Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 150/1984 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích

Částka 31/1984
Platnost od 18.12.1984
Účinnost od 01.01.1985
Zrušeno k 01.01.1993 (357/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

150

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí České socialistické republiky

ze dne 18. prosince 1984,

kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích

Ministerstvo financí České socialistické republiky v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České socialistické republiky stanoví podle § 41 odst. 1 zákona České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

Druhy notářských poplatků

ODDÍL PRVNÍ

Notářský poplatek za úkony

(K § 2 až 7 zákona)

§ 1

Předmět a sazby poplatků

Notářské úkony a sazby poplatků, které se za ně vybírají, jsou uvedeny v sazebníku notářských poplatků za úkony (příloha).

§ 2

Základ poplatku

(1) Jde-li o smlouvu o výměně nemovitostí, je základem poplatku cena nemovitosti, jejíž cena je nejvyšší.

(2) Je-li předmětem notářského úkonu opětující se plnění, je základem poplatku součet cen všech opětujících se plnění. Jde-li o plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než pět let, považuje se za jeho cenu pětinásobek ceny ročního plnění. Totéž platí o ceně práv, která lze vykonávat opětovně.

(3) Nelze-li cenu předmětu notářského úkonu určit, je základem poplatku cena 3 000 Kčs.

ODDÍL DRUHÝ

Notářský poplatek z převodu nebo přechodu nemovitostí

(K § 8 až 11 zákona)

§ 3

Předmět poplatku

(1) Převod nebo přechod nemovitosti je úplatný tehdy, jestliže úplata za nemovitost byla skutečně poskytnuta nebo je-li nabyvatel zavázán ji poskytnout. Přitom je nerozhodné v jakém plnění a v jaké výši se úplata poskytuje.

(2) Nabývá-li spoluvlastník při reálném rozdělení společné nemovitosti její část v ceně převyšující hodnotu jeho podílu, považuje se nabytí nemovitosti nad tuto hranici, pokud je úplatné, za úplatný převod nemovitosti.

§ 4

Základ poplatku

(1) Pro zjištění výše základu poplatku je rozhodná cena nemovitosti ke dni, kterým vlastnictví k ní přešlo.

(2) Ustanovení § 2 odst. 2 o určení ceny opětujícího se plnění platí obdobně.

ODDÍL TŘETÍ

Notářský poplatek z dědictví

(K § 12 až 16 zákona)

§ 5

Předmět poplatku

(1) Majetkem se pro účely notářských poplatků z dědictví rozumějí věci, pohledávky a jiná práva, získaná děděním nebo jinak nabytá bezúplatně úmrtím občana.

(2) Z nemovitého majetku, který je v tuzemsku, se vybírá poplatek bez zřetele na státní příslušnost nebo bydliště zůstavitele; z nemovitého majetku, který je v cizině, se poplatek nevybírá.

(3) Byl-li zůstavitel v době své smrti československým státním občanem, vybírá se poplatek z veškerého jeho movitého majetku včetně movitého majetku, který je v cizině. Nebyl-li zůstavitel v době své smrti československým státním občanem, vybírá se poplatek z jeho movitého majetku, pokud je v tuzemsku.

(4) Ustanovení odstavců 2 a 3 platí, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

§ 6

Základ poplatku

(1) Základem poplatku je cena dědického podílu každého dědice po srážce dluhů zůstavitele, které na dědice přešly zůstavitelovou smrtí, dále přiměřených nákladů spojených s pohřbem zůstavitele a ceny jiných povinností uložených v řízení o dědictví, jakož i po srážce dědické dávky, které se musí prokazatelně platit jinému státu z majetku v cizině, byl-li též předmětem poplatku.

(2) Ustanovení § 2 odst. 2 o určení ceny opětujícího se plnění platí obdobně.

§ 7

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit k vyměření poplatku ve lhůtě stanovené zákonem i majetek, který státní notářství v řízení o dědictví neprojednává.

(2) Ohlášení není třeba, jestliže byl ve lhůtě stanovené zákonem sepsán podle notářského řádu protokol o předběžném šetření nebo protokol o projednání dědictví, a obsahuje-li protokol potřebné údaje o majetku zůstavitele.

ODDÍL ČTVRTÝ

Notářský poplatek z darování

(K § 17 až 21 zákona)

§ 8

Předmět poplatku

(1) Poplatek z darování se vybírá z nabytí vlastnictví, pohledávek a jiných majetkových práv, pokud k němu dochází zcela nebo zčásti bezúplatně, a z jiného majetkového prospěchu na základě právního úkonu. Plnění na základě zákonné povinnosti není předmětem poplatku.

