Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 67/1984 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin

Částka 13/1984
Platnost od 13.07.1984
Účinnost od 05.10.1983
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

67

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 10. února 1984

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin


Dne 5. října 1983 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XII dnem 5. října 1983.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik

řídíce se přáním dále prohloubit oboustrannou spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin,

ve snaze zlepšit ochranu území svých států před zavlečením škodlivých činitelů a omezit ztráty, které vznikají jejich působením,

jakož i usnadnit vzájemný obchod a výměnu osiva, sadby a zboží rostlinného původu,

se dohodly takto:

Článek I

Pro účely této dohody se škodlivými činiteli rozumějí škůdci a choroby rostlin a plevele, uvedené v přílohách této dohody.

Příslušné orgány smluvních stran mohou v budoucnu své přílohy měnit nebo doplňovat.

Změny nebo doplňky budou oznámeny příslušným orgánům druhé smluvní strany a vstoupí v platnost 60 dnů po tomto oznámení.

Článek II

Příslušné orgány smluvních stran si budou každoročně, nejpozději do 1. dubna, vyměňovat informace o výskytu a místech rozšíření škodlivých činitelů v uplynulém roce, jakož i o provedených opatřeních k zamezení jejich rozšíření a k jejich potírání.

Článek III

Smluvní strany zajistí, aby jejich příslušné orgány a organizace dodržovaly při vývozu a průvozu osiva, sadby a zboží rostlinného původu (dále jen "zboží podléhající rostlinolékařské prohlídce") z území státu jedné smluvní strany na nebo přes území státu druhé smluvní strany právní předpisy o karanténě a ochraně rostlin státu druhé smluvní strany.

Článek IV

Smluvní strany se dohodly, že při vývozu zboží podléhajícího rostlinolékařské prohlídce, na území státu druhé smluvní strany budou jako obalů zásilek používány hobliny, piliny, papír, umělé hmoty a jiné materiály, jimiž nemohou být škodliví činitelé přeneseni a jež musí být prosty zeminy, seno, sláma, plevy, listí a jiné rostlinné materiály nebudou používány.

Dopravní prostředky, používané při přepravě zboží podléhajícího rostlinolékařské prohlídce, na území státu druhé smluvní strany, musí být pečlivě vyčistěny a podle potřeby vydezinfikovány.

Článek V

Každá zásilka zboží podléhajícího rostlinolékařské prohlídce, vyvážená z území státu jedné smluvní strany na nebo přes území státu druhé smluvní strany, musí být opatřena rostlinolékařským osvědčením, vydaným orgánem ochrany rostlin a potvrzujícím, že zboží je prosto škodlivých činitelů, považovaných za škodlivé ve státě dovozce.

Příslušné orgány smluvních stran mají i nadále právo stanovit pro koupi jednotlivých zásilek doplňující rostlinolékařské podmínky .

Článek VI

Vydání rostlinolékařského osvědčení se nedotýká práva smluvních stran provádět rostlinolékařskou prohlídku zásilek zboží podléhajícího rostlinolékařské prohlídce podle předpisů o karanténě a ochraně rostlin jejich států.

Rostlinolékařská prohlídka v pohraničních místech ochrany rostlin musí být vykonána neprodleně po přivezení zboží podléhajícího rostlinolékařské prohlídce.

Příslušné organizace smluvních stran mají právo vrátit vývozci zboží podléhající rostlinolékařské prohlídce v případě, že při rostlinolékařské prohlídce v pohraničním místě země dovozce budou zjištěni škodliví činitelé a nebude je možno v souladu s předpisy o karanténě a ochraně rostlin jejich státu asanovat.

Článek VII

Příslušné orgány smluvních stran si budou navzájem v případě nutnosti podle svých možností poskytovat odbornou, technickou a jinou pomoc při karanténě a ochraně rostlin podle vzájemného ujednání.

Článek VIII

Příslušné orgány smluvních stran si budou

a) vyměňovat zákony a jiné právní předpisy , týkající se karantény a ochrany rostlin, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne jejich vydání,

b) vzájemně podávat zprávy o odborných časopisech, monografiích a důležitých publikacích z úseku karantény a ochrany rostlin, vydaných v jejich zemi.

Článek IX

Při vývozu, dovozu a průvozu zboží podléhajícího rostlinolékařské prohlídce z území státu jedné smluvní strany na nebo přes území státu druhé smluvní strany může být po oboustranném souhlasu prováděna společná rostlinolékařská prohlídka tohoto zboží a dopravních prostředků, jak v pohraničních místech ochrany rostlin jedné smluvní strany, tak i ve vnitrozemí.

