Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 28/1984 Sb.Zákon o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení

Částka 5/1984
Platnost od 04.04.1984
Účinnost od 04.04.1984
Zrušeno k 01.07.1997 (18/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

28

ZÁKON

ze dne 22. března 1984

o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

Účel zákona

Při využívání jaderné energie je nezbytné zabezpečit jadernou bezpečnost jaderných zařízení, a tím zabránit ohrožení životního prostředí, zdraví a životů lidí.

§ 2

(1) Jadernými zařízeními se pro účely tohoto zákona rozumí investiční a provozní celky, jejichž součástí je jaderný reaktor využívající štěpnou řetězovou reakci k výrobě energie nebo jako zdroj ionizujícího záření, dále zařízení pro skladování, zpracování, ukládání a dopravu jaderných materiálů, které se spotřebovávají při štěpné řetězové reakci nebo vznikají při provozu jaderného reaktoru.

(2) Jadernou bezpečností se pro účely tohoto zákona rozumí stav a schopnost jaderného zařízení a jeho obsluhy zabránit nekontrolovatelnému rozvoji štěpné řetězové reakce a nedovolenému úniku radioaktivních látek a ionizujícího záření do životního prostředí.

(3) Odpovědnou organizací se pro účely tohoto zákona rozumí

a) organizace, která zajišťuje výstavbu jaderného zařízení do jeho převzetí,

b) organizace, která od převzetí jaderného zařízení zajišťuje jeho provoz,

c) organizace, která zajišťuje přepravu jaderných materiálů.

ČÁST DRUHÁ

Působnost a úkoly Československé komise pro atomovou energii

§ 3

(1) Státní dozor nad jadernou bezpečností jaderných zařízení (dále jen "státní dozor") vykonává Československá komise pro atomovou energii (dále jen "Komise").

(2) Za řádný výkon státního dozoru odpovídá předseda Komise.

§ 4

Jaderná zařízení podléhají státnímu dozoru. V pochybnostech, zda jde o jaderné zařízení, rozhoduje Komise.

§ 5

(1) Při výkonu státního dozoru Komise

a) dozírá, jak orgány a organizace dodržují požadavky a podmínky jaderné bezpečnosti jaderných zařízení, zejména podmínky nezávadnosti chodu a připravenosti všech jejich technických částí i činnosti pracovníků v jejich souhrnu tak, aby jaderné zařízení bylo trvale udržováno v bezpečném stavu a řízeno způsobem zabraňujícím vzniku nehod a omezujícím jejich případné následky,

b) spolupracuje v zájmu úplného a účinného zabezpečení všestranné nezávadnosti provozu jaderných zařízení s orgány státní správy, jejichž dozoru jaderná zařízení podléhají podle zvláštních předpisů,

c) projednává s odpovědnou organizací a s příslušnými orgány návrhy opatření ke zvýšení jaderné bezpečnosti jaderných zařízení.

(2) Komise dále

a) podílí se na trvalém zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti jaderných zařízení využíváním výsledků rozvoje vědy a techniky, zkušeností získaných z provozu jaderných zařízení a z mezinárodní spolupráce v této oblasti a jejich předáváním orgánům a organizacím zajišťujícím přípravu, výrobu, výstavbu a provoz jaderných zařízení,

b) plní své úkoly v souladu s mezinárodními úmluvami, kterými je Československá socialistická republika v dané oblasti vázána.

§ 6

(1) Komise vydává na základě žádosti odpovědné organizace a po posouzení předložené dokumentace z hlediska jaderné bezpečnosti souhlas

a) tvořící závazný podklad pro stavební úřad k rozhodování v územním, stavebním a kolaudačním řízení a v řízení o odstranění stavby, jejíž součástí je jaderné zařízení,

b) k jednotlivým etapám uvádění jaderného zařízení do provozu, zejména k zavážení jaderného paliva do reaktoru, k zahájení fyzikálního spouštění, energetického spouštění a zkušebního provozu jaderného zařízení,

c) k provedení změn ovlivňujících jadernou bezpečnost jaderného zařízení,

d) k použití zařízení pro dopravu jaderných materiálů a k jejich přepravě,

e) ke skladování, zpracování a ukládání jaderných materiálů.