(2) Nabývá-li spoluvlastník při reálném rozdělení společné věci mezi spoluvlastníky věci její část v ceně převyšující hodnotu jeho podílu bez úplaty, považuje se bezúplatné nabytí věcí nad tuto hranici za darování.

(3) Poplatek se vybírá i z movitých věcí darovaných z ciziny nabyvateli v tuzemsku nebo z tuzemska na nabyvatele v cizině nebo movitých věcí dovezených nabyvatelem z ciziny do tuzemska, které byly pořízeny z prostředků darovaných v cizině.

§ 9

Základ poplatku

(1) U movitých věcí převedených bezúplatně z ciziny se od ceny věci odečítá clo zaplacené při dovozu.

(2) Ustanovení § 2 odst. 2 o určení ceny opětujících se plnění platí obdobně.

ČÁST DRUHÁ

Společná ustanovení

(K § 11, 16 a 21 až 30 zákona)

§ 10

Ohlašovací povinnost

(1) Ohlásí-li poplatník skutečnost, která je předmětem poplatku a k níž došlo na základě listiny, je současně s ohlášením povinen předložit státnímu notářství i prvopis této listiny s jejím opisem.

(2) Má-li ohlašovací povinnost více osob, stačí, splní-li ji alespoň jedna z nich.

(3) Písemné ohlášení učiněné ve lhůtě nepříslušnému státnímu notářství se považuje za učiněné státnímu notářství příslušnému. Ohlášení se postoupí příslušnému státnímu notářství.

(4) Ohlašovací povinnosti nepodléhá majetek, který je od poplatku z dědictví nebo z darování osvobozen.

§ 11

Způsob placení

Nepřevyšuje-li notářský poplatek částku 1 000 Kčs, platí se kolkovými známkami. Je-li poplatek vyšší než 1 000 Kčs, popřípadě nebyl-li poplatek v kolkových známkách včas zaplacen, platí se na účet okresního soudu, v jehož obvodu je státní notářství, jež poplatek vyměřilo; na účet tohoto okresního soudu se platí poplatky z prodlení a náhrady nákladů bez zřetele na jejich výši.

§ 12

Vrácení poplatků

Má-li být vrácen poplatek (přeplatek poplatku) zaplacený kolkovými známkami, zašle státní notářství opis pravomocného rozhodnutí o jeho vrácení Obvodní finanční správě v Praze 1, která příslušnou částku vrátí.

§ 13

Místní příslušnost státního notářství

(1) K vyměření poplatku je příslušné:

a) u poplatku za úkony státní notářství, které provádí řízení nebo notářský úkon, z něhož je poplatek vybírán,

b) u poplatku z převodu nemovitosti nebo darování nemovitosti státní notářství, které smlouvu o převodu nemovitosti registrovalo, popřípadě je k registraci příslušné, 2)

c) u poplatku z dědictví státní notářství, které projednalo dědictví nebo bylo příslušné k jeho projednání, 3)

d) u poplatku z darování státní notářství, v jehož obvodu má bydliště nabyvatel, a u darů do ciziny státní notářství, v jehož obvodu má bydliště převodce.

(2) K vyměření penále a k určení výše náhrady nákladů je příslušné státní notářství, které poplatek vyměřilo.

§ 14

Od poplatku z darování a za úkony jsou osvobozeny dary charitativní povahy a dary na veřejně prospěšnou činnost, zejména na rozvoj kultury, umění, církví, náboženských společností, školství, vědy, zdravotnictví, ekologie a sportu.

§ 15zrušeno

§ 15a

(1) Od notářských poplatků za úkony, z dědictví, darování a z převodu nebo přechodu nemovitostí jsou osvobozeny, kromě subjektů uvedených v § 6 a 24 zákona č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, též Česká republika, Slovenská republika, okresní úřady v České republice, okresní a obvodní úřady ve Slovenské republice. Od notářských poplatků z dědictví a darování jsou dále osvobozena bezúplatná nabytí majetku obcemi v České republice a ve Slovenské republice.

