Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 8/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy o základních podmínkách některých činností prováděných Československými státními dráhami v souvislosti s přepravou

Částka 2/1984
Platnost od 14.02.1984
Účinnost od 01.03.1984
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

8

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva dopravy

ze dne 17. ledna 1984

o základních podmínkách některých činností prováděných Československými státními dráhami v souvislosti s přepravou

Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky podle § 392 odst. 1 a 5 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb.:


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Československé státní dráhy (dále jen "železnice"), obstarávají, popřípadě vykonávají jménem přepravce úkony související s vnitrostátní a mezinárodní přepravou (dále jen "úkony").

(2) Úkony obstarává, popřípadě vykonává železnice svými přepravně obstaravatelskými kancelářemi v železničních stanicích, v nichž je velký objem úkonů, zejména v pohraničních přechodových železničních stanicích, východoslovenských překladištích a železničních stanicích pro mezinárodní přepravu kusových zásilek. V ostatních železničních stanicích obstarává, popřípadě vykonává železnice úkony svými pověřenými pracovníky, zpravidla celními deklaranty v přidělených obvodech.

§ 2

Úkony související s přepravou

(1) Činnosti prováděné v souvislosti s přepravou jsou zejména

a) úkony podle celních, veterinárních, zdravotnických a jiných právních předpisů, které není povinna železnice zabezpečovat jako dopravce,

b) podej zásilek k přepravě a zajištění nového podeje zásilek,

c) podání návrhu na změnu přepravní smlouvy,

d) podávání zpráv o přechodu zásilky přes československé státní hranice, o průběhu přepravy zásilek, o vstupu, výstupu a průvozu zásilek v pohraničních přechodových stanicích,

e) dodatečné zjišťování přechodu zásilky přes československé státní hranice a podávání zpráv o tom,

f) podej prázdných vozů přepravců nebo vozů pronajatých, zařazených do železničního vozového parku k přepravě,

g) podej přepravních pomůcek (palet, plachet apod.) nebo kontejnerů přepravců k přepravě,

h) zasílání přepravních listin a jiných dokladů, 1)

i) shromažďování, odesílání, rozdělování, výdej nebo zabezpečení další přepravy vozových i kusových zásilek sběrného zboží, včetně podávání informací o těchto zásilkách a vyhotovení přepravních listin, popřípadě jiných dokladů, jedná-li se o zajištění mezinárodní železniční přepravy,

j) odebírání vzorků zboží, obstarávání jejich ověření a odesílání, popřípadě jejich úschovu a likvidaci,

k) obstarávání doprovodu zásilek,

l) doplňování nádržkových vozů pro přepravu ryb vodou z vodárenského zařízení ve stanicích k tomu zařízených,

m) krmení a napájení zvířat,

n) kontrola zásoby ledu v komorách chladících vozů,

o) plnění a doplňování komor chladících vozů ledem ve stanicích k tomu zařízených, 2)

p) zajištění ochrany zásilek proti promrznutí (profylaxe),

r) skladování a související zajištění vykládky, uložení do skladu a nakládky zásilek při výdeji ze skladu.

§ 3

Uzavírání smlouvy

(1) Na činnosti související s přepravou uzavírá železnice smlouvy o obstarání záležitostí 3) (dále jen "smlouva").

(2) Písemnou smlouvu uzavírá jménem železnice příslušná správa dráhy s organizací zahraničního obchodu nebo s jiným přepravcem (dále jen "objednatel"), jde-li o větší objem úkonů. Požaduje-li objednatel jednotlivé úkony, uzavírá smlouvu přepravně obstaravatelská kancelář v železniční stanici, popřípadě určený pracovník; tato smlouva nemusí mít písemnou formu.

(3) Smlouva se sjednává na dobu určitou nebo neurčitou. Sepisuje se ve dvou vyhotoveních; každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

(4) Každá ze smluvních stran může smlouvu sjednanou na dobu neurčitou vypovědět písemně, nejpozději tři měsíce předem. Železnice však dokončí plnění úkonů podle příkazů udělených před uplynutím výpovědní lhůty.

(5) Vypoví-li objednatel smlouvu, pro jejíž plnění zajistila železnice materiální prostředky (např. led), je povinen uhradit železnici odůvodněné náklady, které měla železnice se zajištěním nebo likvidací těchto prostředků.

§ 4

Příkazy k obstarání, popřípadě vykonání jednotlivých úkonů

(1) K obstarání, popřípadě vykonání jednotlivých úkonů dává objednatel železnici v souladu se smlouvou příkazy, pokud nejsou obsaženy již ve smlouvě.

(2) Příkaz musí obsahovat údaje , potřebné k řádnému splnění požadovaných úkonů.

(3) Objednatel dává příkazy ve lhůtě dohodnuté ve smlouvě. Není-li lhůta dohodnuta, musí být příkaz dán tak včas, aby nedošlo ke zdržení zásilky za přepravy nebo k jejímu nežádoucímu skladování.

(4) Železnice je povinna upozornit objednatele na nejasnost, neúplnost nebo neproveditelnost příkazu.

(5) Pokud železnice neobdržela příkaz včas anebo vůbec, a hrozí-li nebezpečí z prodlení, je povinna provést taková opatření, která považuje z hlediska objednatele za nutná, popřípadě užitečná v zájmu objednatele.

