Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 83/1984 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol

Částka 15/1984
Platnost od 16.08.1984
Účinnost od 01.09.1984
Zrušeno k 01.07.1990 (172/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

83

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 27. července 1984

o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 98 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány:


§ 1

Rozsah platnosti

Vyhláška se vztahuje na

a) studenty, kteří jsou československými státními občany (dále jen "studenti"),

b) studenty, kteří nejsou československými státními občany a kterým bylo uděleno povolení k pobytu na území Československé socialistické republiky 1) (dále jen "studenti-cizinci"), jestliže studují v řádném denním studiu na vysokých školách řízených ministerstvem školství České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo školství"),

c) studenty, kteří jsou československými státními občany a byli vysláni ke studiu na zahraniční vysoké školy ministerstvem školství (dále jen "českoslovenští stipendisté"). 2)

§ 2

Druhy stipendií a příspěvků

(1) Podle této vyhlášky se poskytuje sociální stipendium, prospěchové stipendium, jednorázové prospěchové stipendium, preferenční stipendium, sociální stipendium poskytované studentkám-matkám a studentům svobodným, rozvedeným, ovdovělým nebo z jiných vážných důvodů osamělým (dále jen "osamělí studenti"), kteří pečují o vlastní nebo osvojené nezaopatřené dítě (dále jen "nezaopatřené dítě"), výjimečné stipendium, resortní stipendium, krajské stipendium, podnikové stipendium a příspěvky.

(2) O sociální stipendium, sociální stipendium poskytované studentkám-matkám a osamělým studentům s nezaopatřeným dítětem a o výjimečné stipendium podává student žádost děkanátu fakulty, na které studuje. K žádosti přikládá doklady potřebné k prokázání údajů uvedených v žádosti. O žádosti rozhoduje děkan podle § 57 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách.

ČÁST PRVNÍ

Sociální stipendium, prospěchové stipendium, jednorázové prospěchové stipendium, preferenční stipendium, sociální stipendium poskytované studentkám-matkám a osamělým studentům s nezaopatřeným dítětem a výjimečné stipendium

Sociální stipendium

§ 3

Zjišťování sociálních poměrů

(1) Pro zjišťování sociálních poměrů je rozhodující

a) u bezdětných osamělých studentů a u bezdětných ženatých studentů, jejichž manžel není výdělečně činný, výše průměrného čistého měsíčního příjmu připadajícího na jednoho člena domácnosti rodiče studenta nebo na jednoho člena domácnosti jednoho z rodičů studenta, u kterého student žije, popřípadě též jeho manžela (dále jen "rodiče"). Pokud student není členem domácnosti ani jednoho z rodičů, vychází se z výživného stanoveného soudem oběma rodičům,

b) u studentů, jejichž manžel je výdělečně činný, výše průměrného čistého měsíčního příjmu připadajícího na jednoho člena jejich domácnosti,

c) u studentů, kteří pečují o nezaopatřené dítě a jejichž manžel není výdělečně činný, u osamělých studentů s nezaopatřeným dítětem a u studentů oboustranně osiřelých nebo u studentů, kteří pobírají příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči, pouze vlastní příjem studenta, pokud v souhrnu přesahuje částku 800 Kčs měsíčně.

(2) Sociální stipendium se poskytuje od začátku školního roku. Žádá-li student o sociální stipendium během školního roku, poskytne se mu od prvního dne měsíce, v němž žádost podal.

(3) Studentům včetně studentů studujících podle individuálního studijního plánu se poskytuje sociální stipendium po dobu nejdéle 11 měsíců ve školním roce.

§ 4

Skutečnosti rozhodné pro určení výše sociálního stipendia

(1) Průměrným čistým měsíčním příjmem se rozumí měsíční průměr peněžních nebo penězi ocenitelných příjmů snížených o daň ze mzdy, popřípadě o jinou daň, jíž podléhají tyto příjmy, které dosáhli

a) oba rodiče studenta a student nebo

b) jeden z rodičů studenta, jeho manžel a student nebo

c) manžel studenta a student.

(2) Průměrný čistý měsíční příjem se vypočítává z příjmů osob uvedených v odstavci 1 za předcházející kalendářní rok za podmínky, že od této doby nedošlo k trvalé změně základní mzdy nebo základní pracovní odměny nebo nevznikl pracovní, členský, služební nebo jiný pracovněprávní vztah (dále jen "pracovní poměr") některého z rodičů nebo manžela studenta nebo studenta.

(3) Došlo-li k trvalé změně základní mzdy nebo základní pracovní odměny u osob uvedených v odstavci 1 v průběhu předcházejícího nebo běžného kalendářního roku, bere se za základ průměrná čistá měsíční základní mzda (odměna) ode dne změny základní mzdy (odměny), k níž se připočítá průměrný čistý měsíční příjem dosažený z ostatních složek mzdy (odměny) v předcházejícím kalendářním roce. Obdobně se posuzují příjmy z pracovní činnosti důchodců a změna ostatních příjmů uvedených v odstavci 5 písm. c) až h).

