Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 59/1984 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zřizuje čestné uznání Za rozvoj národních výborů

Částka 12/1984
Platnost od 29.06.1984
Účinnost od 01.07.1984
Zrušeno k 24.11.1990 (367/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

59

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 6. června 1984,

kterým se zřizuje čestné uznání Za rozvoj národních výborů

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 9 odst. 4 zákona č. 62/1962 Sb., o propůjčování vyznamenání:


§ 1

(1) K ocenění zásluh jednotlivců a kolektivů pracujících za mimořádně aktivní činnost při výstavbě a dalším rozvoji národních výborů se zřizuje čestné uznání Za rozvoj národních výborů.

(2) Uděluje se čestné uznání I. stupně, čestné uznání II. stupně a čestné uznání III. stupně.

§ 2

(1) Čestné uznání I. stupně uděluje vláda České socialistické republiky.

(2) Čestné uznání II. stupně uděluje ministr vnitra České socialistické republiky.

(3) Čestné uznání III. stupně udělují krajské národní výbory a Národní výbor hlavního města Prahy.

§ 3

(1) Čestné uznání se uděluje

a) poslancům, pracovníkům a členům kolektivních orgánů a aktivů národních výborů za dlouholetou, obětavou, záslužnou a příkladnou práci v národních výborech,

b) kolektivům pracovníků národních výborů za vynikající pracovní výsledky,

c) funkcionářům a pracovníkům státních orgánů, Komunistické strany Československa, orgánů Národní fronty a organizací v ní sdružených a ostatních socialistických organizací, kteří aktivně a úspěšně spolupracují s národními výbory, významnou měrou se podílejí na plnění jejich úkolů a přispívají ke zvýšení politické a odborné úrovně výkonu státní správy, nebo se jinak zasloužili o ekonomický a sociální rozvoj územních obvodů národních výborů.

(2) Čestné uznání se uděluje zpravidla k 9. květnu nebo u příležitosti významných pracovních nebo životních jubilejí osob uvedených v odstavci 1; čestné uznání I. stupně předává zástupce vlády České socialistické republiky, čestné uznání II. stupně předává ministr vnitra České socialistické republiky a čestné uznání III. stupně předává zástupce krajského národního výboru nebo Národního výboru hlavního města Prahy. Z pověření orgánů uvedených v § 2 mohou čestná uznání předávat i představitelé dalších státních orgánů, orgánů Národní fronty a organizací v ní sdružených.

(3) Při navrhování a rozhodování o tom, který stupeň čestného uznání se má udělit, se přihlíží zejména k míře přínosu jednotlivce nebo kolektivu pracujících k rozvoji národních výborů a jejich územních obvodů, k délce úspěšného výkonu funkce nebo pracovního poměru v národních výborech, jakož i k jejich podílům na politicko-organizátorské práci národních výborů a na zajišťování oprávněných potřeb a zájmů občanů.

§ 4

(1) Návrhy na udělení čestných uznání I. stupně a II. stupně podávají ministři a ostatní vedoucí ústředních orgánů, rady krajských národních výborů a rada Národního výboru hlavního města Prahy, ústřední výbor Národní fronty České socialistické republiky a Česká odborová rada. Návrhy na udělení čestného uznání I. stupně podávají tyto orgány prostřednictvím ministerstva vnitra České socialistické republiky.

(2) Návrhy na udělení čestného uznání III. stupně podávají kromě orgánů uvedených v odstavci 1 též rady okresních národních výborů, krajské výbory Národní fronty a krajské odborové rady.

(3) Návrh na udělení čestného uznání se podává po předchozím projednání se závodním výborem základní organizace Revolučního odborového hnutí, jejímž je navrhovaný členem.

(4) Návrhy na udělení čestných uznání se podávají tak, aby došly ministerstvu vnitra, pokud jde o čestná uznání I. stupně a II. stupně, a krajským národním výborům, pokud jde o čestné uznání III. stupně, nejpozději tři měsíce před začátkem pololetí, v němž má být čestné uznání uděleno.

§ 5

(1) Udělení čestného uznání spočívá v odevzdání medaile a diplomu o čestném uznání. S udělením čestných uznání I. stupně a II. stupně je spojeno právo nosit medaili.

(2) Výtvarné řešení medailí je popsáno v příloze, která je součástí tohoto nařízení vlády.

(3) Diplom a medaile odevzdané kolektivu pracujících se umístí na čestném místě jejich pracoviště. Jednotlivci nesmějí nosit medaili předanou kolektivu.

§ 6

(1) Orgán, který čestné uznání udělil, je může odejmout, dopustil-li se jeho nositel jednání, které ho činí nehodným čestného uznání, nebo vyjdou-li dodatečně najevo skutečnosti o tom, že mu bylo čestné uznání uděleno nezaslouženě.