(6) Železnice má právo odmítnout plnění příkazu v případě, že

a) objednatel neposkytne spolupůsobení, k němuž se zavázal v e smlouvě,

b) příkaz došel od objednatele tak opožděně, že jej nebylo možno vykonat,

c) příkaz zní na provedení úkonů, které smlouva neobsahuje,

d) příkaz je v rozporu s právními předpisy.

(7) Objednatel dává příkaz písemně, dálnopisem, výjimečně při nebezpečí z prodlení též telegraficky, telefonicky nebo ústně. Telefonický, telegrafický a ústní příkaz musí být objednatelem potvrzen písemně do tří dnů po udělení příkazu. Není přípustné zapisovat příkaz do přepravní listiny.

(8) Telefonický a ústní příkaz zapisuje železnice v doslovném znění do zvláštního záznamníku. Při rozdílnosti evidence v obsahu telefonického nebo ústního příkazu je rozhodující znění uvedené v záznamníku železnice, pokud objednatel neprokáže něco jiného.

(9) Odmítnutí plnění příkazu s uvedením důvodu oznámí železnice objednateli dálnopisem, telegraficky nebo telefonicky . Telegrafické nebo telefonické oznámení je železnice povinna potvrdit do tří dnů písemně, s uvedením důvodu pro odmítnutí.

§ 5

Spolupůsobení objednatele

(1) Je-li splnění úkonů podle smlouvy závislé na zajištění materiálních prostředků, je objednatel povinen poskytnout včas spolupůsobení uvedené ve smlouvě.

(2) Objednatel je povinen bez vyzvání oznámit příslušné správě dráhy, jaké množství a druh ledu bude zapotřebí ke splnění smlouvy v kalendářním roce celkem, s rozdělením na jednotlivé měsíce, a ve které ze železničních stanic k tomu zařízených 2) má být led k dispozici.

(3) Ke krmení zvířat je objednatel povinen obstarat a předat železnici potřebné množství krmiva, které má být použito ke krmení před podejem k přepravě a za přepravy.

(4) U zboží, u něhož má být zajištěna profylaxe, je objednatel povinen předat železnici profylakční prostředky a určit jejich druh a množství, jakož i způsob profylaxe, druh zboží a období, v němž se má profylaxe vykonat.

(5) K odběru vzorků je objednatel povinen dodat potřebné prostředky (sáčky, obálky, láhve, pečetní vosk apod.), pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

§ 6

Zásilky sběrného zboží

(1) Železnice při plnění úkonů souvisejících s přepravou v určených stanicích

a) přejímá, uskladňuje, vyskladňuje, shromažďuje zásilky výrobků určených pro vývoz docházející z různých míst Československé socialistické republiky na adresu Čechofrachtu, podniku pro námořní dopravu a mezinárodní zasílatelství (dále jen "Čechofracht") a podle jeho příkazu je podává k další přepravě jako sběrné zboží v mezinárodní přepravě v železničních nebo silničních dopravních prostředcích,

b) přejímá zásilky sběrného zboží došlé v mezinárodní železniční nebo silniční přepravě na adresu Čechofrachtu a podle jeho dispozic tyto zásilky po celním projednání rozděluje, rozesílá a vydává tuzemským příjemcům na určené adresy.

(2) Železnice tvoří zásilky sběrného zboží podle příkazů Čechofrachtu.

(3) Objednatel, popřípadě odesilatel musí zajistit celní projednání dílčí zásilky před jejím odesláním do železniční stanice s přepravně obstaravatelskou kanceláří, kde musí být zásilky předány se všemi potřebnými průvodními listinami.

§ 7

Cena a hotové výdaje

(1) Cenu za obstarání, popřípadě vykonání úkonů souvisejících s přepravou, stanoví zásadně tarif. 4)

(2) Cenu za obstarání, popřípadě vykonání úkonů a hotové výdaje, které nelze zaúčtovat v přepravní listině, vyúčtuje železnice samostatně.

(3) Cenu za obstarání, popřípadě vykonání úkonů a hotové výdaje podle připojených dokladů vybírá železnice příkazem k inkasu 5) na podkladě příkazu příjemců (objednatelů). 6)


§ 8

Závěrečná ustanovení

(1) Zrušují se Podmínky pro přepravně zasílatelskou činnost železnice, registrované v částce 46/1967 Sb. 7)

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1984.


Ministr: Ing. Blažek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Např. Vyrovnávkové seznamy; díl B Návrhu celního řízení.

2) Seznam železničních stanic ČSSR (TR-6).

3) § 354 hospodářského zákoníku .

4) Tarif ČSD pro přepravně obstaravatelskou činnost železnice, registrovaný v č. 49/18/1983 Přepravního a tarifního věstníku (TR-12).

5) § 24 odst. 1 písm. a) vyhlášky předsedy SBČS č. 10/1978 Sb., o platebním styku a zúčtování na účtech organizací.

6) Vyrovnávkový seznam předložený příjemcem (objednatelem).

7) Příloha k vyhlášce č. 151 Přepravního a tarifního věstníku č. 46 ze dne 13.11.1967.

Přesunout nahoru