(2) Od notářského poplatku z převodu nebo přechodu nemovitostí jsou osvobozeny i převody a přechody vlastnictví k nemovitostem při likvidaci státních podniků.1)

(3) Od notářských poplatků z převodu nebo přechodu nemovitostí a z darování jsou osvobozeny převody majetku z Československé televize na Českou televizi a z Československého rozhlasu na Český rozhlas podle zvláštního zákona.2)

(4) Od notářských poplatků za úkony a z převodu nebo přechodu nemovitostí jsou osvobozeny též převody majetku v souvislosti se slučováním a rozdělováním obcí, popřípadě se změnami jejich území podle zvláštního předpisu.3)

§ 15b

(1) Od notářských poplatků za úkony, z darování a z převodu nebo přechodu nemovitostí jsou osvobozeny převody majetku související s realizací privatizačních projektů podle zvláštních předpisů.4) Osvobození podle tohoto ustanovení se vztahují i na realizace privatizačních projektů uskutečněné před nabytím účinnosti této vyhlášky.

(2) Od notářských poplatků z převodu nebo přechodu nemovitostí a z darování jsou osvobozeny vklady majetku společníků do majetku obchodních společností podle zvláštního zákona.5)

§ 15c

Poplatníkem notářského poplatku za úkony z návrhu na registraci zástavní smlouvy, jíž se zastavuje nemovitost, je vlastník nemovitosti.

§ 15d

Ode dne účinnosti této vyhlášky se nepoužije ustanovení čl. II výnosu ministerstva financí České socialistické republiky o úlevách u notářských poplatků č. j. 153/2 350/1985 ze dne 7. února 1985.


Ustanovení závěrečná

§ 16

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985.


Ministr: Ing. Tlapák v. r.


Příloha 1

Sazebník notářských poplatků za úkony

Položka A:
Za sepsání notářského zápisu (včetně nutných přípravných úkonů a za vydání stejnopisu notářského zápisu účastníkům a notářského osvědčení žadatelům):
1. Jde-li o jednostranný právní úkon (prohlášení), z ceny předmětu1 %
nejméně80 Kčs
nejvíce1 000 Kčs
2. Jde-li o závěť nebo listinu o vydědění50 Kčs
3. Jde-li o smlouvu, z ceny předmětu1 %
nejméně120 Kčs
nejvíce10 000 Kčs
4. Jde-li o osvědčení, že je někdo naživu nebo na určitém místě a o osvědčení, že listina byla předložena a v kterou dobu20 Kčs
5. Jde-li o osvědčení, že bylo odesláno nebo sděleno prohlášení a že mělo určitý obsah, nebo o osvědčení, jaký byl průběh a výsledky jednání ve schůzi, nebo o osvědčení, že se v přítomnosti státního notáře staly jiné skutečnosti nebo že je sám zjistil, z ceny předmětu1 %
nejméně80 Kčs
nejvíce10 000 Kčs
6. Jde-li o osvědčení o vydržení vlastnictví ke stavbě, z ceny předmětu 1 %
nejméně120 Kčs
7. Jde-li o osvědčení, že státní notář někoho vyslechl, a to i přísežně, je-li toho třeba pro uplatnění nebo zachování nároku v cizině100 Kčs
8. Za zjištění totožnosti při předchozích úkonech, za každou osobu, jejíž totožnost se zjišťuje10 Kčs
Poznámky k č. 1. a 3.:
1. Za sepsání notářských zápisů podle § 40 odst. 2 občanského zákoníku se platí poplatky polovinou sazby uvedené pod č. 1. nebo 3.
2. Poplatky podle sazby uvedené pod č. 1. nebo 3. se platí, jen jestliže zápis podepsal alespoň jeden z účastníků;
nepodepsal-li zápis žádný z účastníků nebo nedošlo-li k sepsání zápisu z vůle účastníků, avšak až po skončení přípravných prací, platí se poplatek podle položky E.
Položka B:
1.Za ověření opisu nebo kopie listiny, jakož i souhlasu několika prvopisů, za každou i jen započatou stranu prvopisu, jejíž opis nebo kopie se ověřuje
-v českém nebo slovenském jazyce20 Kčs
- cizojazyčné listiny50 Kčs
2.Za osvědčení pravosti podpisu jedné osoby na listině, za každé osvědčení20 Kčs
P o z n á m k y :1. Poplatek se neplatí za ověření opisu listin, kterých je třeba k vyměření notářských poplatků nebo pro sbírku registrovaných smluv nebo pro evidenci nemovitostí vedenou u orgánu geodézie a kartografie. Na těchto opisech musí však být vyznačen účel, k němuž byly vyhotoveny.2. Českoslovenští občané maďarské, německé, polské a ukrajinské (rusínské) národnosti platí za ověření opisu nebo kopie listiny, jakož i souhlasu několika prvopisů sepsaných v jazyce své národnosti poplatek ve stejné výši, ve které se platí za ověření opisu nebo kopie listiny v českém nebo slovenském jazyce.3. Za cizojazyčnou listinu se považuje listina, v níž je alespoň část textu v cizím jazyce.
Položka C:
a)Za úhrn úkonů potřebných k protestaci směnky nebo jiného rubopisem převoditelného cenného papíru, za každý protestovaný papír500 Kčs
b)za vyhotovení opisu nebo výpisu z protestní listiny100 Kčs
Položka D:
Za návrh na přijetí do úschovy
a) přijímají-li se movité věci do úschovy za účelem splnění nebo zajištění dluhu, z ceny věci1 %
nejméně20 Kčs
b) v jiných případech, jde-li o 20 Kčs
aa) listinu
bb) úschovu současně několika listin, za každou další listinu 10 Kčs
cc) hotové peníze, cenné papíry a jiné cenné hodnoty, z jejich ceny (nominální hodnoty)0,25 %
nejméně20 Kčs
nejvýše100 Kčs
Poznámka:
Poplatek za přijetí do úschovy státního notářství při řízení o dědictví za dobu, po kterou je úschovy pro účely tohoto řízení třeba,
je zahrnut v notářském poplatku z dědictví, popřípadě v poplatku za úkony za vydání potvrzení o nabytí dědictví, za vydání rozhodnutí
o schválení dohody nebo o vypořádání dědictví.
Položka E:
Za sepsání písemností, které nemají formu notářského zápisu, z ceny předmětu0,5 %
nejméně100 Kčs
nejvýše1000 Kčs
Poznámky:1. Sepsání žádosti, aby soud z hlediska zájmů chráněných osob schválil právní úkon, nepodléhá notářskému poplatku.2. Viz poznámka 2 k položkám A č. 1 a 3.

