Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 23/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy, ve znění vyhlášky č. 31/1982 Sb.

Částka 4/1984
Platnost od 16.03.1984
Účinnost od 01.04.1984
Zrušeno k 02.10.1995
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

23

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva dopravy

ze dne 21. února 1984,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy ve znění vyhlášky č. 31/1982 Sb.

Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 19 odst. 3 a § 24 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb., podle § 392 odst. 5 hospodářského zákoníku č. 100/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. a podle § 319 a § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 70/1983 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva dopravy č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy , ve znění vyhlášky federálního ministerstva dopravy č. 31/1982 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 se za slova „co nejhospodárněji“ vkládají slova „prosazovat nejprogresivnější způsob přepravy a balení, jako například rychlodopravu sběrného a kusového zboží, kontejnerů, manipulaci kontejnerů, palet a svazkování;“.

2. § 23 odst. 10 zní:

(10) Pokud tento přepravní řád nestanoví jinak, anebo pokud mezi plavebním podnikem a přepravcem nebylo dohodnuto jinak, musí být nakládka nebo vykládka lodí prováděna v kteroukoliv denní i noční dobu v pracovních dnech, dnech pracovního klidu a o sobotách (nepřetržitá nakládka a vykládka)“.

3. § 23 odst. 19 zní:

(19) Provedl-li odesílatel naložení do lodi nebo příjemce vyložení zásilek z lodi v době kratší , než jakou stanoví nakládající nebo vykládající lhůta, poskytne plavební podnik

a) prémie ve výši 50 procent zdrženého u zboží zahraničního obchodu,

b) prémii ve výši 210 Kčs při přepravě energetického uhlí, vyloží-li příjemce v jedné osmihodinové směně více lodí, než je stanoveno plánem obsluh, a to za každou vyloženou loď přesahující plán obsluhy,

c) bonifikaci ve výši 0,50 Kčs ve vnitrostátní přepravě za naložení nebo vyložení zboží o sobotách1) a ve dnech pracovního klidu odesílateli případně příjemci za každou naloženou popřípadě vyloženou tunu zboží; bonifikace náleží z předpokladu, že

1. plavidlo bylo zcela naloženo a odesílatel odevzdal plavebnímu podniku všechny doklady, které mají provázet zásilku, a podepsal záznam o nakládce do 6 hodin následujícího dne (§ 23 odst. 20), nebo plavidlo bylo zcela vyloženo a příjemce potvrdil příjem zásilek a podepsal záznam o vykládce do 6 hodin následujícího dne (§ 23 odst. 21);

2. byla splněna sjednaná (vyhlášená) denní norma nakládky popřípadě vykládky;

3. byla splněna sjednaná (vyhlášená) denní norma nakládky popřípadě vykládky v den předcházející sobotě nebo dnu pracovního klidu.

Podmínka č. 1 a č. 2 nemusí být splněna, pokud neplnění denní normy nakládky popřípadě vykládky bylo způsobeno plavebním podnikem (nepřistavení plavidla, apod.).

Prémie a bonifikace se neposkytují, jestliže naložení zásilek do lodi nebo vyložení zásilek z lodi bylo prováděno prostřednictvím plavebního podniku anebo jeho zástupcem na účet odesílatele nebo příjemce.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1984.


První náměstek: Ing. Chovan CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Pokud nejsou pracovním dnem.


Příloha

Příloha k vyhlášce č. 134/1964 Sb. se doplňuje takto:

v části II se za písmeno b) vkládá písmeno c), které zní:

c) sběrné, kusové zboží a kontejnery v systému rychlodopravy

Děčín - Hamburkod 15.4. do 15.9.72 hodin
od 16.9. do 14.4.96 hodin
Ústí n. L. - Hamburkod 15.4. do 15.9.120 hodin
od 16.9. do 14.4. 144 hodin,

pokud se plavební podnik a přepravci nedohodnou jinak.“.

Přesunout nahoru