Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 5/1984 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právním postavení, výsadách a imunitách mezistátních ekonomických organizací působících v určitých oblastech spolupráce

Částka 1/1984
Platnost od 16.01.1984
Účinnost od 30.10.1983
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 11. listopadu 1983

o Úmluvě o právním postavení, výsadách a imunitách mezistátních ekonomických organizací působících v určitých oblastech spolupráce


Dne 5. prosince 1980 byla v Budapešti podepsána Úmluva o právním postavení, výsadách a imunitách mezistátních ekonomických organizací působících v určitých oblastech spolupráce.

S Úmluvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident Československé socialistické republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina byla uložena v sekretariátu Rady vzájemné hospodářské pomoci, depozitáře Úmluvy, dne 1. září 1983.


Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku XX odst. 1 dnem 17. července 1982 a pro Československou socialistickou republiku na základě téhož článku odst. 2 dnem 30. října 1983.

Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


ÚMLUVA

o právním postavení, výsadách a imunitách mezistátních ekonomických organizací působících v určitých oblastech spolupráce

Smluvní státy této úmluvy

přejíce si napomáhat rozvíjení činnosti mezistátních ekonomických organizací působících v určitých oblastech spolupráce a tím přispívat k posílení přátelských vztahů mezi členskými státy těchto organizací,

dohodly se o následujícím:

I. ÚVOD

Článek I

Používané výrazy

V této úmluvě:

a) "mezistátní ekonomická organizace působící v určitých oblastech spolupráce" (dále jen "Organizace") znamená mezinárodní organizaci, jejímiž členy jsou státy, vytvořenou na základě mezinárodní smlouvy pro koordinaci činnosti jejích členů při spolupráci a kooperaci v určitých oblastech hospodářství, vědy a techniky;

b) "hostitelský stát" znamená stát, na jehož území má sídlo Organizace, její orgán nebo je svoláno zasedání jejího orgánu;

c) "místnostmi Organizace" se rozumí jakákoliv budova nebo část budovy, včetně pozemků náležejících k dané budově nebo k části budovy, kterých Organizace užívá se souhlasem hostitelského státu;

d) "zastupitelský orgán" je orgán Organizace složený ze zástupců členských států;

e) "zástupci států" jsou zástupci členských států v zastupitelských orgánech Organizace, členové delegací vysílaní členskými státy Organizace na zasedání těchto orgánů, jakož i pozorovatelé;

f) "funkcionáři" jsou pracovníci Organizace, kteří na základě rozhodnutí jejího zastupitelského orgánu náležejí do kategorie funkcionářů a jsou uváděni v seznamu těchto osob, který Organizace sděluje státům sídla Organizace a jejích orgánů a též ostatním členským státům Organizace;

g) "hlavní funkcionář Organizace" je vedoucí administrativně výkonného orgánu Organizace, jmenovaný jejím zastupitelským orgánem k tomu zmocněným zřizovacími dokumenty Organizace;

h) "pozorovatelé" jsou zástupci států, které nejsou členy Organizace a zúčastňují se na pozvání Organizace zasedání jejích orgánů, jakož i porad a konferencí Organizací pořádaných.

Článek II

Působnost

Tato úmluva se vztahuje na organizace:

a) jejichž všemi členy jsou smluvní státy této úmluvy, nebo

b) jejichž všechny členské státy o tom rozhodnou, nebo

c) v jejichž zřizovacích dokumentech je stanoveno, že se na ně bude tato úmluva vztahovat.

II. ORGANIZACE

Článek III

Mezinárodně právní subjektivita Organizace

Při provádění ustanovení článku II budou smluvní státy brát v úvahu, že podle této úmluvy se výsady a imunity v ní stanovené poskytují organizacím, které mají mezinárodně právní subjektivitu vyplývající z ustanovení jejich zřizovacích dokumentů jako celku a které jako takové mohou v souladu s uvedenými dokumenty a rozhodnutími svých zmocněných zastupitelských orgánů uzavírat mezinárodní dohody a vystupovat v mezinárodních vztazích v rozsahu nezbytném pro plnění svých cílů a funkcí.

Článek IV

Vnitrostátní právní subjektivita Organizace

1. Organizace je právnickou osobou.

2. Organizace má právní způsobilost nezbytnou pro výkon jí uložených funkcí a může zejména:

a) uzavírat smlouvy;

b) nabývat, najímat, pronajímat a zcizovat majetek;

c) jednat před soudem.