Při provádění společné rostlinolékařské prohlídky se pracovníci orgánů ochrany rostlin budou řídit právními předpisy a metodami, platnými v jejich státě.

Přijímající strana zajistí služební místnost, optické zařízení, laboratorní potřeby a jiné pomůcky, nezbytné pro prováděné práce a dále zajistí dodržování předpisů bezpečnosti práce.

Postup a další podmínky rostlinolékařských prohlídek vymezí příslušné orgány ve zvláštním ujednání pro každý jednotlivý případ.

Článek X

K řešení praktických otázek, spojených s prováděním této dohody, budou příslušné orgány smluvních stran v případě nutnosti konat společné porady.

Porady se budou konat střídavě v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik . Datum a místo konání porady bude stanoveno po vzájemné dohodě.

Náklady na jízdné a pobyt svých představitelů nese vysílající strana.

Článek XI

Příslušné orgány smluvních stran, které budou koordinovat plnění této dohody, jsou - z československé strany federální ministerstvo zemědělství a výživy, a - ze sovětské strany ministerstvo zemědělství SSSR.

Příslušné orgány smluvních stran budou při plnění této dohody v přímém styku a mohou k ní uzavírat prováděcí ujednání.

Článek XII

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.

Tato dohoda se uzavírá na dobu pěti let. Její platnost se bude obnovovat vždy na další pětiletá období, nebude-li jednou smluvní stranou vypovězena nejpozději rok před uplynutím příslušného období její platnosti.

Dáno v Moskvě dne 5. října 1983 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Miroslav Toman CSc. v. r.

ministr zemědělství a výživy ČSSR

Za vládu Svazu sovětských socialistických republik:

Valentin Karpovič Mesjac v. r.

ministr zemědělství SSSR

Příloha k Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin ze dne 5. října 1983

