláštních odborných učilišť z praktického vyučování v období odborného rozvoje, paušální sazbou daně ve výši 5 %.

(8) Ustanovení odstavce 7 se vztahuje i na žáky a studující v době před zahájením školního roku prvního ročníku školy a po dobu od skončení studia d o konce školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia, pokud se tato doba považuje za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání. 6)

(9) Žáci a studující prokáží plátci skutečnosti o studiu uvedené v odstavcích 7 a 8 předložením průkazu o studiu (výkaz o studiu, potvrzení školy) nebo průkazu o skončení studia (vysvědčením apod.). Plátce k průkazu přihlédne při srážce daně počínaje kalendářním měsícem, v němž bude předložen a poznamená potřebná data (datum vydání a číslo průkazu, název školy, ročník studia atp.) na mzdovém listě nebo seznamu podle § 14 odst . 3. U studujících, kteří bezprostředně před přijetím k dennímu studiu na vysoké škole nestudovali formou denního studia na škole nižšího nebo stejného stupně, plátce k předloženému průkazu (potvrzení školy s uvedením, od kdy student začal plnit studijní povinnosti) přihlédne se zpětnou platností již před začátkem školního roku prvního ročníku školy počínaje měsícem, v němž student začal plnit studijní povinnosti. Předpokladem je, že průkaz bude předložen do konce září téhož kalendářního roku.".

2. § 17 odst. 2 zní:

"(2) U zletilých dětí platí potvrzení vydané školou podle § 16 č. 2 ještě po dobu školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia, jsou-li pro jejich uznání za vyživované osoby splněny stanovené podmínky.".

Čl. III

Vyhláška ministerstva financí č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění vyhlášky č. 151/1980 Sb. a vyhlášky č. 14/1982 Sb., se mění takto:

§ 9 odst. 5 a 6 zní:

"(5) O uznání osob poplatníkem za vyživované rozhoduje stav 31. prosince roku, za který se daň vypočítává.

(6) Nárok na slevu z důvodu vyživování osob uplatní a prokáže poplatník obdobným způsobem jako u daně ze mzdy 7) do 31. ledna po uplynutí roku, za který se daň vypočítává.".


Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1984. Pro srážku daně ze mzdy se ustanovení této vyhlášky použijí poprvé počínaje mzdovým obdobím po 1. září 1984 a pro vyměření daně z příjmů obyvatelstva poprvé za rok 1984. Pro daň z příjmů z literární a umělecké činnosti se ustanovení této vyhlášky použijí poprvé pro výpočet daně za rok 1985.


Ministr: Lér v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 7 vyhlášky č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění vyhlášky č. 14/1982 Sb.
§ 9 vyhlášky č . 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění vyhlášky č. 151/1980 Sb. a vyhlášky č. 14/1982 Sb.
Odstavec 29 až 31 vyhlášky č. 146/1961 Sb., kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, ve znění vyhlášky č. 152/1980 Sb. a vyhlášky č. 14/1982 Sb.

2) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol.
Zákon č. 39/1980 Sb., o vysokých školách.

3) § 142 odst. 2 zákoníku práce.

4) § 130 vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení , ve znění vyhlášky č. 73/1984 Sb.

5) § 17 odst. 3 vyhlášky č. 161/1976 Sb.

6) Viz čl. I odst. 3 a odst. 4 písm. a) a b).

7) § 16 vyhlášky č. 161/1976 Sb.

5) § 17 odst. 3 vyhlášky č. 161/1976 Sb.

Přesunout nahoru