(4) Pokud v průběhu předcházejícího nebo běžného kalendářního roku uzavřel některý z rodičů nebo manžel studenta nebo student pracovní poměr, vypočte se průměrný čistý měsíční příjem ode dne jeho uzavření; pokud došlo v uvedené době ke skončení pracovního poměru, vypočte se průměrný čistý měsíční příjem od doby skončení pracovního poměru. Obdobně se posuzují příjmy z pracovní činnosti důchodců a změna ostatních příjmů uvedených v odstavci 5 písm. c) až h).

(5) Do příjmů, které jsou základem zjišťování průměrného čistého měsíčního příjmu, se zahrnují:

a) příjmy z pracovního poměru nebo jiné příjmy, kterými jsou

1. mzda,

2. stabilizační odměny za odpracovaná léta a stabilizační náborové odměny a příspěvky,

3. podíly na hospodářských výsledcích,

4. roční odměny vedoucích pracovníků,

5. naturální požitky a jiná obdobná plnění, která pracovníku náležejí i za dobu nepřítomnosti v práci,

6. doplňkové odměny členů výrobních družstev,

7. náhrada mzdy poskytovaná pracovníkům za dobu, v níž nepracovali, a náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou,

8. stipendia vědeckých aspirantů a stipendia poskytovaná po dobu studijních pobytů, 3)

9. příjmy určené pro účely nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení pracovníků pověřených vykonáváním činnosti mimo území Československé socialistické republiky, 4)

b) příjmy z pracovní činnosti člena jednotného zemědělského družstva, kterými jsou

1. základní pracovní odměna včetně příplatků a doplatků,

2. prémie,

3. výkonnostní a mimořádné odměny vyplácené za výsledky pracovní činnosti členovi družstva a zahrnované do nákladů družstva,

4. prémie a odměny, na něž byly družstvu poskytnuty účelové dotace,

5. naturální požitky a jiná plnění, jestliže uvedené příjmy náležejí členu družstva i v době pracovní neschopnosti,

6. podíly na hospodářských výsledcích,

7. roční odměny vedoucích pracovníků,

8. stabilizační odměny za odpracovaná léta a stabilizační náborové odměny,

9. náhrada pracovní odměny poskytované členům družstva za dobu, ve které nepracovali, a náhrada pracovní odměny za nevyčerpanou dovolenou,

c) odměny za práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,

d) příjmy z dalších činností

1. odměny za znalecké a tlumočnické výkony vyplácené znalcům a tlumočníkům, které ustanovil v řízení příslušný orgán,

2. odměny vyplácené osobám v souvislosti s řešením úkolů rozvoje vědy a techniky, tématických úkolů, odměny za vynálezy, objevy, zlepšovací návrhy, průmyslové vzory, za nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí, 5) zvířat a za nové způsoby ochrany rostlin proti škůdcům,

3. mimořádné jednorázové odměny vyplácené pracovníkům při příležitosti udělení vyznamenání v částce, která podléhá zdanění,

4. mimořádné jednorázové odměny vyplácené pracovníkům za konkrétní výsledky při vyhodnocení socialistické soutěže,

5. příjmy z provozování hudby v souborech lidových hudebníků,

6. odměny za práci konanou v souvislosti s členstvím v organizacích nebo kolektivních orgánech, a to bez ohledu, zda jsou vypláceny v hotovosti nebo připisovány ve prospěch členských podílů,

e) příjmy podléhající dani z příjmů obyvatelstva, 6)

f) všechny příjmy z poskytování služeb na základě povolení národního výboru po odpočtu částky na věcné výdaje potřebné na dosažení těchto příjmů, 6)

g) všechny příjmy občanů ze zemědělské výroby, 7)

h) příjmy občanů podléhající dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, 8)

i) nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, 9) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství, 10), 11)

j) dávky sociálního zabezpečení, 10) kromě dávek uvedených v odstavci 6,

k) zaopatřovací příspěvek, 10)

l) výživné (příspěvek na výživu) od jiných osob určené rozhodnutím soudu nebo poskytované na základě dohody schválené soudem,

m) srážky k úhradě výživného ve prospěch dětí prováděné z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, 12)

n) příjmy studenta z činností uvedených pod písmeny a) až h) a dávky sociálního zabezpečení, pokud v souhrnu přesahují částku 800 Kčs měsíčně.

(6) Do příjmů, které jsou základem pro zjišťování průměrného čistého měsíčního příjmu, se nezahrnují

a) přídavky na děti a příplatek k nim,

b) výchovné a příplatek k výchovnému,

c) zvýšení důchodu a výchovného pro bezmocnost,

d) sirotčí důchod,

e) zvýšení důchodů podle příslušných předpisů, 13)

f) peněžité příspěvky a věcná pomoc sociální péče,

g) odměna pěstouna a příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči, 14)

h) podpora při narození dítěte,

i) mateřský příspěvek,

j) pohřebné,

k) peněžitá odměna dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby,

l) peněžitá odměna poskytovaná při životních a pracovních výročích, 15)

m) peněžní plnění ze smluvního pojištění,

n) odměny vyplývající z pracovního poměru na základě rámcové pracovní smlouvy nebo z dohod o občanské výpomoci,

o) stipendia poskytovaná studujícím v řádném denním studiu na středních a vysokých školách,

p) příjmy studenta z pracovního poměru, z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a dávky sociálního zabezpečení do úhrnné výše 800 Kčs měsíčně.

