Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 73/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách a doplněních vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Částka 14/1984
Platnost od 03.08.1984
Účinnost od 01.09.1984
Zrušeno k 01.01.2012 (329/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

73

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 21. června 1984

o změnách a doplněních vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou odborů podle § 172 odst. 1 a 6 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 150/1979 Sb., zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb., zákona č. 116/1983 Sb. a zákona č. 56/1984 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 108/1979 Sb., č. 164/1979 Sb., č. 15/1982 Sb., č. 78/1982 Sb., č. 141/1983 Sb. a č. 144/1983 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Věta pod § 2 zní:

"K § 10 odst. 1 písm. d) a odst. 5 písm. a) zákona".

2. § 2 odst . 1 zní:

"(1) Za dobu studia se považuje též doba odborné přípravy ve zvláštních odborných učilištích.".

Dosavadní text § 2 se označuje jako odstavec 2.

3. § 12 zní:

"§ 12

(1) Doba studia žáka středního odborného učiliště připravovaného pro zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie se posuzuje jako doba zaměstnání této pracovní kategorie , jestliže se praktické vyučování pravidelně provádí na pracovištích nebo v provozech, kde se vykonává zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie.

(2) Ustanovení předchozího odstavce platí obdobně i pro pracující, kteří se připravují k výkonu povolání zaškolením.". 6)

4. V § 14 odst. 1 písm. a) se vypouští slovo "(učebním)".

5. V § 15 odst. 2 se slova "učebního poměru a studia" nahrazují slovy "soustavné přípravy na budoucí povolání (§ 25)".

6. § 25 zní:

"§ 25

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání

K § 40 odst. 3 písm. a), § 46 odst. 5 a § 73 odst. 3 zákona

(1) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání po skončení povinné školní docházky se považuje

a) studium na středních a vysokých školách 19) s výjimkou studia při zaměstnání (večerního, dálkového, externího apod.), kombinovaného studia a studia p o dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo za trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených sil a sborů,

b) odborná příprava ve zvláštních odborných učilištích,

c) příprava k výkonu povolání zaškolením, 84)

d) příprava pro pracovní uplatnění ve výcvikových zařízeních pro občany se změněnou pracovní schopností (§ 130) a v zařízeních pro mládež vyžadující zvláštní péči.

(2) Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání podle předchozího odstavce písm. a) a b) začíná nejdříve od počátku školního roku prvního ročníku školy. Jestliže žák (student) začal plnit studijní povinnosti před tímto dnem, začíná jeho soustavná příprava na budoucí povolání dnem, kdy začal tyto povinnosti plnit.

(3) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání po skončení povinné školní docházky se považuje také

a) doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu,

b) doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia, pokud dítě nevstoupilo do trvalého zaměstnání, popřípadě nezačalo vykonávat jinou trvalou pracovní činnost,

c) doba po skončení posledního ročníku školy do vykonání stanovené závěrečné zkoušky, nejdéle však do konce následujícího školního roku, pokud dítě před uplynutím této doby nevstoupilo do trvalého zaměstnání, popřípadě nezačalo vykonávat jinou trvalou pracovní činnost,

d) jiné studium nebo výuka, jestliže je svým rozsahem a úrovní podle rozhodnutí ministerstva školství republiky postaveno na roveň studia na školách uvedených v odstavci 1 písm . a).".

7. § 26 zní:

"§ 26

Povinná školní docházka

K § 40 odst. 3, § 46 odst. 5 a § 73 odst. 3 zákona

Za povinnou školní docházku se považuje též období školních prázdnin navazujících na ukončení období školního vyučování školního roku, v němž dítě dovrší poslední rok povinné školní docházky, pokud dítě v této době nevstoupilo do trvalého zaměstnání, popřípadě nezačalo vykonávat jinou trvalou pracovní činnost.".

8. Za § 28 se vkládá nový 28a, který zní:

"§ 28a

K § 46 odst. 6 zákona

Pro účely výplaty výchovného se denní nebo týdenní pobyt dítěte v ústavu (zařízení) pro péči o mládež nepovažuje za plné přímé zaopatření dítěte, je-li toto dítě také v pravidelné péči rodiče nebo jiného oprávněného.".

9. Věta nad § 31 zní:

"K § 32 odst. 2, § 46, § 63 odst. 1, § 64 odst. 2 a § 172 odst. 1 písm. b) zákona".

