Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 19/1984 Sb.Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí

Částka 3/1984
Platnost od 28.02.1984
Účinnost od 01.04.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

19

VYHLÁŠKA

Českého úřadu geodetického a kartografického

ze dne 31. ledna 1984,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí

Český úřad geodetický a kartografický v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgány stanoví podle § 4 odst. 3 a § 11 zákona č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 157/1983 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 22/1964 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 133/1965 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova "rozsudek soudu o propadnutí majetku, notářská listina o prodeji nemovitostí" nahrazují slovy "rozsudek soudu, písemná dohoda nebo potvrzení manželů o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, souhlasné prohlášení manželů o tom, že ve lhůtě tří let od zániku bezpodílového spoluvlastnictví manželů nepodali návrh na jeho vypořádání soudem, 1) potvrzení státního notářství o prodeji nemovitosti při výkonu rozhodnutí".

2. V § 6 odst. 1 se za ustanovení písm. c) vkládá ustanovení označené písm. d), které zní:

"d) jde-li o vydržení osobního vlastnictví k nemovitosti anebo vydržení práva odpovídajícího věcnému břemenu, 2) písemné ohlášení občana o změně právního vztahu k nemovitosti, obsahující údaje o nemovitosti podle stavu evidence nemovitostí a doložené osvědčením státního notářství 3) o prohlášení občana o okolnostech, době a nepřetržitosti držby nemovitosti nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu; v osvědčení státní notářství uvede, že ani dotčený vlastník nemovitosti ani místní národní výbor, v jehož obvodu je nemovitost, nevznesli k vzniku uvedeného oprávnění občana výhrady.".

3. V § 6 odst. 1 se připojuje jako písm. e) další ustanovení, které zní:

"e) jde-li o zánik omezení vlastnického práva k nemovitosti nebo o zánik omezení práva osobního užívání pozemku: rozhodnutí oprávněného orgánu, listina o nabytí nemovitosti do státního socialistického vlastnictví, registrovaná smlouva o zániku věcného břemene, návrh povinného s úřední listinou o úmrtí oprávněného, popřípadě návrh povinného s listinou o zániku pohledávky.".

4. V § 6 odst. 2 se na konci připojuje další věta, která zní:

"Jestliže se listinou zřizuje věcné břemeno, které se vztahuje jen k části pozemku, vyznačí se tato část na geometrickém plánu, který je k listině připojen jako její neoddělitelná součást.".

5. V § 10 odst. 1 písm. d) zní:

"d) vyjadřují se k nabytí osobního vlastnictví k nemovitosti vydržením a k nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu vydržením,", dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e)."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1984.


Předseda: Ing. Koubek v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 149 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb. (úplné znění č. 70/1983 Sb.).

2) § 135a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. (úplné znění č. 70/1983 Sb.).

3) § 100 odst. 1 zákona č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím.

Přesunout nahoru