Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 130/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o mateřském příspěvku

Částka 29/1984
Platnost od 13.12.1984
Účinnost od 01.01.1985
Zrušeno k 01.10.1990 (382/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

130

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 22. listopadu 1984,

kterou se provádí zákon o mateřském příspěvku

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě s Ústřední radou odborů a s příslušnými ústředními orgány podle § 16 zákona č. 107/1971 Sb., o mateřském příspěvku, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení, a zákona č. 110/1984 Sb., o změnách zákona o mateřském příspěvku (dále jen "zákon"):


Podmínky nároku

§ 1

K § 2 odst. 1 a 2 zákona

U žen, které nevykonávají zaměstnání a studují formou studia při zaměstnání nebo podle individuálního studijního plánu, 1), se považuje podmínka celodenní péče o dítě za splněnou.

§ 2

K § 2 odst. 3 zákona

(1) Pro nárok na mateřský příspěvek je žena povinna se podrobovat v době těhotenství pravidelné péči o těhotné ženy ve zdravotnických zařízeních. Žena je povinna se dostavit k prvnímu vyšetření nejpozději do konce 16. týdne těhotenství, pokud dodržení této lhůty nebránily její vážné důvody, a dále se podrobovat odbornému vyšetření podle pokynů lékaře. Příslušnost zdravotnických zařízení se řídí zvláštními předpisy. 2)

(2) Přiznání mateřského příspěvku ženě, která pečuje o dítě převzaté do trvalé péče nahrazující mateřskou péči, a muži podle § 13a zákona nebrání, jestliže se matka dítěte nepodrobovala pravidelné péči o těhotné ženy ve zdravotnických zařízeních.

§ 3

K § 5 odst. 1 zákona

Mateřský příspěvek do dvou nebo tří let věku dítěte náleží i v případech, jestliže v době od porodu tohoto dítěte do dne přiznání mateřského příspěvku na toto dítě další dítě [§ 2 odst. 2 písm. a) zákona] zemřelo, ukončilo povinnou školní docházku nebo přípravu na budoucí povolání, dosáhlo 26 let věku, přestalo být invalidní nebo odpadla potřeba stálé péče o ně.

§ 4

Řízení

K § 10 až 12 zákona

(1) Žena, která v době pobírání mateřského příspěvku přiznaného orgánem příslušným podle § 11 odst. 1 zákona porodí další dítě, popřípadě převezme dítě do trvalé péče nahrazující mateřskou péči, a není ke dni porodu tohoto dítěte (převzetí dítěte) již účastna nemocenského pojištění (zabezpečení v nemoci, nemocenské péče v ozbrojených silách), uplatňuje nárok na mateřský příspěvek v nové výši u příslušného státního orgánu [§ 10 odst. 1 písm. d) a § 11 odst. 2 zákona].

(2) V žádosti o mateřský příspěvek je žena povinna uvést orgán, který rozhodl o dosavadním mateřském příspěvku. Příslušný státní orgán vyrozumí tento orgán o svém rozhodnutí o mateřském příspěvku. Došlo-li po dni, od něhož byl přiznán mateřský příspěvek v nové výši, k výplatě dosavadního mateřského příspěvku, zúčtuje příslušný státní orgán vyplacené částky na nově přiznaném mateřském příspěvku.

(3) Mezi orgány rozhodujícími o mateřském příspěvku podle § 11 odst. 1 a 2 zákona se částky vyplacené na mateřském příspěvku navzájem neuhrazují, i když mateřský příspěvek vyplatil nepříslušný orgán.

Poskytování příspěvku muži

§ 5

K § 13a odst. 1 zákona

Bylo-li rozhodnuto o výchově dítěte příslušným orgánem, přizná se příspěvek muži jen za podmínky, že mu dítě bylo tímto rozhodnutím svěřeno do výchovy, nebo že osoba, které bylo dítě svěřeno rozhodnutím do výchovy, zemřela.

§ 6

K § 13a odst. 2 zákona

Vážnými důvody, pro které manželka nemůže pečovat o dítě, se rozumí zejména její dlouhodobé onemocnění.

§ 7

K § 13a zákona

(1) Orgán příslušný rozhodovat o příspěvku muži jej může přiznat ode dne, kdy muž začal pečovat o dítě, nejdříve však ode dne, od kterého se mateřský příspěvek ženě neposkytuje. Příspěvek se přitom poskytuje nejdéle do doby, do které by náležel ženě podle § 2 odst. 1 a 2 zákona.

(2) Ustanovení předchozího odstavce první věty platí obdobně, jestliže se později přiznává mateřský příspěvek ženě, která začala o dítě pečovat.


§ 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 72/1974 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o mateřském příspěvku, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 75/1984 Sb., o doplnění vyhlášky č. 72/1974 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o mateřském příspěvku.


§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985.


Ministr: M. Boďa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).
§ 34 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách.

2) § 4 a 5 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče.
§ 34 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách.

Přesunout nahoru