(7) Od průměrného čistého měsíčního příjmu se odečte částka výživného určená soudem některému z rodičů studenta nebo studentovi, popřípadě jeho manželovi, nebo poskytovaná na základě dohody schválené soudem, popřípadě poskytovaná dobrovolně.

(8) Čistý měsíční příjem připadající na jednoho člena domácnosti se zjistí tak, že se čistý průměrný měsíční příjem rodičů a studenta nebo manžela studenta a studenta dělí počtem členů domácnosti.

(9) Při výpočtu průměrného čistého měsíčního příjmu na jednoho člena domácnosti se za členy domácnosti považují

a) rodiče a jejich nezaopatřené dítě, 11) pokud se průměrný čistý měsíční příjem zjišťuje u rodičů studenta,

b) student, jeho manžel a jejich nezaopatřené dítě, 11) pokud se průměrný čistý měsíční příjem zjišťuje u manžela studenta.

(10) Žadatel o stipendium se počítá za dva členy domácnosti, pokud

a) pečuje o rodinu svobodný, rozvedený, ovdovělý nebo z jiných vážných důvodů osamělý rodič,

b) jsou oba rodiče důchodci a kromě důchodu nemají pravidelný příjem, 16)

c) je ženatý (žadatelka vdaná).

(11) Pokud se jedná o souběh případů uvedených v odstavci 10, započítává se žadatel za dva členy domácnosti pouze jednou.

(12) Student je povinen ohlásit děkanátu neprodleně všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na poskytování nebo výši sociálního stipendia. Dojde-li ke změně skutečností rozhodných pro poskytování nebo výši sociálního stipendia, uskuteční se změna sociálního stipendia od prvního dne měsíce, v němž změna nastala. Je-li změna v neprospěch studenta, uskuteční se od prvního dne následujícího měsíce.

§ 5

Výše sociálního stipendia

Sociální stipendium se poskytuje ve výši

a) v preferovaných studijních oborech 17)

při průměrném čistém měsíčním příjmu na jednoho člena domácnosti stipendium měsíčně
do 650 Kčs450 Kčs
nad 650 Kčs do 750 Kčs 350 Kčs
nad 750 Kčs do 850 Kčs 150 Kčs

b) v ostatních studijních oborech

při průměrném čistém měsíčním příjmu na jednoho člena domácnosti stipendium měsíčně
do 550 Kčs 450 Kčs
nad 550 Kčs do 650 Kčs 350 Kčs
nad 650 Kčs do 750 Kčs 150 Kčs

Prospěchové stipendium

§ 6

Podmínky poskytování

(1) Prospěchové stipendium se poskytuje po dobu nejdéle 11 měsíců od začátku školního roku druhého ročníku studia na vysoké škole studentům, kteří v předcházejícím ročníku studovali v řádném denním studiu nebo ve studiu při zaměstnání stejný nebo příbuzný studijní obor, předcházející ročník studia neopakovali, měli průměrný prospěch do 1,8 a splnili studijní povinnosti určené učebním plánem předcházejícího ročníku do konce školního roku. Studentům, kteří splnili studijní povinnosti předcházejícího ročníku po jeho ukončení, se poskytne prospěchové stipendium až od 1. ledna; poskytnutí prospěchového stipendia před 1. lednem výjimečně povoluje děkan.

(2) Studentům, kteří studují podle individuálního studijního plánu po dobu nepřesahující délku řádného denního studia, 18) se poskytuje prospěchové stipendium, pokud splní podmínky uvedené v odstavci 1 a studijní povinnosti určené individuálním studijním plánem předcházejícího ročníku do konce školního roku. Do průměrného prospěchu se započítávají konečné výsledky zkoušek a klasifikovaných zápočtů ze studijních předmětů zapsaných v individuálním studijním plánu. Studentům studujícím podle individuálního studijního plánu, kterým děkan prodloužil studium, lze poskytnout prospěchové stipendium po dobu studia určenou individuálním studijním plánem.

(3) Studentům, kteří přestoupí z vysokých škol v zahraničí na vysoké školy v České socialistické republice, se poskytne prospěchové stipendium podle nostrifikovaných zkoušek 19) vykonaných na vysokých školách v zahraničí.

(4) Prospěchové stipendium se poskytuje bez žádosti a bez ohledu na to, zda student pobírá ještě jiné stipendium.

