Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 128/1984 Sb.Vyhláška Českého cenového úřadu o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků

Částka 27/1984
Platnost od 10.12.1984
Účinnost od 01.01.1985
Zrušeno k 01.01.1989 (182/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

128

VYHLÁŠKA

Českého cenového úřadu

ze dne 20. července 1984

o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků

Český cenový úřad podle § 6 zákona České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, v součinnosti se zúčastněnými ústředními orgány stanoví:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Touto vyhláškou se stanoví způsob zjištění ceny

a) obytných domů,

b) staveb pro individuální rekreaci,

c) garáží,

d) plotů,

e) studní,

f) ostatních staveb,

g) venkovních úprav,

h) nedokončených staveb,

i) pozemků,

j) porostů pro účely převodů nebo přechodů vlastnictví k nim.

(2) Dále se vyhláškou stanoví způsob zjištění

a) úhrady za zřízení práva osobního užívání pozemků,

b) náhrady za dočasné užívání pozemků.

(3) Vyhláška se nevztahuje na

a) ceny při úplatných převodech vlastnictví a správy národního majetku mezi socialistickými organizacemi, 1)

b) náhrady za dočasné užívání pozemků mezi socialistickými organizacemi, 2)

c) ceny bytů v osobním vlastnictví, 3)

d) náhrady při vyvlastnění. 4)

ODDÍL PRVNÍ

Obytné domy

§ 2

Rodinné domky

(1) Cena rodinného domku 5) se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží se ocení tak, že hodnota jednoho bodu se vynásobí počtem bodů zjištěných z přílohy č. 1 a plochou podlaží v m2. Hodnota jednoho bodu je 1,- Kčs.

(2) Plochou podlaží se pro zjištění ceny rozumí:

a) zastavěná plocha 6) jednotlivých podlaží, přitom z plochy podzemního nebo technického podlaží a z plochy podkroví se počítá jen 80 % skutečné výměry,

b) podlahová plocha všech prostor podzemního podlaží, pokud je menší než prvního nadzemního podlaží v případě, kdy nelze zjistit jeho skutečnou zastavěnou plochu,

c) podlahová plocha všech místností podkroví, pokud je pouze v části plochy půdního prostoru, snížená o 20 %.

(3) Do plochy podlaží se nezapočítává plocha příslušenství, pokud je mimo objekt, a plocha vedlejších staveb (dřevník, kolna, garáž apod.), které nejsou s rodinným domkem provozně propojeny.

(4) Cena rodinného domku se přiměřeně sníží o opotřebení s přihlédnutím k jeho stavu a předpokládané životnosti; toto snížení činí zpravidla při běžné údržbě 1 % za každý rok stáří stavby, nejvýše však 80 %.

(5) Stáří stavby se pro účely této vyhlášky počítá podle doby jeho skutečného užívání. Nelze-li stáří takto zjistit, počítá se od kolaudačního rozhodnutí nebo podle jiného dokladu, není-li ani to, určí se odhadem.

(6) Podle odstavců 1 až 5 se zjistí též cena obytné části zemědělské usedlosti, jestliže se považuje za rodinný domek, 7) přičemž část zastavěné plochy, obsahující místnosti určené pro zemědělské účely se ocení sazbami uvedenými v § 11 odst. 1.

§ 3

Ostatní obytné domy

(1) Cena obytných domů 8) s nejvíce třemi kolaudovanými byty, u kterých úhrn podlahové plochy obytných místností 9) nepřesahuje 180 m2 se rovná ceně zjištěné podle § 2 snížené koeficientem. Koeficient se vypočte dělením 120 m2 skutečnou podlahovou plochou obytných místností.

(2) Cena ostatních obytných domů se zjistí vynásobením ceny za 1 m3 stanovené podle třídy kvality a počtem m3 obestavěného prostoru. 6) Postup pro zařazení do jednotlivých tříd kvality je uveden v příloze č. 1.

třída kvality stavbyKčs za 1 m3 obestavěného prostoru
I10,-
II8,-
III6,-
IV4,-

ODDÍL DRUHÝ

Stavby pro individuální rekreaci

§ 4

Rekreační chaty a zahrádkářské chaty

(1) Cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty 10) se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží se ocení tak, že hodnota jednoho bodu se vynásobí počtem bodů zjištěných z přílohy č. 2 a plochou v m2 podle § 2 odst. 2 a 3. Hodnota jednoho bodu je 1,- Kčs.

(2) Do zastavěné plochy podlaží se nezapočítává plocha podzemního podlaží a podkroví určeného k rekreačnímu využití (např. ložnice), pokud nedosahují světlé výšky minimálně 1,6 m.

(3) Ustanovení § 2 odst. 4 a 5 platí obdobně s tím, že snížení činí zpravidla při běžné údržbě za každý rok stáří u staveb zděných 1,25 %, u staveb dřevěných a montovaných 2 %, nejvýše však 80 %.

§ 5

Rekreační domky a rekreační chalupy

(1) Cena rekreačního domku a rekreační chalupy 11) se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží se ocení tak, že hodnota jednoho bodu se vynásobí počtem bodů zjištěných z přílohy č. 1 a plochou podlaží v m2 podle § 2 odst. 2 a 3, přičemž část zastavěné plochy rekreační chalupy převyšující výměru 80 m2 se započítává pouze 50 %. Hodnota jednoho bodu je 1,- Kčs.

(2) Ustanovení § 2 odst. 4 a 5 a § 4 odst. 2 platí obdobně.

ODDÍL TŘETÍ

Garáže

§ 6

Samostatné garáže

(1) Cena samostatné garáže se zjistí podle počtu bodů a zastavěné plochy tak, že hodnota jednoho bodu se vynásobí počtem bodů zjištěných podle přílohy č. 3 a zastavenou plochou v m2. Hodnota jednoho bodu je 1,- Kčs.

(2) Cena zjištěná podle odstavce 1 se zvýší o 30 % za každé další podzemní nebo nadzemní podlaží, které není určeno ke garážování a zaujímá alespoň 50 % zastavěné plochy.

(3) Ustanovení § 2 odst. 4 a 5 platí obdobně s tím, že snížení za každý rok stáří garáže činí zpravidla při získání nejméně 1201 bodů 1,25 %, 850 až 1200 bodů 1,75 % méně než 850 bodů 3,3 %, nejvýše však 80 %.