(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 vydá Komise nejpozději do dvou měsíců po předložení příslušné dokumentace.

§ 7

(1) Komise schvaluje pro jednotlivá jaderná zařízení na podkladě zdůvodněného návrhu předloženého odpovědnou organizací

a) souhrn jejich mezních stavů a parametrů, které nesmějí být z hlediska jaderné bezpečnosti překročeny, a podmínky, které musí být zároveň dodrženy (dále jen "limity a podmínky"),

b) programy zajištění jakosti vybraných zařízení z hlediska jaderné bezpečnosti,

c) programy uvádění do provozu včetně programů fyzikálního a energetického spouštění, pokud to jejich povaha vyžaduje,

d) změny limitů a podmínek, programů uvádění do provozu a způsobu zabezpečení jaderné bezpečnosti jaderného zařízení.

(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 vydá Komise nejpozději do dvou měsíců po předložení příslušné dokumentace.

§ 8

(1) Komise

a) určí pracovní činnosti (funkce), které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost a které mohou vykonávat pouze pracovníci, jejichž zvláštní odborná způsobilost byla ověřena úspěšným složením zkoušky před státní zkušební komisí (dále jen "vybraní pracovníci"),

b) stanoví způsob, lhůty a podmínky ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků,

c) určí provozní předpisy pro jaderná zařízení, jejichž znalost je součástí zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků (dále jen "vybrané provozní předpisy").

(2) Komise

a) uděluje a odnímá organizacím oprávnění k přípravě vybraných pracovníků po posouzení technického vybavení organizací a odborné způsobilosti jejich pracovníků,

b) schvaluje učební osnovy a způsob přípravy vybraných pracovníků na základě návrhu organizace oprávněné k přípravě vybraných pracovníků,

c) vydává a odnímá příslušná oprávnění k činnosti vybraných pracovníků; vydáváním těchto oprávnění může Komise pověřit organizace oprávněné k přípravě vybraných pracovníků.

(3) Předseda Komise ustavuje Státní zkušební komisi pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků jaderných zařízení a jmenuje a odvolává předsedu a členy této komise.

ČÁST TŘETÍ

Kontrolní činnost

§ 9

(1) Kontrolní činnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení provádějí hlavní inspektor a inspektoři jaderné bezpečnosti.

(2) Hlavní inspektor je ustanovován a odvoláván předsedou Komise.

(3) Inspektoři jaderné bezpečnosti jsou pracovníci Komise pověření jejím předsedou; řídí je hlavní inspektor.

(4) Hlavní inspektor a inspektoři jaderné bezpečnosti musí mít vysokoškolské vzdělání příslušného směru a přiměřenou praxí v oboru.

§ 10

Inspektoři jaderné bezpečnosti jsou oprávněni

a) uložit odpovědné organizaci, aby ve stanovené lhůtě zpracovala opatření a časový postup k odstranění odchylek od schválené dokumentace, zejména limitů a podmínek,

b) uložit, pokud zjistili odchylku od schválených limitů a podmínek bezprostředně ohrožující jadernou bezpečnost, aby odpovědná organizace bezodkladně provedla nezbytná opatření,

c) uložit odpovědné organizaci provedení technických kontrol, revizí nebo zkoušek provozní způsobilosti zařízení, strojů nebo jejich souborů, jestliže jsou podle zjištění inspektora nezbytné pro ověření jaderné bezpečnosti,

d) prověřovat zvláštní odbornou způsobilost vybraných pracovníků, zejména znalost limitů a podmínek a vybraných provozních předpisů,

e) odebrat oprávnění k činnosti, nepodrobí-li se vybraný pracovník prověření podle písmena d) nebo projeví-li neznalost limitů a podmínek a vybraných provozních předpisů, a předat je ke konečnému vyřízení tomu, kdo toto oprávnění vydal,

f) vstupovat při výkonu kontroly do objektů, v nichž se jaderná zařízení nebo jejich části navrhují, projektují, vyrábějí, staví, uvádějí do provozu, provozují, opravují, rekonstruují a vyřazují z provozu, a vyžadovat potřebné doklady a informace.

