Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 56/1984 Sb.Zákon o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení

Částka 12/1984
Platnost od 29.06.1984
Účinnost od 01.09.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

56

ZÁKON

ze dne 20. června 1984

o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 150/1979 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení, zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb., o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení, zákona č. 73/1982 Sb., o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění a zákona č. 116/1983 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení, se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 písm. a) se vypouští slovo "učni".

2. V § 3 písm. c) se za slovo "advokáti," vkládají tato slova: "žáci a".

3. § 10 odst. 1 písm. d) zní:

"d) doba studia od prvého ročníku střední školy, nejdříve však po ukončení osmi roků školní docházky;".

4. V § 14 odst. 3 se za slova "skončil zaměstnání" vkládají tato slova: "nebo před rokem, do něhož spadá den, od něhož se přiznává starobní důchod".

5. V § 32 odst. 2 se slova "věku rozhodného pro skončení povinné školní docházky" nahrazují slovy "věku, v němž končí návštěva základní školy".

6. V § 40 se vypouštějí odstavce 4 a 6.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

7. V § 46 odst. 1 se na konci připojuje tato věta:

"Výchovné nenáleží na dítě, kterému se poskytuje invalidní důchod.".

8. V § 46 odst. 3 se na konci vypouštějí tato slova: "a že se mu neposkytuje invalidní důchod".

9. V § 46 odst. 5 se slova "§ 40 odst. 3, 4 a 6" nahrazují slovy "§ 40 odst. 3".

10. V § 73 odst. 3 se slova "§ 40 odst. 3 až 6" nahrazují slovy "§ 40 odst. 3".

11. § 78 odst. 5 až 7 zní:

"(5) Při stanovení náhrady ušlé pracovní odměny se přihlíží k těmto občanům:

a) k nezletilým dětem (i osvojeným nebo převzatým do péče nahrazující péči rodičů a k vnukům), jestliže žijí s vojákem ve společné domácnosti; nežijí-li ve společné domácnosti, přihlíží se k nim, jen poskytuje-li jim voják podporu (výživné) aspoň 100 Kčs měsíčně;

b) k zletilým dětem (i osvojeným nebo převzatým do péče nahrazující péči rodičů) do 26 let věku pokud splňují podmínky stanovené v § 40 odst. 3 větě druhé a neposkytuje se jim invalidní důchod, jestliže žijí s vojákem ve společné domácnosti; nežijí-li ve společné domácnosti, přihlíží se k nim, jen poskytuje-li jim voják podporu (výživné) aspoň 100 Kčs měsíčně;

c) k jiným občanům [i dětem, nejde-li o případy uvedené v písmenech a) a b)], jestliže nemají vlastní příjem přesahující 690 Kčs měsíčně, žijí s vojákem ve společné domácnosti a mají v ní plné zaopatření, nebo sice nežijí ve společné domácnosti, ale voják jim poskytuje výživné aspoň 100 Kčs měsíčně;

d) k manželce (družce), popřípadě k manželu (druhu), žije-li s vojákem (vojákyní) ve společné domácnosti;

e) k manželce (manželu), která nežije s vojákem (vojákyní) ve společné domácnosti a k rozvedené manželce, jestliže nemají vlastní příjem přesahující 690 Kčs měsíčně a voják jim poskytuje výživné aspoň 100 Kčs měsíčně.

(6) Částky příjmů občanů uvedených v předchozím odstavci činí však 880 Kčs měsíčně, jde-li o pozůstalé po účastníku odboje, jimž byl důchod přiznán podle § 57 odst. 2 a 5, § 59 odst. 2 a § 60.

(7) Prováděcí předpisy stanoví, které příjmy se započítávají do průměrné pracovní odměny podle odstavce 4; tyto předpisy také stanoví, které příjmy se nezapočítávají do vlastního příjmu občanů uvedených v odstavci 5 písm. c) a e), popřípadě ke kterým příjmům se při zjišťování vlastního příjmu nepřihlíží.".

12. § 87 včetně nadpisu zní:

"§ 87

Péče o mladistvé

Občanům se změněnou pracovní schopností mladším 18 let se po ukončení základní školy přednostně zabezpečuje příprava pro vhodné povolání ve středních školách, pokud možno spolu se zdravou mládeží, popřípadě ve školách pro mládež vyžadující zvláštní péči. Nemají-li mladiství předpoklady pro takovou přípravu, zabezpečí jim národní výbory po skončení povinné školní docházky možnost umístění ve vhodném zaměstnání v organizacích, které jim zajistí získání potřebné kvalifikace zaškolením. 44) Národní výbory vyhradí každoročně v plánech rozmístění dorostu počet míst ve středních školách a zvláštních odborných učilištích potřebný pro mladistvé občany se změněnou pracovní schopností.".

13. V § 168 se vypouští ustanovení písmene c). Dosavadní ustanovení písmen d) a e) se označují jako ustanovení písmen c) a d).

14. V § 169 se vypouští ustanovení písmene c).

15. V § 172 odst. 1 písm. b) se na konci vypouští středník a připojují tato slova: "a způsob zúčtování starobního, invalidního, částečného invalidního a osobního důchodu při jeho souběhu se zvláštním příspěvkem horníků. 45)".

Čl. II

(1) Výplata sirotčího důchodu a výchovného zastavená před účinností tohoto zákona z důvodů, že dítě mělo vlastní hrubý měsíční příjem vyšší než 780 Kčs, nebo že dítě uzavřelo sňatek a hrubý měsíční příjem v rodině na osobu byl vyšší než 780 Kčs, se obnoví na žádost oprávněného nejdříve od účinnosti tohoto zákona.

(2) Jestliže zvýšení důchodu pro bezmocnost přiznané před 1. lednem 1976 nedosahuje výše částek stanovených v § 47 odst. 1 zákona o sociálním zabezpečení, upraví se na tyto částky na žádost nejdříve od splátky za měsíc září 1984.

(3) Zvýšení důchodu pro bezmocnost, které nebylo před 1. únorem 1982 přiznáno, protože by důchod spolu se zvýšením přesáhl částku 1800 Kčs měsíčně nebo které bylo z tohoto důvodu přiznáno v nižší částce, se přizná nebo upraví podle § 47 odst. 1 zákona o sociálním zabezpečení na žádost nejdříve od splátky za měsíc září 1984.


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1984.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

44) § 142 zákoníku práce.

45) § 10 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 129/1979 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů, ve znění vyhlášek č. 21/1982 Sb. a č. 145/1982 Sb.

Přesunout nahoru