§ 7

Řadové a patrové garáže

Cena řadové nebo patrové garáže činí 85 % z ceny zjištěné podle § 6 s tím, že u patrových garáží se zjištěný počet bodů vynásobí zastavěnou plochou každého podlaží určeného ke garážování.

ODDÍL ČTVRTÝ

Ploty a studny

§ 8

Ploty

(1) Cena plotů u staveb oceňovaných podle § 2, § 3 odst. 1 a § 4 až 7 a plotů samostatných zahrad se zjistí tak, že hodnota jednoho bodu se vynásobí počtem bodů zjištěných podle přílohy č. 4 a délkou plotu v metrech (včetně vrat a vrátek). Hodnota jednoho bodu je 1,- Kčs.

(2) Ustanovení § 2 odst. 4 a 5 platí obdobně s tím, že snížení za každý rok stáří plotu činí zpravidla při získání nejméně 291 bodů 2 %, 166 až 290 bodů 2,5 %, 90 až 165 bodů 3,3 %, méně než 90 bodů 5 %, nejvýše však 90 %.

(3) Cena plotů nezahrnutých v odstavci 1 činí 10 % z ceny zjištěné podle odstavců 1 a 2.

§ 9

Studny

(1) Cena studny a ručního čerpadla (pumpy) se zjistí takto:

a) kopané studny

při hloubceKčs za 1 mKčs za 1 ks ručního čerpadla (podle celkové hloubky studny)
od 0 m do 5 m770,-520,-
od dalších 5 m do 10 m1410,-700,-
od dalších 10 m1930,-950,-

b) vrtané studny

profilhloubka studnyKčs za 1 mKčs za 1 ks ručního čerpadla (podle celkové hloubky studny)
do 150 mmod 0 do 10 m385,-520,-
od 0 do 25 m450,-770,-
od 0 do 50 m555,-1050,-
přes 150 mmod 0 do 10 m575,-520,-
do 300 mmod 0 do 20 m665,-700,-
od 0 do 30 m805,-950,-
přes 300 mmod 0 do 10 m930,-520,-
do 500 mmod 0 do 20 m1065,-700,-
od 0 do 30 m1185,-950,-

(2) Cena narážené studny se rovná ceně vrtané studny s průměrem do 150 mm.

(3) Ustanovení § 2 odst. 4 a 5 platí obdobně s tím, že snížení za každý rok stáří studny činí zpravidla 1 %, nejvýše však 80 %.

(4) Cena studny u objektů oceňovaných podle § 3 odst. 2 a § 11 nebo na ostatních pozemcích (§ 14 odst. 3) se rovná 10 % z ceny zjištěné podle odstavců 1 až 3.

(5) Cena kopané studny, která nemůže trvale sloužit svému účelu zejména pro ztrátu vody nebo jinou podstatnou vadu, činí 20 % z ceny zjištěné podle předchozích odstavců.

ODDÍL PÁTÝ

Ostatní stavby

§ 10

Vedlejší stavby

(1) Cena staveb tvořících příslušenství rodinných domků, obytných domů oceňovaných podle § 3 odst. 1, staveb pro individuální rekreaci a dále staveb, které svou povahou mohou sloužit osobní potřebě, postavených na samostatných zahradách (dřevník, kolna, prádelna apod.) se zjistí tak, že hodnota jednoho bodu se vynásobí počtem bodů zjištěných podle přílohy č. 5 a zastavěnou plochou v m2. Hodnota jednoho bodu je 1,- Kčs.

(2) Cena zjištěná podle odstavce 1 se zvýší o 40 %, má-li objekt další podzemní nebo nadzemní podlaží v celé zastavěné ploše, a o 20 %, je-li alespoň z poloviny podsklepen nebo má-li podkroví zaujímající alespoň 50 % zastavěné plochy.

(3) Ustanovení § 2 odst. 4 a 5 platí obdobně s tím, že snížení za každý rok stáří vedlejších staveb činí zpravidla u stavby, která získala nejméně 581 bodů 1,25 %, 461 až 580 bodů 1,75 %, 360 až 460 bodů 3,3 %, méně než 360 bodů 5 %, nejvýše však 85 %.

§ 11

Stavby nesloužící osobní potřebě

(1) Cena staveb, které nejsou určeny k osobní potřebě, zejména stodol, skladů, chlévů, garáží a staveb určených k provozním účelům se zjistí vynásobením ceny za 1 m2 celkovým počtem m2 zastavěné plochy.

třída kvality stavby Kčs za 1 m2 zastavěné plochy
I 12,-
II 9,-
III 6,-

(2) Postup při zařazení staveb do jednotlivých tříd kvality je uveden v příloze č. 5, pro zařazení garáží v příloze č. 3.

(3) Cena zjištěná podle odstavců 1 a 2 se zvýší o 30 % za každé další podzemní nebo nadzemní podlaží, které zaujímá alespoň 50 % zastavěné plochy.

ODDÍL ŠESTÝ

Venkovní úpravy

§ 12

(1) Cena venkovních úprav se zjistí podle přílohy č. 6 tak, že cena za měrnou jednotku se vynásobí skutečným počtem měrných jednotek.

(2) Cena venkovních úprav neuvedených v příloze č. 6 se rovná výši nákladů na pořízení v době ocenění.

(3) Ustanovení § 2 odst. 4 a 5 platí obdobně s tím, že za každý rok stáří venkovních úprav činí snížení zpravidla 2 až 3 %, nejvýše však 85 %.

(4) Cena venkovních úprav u staveb oceňovaných podle § 3 odst. 2 a § 11 nebo venkovních úprav na ostatních pozemcích (§ 14 odst. 3) činí 10 % ceny vypočtené podle odstavců 1 až 3.

ODDÍL SEDMÝ

Nedokončené stavby

§ 13

Cenou nedokončené stavby je část ceny dokončené stavby, která odpovídá poměru provedených konstrukcí a prací v době převodu nebo přechodu vlastnictví nedokončené stavby k objemu všech konstrukcí a prací podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.

ODDÍL OSMÝ

Pozemky

§ 14

Ceny pozemků

(1) Cena za 1 m2 pozemku nebo jeho části určeného 12) pro stavbu nebo pozemku již zastavěného, není-li v odstavcích 2 a 3 stanoveno jinak, činí:

20 Kčs v Praze a Brně,

15 Kčs v ostatních krajských městech a lázeňských místech I. skupiny, 13) 10 Kčs v okresních městech,

8 Kčs v ostatních městech,

6 Kčs ve střediskových obcích,

4 Kčs v ostatních obcích.

Cena se upraví podle tabulky č. I přílohy č. 7.