§ 7

Zjišťování průměrného prospěchu studenta

Do průměrného prospěchu se započítávají konečné výsledky

a) zkoušek a klasifikovaných zápočtů, 20)

b) zkoušek a klasifikovaných zápočtů započtených z předcházejícího studia, 20)

c) rozdílových zkoušek a klasifikovaných zápočtů určených děkanem v případech, kdy student do předcházejícího ročníku přestoupil nebo pokračoval ve studiu po ukončeném přerušení studia, 20)

d) rozdílových zkoušek a klasifikovaných zápočtů určených děkanem v případech, kdy student byl znovu přijat ke studiu po zanechání studia nebo vyloučení ze studia, 20)

e) nostrifikovaných zkoušek konaných na zahraniční vysoké škole. 19)

§ 8

Výše prospěchového stipendia

Prospěchové stipendium se poskytuje ve výši

a) v preferovaných studijních oborech 17)

při průměrném prospěchu stipendium
do 1,2 550 Kčs
nad 1,2 do 1,5 400 Kčs
nad 1,5 do 1,8 250 Kčs

b) v ostatních studijních oborech

při průměrném prospěchu stipendium
do 1,2500 Kčs
nad 1,2 do 1,5350 Kčs
nad 1,5 do 1,8200 Kčs

§ 9

Jednorázové prospěchové stipendium

(1) Studentům, jimž se studium podle individuálního studijního plánu zkrátilo proti stanovené délce řádného denního studia, 18) se poskytne jednorázové prospěchové stipendium v částce 300 Kčs za každý měsíc školního roku, o který se studium zkrátilo.

(2) Studentům, kteří absolvovali studium s vyznamenáním, politicky a společensky se angažovali a zapojovali do vědecké, výzkumné a odborné nebo umělecké činnosti na fakultě nebo na vysoké škole, se poskytne odměna, která má povahu jednorázového prospěchového stipendia, jestliže vykonali státní závěrečnou zkoušku nebo státní rigorózní zkoušku 21) v prvním termínu určeném děkanem, 20) a to ve výši

a) 2 000 Kčs studentům, jimž byla udělena cena ministra školství,

b) 1 500 Kčs studentům, jimž byla udělena cena rektora,

c) 1 000 Kčs studentům, jimž bylo uděleno pochvalné uznání děkana.

(3) Studentům lze poskytnout pouze jednu z odměn uvedených v odstavci 2.

(4) Studentům studijních oborů skupiny učitelství včetně učitelství odborných předmětů na neučitelských fakultách se cena ministra, cena rektora, pochvalné uznání děkana a odměna, která má povahu jednorázového prospěchového stipendia poskytovaného podle odstavce 2, označuje k trvalému uctění památky bojovníka za vítězství dělnické třídy a za pokrokovou československou školu jako stipendium Josefa Hakena.

§ 10

Preferenční stipendium

(1) Preferenční stipendium v částce 1 000 Kčs se poskytuje za úspěšné ukončení každého ročníku řádného denního studia v preferovaném studijním oboru studentům, kteří

a) v ukončeném ročníku dosáhli průměrného prospěchu do 1,8,

b) studijní povinnosti určené učebním plánem splnili do konce školního roku; pokud student splnil studijní povinnosti za předcházející ročník po začátku školního roku, může děkan přiznat poskytnutí preferenčního stipendia pouze se souhlasem rektora, nečlení-li se vysoká škola na fakulty, se souhlasem ministerstva školství,

c) jsou zapsáni v následujícím ročníku preferovaného studijního oboru nebo úspěšně ukončili studium na vysoké škole vykonáním státní závěrečné zkoušky nebo státní rigorózní zkoušky v prvním nebo druhém termínu určeném děkanem pro vykonání státní závěrečné zkoušky nebo státní rigorózní zkoušky.

(2) Do průměrného prospěchu se započítávají konečné výsledky zkoušek a klasifikovaných zápočtů podle § 7 a výsledek obhajoby diplomové práce a výsledky zkoušek z jednotlivých studijních předmětů státní závěrečné zkoušky nebo státní rigorózní zkoušky.

(3) Studentům studujícím podle individuálního studijního plánu se poskytuje preferenční stipendium po dobu nepřesahující délku řádného denního studia 18) za podmínek uvedených v odstavci 1. Do průměrného prospěchu se započítávají konečné výsledky zkoušek a klasifikovaných zápočtů ze studijních předmětů zapsaných v individuálním studijním plánu. Pokud se studentům studujícím podle individuálního studijního plánu určí prodloužení studia oproti stanovené délce studia, 18) lze jim poskytnout preferenční stipendium po dobu studia určenou individuálním studijním plánem.

(4) Preferenční stipendium se poskytuje při splnění podmínek uvedených v odstavci 1 bez ohledu na to, zda student pobírá ještě jiné stipendium. Preferenční stipendium se poskytuje bez žádosti.

(5) U nově vyhlášených preferovaných studijních oborů 17) se v roce vyhlášení preference přizná studentům prvního ročníku příslušného studijního oboru. Při zrušení preference studijního oboru se původně přiznaná preference zachová studentovi až do ukončení jeho studia, a to i při přerušení studia, opakování ročníku a prodloužení nebo zkrácení studia podle individuálního studijního plánu.

§ 11

Sociální stipendium poskytované studentkám-matkám a osamělým studentům s nezaopatřeným dítětem

(1) Sociální stipendium poskytované podle § 5 se studentkám - matkám a osamělým studentům s nezaopatřeným dítětem zvýší o částku 350 Kčs měsíčně na první dítě a o částku 200 Kčs na každé další dítě.

