Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 15/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací

Částka 3/1984
Platnost od 28.02.1984
Účinnost od 28.02.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

15

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky

ze dne 28. prosince 1983,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací

Federální ministerstvo financí podle § 391 odst. 1 písm. a) č. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb., a § 28 písm. e) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla), ministerstvo financí České socialistické republiky podle § 39 odst. 2 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky) a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona Slovenské národní rady č. 32/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla) stanoví:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací, se mění a doplňuje takto:

1. K § 1 odst. 4 se na konci připojují tato slova: "a dále na poskytnutí základního i zvýšeného příspěvku pobočce Československé vědeckotechnické společnosti.".

2. V § 6 se slova "družstevní organizace" nahrazují slovy "stavebního bytového družstva".

3. § 10 včetně nadpisu zní:

"§ 10

Koordinační činnost národních výborů

(1) Národní výbory mohou podle zvláštních předpisů 10a) navrhovat a koordinovat sdružování prostředků a činností socialistických organizací, je-li takové sdružování účelné a vyžaduje-li to celospolečenský zájem. Nedojde-li k dohodě, mohou národní výbory uložit socialistickým organizacím povinnost uzavřít smlouvu. Toto oprávnění přísluší národním výborům, i když se sdružování prostředků a činností samy nezúčastní.

(2) Při navrhování, organizování a koordinování sdružování prostředků socialistických organizací, jakož i při ukládání povinnosti smlouvu uzavřít postupují národní výbory podle zásad stanovených vládami Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky. 10b)

(3) Orgán nadřízený organizaci, jíž hodlá národní výbor uložit povinnost uzavřít smlouvu, po zvážení práv a povinností vyplývajících pro organizaci z navrhované smlouvy, efektivnost akce pro organizaci a souladu se zájmy společnosti, sdělí národnímu výboru na jeho dožádání své stanovisko. Přitom dbá především na to, aby uvažované sdružení bylo v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. a).

(4) Pokud organizace nesouhlasí s povinností uzavřít smlouvu o sdružení prostředků uloženou jí národním výborem, může požádat o její změnu nebo zrušení. Postupuje se při tom podle zvláštních předpisů. 10c)".

4. V § 12

a) v odst. 1 se na konci věty připojují slova: "a rozpočtové prostředky na společná pracoviště k zabezpečení úkolů v oblasti výzkumu a vývoje.",

b) odst. 2 zní:

"(2) V případě zájmu dvou nebo více rozpočtových organizací na investiční výstavbě financované z rozpočtových prostředků se prostředky s výjimkou prostředků pro společná pracoviště podle odstavce 1 nesdružují, ale úhradu celých rozpočtových nákladů zajišťuje ve svém rozpočtu jen rozpočtová organizace určená smlouvou za investora této výstavby.".

5. § 20 včetně nadpisu zní:

"§ 20

Sdružování prostředků na investiční výstavbu budovanou v akci Z

(1) Ke sdružení na investiční výstavbu prováděnou národním výborem v rámci akce Z použije organizace prostředky ze zdrojů určených podle zvláštních předpisů 20) k financování příslušné činnosti včetně doplňkových zdrojů, 12) a to jen na akce a k účelům, pro něž jsou tyto zdroje určeny.

(2) Organizace může poskytnout příspěvek národnímu výboru na sdruženou investici budovanou v rámci akce Z, pokud poskytnutí příspěvku nebude v rozporu s plánovanými rozpočtovými prostředky.".

6. V § 32 písm. a) zní:

"a) přiměřenou část na případném výnosu sdruženého majetku a".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr financí ČSSR: Lér v. r.

Ministr financí SSR: Mišeje v. r.

Ministr financí ČSR: Tlapák v. r.

Poznámky pod čarou

10a) Zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech, v úplném znění vyhlášeném pro ČSR pod č. 31/1983 Sb. a pro SSR pod č. 35/1983 Sb.

10b) Zásady koordinační činnosti národních výborů při sdružování prostředků a činností socialistických organizací č. 52/1983 Sb.

10c) Hlava pátá oddíl 2 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, v úplném znění vyhlášeném pro ČSR pod č. 31/1983 Sb. a pro SSR pod č. 35/1983 Sb.

20) Např. vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků, ve znění vyhlášky č. 180/1982 Sb. (fond výstavby, fond rozvoje).

Přesunout nahoru