(2) Cena za 1 m2 pozemku nebo jeho části určeného pro stavbu k individuální rekreaci nebo zřízení samostatné zahrady 12) anebo pozemku k těmto účelům již použitého, činí 15,- Kčs. Tato cena se upraví podle tabulky č. II přílohy č. 7.

(3) Cena jiných pozemků než uvedených v odstavcích 1 a 2 a cena pozemků v užívání socialistické organizace podle zvláštních předpisů 14) činí 0,40 Kčs za 1 m2.

§ 15

Úhrada za zřízení práva osobního užívání pozemku

Výše úhrady za zřízení práva osobního užívání pozemku 15) se zjistí podle sazeb uvedených v § 14 odst. 1 a 2.

§ 16

Náhrada za dočasné užívání pozemku

(1) Výše náhrady za dočasné užívání pozemku 16) se zjistí z úhrady, kterou by bylo možno požadovat za zřízení práva osobního užívání, a to ve výši

a) 5 % ročně u pozemků oplocených, zastavěných, určených k zastavění nebo zřízení samostatné zahrady,

b) 2,5 % ročně u ostatních pozemků určených pro jinou než zemědělskou činnost.

(2) Výše náhrady za dočasné užívání pozemků určených pro zemědělskou činnost 17) a ostatních pozemků k tomuto účelu používaných za každých i započatých 100 m2 za období 1 roku činí:

a) 1,50 Kčs za ornou půdu, sady, vinice a chmelnice,

b) 1,- Kčs za pastviny a louky,

c) 0,50 Kčs za ostatní pozemky.

(3) Náhrady zjištěné podle odstavce 2 se zvýší, je-li průměrná norma výnosnosti z 1 ha stanovená zvláštním předpisem 18) vyšší než 2 200,- Kčs, o

a) 10 % z výnosu při průměrné výnosnosti 3 000,- Kčs,

b) 12 % z výnosů při průměrné výnosnosti 4 000,- Kčs,

c) 15 % z výnosů při průměrné výnosnosti 5 000,- Kčs.

ODDÍL DEVÁTÝ

Trvalé porosty

§ 17

(1) Cena ovocných stromů se zjistí podle tabulky č. I přílohy č. 8.

(2) Cena viničných porostů včetně zařízení vinic se zjistí podle tabulky č. II přílohy č. 8.

(3) Cena chmelničních porostů a zařízení chmelnic se zjistí podle tabulky č. III přílohy č. 8.

(4) Cena lesních porostů se zjistí podle tabulky č. IV přílohy č. 8.

(5) Cena okrasných dřevin se zjistí podle tabulky č. V přílohy č. 8.

ODDÍL DESÁTÝ

Stavby převáděné ze socialistického vlastnictví

§ 18

Při převodech staveb uvedených v § 11 ze socialistického vlastnictví do vlastnictví občanů nebo jiných než socialistických organizací může sjednat převádějící organizace s kupujícím vyšší cenu s přihlédnutím k možnému využití stavby. Takto sjednaná cena však nesmí překročit náklady na pořízení stejné nebo porovnatelné stavby v místě a době převodu po odečtení přiměřeného opotřebení.

ODDÍL JEDENÁCTÝ

Stavby, pozemky a porosty při převodech od občanů do socialistického vlastnictví

§ 19

(1) Jsou-li předmětem převodu stavby užívané vlastníkem k poskytování služeb na základě povolení 19) nebo užívané členem jednotného zemědělského družstva jako záhumenek, popřípadě jednotlivě hospodařícím rolníkem k provozu zemědělské činnosti, zjistí se cena podle § 10.

(2) Převyšuje-li cena porostů zjištěná podle § 17 částku 40 000,- Kčs, krátí se část ceny převyšující 40 000,- Kčs o 50 %.

(3) U pozemků oceňovaných podle § 14 odst. 1, které převyšují jednotlivě výměru 3000 m2, a u pozemků oceňovaných podle § 14 odst. 2, které převyšují jednotlivě výměru 1500 m2, se výměra nad tyto hranice ocení sazbou 0,40 Kčs za 1 m2.

(4) Socialistické organizace při smluvním nabývání staveb mohou sjednávat vyšší ceny než ceny zjištěné podle této vyhlášky jen v mimořádných, zejména sociálních případech, nebo vyžaduje-li to zájem společnosti, a to se souhlasem přímo nadřízeného orgánu, národní výbory se souhlasem národního výboru vyššího stupně; ústřední orgány, vrcholné orgány družstev a společenských organizací a krajské národní výbory nepotřebují souhlas. Socialistické organizace nemohou sjednávat vyšší ceny v případech, kdy se cena zjistí podle odstavce 1 a podle § 3 odst. 1. Sjednaná vyšší cena však nesmí překročit náklady na pořízení stejné nebo porovnatelné stavby v místě a době převodu po odečtení přiměřeného opotřebení.


ODDÍL DVANÁCTÝ

Ustanovení společná a závěrečná

§ 20

Nabyl-li vlastník stavbu po 1. červnu 1953 v ceně vyšší než zjištěné podle § 2 a § 4 až 13, je tato vyšší cena po odečtení opotřebení platnou cenou i pro další převody a přechody vlastnictví těchto staveb. Vyšší cenu lze prokázat kupní smlouvou, fakturami dodavatele stavby nebo podrobným položkovým rozpočtem stavby v cenové úrovni platné v době její výstavby.

§ 21

Ceny staveb zjištěné podle předchozích ustanovení mohou být zvýšeny až o 20 %, zejména vzhledem k místu, poloze a zvláštnímu vybavení. Ceny nelze takto zvýšit, jestliže byly již zvýšeny podle § 18 nebo § 19 odst. 4.

§ 22

Ceny podle této vyhlášky jsou cenami nejvýše přípustnými.

§ 23

Při převodech staveb a pozemků mezi občany a při převodech od socialistických organizací na občany nebo jiné než socialistické organizace může Český cenový úřad před uzavřením smlouvy v mimořádných případech udělit výjimku z ustanovení této vyhlášky.