Článek V

Nedotknutelnost místností, archívů a dokumentů

Místnosti Organizace, jakož i archívy a dokumenty Organizace, včetně úřední korespondence, jsou nedotknutelnými bez ohledu na to, kde se nacházejí.

Článek VI

Vynětí z jurisdikce

Majetek a aktiva Organizace požívají imunity vůči jakékoli formě správního nebo soudního zásahu s výjimkou případů, kdy se sama Organizace imunity vzdá.

Článek VII

Osvobození od daní a poplatků

1. Organizace a místnosti, které používá, se osvobozují od přímých daní a jiných povinných plateb a poplatků majících daňovou povahu jak celostátních, tak místních, s výjimkou plateb za komunální a jiné podobné druhy služeb.

2. Organizace je osvobozena od celních poplatků a omezení při dovozu a vývozu předmětů určených pro služební potřebu.

Článek VIII

Osvobození od finanční kontroly

Finanční činnost Organizace nepodléhá kontrole ze strany ústředních nebo místních orgánů hostitelského státu.

Článek IX

Výhody v oblasti spojů

Organizace požívá na území každého členského státu Organizace alespoň stejně příznivých podmínek, pokud jde o přednost, tarify a poplatky v poštovním, telegrafním a telefonním styku, jakých požívají v těchto státech diplomatické zastupitelské úřady.

Článek X

Tiskoviny

Při dodržení právního řádu platného ve státu sídla Organizace má Organizace právo v souladu se svými cíli a funkcemi vydávat a rozšiřovat tiskoviny, jejichž publikace se předpokládá zřizovacími dokumenty Organizace nebo usneseními jejího zmocněného zastupitelského orgánu.

III. ZÁSTUPCI STÁTŮ

Článek XI

Výsady a imunity

1. Zástupci států požívají:

a) imunity vůči zatčení nebo zadržení, jakož i vynětí z jurisdikce soudních a správních úřadů ohledně všech jednání, která mohou učinit jako zástupci;

b) nedotknutelnosti úřední korespondence a dokumentů;

c) osvobození od cel a celních poplatků (s výjimkou poplatků za skladování a převoz) z předmětů určených pro osobní potřebu a pro oficiální potřebu delegací států;

d) osvobození od celní kontroly osobních zavazadel, nejsou-li vážné důvody předpokládat, že zavazadla obsahují předměty, jejichž dovoz nebo vývoz je zakázán nebo upraven karanténními předpisy příslušného smluvního státu Úmluvy;

e) osvobození od přímých daní a dávek z platu vypláceného jim státem, který zastupují;

f) osvobození od osobních povinností.

2. Ustanovení bodů e) a f) odstavce 1 tohoto článku se vztahují na členy rodiny zástupce, kteří jej doprovázejí, nejsou-li občany příslušného smluvního státu této úmluvy nebo v něm nemají trvalý pobyt.

3. Zástupci států v hlavním zastupitelském orgánu Organizace požívají kromě výsad a imunit uvedených v odstavci 1 tohoto článku výsad a imunit, které jsou poskytovány v příslušném státě diplomatickým zástupcům.

4. Ustanovení odstavců 1 a 3 tohoto článku se nepoužijí ve vztazích mezi orgány státu a zástupci tohoto státu.

Článek XII

Vzdání se imunity

Výsady a imunity stanovené v článku XI této úmluvy se poskytují osobám uvedeným ve zmíněném článku výlučně v zájmu výkonu funkce. Každý stát se může vzdát imunity svého zástupce ve všech případech, kdy podle jeho názoru je imunita překážkou výkonu spravedlnosti a vzdání se imunity není na újmu cílům, v souvislosti s nimiž byla poskytnuta.

IV. FUNKCIONÁŘI

Článek XIII

Výsady a imunity

1. Funkcionáři:

a) nepodléhají soudní a správní odpovědnosti za žádná jednání, která mohou učinit jako funkcionáři;

b) jsou osvobozeni od osobních povinností;

c) jsou osvobozeni od přímých daní a dávek z platu a jiných odměn vyplácených jim Organizací;

d) jsou osvobozeni od cel a celních poplatků (s výjimkou poplatků za skladování a převoz) z předmětů, které jsou určeny pro osobní potřebu, včetně předmětů pro zařízení při prvém vstupu do státu sídla Organizace nebo jejích orgánů, a rovněž od opatřování povolení k vývozu uvedených předmětů při výjezdu z tohoto státu. Předměty dovezené funkcionáři mohou být jimi zcizovány ve státech sídla Organizace nebo jejích orgánů v souladu s vnitrostátními předpisy těchto zemí.