§ 11

Inspektoři jaderné bezpečnosti při výkonu státního dozoru kontrolují:

a) jak je zajišťováno dodržování požadavků a podmínek jaderné bezpečnosti, stav jaderného zařízení, dodržování schválených limitů a podmínek a vybraných provozních předpisů,

b) zda odpovědná organizace zajišťuje jadernou bezpečnost v souladu s podmínkami stanovenými ve vydaných rozhodnutích Komise a schválenou dokumentací,

c) připravenost jaderného zařízení k uvedení do provozu, zejména k zavážení jaderného paliva do reaktoru, k jednotlivým etapám fyzikálního a energetického spouštění, ke zkušebnímu provozu a k trvalému provozu,

d) opatření k zajištění jaderné bezpečnosti při provádění změn na jaderném zařízení, při vyřazování z provozu a po vyřazení jaderného zařízení z provozu.

§ 12

(1) O provedené kontrole vypracuje inspektor jaderné bezpečnosti protokol a projedná jej s vedoucím odpovědné organizace.

(2) Při zjištění zvláště závažných skutečností a naléhavosti jejich nápravy s ohledem na jadernou bezpečnost jaderného zařízení informuje inspektor jaderné bezpečnosti neprodleně hlavního inspektora.

§ 13

Předseda Komise a v jeho nepřítomnosti hlavní inspektor nařídí v případě nebezpečí z prodlení při vzniku závažných skutečností z hlediska jaderné bezpečnosti nezbytná opatření včetně snížení výkonu nebo zastavení provozu jaderného zařízení.

ČÁST ČTVRTÁ

Povinnosti orgánů a organizací

§ 14

(1) Odpovědná organizace je povinna:

a) předkládat Komisi příslušnou dokumentaci potřebnou pro vydání jejího souhlasu, schválení nebo posouzení,

b) vytvářet inspektorům jaderné bezpečnosti potřebné podmínky pro výkon dozoru,

c) prokazovat inspektorům jaderné bezpečnosti plnění všech stanovených povinností při zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení,

d) informovat neprodleně příslušného inspektora jaderné bezpečnosti a Komisi o závažných skutečnostech, zejména o mimořádných událostech ovlivňujících jadernou bezpečnost jaderného zařízení,

e) provést neprodleně, v případě odchýlení od schválených limitů a podmínek, nezbytná opatření k obnovení souladu se schválenými limity a podmínkami; nelze-li tento soulad obnovit, snížit výkon jaderného zařízení, popřípadě zastavit jeho provoz,

f) splnit opatření uložená podle ustanovení § 10 a 13.

(2) Odpovědnost za jadernou bezpečnost jaderného zařízení jako celku má odpovědná organizace.

§ 15

(1) Organizace a orgány, které navrhují, projektují a umisťují jaderná zařízení, navrhují a vyrábějí stroje, jejich součásti a soubory zařízení a strojů pro jaderná zařízení včetně materiálů k jejich výrobě, zabezpečují a provádějí výstavbu, jaderná zařízení uvádějí do provozu, provozují, opravují, rekonstruují a vyřazují je z provozu, jsou povinny dodržovat požadavky jaderné bezpečnosti, jakož i podmínky jaderné bezpečnosti stanovené Komisí při výkonu státního dozoru.

(2) Organizace, které se podílejí na plnění činností uvedených v odstavci 1, jsou povinny poskytovat odpovědné organizaci úplné podklady potřebné pro dokumentaci předkládanou Komisi.

ČÁST PÁTÁ

Protihavarijní opatření

§ 16

(1) Ochrana pracovníků jaderných zařízení a obyvatelstva a opatření v národním hospodářství jsou v případě radiační havárie jaderného zařízení zabezpečovány podle havarijních plánů; u zařízení pro dopravu jsou zabezpečovány podle havarijních řádů.

(2) Postup pro sestavování, vyhodnocování a úpravy havarijních plánů a havarijních řádů, jakož i případy, kdy se vnější havarijní plány nevypracovávají, stanoví Komise v dohodě s příslušnými orgány.

(3) Vypracování vnitřního havarijního plánu jaderného zařízení pro ochranu pracovníků tohoto zařízení a vnějšího havarijního plánu pro ochranu obyvatelstva a okolí jaderného zařízení zabezpečuje odpovědná organizace. U zařízení pro dopravu jaderných materiálů zabezpečuje vypracování havarijního řádu dopravce na základě závazných podkladů přepravce.