§ 24

Zrušuje se:

1. ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) a b), odst. 2, § 2 až 11 a § 22, 23 a 25 vyhlášky ČCÚ a MF ČSR č. 43/1969 Sb., o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí;

2. pro území ČSR výměr ČCÚ a SCÚ č. 315/126/1978 o cenách porostů, registrovaný v částce 16/1978 Sb.;

3. pro území ČSR výměr ČCÚ a SCÚ č. 120/47/1979 o cenách pozemků, registrovaných v částce 11/1979 Sb.;

4. výměr ČCÚ č. 982/1980, kterým se rozšiřuje platnost výměru č. 120/47/1979;

5. pro území ČSR výměr ČCÚ a SCÚ č. 664/23/336/14/1976 o stanovení náhrady za dočasné užívání pozemků občany;

6. výměr ČCÚ č. 396/1981 o stanovení náhrady za dočasné užívání pozemků ve správě státních lesů zaměstnanci státních lesů;

7. pro území ČSR výměr ČCÚ a SCÚ č. 1145/637/1981 o stanovení náhrady za dočasné užívání pozemků ve správě Vojenských lesů a statků zaměstnanci Vojenských lesů a statků;

8. pro území ČSR odstavec 3 výměru ČCÚ a SCÚ č. 952/465/1977 o stanovení náhrady za dočasné užívání pozemků ve správě ČSD zaměstnanci ČSD.

§ 25

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985.


Předseda: Ing. Habart v. r.

Poznámky pod čarou

1) Výnos Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. V - 1/1982 ze dne 17. května 1982 o cenách sjednávaných dohodou dodavatele s odběratelem, registrovaný v částce 17/1982 Sb. (uveřejněno v Cenovém věstníku částka 23/1982).
§ 8 vládního nařízení č. 46/1967 Sb., o vypořádání škod způsobných provozní hospodářskou činností socialistických organizací na hmotném majetku jiných socialistických organizací a o náhradách v investiční výstavbě.

2) Výnos Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. V - 1/1982. Vyhláška ministerstva místního hospodářství č. 200/1956 Ú. l., o nájemném pozemku, na nichž se těží písky.

3) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR, ministerstva financí
SSR, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů, ve znění vyhlášky č. 2/1982 Sb. a vyhlášky č. 160/1983 Sb.

4) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 122/1984 Sb., o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim.

5) § 128 odst. 1 občanského zákoníku.

6) ČSN 73 4055 "Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů".

7) § 128 odst. 2 občanského zákoníku.

8) § 59 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty.

9) § 63 zákona č. 41/1964 Sb.
§ 3 a 4 vyhlášky Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 177/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 41/1964 Sb.

10) § 47 odst. 1 vyhlášky FMTIR č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

11) § 49 a 50 vyhlášky č. 83/1976 Sb.

12) § 6 vyhlášky FMTIR č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu.

13) Příloha k vyhlášce ministerstva financí č. 71/1964 Sb., o lázeňském poplatku, ve znění vyhlášky č. 48/1977 Sb.

14) Zákon č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví.
Zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby.
Zákon č. 61/1977 Sb., o lesích.

15) § 198 odst. 2 občanského zákoníku.

16) § 397 odst. 3 občanského zákoníku.
§ 40 zákona č. 122/1975 Sb.
§ 9 zákona č. 123/1975 Sb.

17) Příloha k vyhlášce Ústřední správy geodézie a kartografie č. 22/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí.

18) Příloha č. 2 k zákonu č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, ve znění zákona č. 113/1979 Sb.

19) § 489a občanského zákoníku.