(2) Nevznikne-li studentkám - matkám a osamělým studentům s nezaopatřeným dítětem nárok na sociální stipendium podle § 5, poskytuje se jim stipendium v částce 350 Kčs měsíčně na jedno dítě a tato částka se jim zvýší o 200 Kčs měsíčně na každé další dítě.

(3) Stipendium podle odstavců 1 a 2 se poskytuje studentce, které se narodí dítě, jestliže uplatní nárok do tří měsíců ode dne porodu; studentkám prvních ročníků se toto stipendium poskytne nejdříve od začátku školního roku. Pokud studentka nepožádá včas, poskytne se stipendium od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém uplatní nárok.

(4) Studentce, které se narodí dítě v době jejího studia na vysoké škole, se poskytuje sociální stipendium, a to ve výši, na kterou má po narození dítěte podle odstavců 1 a 2 nárok, zpětně, počínaje prvním dnem kalendářního měsíce, do něhož spadá začátek čtvrtého týdne před porodem; takto přiznané stipendium se poskytuje při splnění podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2 po celou dobu studia.

(5) Studentce, které se narodí dítě do čtyř týdnů po ukončení jejího studia na vysoké škole, se stipendium poskytne, a to ve výši, na kterou by měla po narození dítěte podle odstavců 1 a 2 nárok, zpětně, počínaje prvním dnem kalendářního měsíce, do něhož spadá začátek čtvrtého týdne před porodem; takto přiznané stipendium se poskytne ještě za měsíc, v němž došlo k ukončení studia.

(6) Studentce, které se narodí mrtvé dítě nebo jejíž dítě zemře do šesti týdnů po porodu, se poskytne stipendium podle odstavců 1 a 2 ještě za kalendářní měsíc, do něhož spadá konec šestého týdne ode dne porodu.

(7) Studentce, která se přestala starat o narozené dítě a toto dítě bylo proto opatřením příslušného orgánu (soudu, národního výboru) svěřeno do rodinné nebo ústavní péče nahrazující péči rodičů, jakož i studentce, jejíž dítě je v ústavní péči z jiných než zdravotních důvodů, se výplata stipendia podle odstavců 1 a 2 zastavuje od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž toto rozhodnutí nabylo právní moci; pro účely přiznání sociálního stipendia podle § 3 až 5 se na studentku hledí, jako by toto dítě neměla.

(8) Studentkám - matkám a osamělým studentům s nezaopatřeným dítětem se poskytuje stipendium podle odstavců 1 a 2 po dobu 12 měsíců ve školním roce; poskytuje se též při opakování ročníku.

§ 12

Výjimečné stipendium

(1) Výjimečné stipendium 22) může studentům uvedeným v § 1 poskytnout děkan na jejich žádost nebo z vlastního podnětu, a to ze sociálních důvodů nebo jako odměnu při udělení pochvaly. 20)

(2) Výjimečné stipendium ze sociálních důvodů do výše 450 Kčs měsíčně lze poskytnout studentům, u kterých je to odůvodněno jejich sociálními poměry a sociálními poměry osob, které mají vůči nim vyživovací povinnost; zejména se jedná o studenty - muže s nezaopatřeným dítětem, jejichž manželka není ze závažných důvodů výdělečně činná, o studenty zdravotně postižené a o studenty, vůči nimž rodiče nebo manžel neplní vyživovací povinnost. Toto stipendium lze poskytnout i studentům, kteří opakují ročník z vážných zdravotních nebo rodinných důvodů.

(3) Výjimečné stipendium ze sociálních důvodů se může poskytovat souběžně se sociálním stipendiem; dobu poskytování výjimečného stipendia určí děkan.

(4) Studentům, kteří dosahují průměrného prospěchu do 1,5, angažují se ve veřejné činnosti, zúčastňují se společensky užitečné práce a zapojují se do vědecké, výzkumné a odborné (umělecké) činnosti na vysoké škole, může děkan při udělení pochvaly poskytnout odměnu, která má povahu jednorázového výjimečného stipendia, do výše 1 000 Kčs, pokud jim nebyla poskytnuta věcná odměna.

§ 13

Stipendia studentů - cizinců

(1) Vysoké školy poskytují stipendia studentům - cizincům z důvodu

a) uzavření manželství s československým státním občanem nebo

b) pracovního poměru jejich rodičů nebo manžela v Československé socialistické republice 23) nebo

c) československého státního občanství jednoho z rodičů nebo

d) poskytnutí práva azylu v Československé socialistické republice nebo

e) poskytnutí práva azylu v Československé socialistické republice jejich rodičům trvale žijícím v Československé socialistické republice.

(2) Stipendia se poskytují podle předchozích ustanovení vyhlášky v tomto rozsahu:

a) studentům - cizincům uvedeným v odstavci 1 písm. a) až c) stipendium sociální [§ 5 písm. b)], prospěchové [§ 8 písm. b)] a výjimečné,

b) studentům - cizincům uvedeným v odstavci 1 písm. d) a e) stipendium sociální včetně sociálního stipendia poskytovaného studentkám - matkám a osamělým studentům s nezaopatřeným dítětem, stipendium prospěchové, stipendium výjimečné, stipendium preferenční a stipendium Josefa Hakena; přiznává se jim též zvýhodnění v oblasti sociálních a prospěchových stipendií poskytovaných studentům, kteří studují preferovaný studijní obor.

