Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 74/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů

Částka 14/1984
Platnost od 03.08.1984
Účinnost od 01.09.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

74

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 21. června 1984,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě s federálním ministerstvem zemědělství a výživy, s ministerstvy práce a sociálních věcí republik a s Ústřední radou odborů podle § 144 zákona č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění zákona č. 116/1967 Sb., o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků:


Čl. I

Vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb., č. 92/1968 Sb., č. 180/1968 Sb., č. 76/1970 Sb., č. 128/1975 Sb., č. 54/1976 Sb., č. 164/1979 Sb., č. 80/1982 Sb. a č. 153/1983 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 4 písm. e) zní:

"e) soustavná příprava dítěte na budoucí povolání (§ 19),".

2. § 2 odst. 5 se doplňuje ustanovením písmene f), které zní:

"f) k uzavření dohody o pracovních podmínkách, jde-li o poživatele starobního důchodu.".

3. V § 3 se vypouští odstavec 4. Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 4 až 8.

4. V § 15a se dosavadní znění označuje jako odstavec 1 a ustanovení se doplňuje odstavcem 2, který zní:

"(2) Začne-li student nebo žák, který je členem družstva, po dobu školních prázdnin nebo po jejich část pracovat v družstvu, poskytuje se při pracovní neschopnosti (karanténě) nemocenské z této činnosti nejdéle do konce školních prázdnin; po skončení školních prázdnin se poskytuje, jen pokud pracovní neschopnost (karanténa) brání i ve studiu, v nástupu do zaměstnání nebo ve výkonu práce v družstvu po skončení studia.".

5. § 19 a 20 zní:

"§ 19

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání

(1) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání po skončení povinné školní docházky se považuje

a) studium na středních a vysokých školách 19) s výjimkou studia při zaměstnání (večerního, dálkového, externího, apod.), kombinovaného studia a studia po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo za trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených sil a sborů,

b) odborná příprava ve zvláštních odborných učilištích,

c) příprava k výkonu povolání zaškolením, 20)

d) příprava pro pracovní uplatnění ve výcvikových zařízeních pro občany se změněnou pracovní schopností 21) a v zařízeních pro mládež vyžadující zvláštní péči.

(2) Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání podle předchozího odstavce písm. a) a b) začíná nejdříve od počátku školního roku prvního ročníku školy. Jestliže žák (student) začal plnit studijní povinnosti před tímto dnem, začíná jeho soustavná příprava na budoucí povolání dnem, kdy začal tyto povinnosti plnit.

(3) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání po skončení povinné školní docházky se považuje též

a) doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu,

b) doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia, pokud dítě nevstoupilo do trvalého zaměstnání, popřípadě nezačalo vykonávat jinou trvalou pracovní činnost,

c) doba po skončení posledního ročníku školy do vykonání stanovené závěrečné zkoušky, nejdéle však do konce následujícího školního roku, pokud dítě před uplynutím této doby nevstoupilo do trvalého zaměstnání, popřípadě nezačalo vykonávat jinou trvalou pracovní činnost,

d) jiné studium nebo výuka, jestliže je svým rozsahem a úrovní podle rozhodnutí ministerstva školství republiky postaveno na roveň studiu na školách uvedených v odstavci 1 písm. a).

§ 20

Povinná školní docházka

Za povinnou školní docházku se považuje též období školních prázdnin navazujících na ukončení období školního vyučování školního roku, v němž dítě dovrší poslední rok povinné školní docházky, pokud v této době nevstoupilo do trvalého zaměstnání, popřípadě nezačalo vykonávat jinou trvalou pracovní činnost.".

6. V § 22 odst. 2 se na konci připojují tato slova: "a doba, po kterou členka družstva nepracovala z důvodu péče o dítě do tří let věku.".

7. Nadpis pod § 23 se vypouští.

8. V § 23 odst. 2 se za slova "vstoupil do družstva" vkládají slova "nebo vystoupil z družstva".

9. § 23 se doplňuje odstavci 3 a 4, které znějí:

"(3) Jako odpracované dny se posuzují také dny po skončení členství v jiném družstvu, jestliže mezidobí, kdy družstevník v družstvu nepracoval, není delší než 15 kalendářních dnů; to platí obdobně pro dny od skončení zaměstnání, popřípadě jiné činnosti, která byla důvodem pro poskytování přídavků na děti, nebo od skončení výplaty důchodu, k němuž se poskytovalo výchovné.

(4) V měsíci, v němž družstevník vstoupil do družstva nebo z něho vystoupil a v němž splnil podmínku pracovního úvazku a odpracovaných dnů (včetně dnů podle předchozích odstavců), přídavky na děti náležejí, i když zabezpečení družstevníka netrvalo celý měsíc.".

10. § 24 zní:

"§ 24

(1) Jestliže družstevník pobíral na dítě přídavky, které měly být poskytovány z jiné soustavy zabezpečení, zastaví se jejich poskytování počínajíc měsícem, v němž to bylo zjištěno. Přídavky na děti za předcházející dobu se nepovažují za přeplatek, pokud nepřesahovaly výši, ve které by za tuto dobu jinak náležely, a pokud ji přesahovaly, považuje se za přeplatek jen částka převyšující správnou výši přídavků na děti; podmínkou však je, že na totéž dítě byly přídavky poskytnuty jen jednou a že splnily svůj účel, pro který jsou určeny.

(2) Ustanovení předchozího odstavce platí obdobně, jestliže na dítě byly poskytovány přídavky na děti ze zabezpečení jiného družstevníka nebo jestliže byly poskytovány přídavky, ačkoliv náleželo výchovné.".

11. V § 34 písm. a) se slova "do učebního poměru nebo" nahrazují slovy "na střední školu nebo na zvláštní odborné učiliště, anebo".

12. § 36a se označuje jako § 37.

13. § 38 zní:

"§ 38

Jestliže byla jednorázová dávka (podpora při narození dítěte, pohřebné) poskytnuta ze zabezpečení (pojištění) jiného než oprávněného družstevníka, nepovažuje se za přeplatek, pokud nepřesahovala výši, ve které by jinak náležela; podmínkou však je, že byla vyplacena jen jednou a že splnila svůj účel, pro který je určena.".

14. § 83 a 89 se vypouštějí.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1984.


Ministr: M. Boďa v. r.

Poznámky pod čarou

19) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).
Zákon č. 39/1980 Sb., o vysokých školách.

20) § 142 odst. 2 zákoníku práce.

21) § 130 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

Přesunout nahoru