Příloha 1

Rodinné domky, rekreační domky a rekreační chalupy

Znak č.Konstrukce a vybaveníPočet bodů
1.Osazení do terénu (jen u podsklepených objektů):
1.1. v průměrné hloubce 2 m a více
a) se svislou izolací310
b) bez svislé izolace205
1.2. v průměrné hloubce nad 1 m do 2 m
a) se svislou izolací220
b) bez svislé izolace140
1.3. v průměrné hloubce do 1 m
a) se svislou izolací100
b) bez svislé izolace65
2.Základy
2.1. s vodorovnou izolací130
2.2. bez izolace105
3.Zdivo
3.1. vyzdívané v tloušťce
a) do 30 cm360
b) nad 30 do 40 cm465
c) nad 40 do 50 cm530
d) nad 50 do 55 cm595
e) nad 55 cm350
3.2. z monolitického betonu320
3.3. montované z prefabrikovaných dílců
a) betonových395
b) na bázi dřeva270
3.4. dřevěné v tloušťce
a) do 16 cm285
b) nad 16 do 20 cm340
c) nad 20 cm360
4.Stropy
4.1. s vodorovným podhledem
a) pořízené po roce 1960285
b) pořízené do roku 1960225
4.2. s viditelnými trámy
a) železobetonové215
b) dřevěné115
4.3. klenbové180
5.Krov
5.1. složitý s nestejnou výškou hřebenů s valbami315
5.2. vaznicový valbový, stanový225
5.3. vaznicový sedlový, mansardový195
5.4. hambalkový175
5.5. pultový145
5.6. sbíjené přihradové105
6.Krytiny střechy na krovu
6.1. plechové
a) z mědi435
b) z hliníku225
c) pozinkované185
6.2. pálené
a) prejzové225
b) dvojité hladké, esovky, holand, portugal, dvoudrážkové110
c) jednodrážkové80
6.3. z cementových drážkovek80
6.4. osinkocementové
a) z šablon na bednění105
b) z šablon na latě a z vlnitých desek80
6.5. lepenkové65
6.6. šindelové a doškové225
7.Krytiny na plochých střechách
7.1. z měděného plechu425
7.2. z dlaždic260
7.3. z hliníkového plechu210
7.4. z pozinkovaného plechu165
7.5. z asfaltov. svařovaných pásů145
7.6. z asfaltové lepenky125
7.7. z cementového potěru60
8.Klempířské konstrukce
8.1. z měděného plechu195
8.2. z pozink. plechu
a) úplné (žlaby, svody, parapety, komíny, průniky)55
b) jen žlaby a svody25
9.Fasádní omítky
9.1. přes 2/3 omítané plochy stěny
a) umělý kámen60
b) břízolit, omítky na bázi umělých hmot, vápenné štukové, drásané a odtrhované25
c) vápenné a váp. cem. hladké a spárované zdivo15
9.2. přes 1/2 do 2/3 plochy omít. stěny
a) umělý kámen50
b) břízolit, omítky na bázi umělých hmot, vápenné štukové, drásané a odtrhované20
c) vápenné a váp. cem. hladké a spárované zdivo13
9.3. přes 1/3 do 1/2 omít. plochy stěny
a) umělý kámen25
b) břízolit, omítky na bázi umělých hmot, vápenné štukové, drásané a odtrhované10
c) vápenné a váp. cem. hladké a spárované zdivo5
9.4. do 1/3 omítané plochy stěny
a) umělý kámen15
b) břízolit, omítky na bázi umělých hmot, vápenné štukové, drásané a odtrhované5
c) vápenné a váp. cem. hladké a spárované zdivo3
10.Obklady fasád
10.1. nad 2/3 obkládané stěny
a) obkladové zdivo z přírod. kamene (haklíky, kopáky)145
b) obklady řemínkové a z kamenných desek| 115
c) obklady keramické a obklady dřevem50
d) spárované lícovky a zdivo z lomového kamene35
e) obklady šindelem95
f) obklady osinkocementovými šablonami40
10.2. nad 1/2 do 2/3 obkládané stěny
a) obkladové zdivo z přírod. kamene (haklíky, kopáky)130
b) obklady řemínkové a z kamenných desek97
c) obklady keramické a dřevěné45
d) spárované lícovky a zdivo z lomového kamene26
e) obklady šindelem90
f) obklady osinkocementovými šablonami35
10.3. nad 1/3 do 1/2 obkládané stěny
a) obkladové zdivo z přírod. kamene (haklíky, kopáky)75
b) obklady řemínkové a z kamenných desek63
c) obklady keramické a dřevěné33
d) spárované lícovky a zdivo z lomového kamene18
e) obklady šindelem50
f) obklady osinkocementovými šablonami20
10.4. do 1/3 obkládané stěny
a) obkladové zdivo z přírod. kamene (haklíky, kopáky)59
b) obklady řemínkové a z kamenných desek51
c) obklady keramické a dřevěné28
d) spárované lícovky a zdivo
z lomového kamene16
e) obklady šindelem38
f) obklady osinkocementovými šablonami17
11.Vnitřní obklady
11.1. převážné části koupelny min. do 1,35 m výšky15
11.2. převážné části prádelny min. do 1,35 m výšky15
11.3. vany10
11.4. samostatné sprchy10
11.5. WC min. do výšky 1 m10
11.6. kuchyně min. u sporáku a dřezu (je-li dřez na stěně)10
12.Schody s povrchem
12.1. mramor95
12.2. žula85
12.3. tvrdé dřevo, modřín70
12.4. teraco, PVC, guma55
12.5. pískovec, cementový potěr50
12.6. měkké dřevo s podstupnicemi45
12.7. měkké dřevo bez podstupnic40
12.8. kovové35
13.Dveře
13.1. plné nebo zasklené dýhované nebo z tvrdého dřeva75
13.2. hladké, plné nebo prosklené70
13.3. rámové náplně60
13.4. ocelové a svlakové30
14.Okna
14.1. dvojitá nebo zdvojená hliníková, dřevohliníková a z tvrdého dřeva130
14.2. dřevěná dvojitá s deštěným ostěním65
14.3. dvojitá rámová (ven a dovnitř otvír.)50
14.4. zdvojená ostatní55
14.5. jednoduchá dřevěná nebo ocelová25
15.Podlahy obytných místností (kromě obytných kuchyní)
15.1. parkety, vlýsky (kromě bukových), korek80
15.2. povlaky netkané všívané (např. kovral)75
15.3. vlýsky bukové65
15.4. povlaky textilní vpichované (např. jekor)60
15.5. povlaky gumové, z PVC, lino45
15.6. palubky, prkna, xylolit40
16.Dlažby a podlahy ostat. místností
16.1. mramorové80
16.2. keramické45
16.3. xylolit, dlaždice, palubky, prkna35
16.4. teraco, lepené podlahové povlaky30
16.5. cement. dlaždice, litý xylolit25
16.6. cement. potěr, cihelná dlažba20
17.Vytápění
17.1. kotel ÚT (započítává se do největšího nadzemního podlaží)
a) na plyn, naftu, topný olej, elektřinu180
b) na tuhá paliva100
17.2. radiátory
a) litinové, hliníkové60
b) ocelové a otopné panely40
17.3. lokální
a) akumulační kamna a podlahové elektrické100
b) plynová kamna25
c) naftová a na tuhá paliva stáložárná15
d) na tuhá paliva obyčejná10
18.Elektroinstalace
18.1. světelná, motorová, pojistkové automaty70
18.2. světelná, motorová, pojistky55
18.3. pouze světelná, pojistkové automaty45
18.4. pouze světelná, pojistky35
19.Bleskosvod35
20.Rozvod vody
20.1. studené a teplé vody z centrálního zdroje20
20.2. jen studené vody10
21.Zdroj teplé vody
21.1. zásobníkový ohřívač vody (boiler) elektrický, plynový nebo kombinovaný s ÚT25
21.2. průtokový plynový ohřívač (karma)20
21.3. koupel. kamna na uhlí5
21.4. malé plynové nebo elektrické ohřívače5
21.5. kotel ÚT10
22.Instalace plynu
22.1. rozvod svítiplynu nebo zem. plynu15
22.2. rozvod propan-butanu5
23.Kanalizace do veřejné sítě nebo žumpy či septiku
23.1. z kuchyně5
23.2. ze splachovacího záchodu15
23.3. z koupelny10
23.4. z prádelny10
24.Kuchyně
24.1. sporák elektr. nebo plynový s el. troubou nebo varná jednotka (čtyřhořáková zabudovaná plotna a el. vestavěná trouba)25
24.2. plynový sporák15
24.3. uhelný sporák10
25.Koupelna
25.1. vana litinová15
25.2. vana ocelová smaltovaná10
25.3. umyvadlo5
25.4. bidet5
25.5. samostatná sprcha5
26.Záchod
26.1. splachovací s umývátkem6
26.2. splachovací bez umývátka5
26.3. suchý1
27.Balkon
27.1. výměry nad 5 m225
27.2. výměry do 5 m215
28.Krb35
29.Sauna65
30.Okenní žaluzie
30.1. dřevěné45
30.2. kovové30
31.Vestavěné skříně (za 1 ks) mimo spižní5
32.Odsávač par5
33.Domácí telefon (rozvod pod omítkou)5
34.Rozvod televizní a radioantény (pod omítkou)10
35.Okenice35
36.Kovové mříže45

Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný.