10. Za § 31b se vkládá nový § 31c, který zní:

"§ 31c

Zúčtování zvláštního příspěvku horníků s dávkami důchodového zabezpečení

Jestliže orgány důchodového zabezpečení přiznávají starobní, invalidní, částečný invalidní důchod nebo osobní důchod za dobu, po kterou byl poskytován zvláštní příspěvek horníků, 85) zúčtují od 1. září 1984 vyplacený příspěvek s doplatkem uvedených důchodů.".

11. V § 37 odst. 1 část první věty za středníkem zní: "pro určení hrubých výdělků žáků a studentů platí ustanovení § 60".

12. Věta pod nadpisem § 41 zní:

"K § 78 odst. 4 až 6 zákona".

13. 41 odst. 2 zní:

"(2) Při stanovení náhrady ušlé pracovní odměny člena jednotného zemědělského družstva se do vlastního příjmu občanů uvedených v § 78 odst. 5 písm. c) a e) zákona nezahrnují

a) přídavky na děti, výchovné a sirotčí důchod,

b) stipendia poskytovaná podle příslušných stipendijních předpisů; do vlastního příjmu se však zahrnují stipendia, která mají povahu náhrady výdělku,

c) hodnota bezplatného internátního zaopatření a bezplatně poskytovaných jídel a ošacení podle předpisů o hmotném zaopatření mládeže připravující se na budoucí povolání a hodnota naturálií, které se poskytují studentům vysokých škol při výkonu vojenských povinností o prázdninách,

d) výživné poskytované na dítě,

e) zvýšení důchodu pro bezmocnost,

f) mateřský příspěvek,

g) příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a odměna za výkon pěstounské péče,

h) výdělek za práci konanou v době od skončení výuky v jednom školním roce do počátku výuky v následujícím školním roce, jestliže dítě pokračuje bez přerušení studia v dalším studiu na téže nebo jiné škole, výdělek za práci v době školních prázdnin navazujících bezprostředně na skončení studia, pokud dítě nevstoupilo do trvalého zaměstnání, jakož i výdělek, který mladistvý připravující se v pracovním poměru na budoucí povolání získal v době své dovolené na zotavenou, a výdělek, který žák získal v době školních prázdnin, jestliže se stane v následujícím školním roce účastníkem denního studia,

ch) výdělek studenta (žáka) za práce organizované nebo zadané školou nebo v dohodě se školskými orgány,

i) příležitostný výdělek za výpomoci nebo za obdobné dočasné práce, jakož i odměna za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.". 20)

14. § 45 zní:

"§ 45

Pracující, kteří se připravují k výkonu povolání zaškolením

(1) Za hrubý výdělek pracujícího, který se připravuje k výkonu povolání zaškolením 6) se považuje částka 1 400 Kčs měsíčně, pokud skutečný hrubý výdělek z výkonu zaměstnání není vyšší.

(2) Stal-li se tento pracující plně (částečně) invalidním následkem pracovního úrazu, považuje se za hrubý výdělek, pokud je to pro něj výhodnější, měsíční průměr hrubých výdělků dosažených v posledních třech kalendářních měsících před pracovním úrazem.".

15. § 60 včetně nadpisu zní:

"Žáci a studenti

§ 60

(1) Za hrubý výdělek žáka a studenta se považuje částka 1 400 Kčs měsíčně. Náleží-li žáku nebo studentu odměna 86) nebo hrubý výdělek ze zaměstnání v některém měsíci vyšší, považuje se za jeho výdělek v tomto měsíci skutečně dosažený hrubý výdělek (odměna).

(2) Stal-li se žák nebo student plně (částečně) invalidní následkem pracovního úrazu, považuje se za jeho hrubý výdělek, pokud je to pro něj výhodnější, měsíční průměr hrubých výdělků dosažených v posledních třech kalendářních měsících před pracovním úrazem.

(3) Pracovním úrazem je úraz, který žák nebo student utrpěl při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním; ustanovení § 27 odst. 1 věta druhá zákona platí obdobně.".

16. V § 110 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Výchovné nenáleží na dítě, kterému se poskytuje invalidní důchod.".