(4) Po kladném posouzení Komisí z hlediska jaderné bezpečnosti schvalují

a) vnitřní havarijní plány vedoucí organizací zajišťujících provoz jaderných zařízení,

b) vnější havarijní plány příslušné národní výbory,

c) havarijní řády ústřední orgán dopravce.

(5) Bez schválených havarijních plánů nelze zahájit uvádění jaderného zařízení do provozu a bez schválených havarijních řádů nelze realizovat přepravu jaderných materiálů.

ČÁST ŠESTÁ

Pokuty

§ 17

Pokuty organizacím a pracovníkům

(1) Komise může uložit odpovědné organizaci

a) za ohrožení nebo porušení jaderné bezpečnosti tím, že nesplnila podmínky souhlasu vydaného Komisí, nepřijala včas opatření k odstranění nedostatků a závad zjištěných při kontrole jaderného zařízení, nesplnila stanovená opatření v určených lhůtách, nedodržela programy zajištění jakosti zařízení, porušila schválený program uvádění jaderného zařízení do provozu, schválené limity a podmínky nebo obecně závazné právní předpisy o jaderné bezpečnosti jaderných zařízení pokutu až do částky 1 milión Kčs,

b) za zatajení informací významných pro výkon dozoru nebo včasné neoznámení skutečností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a za zařazení pracovníka k výkonu činnosti, pro kterou nesplňuje podmínku zvláštní odborné způsobilosti [§ 8 odst. 1 písm. a)] pokutu až do částky 100 000 Kčs.

(2) Pracovníkům odpovědných organizací může Komise, nejde-li o trestný čin nebo přečin, uložit pokutu až do částky 10 000 Kčs,

a) dojde-li jejich zaviněním k ohrožení nebo porušení jaderné bezpečnosti jaderného zařízení tím, že nedodrželi předpisy pro zajištění jaderné bezpečnosti, zejména schválený program uvádění jaderného zařízení do provozu, vybrané provozní předpisy, schválené limity a podmínky,

b) zatajili-li skutečnost důležitou pro výkon dozoru nebo jestliže odmítli při kontrole spolupracovat s inspektory jaderné bezpečnosti.

(3) Byla-li uložena pracovníku pokuta podle odstavce 2, nelze mu z téhož důvodu uložit pokutu podle jiných právních předpisů.

(4) Při ukládání pokuty vychází Komise ze závažnosti nedostatků nebo porušení jaderné bezpečnosti a u pracovníků i z míry zavinění a její výši stanoví tak, aby uložená pokuta účinně působila k odstranění nedostatků.

§ 18

Lhůty ukládání a výnos pokut

(1) Pokuty (§ 17) lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy inspektor jaderné bezpečnosti zjistil porušení nebo nesplnění povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti nebo kdy povinnost měla být splněna.

(2) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu federace; jejich správu vykonává Komise.


ČÁST SEDMÁ

Společná a závěrečná ustanovení

§ 19

Na řízení podle tohoto zákona s výjimkou řízení o pokutách se nevztahují obecné předpisy o správním řízení (správní řád). 1)

§ 20

Působnost orgánů státní správy týkající se nebo související s výstavbou, provozem a vyřazováním jaderných zařízení z provozu podle zvláštních předpisů není tímto zákonem dotčena. Tyto orgány s Komisí navzájem spolupracují a poskytují si podklady a rozhodnutí týkající se bezpečnosti jaderných zařízení.

§ 21

Komise vydává ve spolupráci s federálním ministerstvem paliv a energetiky obecně závazné právní předpisy o jaderné bezpečnosti při projektování, výstavbě a provozu jaderných zařízení, jimiž upraví zejména

a) postup při umisťování jaderných zařízení,

b) zajištění jakosti vybraných zařízení v jaderné energetice,

c) skladování, zpracování a ukládání jaderných materiálů,

d) dopravu jaderných materiálů,

e) fyzickou ochranu jaderných zařízení a jaderných materiálů,

f) postup při vyřazování jaderných zařízení z provozu.

§ 22

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Husák v. r.

Indra v . r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Přesunout nahoru