Pokud se některé znaky na objektu nevyskytují, činí počet bodů pro tyto znaky 0.

Počet znaků nesmí být rozšiřován.

Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují na objektu v jiném provedení, ohodnotí se počtem bodů podle nejbližšího porovnatelného provedení.

Počet bodů se stanoví podle převažujícího provedení v jednotlivých podlažích.

Znak č. 2 se uvažuje jen u prvého nadzemního podlaží.

Znak č. 5, 6, 7 a 8 a znak 19 se započítávají v nadzemním podlaží s největší zastavěnou plochou.

Znak č. 9, 10 se ohodnotí za každou stranu domu samostatně, součet se pak počítá při ocenění všech nadzemních podlaží.

U znaků č. 11, 17, 21, 23, 24, 25, 26 a 27 se sčítá počet bodů za každou vyskytující se položku a u zařizovacích předmětů se násobí jejich skutečným množstvím (v oceňovaném podlaží).

Zatřídění pro § 3 odst. 2 se provede podle počtu získaných bodů (posuzuje se dům jako celek a nikoliv jednotlivá podlaží) následovně:

I. třída nad 2 500 bodů

II. třída 1 901 až 2 500 bodů

III. třída 1 301 až 1 900 bodů

IV. třída 1 300 a méně bodů.

Příloha 2

Rekreační chaty a zahrádkářské chaty

Znak č.Konstrukce a vybaveníPočet bodů
1.Osazení do terénu (jen u podsklepených objektů)
1.1. v průměrné hloubce 2 m a více
a) se svislou izolací400
b) bez svislé izolace190
1.2. v průměrné hloubce nad 1 m do 2 m
a) se svislou izolací285
b) bez svislé izolace140
1.3. v průměrné hloubce do 1 m
a) se svislou izolací140
b) bez svislé izolace70
2.Základy
2.1. s vodorovnou izolací120
2.2. bez izolace90
3.Podezdívka u chat nepodsklepených
3.1. při průměrné výšce podezdívky do 50 cm
a) omítaná, spárované cihelné zdivo75
b) z opracovaného kamene110
c) z lomového kamene, betonu, tvárnic50
3.2. při průměrné výšce podezdívky nad 50 cm do 100 cm
a) omítaná, spárované cihelné zdivo140
b) z opracovaného kamene190
c) z lomového kamene, betonu, tvárnic70
3.3. při průměrné výšce podezdívky nad 100 cm
a) omítaná, spárované cihelné zdivo170
b) z opracovaného kamene220
c) z lomového kamene, betonu, tvárnic u chat podsklepených do 1/2 zastavěné plochy90
3.4. při průměrné výšce podezdívky do 50 cm
a) omítaná, spárované cihelné zdivo30
b) z opracovaného kamene70
c) z lomového kamene, betonu, tvárnic20
3.5. při průměrné výšce podezdívky nad 50 cm do 100 cm
a) omítaná, spárované cihelné zdivo50
b) z opracovaného kamene120
c) z lomového kamene, betonu, tvárnic35
3.6. při průměrné výšce podezdívky nad 100 cm
a) omítaná, spárované cihelné zdivo75
b) z opracovaného kamene180
c) z lomového kamene, betonu, tvárnic u chat podsklepených do 3/4 zastavěné plochy50
3.7. při průměrné výšce podezdívky do 50 cm
a) omítaná, spárované cihelné zdivo20
b) z opracovaného kamene45
c) z lomového kamene, betonu, tvárnic15
3.8. při průměrné výšce podezdívky nad 50 cm do 100 cm
a) omítaná, spárované cihelné zdivo35
b) z opracovaného kamene80
c) z lomového kamene, betonu, tvárnic20
3.9. při průměrné výšce podezdívky nad 100 cm
a) omítaná50
b) z opracovaného kamene120
c) z lomového kamene, betonu, tvárnic50
4.Obvodové stěny
4.1. zděné
a) o tl. zdiva do 25 cm260
b) o tl. zdiva nad 25 cm do 30 cm350
c) o tl. zdiva nad 30 cm430
4.2. srubové
a) o tl. stěny do 16 cm250
b) o tl. stěny nad 16 cm320
4.3. dřevěné
a) dřevěná kostra oboustranně obíjená210
b) dřevěná kostra jednostranně obíjená170
4.4. montované
a) celodřevěné250
b) ostatní200
5.Stropy
5.1. nespalné170
5.2. spalné130
6.Krov
6.1. stanový, valbový nebo sedlový s možností podkroví125
6.2. sedlový nebo valbový bez možnosti podkroví100
6.3. pultový, přihradový80
7.Krytiny střechy na krovu
7.1. taškové, šindel175
7.2. plechové
a) na bednění220
b) na latích190
7.3. osinkocementové
a) na bednění160
b) na latích130
7.4. asfaltové
a) ze svařovaných pásů95
b) lepenkové65
8.Krytiny na plochých střechách
8.1. plechové145
8.2. asfaltové
a) ze svařovaných pásů60
b) lepenkové40
9.Klempířské konstrukce
9.1. úplné55
9.2. jen žlaby a svody35
10.Úprava vnějších povrchů
10.1. obklady keramické, dřevěné, kamenné50
10.2. omítky břizolitové, na bázi umělých hmot, štukové, drásané a odtrhované nebo jakékoliv obklady mimo uvedené pod bodem 10.1.20
10.3. vápenné nebo vápenocementové hladké omítky nebo spárování15
10.4. nátěry mimo latexové10
10.5. napuštění impregnací nebo latexové nátěry5
11.Vnitřní obklady
11.1. převážné části koupelny min. do 1,35 m výšky20
11.2. vany7
11.3. samostatné sprchy15
11.4. WC10
11.5. kuchyně (min. u sporáku)5
12.Schodiště
12.1. dřevěná konstrukce, schody s podstupnicemi90
12.2. dřevěná konstrukce, schody bez podstupnic60
12.3. kovová konstrukce s jakýmikoliv stupni50
12.4. betonové nebo cihelné70
13.Dveře
13.1. plné nebo zasklené dýhované nebo z tvrdého dřeva40
13.2. plné nebo zasklené hladké nebo z měkkého dřeva35
13.3. rámové náplňové30
13.4. kovové nebo svlakové15
14.Okna
14.1. dvojitá z tvrdého dřeva nebo modřínu95
14.2. dvojitá s deštěným ostěním55
14.3. dvojitá ven a dovnitř otevíraná40
14.4. zdvojená45
14.5. jednoduchá25
15.Podlahy
15.1. parkety, vlýsky120
15.2. povlaky textilní105
15.3. povlaky gumové, PVC, lino nebo palubky, prkna95
15.4. keramické dlažby90
15.5. cementové dlaždice, teraco, xylolit55
15.6. cementový potěr, cihelná dlažba40
16.Vytápění
16.1. ústřední nebo etážové165
16.2. lokální
a) akumulační160
b) naftová, na tuhá paliva stáložárná35
c) na tuhá paliva10
d) krb80
17.Elektroinstalace
17.1. motorová a světelná65
17.2. světelná45
17.3. rozvod 12 V (z centrálního zdroje pro celý objekt)15
18.Rozvod vody
18.1. studené a teplé z centrálního zdroje20
18.2. jen studené10
19.Zdroj teplé vody
19.1. elektrický boiler45
19.2. plynový průtokový ohřívač na propan-butan (karma)40
19.3. koupelnová kamna10
19.4. malý plynový průtokový ohřívač na propan-butan nebo elektrický ohřívač do 10 l15
20.Rozvod propan-butanu5
21.Kanalizace do veřejné sítě, žumpy nebo septiku
21.1. z kuchyně5
21.2. ze splachovacího záchodu20
21.3. z koupelny5
22.Kuchyně
22.1. elektrický sporák nebo sporák na propan-butan40
22.2. uhelný sporák15
22.3. malý sporáček na uhlí10
23.Koupelna
23.1. umyvadlo5
23.2. vana15
23.3. samostatná sprcha10
24.Záchod
24.1. splachovací10
24.2. nesplachovací5
25.Balkon
25.1. výměry nad 5 m225
25.2. výměry do 5 m220
26.Okenice30
27.Mříže20
28.Sauna80

Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný.

Pokud se některé znaky na objektu nevyskytují, činí počet bodů pro tyto znaky 0.

Počet znaků nesmí být rozšiřován.

Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují na objektu v jiném provedení, ohodnotí se počtem bodů podle nejbližšího porovnatelného provedení.

Počet bodů jednotlivých znaků se stanoví podle převažujícího provedení.

U podkroví se neuvažují znaky č. 4, 5 a 10.

Znak č. 2 a 3 se počítá jen u prvého nadzemního podlaží.

Znak č. 6, 7, 8 a 9 se počítá u nadzemního podlaží s největší zastavěnou plochou.

Znak č. 10 se ohodnotí za každou stranu chaty samostatně, součet se pak počítá při ocenění všech nadzemních podlaží mimo podkroví.

U znaků č. 11, 19, 21 a 23 se sčítá počet bodů za každou vyskytující se položku a u zařizovacích předmětů se násobí jejich skutečným množstvím (v oceňovaném podlaží).

Příloha 3

Garáže

Znak č.Konstrukce a vybaveníPočet bodů
1.Základy a podezdívka
1.1. betonové, podezdívka cihelná nebo kamenná spárovaná nebo omítaná65
1.2. betonové, podezdívka rovněž betonová40
1.3. bez podezdívky, pouze základy35
2.Svislé konstrukce
2.1. zděné z cihel nebo tvárnic nebo železobetonové s tepelnou izolací, min. tl. 30 cm445
2.2. zděné z cihel nebo tvárnic, železobetonové bez tepelné izolace, o tl. menší než 30 cm390
2.3. plechové nebo osinkocementové na kovové kostře nebo dřevěné360
3.Stropy
3.1. železobetonové nebo keramické s podhledem a s tepelnou izolací110
3.2. železobetonové nebo keramické bez tepelné izolace90
3.3. trámkové s omítaným podhledem80
3.4. plechové nebo eternitové na kovové kostře65
4.Krytina
4.1. plechová70
4.2. živičná svařovaná55
4.3. lepenková nebo vlnitý eternit40
5.Vnější úprava povrchů
5.1. břizolitová, stříkaná nebo vápenná štuková omítka80
5.2. vápenná omítka50
5.3. dvojnásobný nátěr40
6.Vnitřní úprava povrchů
6.1. vápenná štuková omítka70
6.2. vápenná omítka45
6.3. dvojnásobný nátěr35
7.Kanalizace
7.1. napojení na kanalizační řád vč. lapačeolejů a benzinu 5
7.2. odvodnění gulou před garáží do kanalizace35
7.3. sběrná jímka v garáži10
8.Rozvod vody
8.1. voda zavedená do garáže70
8.2. vodovodní kohout na vnějším líci zdi30
9.Ústřední topení (temperování)75
10.Elektroinstalace
10.1. úplná vč. motorového proudu65
10.2. světelná45
11.Okna
11.1. sklobetonová s ventilací nebo dvojitá či zdvojená40
11.2. jednoduchá30
11.3. bez okna, pouze ventilační mřížky5
12.Vrata
12.1. výklopná, dřevěná přírodní85
12.2. dřevěná nebo plechová natřená krycím nátěrem55
12.3. dřevěná svlaková nebo roleta40
13.Podlahy
13.1. betonová s potěrem55
13.2. hrubá betonová40
13.3. upravený terén se stabilizací25
14.Klempířské konstrukce
14.1. žlaby, okapy, svody a oplechování atiky50
14.2. pouze žlaby a svody30

Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný.

Pokud se některé znaky na objektu nevyskytují, činí počet bodů pro tyto znaky 0.

Počet znaků nesmí být rozšiřován.

Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují na objektu v jiném provedení, ohodnotí se počtem bodů podle nejbližšího porovnatelného provedení.

Počet bodů jednotlivých znaků se stanoví podle převažujícího provedení.