Položka F:

Z návrhu na umoření listiny 100 Kčs

Položka G:Z návrhu na registraci:
1.smlouvy o převodu nemovitosti z ceny nemovitosti0,25 %
nejméně200 Kčs
2.zástavní smlouvy, jíž se zastavuje nemovitost1 % ze zajišťované pohledávky
nejméně300 Kčs
nejvýše10 000 Kčs
3.smlouvy o výstavbě domu s byty ve vlastnictví fyzických osob300 Kčs
4.smlouvy o zřízení, omezení nebo zrušení věcného břemene anebo smlouvy o zřízení předkupního práva, zrušení zástavního práva300 Kčs

Položka H:

Za vydání (vyhlášení) potvrzení o nabytí dědictví, rozhodnutí o schválení dohody nebo o vypořádání dědictví, je-li dědictví od poplatku osvobozeno:
1. z ceny dědictví do 3 000 Kčs 25 Kčs
2. z ceny dědictví do 5 000 Kčs50 Kčs
3. z ceny dědictví nad 5 000 Kčs100 Kčs

Poznámka: Za vydání každého dalšího vyhotovení potvrzení o nabytí dědictví, rozhodnutí o schválení dohody a vypořádání dědictví, za každou započatou stranu, se vybere poplatek podle položek L nebo M sazebníku.

Položka CH:

Za vydání výpisu, opisu z pozemkové knihy za každou započatou stranu výpisu nebo opisu 20 Kčs

Položka I:

Za zaslání spisů jinému státnímu notářství, aby do nich nahlédl žadatel 50 Kčs

Položka J:

Z návrhu na přikázání věci jinému státnímu notářství z důvodu vhodnosti 100 Kčs

Položka K:

Za vydání osvědčení a jiných opisů nebo výpisů z listin nebo spisů uložených v notářském archívu, za každou započatou stranu prvopisu 20 Kčs

Položka L:

Za vyhotovení úředního potvrzení (vysvědčení) o skutečnostech známých ze spisů, za výpis, osvědčení nebo čistopis (opis) ze spisů nebo sbírky listin státních notářství, za každou započatou stranu prvopisu 20 Kčs

Položka M:

Za vydání dalších stejnopisů notářských zápisů, dalších notářských osvědčení nebo rozhodnutí, za každou započatou stranu prvopisu 20 Kčs

Poznámka: Za vydání osvědčení o obsahu ústního rozhodnutí státního notářství ve věcech notářských poplatků se poplatek neplatí.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví.
Zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby.
Zákon č. 61/1977 Sb., o lesích.

2) § 61 notářského řádu.

3) § 26 notářského řádu.

4) § 59 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty.

5) § 63 zákona č. 41/1964 Sb.
§ 3 a 4 vyhlášky č. 177/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 41/1964 Sb.

Přesunout nahoru