Seznam karanténních činitelů Československé socialistické republiky

Skupina A

Mykoplasmy, Rickettsie, Viry
Zlaté žloutnutí révy vinné 1)Grapevine flavescence dorée (Mycoplasma)
Maloplodnost jabloně 1)Apple chat fruit (Mycoplasma)
Pierceova choroba révy vinné 1)Grapevine pierce disease (Rickettsia)
Virus ranného hnědnutí hrachu (osivo) Pea early browning virus
Virus kroužkovitosti maliníku 1)Raspberry ring spot virus
Virus kroužkovitosti rajčat (osivo) Tomato ring spot virus
Virus černé kroužkovitosti rajčat (osivo rajčat a sazenice maliníku) Tomato black ring virus
Virus maloplodnosti třešně 1)Cherry little cherry virus
Virus „moptop“ brambor Potato mop top virus
Virus mozaiky broskvoně 1) (americký) Peach mosaic virus (american)
Virus proužkové mozaiky švestky (americký) 1)Plum line pattern virus (american)
Virus zlatožilkové mozaiky broskvoně 1)Peach golden net
Virus proužkovitosti ječmene (osivo) Barley stripe mosaic virus
Virus nekrotické rzivosti třešně 1)Cherry necrotic rusty mottle virus
Virus svinutky třešně 1)Cherry leaf roll virus
Virus mělké vrásčitosti kmene slivoně 1)Prunus stem pitting virus
Vřetenovitost brambor (hlízy) Potato spindle tuber "virus"
Virus zakrslosti chryzantém (rostliny) Chrysanthemum stunt virus
Virus žluté zakrslosti brambor (hlízy) Potato yellow dwarf virus
Virus žloutenky broskvoně 1)Peach yellows virus
Virus žloutnutí žilek brambor (hlízy) Potato vein yellowing virus
Infekční vadnutí růže 1)Rose wilt disease
Bakterie
Bakterijní kroužkovitost brambor (hlízy) Corynebacterium sepedonicum Spieck. et Kotth
Bakterijní rakovina peckovin Pseudomonas mors-prunorum Starr Wormald
Bakterióza pelargonie Xanthomonas pelargonii (Brown)- Starr et Burkholder
Bakterijní rakovina topolů Aplanobacterium pupuli Ridé Erwinia cancerogena Ur.
Bakterijní skvrnitost rajčat (semena) Xanthomonas vesicatoria (Boidge) Dowson
Bakterijní spála jádrovin Erwinia amylovora (Bur.) Win. et al.
Bakterijní vadnutí kukuřice (osivo) Bacterium stewarti E. F. Smith
Bakterijní vadnutí rajčat (osivo a rostliny) Corynebacterium michiganense (E. F. Smith) Jensen
Mykózy
Askochytóza chryzantém Ascochyta chrasanthemi Stev.
Bílá rez chryzantémová Puccinia horriana Henn.
Hnědnutí a lámavost stonků lnu Polyspora lini Laff.
Odumírání dubů Endoconidiophora fagacearum Br.
Odumírání borovice Scleroderris lagerbergii Gremmen
Rakovina brambor Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.
Rakovina jedlého kaštanu Endothia parasitica (Murr.) And et And.
Rakovina topolů (řízky) Hypoxylon mammatum (Wahl) Mill.
Skvrnitost listů topolu Marssonina brunnea Magn.
Sněť pšeničná zakrslá (osivo) Tilletia nanifica (Wagner) Sav.
Spála kukuřice (osivo) Helminthosporium maydis Nis. et Miy
Švýcarská sypavka douglasky Phaeocrypropus gaumanni (Rhode) Petrak
Usychání borovice Scirrhia pini Funk et Parker
Vertciliové vadnutí chryzantém Verticillium alboatrum R. et B.
Phytopthora grafariae Hickmann
Háďátka*)
Háďátko jahodníkové (sazenice) Aphelenchoides fragariae Ritz.
Háďátko na sazenicích jahodníku Aphelenchoides besseyi Christie
Háďátko na sadbě brambor Ditylenchus destructor Th.
Háďátko bramborové Heterodera rostochiensis Woll.
Heterodera pallida Stone
Háďátka kořenová (okrasné rostliny) Meloidogyne spp.
Hmyz
Červotoč tabákový Lasioderma sericorne F.
Korovník obilní Rhizopertha dominica F.
Listokaz japonský Popilia japonica Newm.
Makadlovka bramborová Phthorimaea operculella Zell.
Obaleč hvozdíkový Cacoeciomorpha pronubana (Hbn.)
Obaleč východní Laspeyeresia molesta Busk.
Štítenka japonská Leucaspis japonica Cockll*)
Štítenka zhoubná (vegetativní části rostlin) Quadraspidiotus perniciosus Comst.*)
Rušníci Trogoderma spp.
Vrtule jabloňová Rhagoletis pomonella Walsch.
Zrnokazi Acanthoscelides spp.
Calosobruchus spp.
Bejlomorka chryzantémová Diarthronomyia chrysanthemi Ahlb.
Plevele (v osivu)
Ambrosia pelyňkolistá Ambrosia artemisifolia L.
Ambrosia trojklanná Ambrosia trifida L.
Bér Fáberův Setaria faberi Herr.
Cenchrus Cenchrus tribuloides L.
Čirok halebský Sorgum halepense (L.) Pers.
Hulevník povolžský Sisymbrium volgense MB.
Chrpovec plazivý Actroptilon repens (L.) DC.
Kokotice Cuscuta spp.
Laskavce (kromě ohnutého) Amaranthus spp. (kromě A. retroflexus)
Locikovník tatarský Lagedium tataricum C. M. A.
Mračňák Teofrastův Abutilon theophrastii Med.
Pouvy Iva axillaris Pursh
Iva xanthifolia Nutt.
Psárka rolní Alopecurus myosuroides Huds.
Zárazy Orobanche spp.

Skupina B

Mykoplasmy, Rickettsie, Viry
Proliterace jabloně 1)Apple proliferation (Mycoplasma)
Odumírání hrušně 1)Pear decline (Mycoplasma)
Zvrat černého rybízu 1)Currant reversion disease (Mycoplasma)
Nekróza révy vinné 1)Grapevine necrosis (Rickettsia)
Virus lemování žilek révy vinné 1)Grapevine veinbanding virus
Virus zelenoskvrnité mozaiky okurky (osivo) Cucumber green mottle mosaic virus
Virová mozaika topolu na řízcích Poplar mosaic virus
Virus svinutky révy vinné 1)Grapevine leaf roll virus
Virus šarky švestky 1)Plum pox virus
Virus roncetu révy vinné 1)Grapevine fan-leaf virus
Virus vrásčitosti dřeva révy vinné 1)Grapevine rugose wood virus
Virus zakrslosti maliníku 1)Raspberry bushy stunt virus
Virus kadeřavosti listů maliníku Raspberry leaf curl virus (american)
Zelenokvětost jahodníku (sazenice) Strawberry green petal
Virus lemování žilek jahodníku (sazenice) Strawberry veinbanding virus
Bakterie
Bakterijní spála soji (osivo) Pseudomonas glyciane Coerper
Žlutá hniloba hyacintů Xanthomonas hyacinthi (Wakker, Dow.)
Mykózy
Ouškatost azalek Exobasidium japonicum Shir.
Septorióza lnu (osivo) Mycosphaerella linorum (Wr.)
Háďátka*)
Háďátka na kořenech sazenic jahodníku Longidorus elongatus (De Man)
Xyphinema diversicaudatum (Mikol.)
Xyphinema americanum Cobb.
Háďátko zhoubné (osivo, sadba) Ditylenchus dipsaci Kühn
Háďátka na sazenicích révy vinné Xyphinema index Thorne et Allen
Roztoči
Roztočík jahodníkový (sazenice, sadbový materiál) Steneotarsonemus pallidus (Banks)
Roztoči Acarus spp., Tyroglyphus spp.,
Tyrophagus spp.,
Glyciphagus spp.
Hmyz
Kožojedovití Dermestidae
Lesáci Cryptolectes spp.
Oryzaephilus spp.
Lesknáčci Carpophilus spp.
Mravenec farao Monomorium pharaonis L.
Mšička révokaz Viteus vitifolii Fitsch
Potemníci Tribolium spp.
Přástevníček americký (lesní a ovocné stromy) Hyphantria cunea Drury
Štítenka zhoubná (plody) Quadraspidiotus perniciosus Comst.
Vrtule ovocná Ceratitis capitata Wiedmann
Zavíječ paprikový Plodia interpunctella Hbn.
Zavíječi Ephestia spp.