§ 14

Stipendia československých stipendistů

(1) Československým stipendistům se poskytuje sociální stipendium za podmínek stanovených v § 3 až 5, sociální stipendium poskytované studentkám - matkám a osamělým studentům s nezaopatřeným dítětem; lze jim též poskytnout výjimečné stipendium ze sociálních důvodů.

(2) Stipendia uvedená v odstavci 1 se poskytují za podmínek stanovených v této vyhlášce v době pobytu československých stipendistů na území Československé socialistické republiky v období hlavních prázdnin a dále z důvodů konání odborné nebo společensko-politické praxe, pracovní neschopnosti, studentce i z důvodů mateřství a osamělému studentu s nezaopatřeným dítětem z důvodu a za podmínek uvedených v § 1 písm. c).

§ 15

Vyplácení stipendií

(1) Stipendia vyplácí studentům uvedeným v § 1 písm. a) a b) děkanát v řádných nebo náhradních termínech určených děkanem po vyjádření fakultní organizace Socialistického svazu mládeže. Stipendium se nevyplatí, nevyzvedne-li si ho student bez vážných důvodů ani ve výplatním termínu následujícího měsíce. Výjimečnou výplatu nevyzvednutých stipendií povoluje děkan fakulty jen v případech zvláštního zřetele hodných.

(2) Stipendia podle § 14 vyplácí československým stipendistům organizace určená ministerstvem školství.

ČÁST DRUHÁ

Stipendia resortní, krajská a podniková a příspěvky

§ 16

Podmínky pro poskytování stipendií a příspěvků a jejich výše

(1) Ústřední orgány, krajské národní výbory, státní hospodářské organizace, družstevní a společenské organizace (dále jen „organizace") mohou v zájmu získání vysokoškolsky kvalifikovaných pracovníků na místa výkonu práce v okrese Ostí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov, Česká Lípa a Sokolov poskytovat ze svých prostředků resortní, krajská a podniková stipendia (dále jen „stipendia"). Studentům, kteří se písemnou dohodou zaváží, že po skončení studia na vysoké škole setrvají nejméně

a) 5 let v místě výkonu práce určeném organizací, se poskytuje v zásadě od 2, ročníku studia stipendium ve výši 1200 Kčs,

b) 7 let v místě výkonu práce určeném organizací, se poskytuje v zásadě od 2. ročníku studia stipendium ve výši 1400 Kčs.

(2) Organizace mohou v zájmu získání vysokoškolsky kvalifikovaných pracovníků na místa výkonu práce v ostatních územních vybraných oblastech stanovených zainteresovaným ústředním orgánem v dohodě s příslušným ministerstvem práce a sociálních věcí, pokud jde o krajská stipendia a příslušným krajským národním výborem v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství poskytovat stipendia v zásadě v posledních dvou ročnících studia. Studentům, kteří se písemnou dohodou zaváži, že po skončení studia na vysoké škole setrvají nejméně

a) 5 let v místě výkonu práce určeném organizací, se poskytuje stipendium ve výši 1000 Kčs měsíčně v případě preferovaného studijního oboru,
b) 5 let v místě výkonu práce určeném organizací, se poskytuje stipendium ve výši 800 Kčs měsíčně v případě ostatních studijních oborů.

(3) Organizace mohou poskytovat studentům též tyto příspěvky:

a) příspěvek na učebnice, učební pomůcky a kulturní potřeby ve výši 400 Kčs ročně,

b) náhradu prokázaného jízdného za přepravu veřejným hromadným dopravním prostředkem při nástupu do školy a při ukončení školního roku, jakož i náhradu prokázaného jízdného k návštěvě rodiny během školního roku; ženatým studentům se hradí jízdné jednou za měsíc a svobodným nejvýše jednou za tři měsíce. Při jízdě vlakem se hradí jízdné druhé třídy osobního vlaku a při vzdálenosti nad 100 km i příplatek na rychlík. Náhrada jízdného se poskytuje pouze do výše jízdného se slevou, na kterou má student nárok. Výdaje za jízdné místními dopravními prostředky organizace nehradí,

c) příspěvek na manžela, který nemůže být výdělečně činný, ve výši 500 Kčs měsíčně, popřípadě snížený o částku zaopatřovacího příspěvku nebo sociálního stipendia; pokud je výdělečně činný a pobírá nemocenské nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo podporu při ošetřování člena rodiny nebo invalidní nebo částečný invalidní důchod, sníží se příspěvek o takto vyplacené částky,

d) příspěvek na každé nezaopatřené dítě ve výši 100 Kčs měsíčně; pokud oba manželé - studenti uzavřeli dohodu o stipendiu, poskytne se zaopatřovací příspěvek na nezaopatřené dítě jen jednomu z nich,

e) jednorázovou sociální výpomoc do výše 1000 Kčs za školní rok v případech zvláštního zřetele hodných.

