Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 53/1984 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Senegalské republiky

Částka 11/1984
Platnost od 15.06.1984
Účinnost od 20.02.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

53

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 6. dubna 1984

o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Senegalské republiky


Dne 16. dubna 1981 byla v Dakaru podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Senegalské republiky. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 dnem 20. února 1984.

Slovenské znění Dohody se vyhlašuje současně.*)


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Senegalské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Senegalské republiky,

vedeny přáním podporovat a rozvíjet styky a spolupráci v oblastech kultury, vědy, školství a zdravotnictví,

přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k prohloubení přátelských vztahů mezi oběma zeměmi,

rozhodly se uzavřít tuto dohodu a za tím účelem se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou napomáhat rozvoji spolupráce v oblastech kultury, umění, vědy, školství, vzdělávání žen, zdravotnictví a sportu.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměnu informací a zkušeností mezi uměleckými, kulturními, vzdělávacími a jinými organizacemi a institucemi, zejména:

a) podporováním vzájemných návštěv univerzitních profesorů a učitelů odborných a vědeckých zařízení,

b) pořádáním různých výstav na území smluvních stran,

c) pořádáním koncertů, divadelních představení a jiných vystoupení umělců,

d) překládáním a vydáváním literárních a vědeckých děl,

e) výměnou knih a jiných publikací z oblasti kultury, vědy a umění,

f) výměnou informací o způsobu života v zemích smluvních stran za účelem rozšíření objektivních informací v učebnicích a učebních osnovách,

g) podporováním výměn odborníků z oblasti kultury, vědy a zdravotnictví,

h) podporováním výměn a uvádění filmů.

Článek 3

Smluvní strany budou v rámci svých možností poskytovat stipendia studentům druhého a třetího cyklu ke studiím na univerzitách nebo jiných školních zařízeních. Počet poskytnutých stipendií a oblasti vzdělávání budou upřesněny v programech spolupráce.

Článek 4

Smluvní strany budou zkoumat možnosti, jak zajistit částečnou nebo plnou platnost vykonaných studií, složených zkoušek a získaných diplomů na území jedné nebo druhé smluvní strany. Za tím účelem prozkoumají možnost uzavření zvláštní dohody.

Článek 5

Každá smluvní strana zaručí v souladu s platnými zákony a předpisy přístup vědeckým, univerzitním, výzkumným a pedagogickým pracovníkům druhé strany do knihoven, archivů, muzeí, uměleckých galérií a jiných kulturních objektů.

Článek 6

Smluvní strany budou usnadňovat účast zástupců země druhé smluvní strany na kongresech, konferencích, festivalech a jiných akcích s mezinárodní účastí pořádaných na území jedné ze smluvních stran.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi rozhlasovými a televizními stanicemi a napomáhat navázání spolupráce mezi tiskovými agenturami svých zemí.

Článek 8

Smluvní strany budou v rámci svých možností usnadňovat turistické výměny a napomáhat rozvoji spolupráce v oblasti sportu a mezi organizacemi mládeže a žen svých zemí.

Článek 9

Smluvní strany vytvoří v souladu s platnými předpisy potřebné podmínky pro splnění úkolů občanů druhého státu vyslaným podle této dohody.

Občané každého z vysílajících států jsou povinni dodržovat platné vnitrostátní předpisy přijímajícího státu.

Článek 10

K provádění této dohody smluvní strany budou uzavírat programy spolupráce na stanovené období, které budou obsahovat dohodnuté akce, včetně jejich finančních podmínek.

Článek 11

Tato dohoda se uzavírá na dobu pěti roků a pak bude mlčky prodlužována vždy o další rok, pokud ji některá ze smluvních stran písemně nevypoví v šestiměsíční výpovědní lhůtě.

V případě její výpovědi bude postavení, v němž se nacházejí jednotliví její uživatelé, nezměněno až do konce již započatého kalendářního roku a u stipendistů až do konce školního nebo akademického roku započatého dnem její výpovědi.

Tato dohoda vstoupí v platnost po oznámení, že byly splněny ústavní předpisy platné na každé straně.

Na důkaz toho zmocněnci smluvních stran, řádně k tomu svými vládami zmocněni, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Dakaru dne 16. dubna 1981 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyku slovenském a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Zdeněk Veselý v. r.

Za vládu

Senegalské republiky:

Assane Seck v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zde se uveřejňuje český překlad.

Přesunout nahoru