a) Posuzují se živí škůdci ve všech vývojových stádiích. U škůdců označených v textu *) se posuzují živí i mrtví škůdci ve všech vývojových stádiích.

b) Při zjištění škůdců skupiny A nedá inspektor souhlas k celnímu projednání.

c) Při zjištění škůdců skupiny B uvede inspektor na přepravním dokladu podmínky, po jejichž splnění mohou být zboží a předměty propuštěny do distribuce v tuzemsku bez další kontroly, a to asanací, přečištění nebo oddělené skladování a přednostní zpracování.

Příloha k Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin ze dne 5. října 1983

Seznam

karanténních činitelů Svazu sovětských socialistických republik

Škůdci:
1. Американская белая бабочка- Hyphantria cunea Drury
2. Средиземноморская плодовая муха- Ceratitis capitata Wied.
3. Широкохоботный амбарный долгоносик- Caulophilus latinasus Say.
4. Калифорнийская щитовка- Quadraspidiotus perniciosus Comst.
5. Колорадский картофельный жук- Leptinotarsa decemlineata Say.
6. Филлоксера- Viteus vitifolii Fitch.
7. Капровый жук- Trogoderma granarium Ev.
8. Четырехпятнистая зерновка- Callosobruchus maculatus Farb.
9. Восточная плодожорка- Grapholitha molesta Busck.
10. Персиковая плодожорка- Carposina sasakii Mats.
11. Яблонная златка- Agrilus mali Mats.
12. Картофельная моль- Phthorimaea operculella Zell.
Choroby:
13.Аскохитоз хризантем- Didymella chrysanthemi (Tassi) Gar. et Gull.
14.Пасмо льна- Mycosphaerella linorum Woll.
15. Рак картофеля- Synchytrium endobioticum (Schilb) Perc.
16. Картофельная нематода (золотистая)- Globodera rostochiensis (Woll.) M. et St.
17. Бледная картофельная нематода- Globodera pallida (Stone)
18.Ожог плодовых деревьев- Erwinia amylovora (Burrill) Com. S. A. B.
19. Южные гельминтоспориозы кукурузы- Cochliobolus heterostrophus (Drechsl.) Dreschl.
(Helminthosporium maydis Nisikado et Miyake) paca T
C. oarbonum Nels. (H. carbonum Ullst)
20. Бактериальный вилт гвоздики- Pseudomonas caryophylli Starr and Burkholder
21. Белая ржавчина хризантем- Puccinia horiana Henn.
Plevele:
22. Паслен колючий (клювовидный)- Solanum rostratum Dun.
23. Паслен трехцветковый- Solanum triflorum L.
24.Повилики- Cuscuta sp. sp.
25.Амброзия полыннолистная- Ambrosia artemisiifolia L.
26.Ценхрус якорцевый- Cenchrus tribuloides L.
27.Амброзия трехраздельная- Ambrosia trifida L.
28.Горчак розовый- Acroptilon repens D. C.
29.Подсолнечники- Helianthus sp. sp.
30.Паслен каролинский- Solanum carolinense L.

Poznámky pod čarou

1) U škůdců označených v textu 1) se posuzuje výskyt na školkařském materiálu (výpěstky, sazenice, rouby, řízky, očka).

Přesunout nahoru