(4) V písemné dohodě uzavřené podle odstavce 1 nebo 2 se student zaváže, že vrátí stipendium, popřípadě stipendium a příspěvek nebo jejich odpovídající část, pokud závazek zcela nebo zčásti nesplní. Do odpracované doby se nezapočítává doba výkonu základní (náhradní) vojenské služby a doba další mateřské dovolené.

(5) Student je povinen neprodleně předložit dohodu nebo její opis na vědomí děkanátu.

§ 17

Doba poskytování stipendii a příspěvků

(1) Stipendia a příspěvky se poskytují po dobu stanovenou v dohodě, a to od prvního dne měsíce, ve kterém byla dohoda uzavřena.

(2) Stipendia, popřípadě stipendia a příspěvky lze poskytovat i studentům, kteří opakují ročník ze zdravotních důvodů, vážných rodinných důvodů nebo z jiných důvodů zvláštního zřetele hodných.

(3) Stipendia, popřípadě stipendia a příspěvky podle § 16 odst. 1, 2 a odst. 3 písm. c) a d) se poskytují po dobu 12 měsíců ve školním roce; studentům studujícím podle individuálního studijního plánu se poskytují stipendia, popřípadě stipendia a příspěvky po dobu studia určenou individuálním studijním plánem.

§ 18

Zánik závazku studenta vrátit stipendium a příspěvky nebo jejich část

Povinnost vrácení stipendia a příspěvků podle dohody uzavřené se studentem podle § 16 odst. 1 a 2 zaniká zcela, pokud s ním organizace odmítla uzavřít pracovní poměr nebo pokud pracovní poměr skončil

a) výpovědí danou organizací podle § 46 odst. 1 písm. a) až d) zákoníku práce nebo

b) výpovědí danou pracovníkem, pokud nemůže podle lékařského posudku nebo rozhodnutí orgánu státní zdravotnické správy vykonávat dosavadní práci nebo mu vznikl nárok na invalidní důchod nebo organizace porušuje podstatnou povinnost, kterou má vůči němu podle pracovní nebo kolektivní smlouvy nebo právních předpisů nebo nemůže tuto povinnost plnit v důsledku organizačních změn nebo není-li v posledních 12 měsících využívána jeho odborná kvalifikace po dobu nejméně 6 měsíců nebo

c) okamžitým zrušením pracovního poměru pracovníkem 25) nebo d) z jiných důvodů zvláštního zřetele hodných, pokud to vyžaduje společenský zájem podle podmínek stanovených příslušným ústředním orgánem.

ČÁST TŘETÍ

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 19

(1) Stipendium sociální, stipendium poskytované studentkám - matkám a osamělým studentům s nezaopatřeným dítětem a stipendium výjimečné podle § 12 se neposkytuje studentům, kteří uzavřeli dohodu podle § 16.

(2) Stipendia se neposkytují studentům

a) v době přerušení studia,

b) v době, která se po přestupu nebo přerušení studia kryje s dobou, za niž v předcházejícím studiu stipendium obdrželi, s výjimkou sociálního stipendia podle § 11; stipendium podle § 17 se poskytuje, souhlasí-li organizace s přestupem nebo přerušením studia,

c) v době, která se při novém přijetí na vysokou školu po zanechání studia kryje s dobou předchozího studia, za kterou stipendium dostali, s výjimkou sociálního stipendia poskytovaného podle § 11,

d) kteří jsou absolventy vysoké školy.

(3) Při opakování ročníku se neposkytuje sociální stipendium, s výjimkou případů uvedených v § 11.

(4) Sociální stipendium a prospěchové stipendium se poskytuje studentům, kteří byli podmíněně zapsáni do vyššího ročníku z důvodu konání odborné nebo společensko-politické praxe nebo povinného tělovýchovného kursu v náhradním termínu, od začátku školního roku; těmto studentům se poskytne též preferenční stipendium. Studentům, kteří byli podmíněně zapsáni do vyššího ročníku z důvodu konání zkoušek (opravných zkoušek) a zápočtů se poskytne sociální stipendium po zrušení podmíněnosti zápisu 26) zpětně od začátku školního roku.

(5) Stipendium sociální, stipendium poskytované studentkám - matkám a osamělým studentům s nezaopatřeným dítětem, prospěchové stipendium podle § 6 a 8, stipendium včetně příspěvku na manželku (manžela) a příspěvku na každé nezaopatřené dítě podle § 16 a 17 se poskytne studentům posledního ročníku ještě za měsíc, v němž uplynul první termín určený děkanem pro vykonání státní závěrečné zkoušky nebo státní rigorózní zkoušky; pokud student neukončil studium v tomto termínu a je mu povolen náhradní termín nebo opakování státní závěrečné zkoušky nebo státní rigorózní zkoušky, poskytují se mu stipendia do konce školního roku, ve kterém měl studium ukončit.