(2) Ten, jemuž bylo čestné uznání odňato, je povinen vrátit diplom o udělení čestného uznání a medaili orgánu, který spravuje věci čestného uznání (§ 7).

§ 7

(1) Věci čestných uznání I. stupně a II. stupně spravuje ministerstvo vnitra České socialistické republiky.

(2) Věci čestného uznání III. stupně spravují krajské národní výbory a Národní výbor hlavního města Prahy.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1984.


Korčák v. r.


Příloha 1

Popis výtvarného řešení čestných uznání Za rozvoj národních výborů

1. Čestné uznání Za rozvoj národních výborů I. stupně

Medaile předávaná s čestným uznáním je oboustranná o průměru 33 mm a je ražena z tombaku. Na líci je ve středu státní znak na poli z lipových lístků ve tvaru pětilistého květu, mezi jehož listy hvězdicovitě vyrůstají lipové květy. Na okraji medaile je nápis v mezikruží od spodního středu po směru hodinových ručiček "Za rozvoj národních výborů" psaný versálkami vytenčovaného hůlkového písma. Medaile je závěsným kroužkem spojena se stuhou tkanou v délce 58 mm a v šířce 38 mm s kónickým složením k závěsnému kroužku. Členění podélných barevných polí stuhy má ve středu trikolóru v barvách státní vlajky v pořadí barev zleva bílá, červená, modrá v pruzích stejné šířky 3 mm. Trikolóra je na karmínově rudém poli zleva i zprava v šířce 10 mm. Oba kraje stuhy lemuje pruh rumělkově červený v šířce 4 mm. Na rubu je figura pracující ženy od pasu vzhůru, stojící mezi dvěma lipovými stromky, symbolizujícími národní republiky a jejich růst. Pažemi a trikolórou obepíná stromky do pevnějšího celku, symbolizujícího federativní uspořádání státu. Postava ženy zepředu je v letním pracovní oděvu, s holými pažemi a prostovlasou hlavou natočenou doprava v heraldickém směru hlavy lva ve státním znaku.

Nosí-li se pouze stužka medaile, je napjata na pravoúhlé liště v rozměru 38 x 12 mm v barvách a členění barevných polí shodně se stuhou.

2. Čestné uznání Za rozvoj národních výborů II. stupně

Medaile předávaná s čestným uznáním je oboustranná, ražená z tombaku, ve tvaru do kružnice o průměru 35 mm vepsaného pravidelného pětiúhelníku. Na líci je reliéf státního znaku, doplněný z levé a pravé strany řadou lipových lístků se stonky, směřujícími špičkami listů k okraji pole. Medaile je závěsným kroužkem spojena se stuhou tkanou v délce 58 mm a šířce 38 mm s kónickým složením k závěsnému kroužku. Stuha je v barvách trikolóry státní vlajky a rudé barvy v následujícím pořadí: vnější okraj stuhy tvoří pruh barvy modré široký 2 mm, ke středu následují z obou stran pruhy bílé široké 2 mm, středové pole je barvy červené z obou stran 12 mm široké, na tomto poli dominuje pruh rudý široký 6 mm. Na rubu je středový medailón tříčlenné rodiny tvořící střed pětilistého květu, složeného z pěti lipových listů bez stonků, na nichž jsou reliéfy symbolů společenské činnosti z oblasti výrobní (ozubené kolo, hornická kladiva a váhy s klasem), sociální (termální pramen a strom), vědecké a umělecké (atomové jádro a lyra) a ideologické (kniha a pěticípá hvězda). Po obvodě rámuje pětilistý květ nápis "Za rozvoj národních výborů" psaný versálkami vytenčovaného hůlkového písma.

Nosí-li se pouze stužka medaile, je napjata na pravoúhlé liště o rozměru 38 x 12 mm v barvách a členění barevných polí shodně se stuhou.

3. Čestné uznání Za rozvoj národních výborů III. stupně

Medaile předávaná s čestným uznáním je oboustranná o průměru 70 mm a je ražena z tombaku. Na líci je státní znak ve středu pole tvaru pětilistého květu z drobných lipových lístků, v jehož mezerách jsou reliéfy symbolů společenské základy (hornická kladiva, ozubené kolo a klas) a nadstavby (kniha a lyra). Na rubu je po obvodu nápis "Za rozvoj národních výborů" psaný versálkami vytenčovaného hůlkového písma. Ve středu medailového pole je pětilístek z lipových listů, jehož stonky tvoří pěticípou hvězdu. Plochu medaile tvoří siluety panelových domů, z jejichž bočních stěn vyrůstají lipové květy, korespondující s centrální lipovou hvězdicí. Pod touto hvězdicí je zobrazena rodina tvořená mužem, dítětem a ženou. Toto ztvárnění symbolizuje úlohu národních výborů v péči o občany. Medaile není závěsná a je uložena v krabičce.

Přesunout nahoru