2. Ustanovení bodů b) a d) odstavce 1 tohoto článku se vztahují na členy rodiny funkcionáře, kteří s ním žijí ve společné domácnosti, nejsou-li občany států sídla Organizace nebo jejích orgánů nebo v nich nemají trvalý pobyt.

3. Hlavní funkcionář Organizace požívá kromě výsad a imunit uvedených v odstavci 1 tohoto článku výsad a imunit, které jsou poskytovány v příslušném státě diplomatickým zástupcům.

4. Ustanovení bodů b), c) a d) odstavce 1 tohoto článku se nepoužijí ve vztazích mezi funkcionáři a orgány státu, jehož jsou občany nebo na jehož území mají trvalý pobyt.

Článek XIV

Vzdání se imunity

Výsady a imunity stanovené v článku XIII této úmluvy se poskytují funkcionářům výlučně v zájmu Organizace a nezávislého výkonu služebních funkcí těmito osobami. Hlavní funkcionář Organizace má právo a je povinen vzdát se imunity poskytnuté kterémukoli funkcionáři Organizace v těch případech, kdy podle jeho názoru je imunita překážkou výkonu spravedlnosti a je možno se jí vzdát bez újmy zájmům Organizace. Pokud jde o hlavního funkcionáře Organizace, právo vzdát se imunity přísluší zastupitelskému orgánu, který ho jmenoval.

V. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek XV

Pomoc zástupcům států a funkcionářům

1. Smluvní stát této úmluvy zabezpečuje pro zástupce států v orgánech Organizace, delegace států na zasedáních orgánů Organizace a na jí pořádaných poradách a konferencích a rovněž pro funkcionáře nezbytné podmínky k výkonu jejich funkcí. Hostitelský stát zejména pomáhá výše uvedeným osobám při poskytování úředních místností a bytů, lékařské pomoci a jiných sociálních a komunálních služeb v souladu s vnitrostátními předpisy tohoto státu.

2. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se nevztahují na zástupce států a funkcionáře, kteří jsou občany hostitelského státu nebo osobami, které mají na jeho území trvalý pobyt.

Článek XVI

Dodržování právního řádu států

Organizace a osoby, které požívají výsad a imunit stanovených v této úmluvě, jsou povinny dodržovat právní řád smluvního státu této úmluvy, na jehož území se nacházejí.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XVII

Podpis úmluvy

Tato úmluva je otevřena k podpisu do 31. prosince 1981.

Článek XVIII

Přístup

Po dni uvedeném v článku XVII bude tato úmluva otevřena k přístupu kterémukoli státu. Listiny o přístupu budou uloženy u depozitáře.

Článek XIX

Ratifikace

Tato úmluva podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou uloženy u depozitáře.

Článek XX

Vstup v platnost

1. Tato úmluva vstoupí v platnost šedesátý den po uložení šesté ratifikační listiny nebo listiny o přístupu.

2. Pro každý stát, který uloží svou ratifikační listinu nebo listinu o přístupu poté, co bude uložena šestá ratifikační listina nebo listina o přístupu, Úmluva vstoupí v platnost šedesátý den po uložení ratifikační listiny nebo listiny o přístupu tímto státem.

Článek XXI

Změny

1. Tato úmluva může být změněna jen se souhlasem všech jejích smluvních států. Návrhy na změny může podat kterýkoli smluvní stát Úmluvy. Tyto návrhy se zasílají depozitáři.

2. Změny této úmluvy podléhají ratifikaci a vstoupí v platnost po uložení poslední ratifikační listiny smluvních států Úmluvy u depozitáře.

Článek XXII

Doba platnosti

Tato úmluva se sjednává na neomezenou dobu.

Článek XXIII

Výpověď

1. Každý stát může tuto úmluvu vypovědět zasláním oznámení o tomto depozitáři.

2. Výpověď je účinná za dvanáct měsíců ode dne, kdy depozitář oznámení obdržel.

3. Je-li závazek poskytnout Organizaci imunity a výsady stanovené touto úmluvou přijat členskými státy této Organizace na základě jejích zřizovacích dokumentů nebo rozhodnutí, nedotýká se vypovězení Úmluvy platnosti tohoto závazku.

Článek XXIV

Depozitář

Originál této úmluvy bude uložen v sekretariátu Rady vzájemné hospodářské pomoci, který bude plnit funkce depozitáře této úmluvy.

Dáno v Budapešti dne 5. prosince 1980 v jednom vyhotovení v jazyku ruském.

Přesunout nahoru