Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 131/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Částka 29/1984
Platnost od 13.12.1984
Účinnost od 01.01.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

131

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 22. listopadu 1984

o dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou odborů stanoví podle § 172 odst. 1 a 4 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 150/1979 Sb., zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb., zákona č. 116/1983 Sb. a zákona č. 56/1984 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 108/1979 Sb., č. 164/1979 Sb., č. 15/1982 Sb., č. 78/1982 Sb., č. 141/1983 Sb., č. 144/1983 Sb. a č. 73/1984 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Za § 22 se vkládá § 22a, který zní:

"§ 22a

K § 28 a 34 zákona

Za pracovní úraz utrpěný při plnění pracovních úkolů v zaměstnání I. pracovní kategorie nebo v přímé souvislosti s ním se považuje též pracovní úraz (§ 27 odst. 1 věta první zákona), který utrpěl lékař při záchranných pracích pod zemí v hlubinných dolech při plnění svých pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s plněním těchto úkolů.".

Dosavadní § 22a se označuje jako § 22b.

2. V § 28 odst. 2 písm. a) se částka 880 Kčs nahrazuje částkou 950 Kčs a částka 1 500 Kčs částkou 1 600 Kčs.

3. § 36 písm. b) zní:

"b) vojákovi, jestliže z čistého příjmu členů společné domácnosti vojáka připadá na jednoho člena nejvýše 800 Kčs měsíčně; přitom za člena společné domácnosti se považuje též voják a je-li členka domácnosti těhotná, přičítá se jeden člen domácnosti navíc.".

Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje.

4. V § 73 odst. 2 se vypouštějí slova "a přihlásí se k zabezpečení".

5. § 74 odst. 2 zní:

"(2) Dobrovolné zabezpečení umělce vzniká na základě přihlášky dnem, od něhož umělec splňuje podmínky uvedené v § 73 odst. 2, a zaniká dnem, kterým některou z těchto podmínek nesplňuje. Vstoupí-li povinně zabezpečený umělec do zaměstnání, je dobrovolně zabezpečen dnem vstupu do zaměstnání, aniž podává přihlášku. Vstup do zaměstnání a skončení umělecké činnosti je umělec povinen ohlásit do 8 dnů orgánu příslušnému provádět zabezpečení umělců a organizaci spolupůsobící při provádění zabezpečení umělce.".

6. § 79 odst. 3 zní:

"(3) Nemocenské se poskytuje za kalendářní dny a činí

v příjmovém stupni Kčs měsíčně za kalendářní deněsíčně Kčs
250 7
500 13
1 000 26
1 500 40
2 000 52
2 500 64
3 000 76
3 500 88
4 000 a výše 96.".

7. V § 79 odst. 5 se vypouští ve druhé větě část věty před středníkem.

8. V § 79 odst. 6 se částka 90 Kčs nahrazuje částkou 96 Kčs a částka 100 Kčs částkou 107 Kčs.

9. V § 97c odst. 2 se částka 86 Kčs nahrazuje částkou 107 Kčs.

10. V § 108 odst. 2 se slova "v příloze k této vyhlášce" nahrazují slovy "v příloze č. 1 vyhlášky".

11. § 110 včetně nadpisu zní:

"§ 110

Výchovné

Výchovné náleží poživateli starobního nebo invalidního důchodu na každé dítě (§ 40 zákona). Poživatelce vdovského důchodu náleží výchovné na každé dítě (§ 40 zákona), jestliže není účastna důchodového pojištění ani nemocenského zabezpečení a má v přímém zaopatření aspoň jedno dítě ve věku do tří let. Výchovné náleží i na dítě svěřené poživateli některého z uvedených důchodů do pěstounské péče. Výchovné včetně příplatku na dítě, které je invalidní a vyžaduje stálé péče, se poskytuje ve výši a za podmínek jako výchovné k důchodům (příplatek k výchovnému) z důchodového zabezpečení (§ 46 zákona).".

12. § 111 včetně nadpisu zní:

"§ 111

Zvýšení důchodu a výchovného pro bezmocnost

Zvýšení důchodu a výchovného pro bezmocnost se poskytuje ve výši a za podmínek stanovených v § 47 zákona.".

13. V § 115 odst. 1 a 2 se částka 880 Kčs nahrazuje částkou 950 Kčs a částka 1 500 Kčs částkou 1 600 Kčs.

14. V § 118 se za slova "s příjmem z výdělečné činnosti" vkládají slova "o nejnižších výměrách starobního a invalidního důchodu vdovy po účastníku odboje, která nemá nárok na vdovský důchod (§ 57 odst. 5 zákona)" a za slova "který je jediným zdrojem příjmu" se vkládají slova "a o zvýšení důchodu pro bezmocnost".

15. V § 124 se vypouštějí odstavce 2, 3 a 5 a dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

16. § 124 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Ustanovení o výši přídavků na děti, o příplatku na dítě, které je invalidní a vyžaduje stálé péče, o nezaopatřených dětech, o vyloučení nároku na přídavky na děti a o souběhu přídavků na děti a jejich výplatě, jakož i další ustanovení týkající se přídavků na děti, obsažená v předpisech o zabezpečení matky a dítěte družstevních rolníků, platí zde obdobně.".

17. V § 126 odst. 1 se částka 400 Kčs nahrazuje částkou 600 Kčs a částka 500 Kčs částkou 700 Kčs.

18. V § 142 odst. 2 se vypouštějí slova "a 3".

19. V § 155 odst. 2 se slova "§ 154 odst. 4" nahrazují slovy "§ 154 odst. 3".

20. V § 171 odst. 1 písm. b) se za slova "podmínky nároku na" vkládají slova "starobní nebo".


Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Umělcům, kteří před účinností této vyhlášky splňovali podmínky pro dobrovolné zabezpečení, avšak nebyli účastni tohoto zabezpečení jen proto, že se k zabezpečení nepřihlásili, a kteří se po dni účinnosti této vyhlášky k zabezpečení dodatečně přihlásí, vzniká dobrovolné zabezpečení nejdříve dnem 1. ledna 1985, pokud k tomuto dni splňovali stanovené podmínky. Stanoví-li se však po dni účinnosti této vyhlášky průměrný měsíční výdělek umělce, přihlíží se přitom také k příjmům dosaženým podle vyjádření organizace spolupůsobící při provádění zabezpečení umělců z umělecké činnosti konané před účinností této vyhlášky v době, kdy byly splněny podmínky pro dobrovolné zabezpečení, avšak umělec k zabezpečení nebyl přihlášen.

(2) Nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství vyplácené umělcům a občanům poskytujícím služby na základě povolení národního výboru ve výši stanovené podle dosavadních předpisů se upraví podle čl. I č. 6, 8 a 9 bez žádosti ode dne účinnosti této vyhlášky.

(3) Pro úpravu nebo přiznání zvýšení důchodu pro bezmocnost (čl. I č. 12) podle § 47 odst. 1 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 73/1982 Sb., platí ustanovení čl. II odst. 2 a 3 zákona č. 56/1984 Sb. obdobně s tím, že úprava nebo přiznání se provede na žádost nejdříve od splátky za měsíc září 1984.

(4) Zvýšení důchodů podle čl. I č. 13 této vyhlášky se provede na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po dni účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985.


Ministr: M. Boďa v. r.

Přesunout nahoru