(6) Stipendium sociální, stipendium poskytované studentkám - matkám a osamělým studentům s nezaopatřeným dítětem, prospěchové stipendium podle § 6 a 8 a stipendium výjimečné, stipendium včetně příspěvku na manželku (manžela) a příspěvku na každé nezaopatřené dítě podle § 16 a 17 se poskytuje studentovi, který se stal pro nemoc nebo úraz práce neschopným nebo byla-li mu nařízena karanténa, ještě po dobu dvou měsíců následujících po měsíci, ve kterém vznikla jeho pracovní neschopnost. Trvá-li nemoc déle, poskytuje se studentovi prospěchové stipendium, pokud pro jeho poskytnutí splňuje podmínky. Při ukončení pracovní neschopnosti v průběhu kalendářního měsíce, ve kterém student pobíral dávky nemocenského pojištění, se poskytne za příslušný počet dní ještě poměrná část stipendia.

(7) Student je povinen neprodleně ohlásit děkanátu fakulty začátek a ukončení pracovní neschopnosti, studentka i nástup a ukončení mateřské dovolené. Jde-li o studenta, který pobírá stipendium podle § 17, je povinen neprodleně ohlásit tyto skutečnosti též poskytovateli stipendia.

(8) Poskytnou-li se stipendia podle této vyhlášky v důsledku nepravdivých nebo neúplných údajů uvedených studentem nebo neoznámí-li student změnu skutečností rozhodných pro jejich přiznání, dobu poskytování nebo výši, je povinen neoprávněně přijaté částky vrátit. 27)

(9) Na vysokých školách, které se nečlení na fakulty, plní úkoly děkana podle této vyhlášky rektor a úkoly děkanátu rektorát.

§ 20

Na studenty, kteří po absolvování internátních středních škol pro pracující studují na vysokých školách a jsou ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky ve druhém a vyšších ročnících řádného denního studia, se vztahuje do ukončení jejich studia dosavadní předpis o poskytování stipendií a příspěvků; 28) stipendia prospěchová a preferenční se poskytují podle této vyhlášky.


§ 21

Zrušují se:

1. vyhláška ministerstva školství ČSR č. 113/1980 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol, ve znění vyhlášky č. 55/1983 Sb.,

2. vyhláška ministerstva školství ČSR č. 94/1982 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení studentů - cizinců, kteří studují v řádném denním studiu na vysokých školách.


§ 22

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1984.


Ministr: Vondruška v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 zákona č. 68/1965 Sb., o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky.

2) Směrnice ministerstva školství ČSR čj. 28011/82-34 ze dne 22. 11. 1982 o vysílání studentů ke studiu na zahraničních vysokých školách (Věstník MŠ ČSR a MK ČSR r. 1982, sešit 12).

3) Vyhláška Československé akademie věd č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění vyhlášky č. 40/1979 Sb.

4) Vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění vyhlášky č. 155/1983 Sb.

5) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 115/1975 Sb., o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí.

6) Zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

12) Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb., o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení, ve znění vyhlášky č. 113/1983 Sb.

13) Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 76/1979 Sb., o zvýšení důchodů, ve znění zákonného opatření Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb.

14) Zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 58/1984 Sb.

15) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 159/1970 Sb., o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích.

16) Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 142/1983 Sb., o poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům.

17) Preferované studijní obory jako společensky nejvýznamnější studijní obory z hlediska potřeb národního hospodářství vyhlašuje ministr školství ČSR v dohodě s ministrem práce a sociálních věcí ČSSR a ministrem práce a sociálních věcí ČSR.

18) Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 89/1980 Sb., o soustavě studijních oborů a o délce řádného studia na vysokých školách.

19) Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 95/1982 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky nostrifikace diplomů a jiných dokladů o vysokoškolském studiu vydaných zahraničními vysokými školami a postup při ní.

20) § 33 vyhlášky ministerstva školství České socialistické republiky č. 110/1980 Sb., o studiu na vysokých školách (studijní předpisy).

21) § 1 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 90/1980 Sb., o státních závěrečných zkouškách a státních rigorózních zkouškách.

22) Výši prostředků na výjimečná stipendia pro příslušný kalendářní rok určuje ministerstvo školství.

23) § 7 zákoníku práce.

24) Oblasti s nedostatkem kvalifikovaných odborníků stanoví ústřední orgán v dohodě s příslušným ministerstvem práce a sociálních věcí; pokud jde o krajská stipendia, pak příslušný krajský národní výbor (příloha k usnesení předsednictva vlády ČSSR č. 162/1983). Bližší podmínky pro poskytování resortních a podnikových stipendií stanoví příslušný ústřední orgán; pokud jde o krajská stipendia, příslušný krajský národní výbor.

25) § 54 zákoníku práce.

26) § 19 odst. 2 vyhlášky č. 110/1980 Sb.

27) § 451, 452 a 458 občanského zákoníku.

28) Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 114/1980 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům, kteří po absolvování internátních středních škol pro pracující studují na vysokých školách.

16) Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 142/1983 Sb., o poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům.

2) Směrnice ministerstva školství ČSR čj. 28011/82-34 ze dne 22. 11. 1982 o vysílání studentů ke studiu na zahraničních vysokých školách (Věstník MŠ ČSR a MK ČSR r. 1982, sešit 12).

Přesunout nahoru