17. V § 110 odst. 3 se na konci vypouštějí tato slova: "a že se mu neposkytuje invalidní důchod".

18. V § 124 odst. 3 se na konci vypouštějí tato slova: "a že se mu neposkytuje invalidní důchod".

19. Věta pod nadpisem § 126 zní:

"K § 81 odst. 1 a 2 a § 172 odst. 1 písm. b) zákona".

20. § 126 odst. 2 zní:

"(2) Příspěvek lze poskytovat dítěti až do skončení povinné školní docházky (§ 26). Poté jej lze poskytovat za podmínek stanovených v § 40 odst. 3 zákona.".

21. § 127 se vypouští.

22. V § 129 odst. 1 písm. a) se vypouští slovo "(učebních)".

23. V § 130 odst. 2 se vypouštějí tato slova: "učňovskou zkouškou nebo jinou závěrečnou".

24. V 131 odst. 1 se vypouští slovo "(učebním)".

25. V § 134 odst. 1 se slova "které doporučil národní výbor pro studium" nahrazují slovy "v souladu s doporučením národního výboru".

26. V § 136 odst. 4 a 5 se vypouštějí slova "a 4".

27. V § 151 se vypouští ustanovení písm. e).

Dosavadní písm. f) až o) se označují jako písm. e) až n).

28. § 151 písm. h) zní:

"h) u žáků a studentů středních škol a zvláštních odborných učilišť a vysokých škol škola, a to v rozsahu a způsobem stanoveným v § 154 odst. 3 a § 155 odst. 2. V době, kdy žáci a studenti, s výjimkou účastníků studia při zaměstnání, jsou zaměstnáni v organizaci, vede záznamy tato organizace a sděluje je na výzvu orgánu důchodového zabezpečení až v případném řízení o dávku důchodového zabezpečení; obdobně na výzvu, jde-li o žáky středních odborných učilišť a zvláštních odborných učilišť, podává hlášení pro účely důchodového zabezpečení organizace, k níž je učiliště organizačně přičleněno;".

29. V § 154 odst. 1 písm. h) se na konci připojují tato slova: "a zda pracující pobírá zvláštní příspěvek horníků;". 85)

30. § 154 odst. 3 zní:

"(3) Jde-li o žáky a studenty [§ 151 písm. h)], je povinnost školy podle odstavce 1 splněna, pokud v záznamech školy jsou obsaženy údaje uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a d), popřípadě písm. g), a dále počátek a konec studia; bylo-li studium přerušeno, předčasně skončeno nebo v něm opět pokračováno, též tyto údaje.".

31. V § 154 odst. 4 se slova "[§ 151 písm. m)]" nahrazují slovy "[§ 151 písm. l)]".

32. V § 155 odst. 2 se slova "[§ 151 písm. ch)]" nahrazují slovy "[§ 151 písm. h)]".

Čl. II

(1) Pro žáky středních odborných učilišť a zvláštních odborných učilišť, s nimiž byla uzavřena učební smlouva před 1. zářím 1984, 87) a pro pracující, kteří se před tímto datem připravovali v učebním poměru, platí, pokud jde o zápočet učebního poměru jako doby zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie a zápočet hrubých výdělků dosažených ze zaměstnání v učebním poměru, dosavadní předpisy. Totéž platí, pokud jde o vyloučení doby učebního poměru z období, z něhož se vypočítává průměrný měsíční výdělek.

(2) Povinnosti vést záznamy a podávat hlášení pro účely sociálního zabezpečení má u žáků středních odborných učilišť a zvláštních odborných učilišť, s nimiž byla uzavřena učební smlouva před 1. zářím 1984, organizace, která se žákem sjednala učební poměr; je-li výchova tohoto žáka zajištěna jinou organizací, 52) je tato organizace povinna sdělit všechny potřebné údaje organizaci, k níž je tento žák v učebním poměru.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1984.


Ministr: M. Boďa v. r.

Poznámky pod čarou

6) § 142 zákoníku práce.

19) 19) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).
 Zákon č. 39/1980 Sb., o vysokých školách.

84) § 142 odst. 2 zákoníku práce.

20) § 232 zákoníku práce.

85) § 10 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 129/1979 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů, ve znění vyhlášky č. 21/1982 Sb. a vyhlášky č. 145/1982 Sb.

86) Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí ČSR č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí SSR č. 95/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění pozdějších předpisů.

52) § 229 odst. 2 zákoníku práce.

87) Účinnost zákona č. 29/1984 Sb.

Přesunout nahoru