Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 3/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti

Částka 1/1984
Platnost od 16.01.1984
Účinnost od 01.04.1984
Zrušeno k 27.08.1991 (333/1991 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

3

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva vnitra

ze dne 13. prosince 1983

o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti

Federální ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem vnitra České socialistické republiky a ministerstvem vnitra Slovenské socialistické republiky stanoví podle § 58 zákona č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti:


§ 1

Členem Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti se občan stane složením slibu do rukou náčelníka odboru Veřejné bezpečnosti okresní správy Sboru národní bezpečnosti. 1) Tento slib zní:

"Slibuji, že jako člen Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti budu chránit zájmy Československé socialistické republiky, dělnické třídy a všeho lidu a aktivně přispívat k ochraně veřejného pořádku. Při své činnosti budu zachovávat zákony a ostatní obecně závazné právní předpisy a stanovenou povinnost mlčenlivosti.".

§ 2

(1) Po složení slibu předá náčelník odboru Veřejné bezpečnosti okresní správy Sboru národní bezpečnosti členu Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti průkaz a rukávovou pásku.

(2) Rukávová páska Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti je žluté barvy, 105 mm široká s modrými písmeny "PS VB" o výšce 35 mm a šířce 20 mm. Tato páska se nosí na levém záloktí a je zevním označením člena Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti. 2)

§ 3

Člen Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti je povinen:

a) vystupovat při výkonu služby rozvážně a zdvořile a dbát na náležitou vážnost, čest a důstojnost občanů a svou vlastní;

b) plnit aktivně a svědomitě úkoly vyplývající z členství v Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti, prokazovat připravenost k plnění těchto úkolů a zvyšovat své politické a odborné znalosti.

§ 4

Člen Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti může vykonávat službu samostatně, 3) jen prokázal-li připravenost k plnění úkolů vyplývajících z členství v Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti. O tom, zda člen Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti prokázal připravenost k plnění těchto úkolů, rozhoduje náčelník útvaru Veřejné bezpečnosti, který odpovídá za činnost jednotky Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti, v níž je člen Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti zařazen.

§ 5

(1) Samostatně vykonává člen Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti službu podle

a) plánu služeb,

b) pokynů příslušníka Sboru národní bezpečnosti nebo s jeho souhlasem,

c) vlastního uvážení, jestliže je nezbytné provést úkon nebo zákrok, 4) hrozí nebezpečí z prodlení, souhlasu příslušníka Sboru národní bezpečnosti k výkonu služby nelze předem dosáhnout, je předpoklad úspěšného zakončení úkonu nebo zákroku a byl-li k tomuto způsobu výkonu služby pověřen.

(2) K výkonu služby podle odstavce 1 písm. c) pověřuje člena Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti náčelník útvaru Veřejné bezpečnosti uvedený v § 4.

(3) O výkonu služby podle odstavce 1 písm. c) vyrozumí člen Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti bez průtahů územně příslušný útvar Sboru národní bezpečnosti.

§ 6

(1) Za příkladný výkon služby nebo záslužný čin může být členu Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti udělena odměna.

(2) Odměnu lze udělit také jednotce Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti za úspěšný výkon služby.

§ 7

(1) Náčelník odboru Veřejné bezpečnosti okresní správy Sboru národní bezpečnosti

a) ukončí členství v Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti

1. uvolněním z členství, jestliže o to člen Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti požádá,

2. zbavením členství, jestliže člen Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti náležitě neplní své povinnosti nebo se dopustí činu, který je s členstvím v Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti neslučitelný,

b) může ukončit členství v Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti uvolněním, jestliže nastanou okolnosti, které členu Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti znemožňují po delší dobu náležitě plnit jeho povinnosti.

(2) Členství v Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti končí úmrtím člena Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti.


§ 8

Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 43/1974 Sb., o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti.


§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1984.


Ministr: JUDr. Vajnar CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Za okresní správy Sboru národní bezpečnosti se považují i obvodní správy Sboru národní bezpečnosti v Praze a Bratislavě a městské správy Sboru národní bezpečnosti v Plzni, Brně, Ostravě a Košicích.

2) § 56 odst. 2 zákona č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti.

3) § 56 odst. 1 zákona č. 40/1974 Sb.

4) V rámci oprávnění podle § 57 odst. 1 zákona č. 40/1974 Sb.

Přesunout nahoru