Zatřídění pro § 11 odst. 1 se provede podle počtu získaných bodů následovně:

I. třída nad 1100 bodů

II. třída 750 až 1100 bodů.

Příloha 4

Ploty

Znak č.Konstrukce a vybaveníPočet bodů
1.Základy
1.1. kamenné nebo betonové po celé délce plotu o min. šířce 45 cm45
1.2. kamenné nebo betonové po celé délce plotu o šířce do 45 cm30
1.3. betonové kolem sloupků10
2.Podezdívka
2.1. zdivo nebo beton o tl. min. 45 cm45
2.2. zdivo nebo beton o tl. menší než 45 cm30
2.3. betonové prahy mezi sloupky10
3.Plot
3.1. kamenná nebo cihelná nebo betonová zeď o min. tl. 30 cm a min. výšce 180 cm145
3.2. pletivo v rámech nebo dřevěný hoblovaný rám s latěmi nebo zdi o tl. méně než 30 cm80
3.3. betonové nebo ocelové sloupky s drátěným pletivem nebo latěmi, tyčkami na svlacích45
3.4. plaňkové nebo drátěné pletivo na dřevěných sloupcích35
4.Vrata a vrátka
4.1. z ocelových profilů převážně s plechovou výplní35
4.2. z ocelových profilů převážně s drátěnou výplní25
4.3. truhlářsky zpracované15
4.4. tesařsky zpracované10
5.Povrchová úprava
5.1. vápenná omítka nebo spárované zdivo30
5.2. podezdívka s vápennou omítkou nebo spárovaná10
5.3. dvojnásobný nátěr20
5.4. jednoduchý nátěr10
5.5. základní nátěr nebo napuštění impregnací5
6.Výška plotu od terénu
6.1. nad 180 cm35
6.2. nad 150 do 180 cm25
6.3. nad 120 do 150 cm20
6.4. nad 100 do 120 cm5

Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný.

Pokud se některé znaky nevyskytují, činí počet bodů pro tyto znaky 0.

Počet znaků nesmí být rozšiřován.

Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují v jiném provedení, ohodnotí se počtem bodů podle nejbližšího porovnatelného provedení.

Počet bodů jednotlivých znaků se stanoví podle převažujícího provedení.

Příloha 5

Vedlejší stavby

Znak č.Konstrukce a vybaveníPočet bodů
1.Podezdívka
1.1. cihelná nebo kamenná spárovaná nebo omítnutá40
1.2. betonová35
1.3. bez podezdívky, pouze základové pasy30
1.4. bez podezdívky, pouze základy pod sloupky15
2.Svislé konstrukce
2.1. zděné o tl. min. 45 cm220
2.2. zděné o tl. min. 30 cm190
2.3. zděné a tl. menší než 30 cm nebo dřevěné trámkové oboustranně obité175
2.4. dřevěné trámkové jednostranně obité nebo kovová kostra či pilířky s dřevěným opláštěním160
2.5. pouze pilířky85
3.Stropy
3.1. železobetonové, keramické nebo klenuté do ocelových nosníků40
3.2. dřevěné trámkové s podhledem30
3.3. dřevěné bez podhledu25
4.Krov
4.1. sedlový, valbový nebo jiný umožňující využití podkroví55
4.2. sbíjené vazníky40
4.3. ostatní neumožňující využití podkroví (např. pultové)30
5.Střešní krytina
5.1. plechová40
5.2. tašková, osinkocementové šablony, svařovaná živičná35
5.3. vlnité osinkocementové desky30
5.4. lepenková20
6.Vnější úprava povrchů
6.1. břízolit40
6.2. stříkaný břízolit, vápenná štuková omítka35
6.3. vápenná hladká omítka, spárované zdivo25
6.4. vápenná hrubá omítka nebo nátěr20
7.Vnitřní úprava povrchů
7.1. vápenná štuková omítka35
7.2. vápenná hladká omítka25
7.3. vápenná hrubí omítka20
7.4. nátěry10
8.Kanalizace
8.1. splašková do kanalizace nebo žumpy25
8.2. do trativodu15
9.Rozvod vody
9.1. rozvod vody uvnitř objektu25
9.2. vodovodní kohout na vnější straně zdi10
10.Elektroinstalace
10.1. světelná a motorová35
10.2. světelná20
10.3. provizorní10
11.Okna
11.1. dvojitá30
11.2. zdvojená20
11.3. jednoduchá10
12.Dveře
12.1. vstupní masivní, ostatní hladké do ocelových zárubní30
12.2. hladké25
12.3. náplňové20
12.4. svlakové, laťové10
13.Podlahy
13.1. palubkové, lité teraco, stěrkové, keramická dlažba35
13.2. prkenné, lepené podlahové povlaky, xylolit, dřevotříska30
13.3. betonové s potěrem, teracové nebo cementové dlaždice20
13.4. hrubé betonové, cihelná dlažba15
14.Klempířské konstrukce
14.1. úplné20
14.2. pouze žlaby a svody10

Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný.

Pokud se některé znaky na objektu nevyskytují, činí počet bodů pro tyto znaky 0.

Počet znaků nesmí být rozšiřován.

Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují na objektu v jiném provedení, ohodnotí se počtem bodů nejbližšího porovnatelného provedení.

Počet bodů jednotlivých znaků se stanoví podle převažujícího provedení.

Zatřídění pro § 11 odst. 1 se provede dle počtu příslušných bodů následovně:

I. třída nad 500 bodů

II. třída 360 až 500 bodů

III. třída méně než 360 bodů.

Příloha 6

Venkovní úpravy

Pol. č.Druh venkovní úpravyMěrná jednotkaKčs
1.přípojka vodym127,-
2.přípojka kanalizacem297,-
3.vodoměrná šachtaks4540,-
4.zahradní vodovod (v zemi) vč. výtokům56,-
5.Zpevněné plochy
- z cihelné dlažbym273,-
- z betonových dlaždicm297,-
- z betonové mazaninym292,-
- z dlažebních kostekm2176,-
- lehká vozovkam2111,-
6.záhonové obrubníkym21,-
7.žumpym3 o. p.554,-
8.septikym3 o. p.804,-
9.opěrné zdi
- kamenné (lomový kámen)m3505,-
- betonovém3514,-
- cihelném3576,-
10.venkovní schody vč. bočních zídekm stupně120,-
11.venkovní schody bez bočních zídekm stupně78,-
12.drenážem34,-
13.ploty do výšky 100 cm vč. vrat a vrátek
- dřevěné bez podezdívkym61,-
- drátěné pletivo na sloupcíchm92,-
- jakékoliv s podezdívkoum173,-
14.pařeništěm2 z. p.168,-
15.venkovní záchod (bez žumpy)ks860,-
16.domácí vodárna (podle typu a tlakové nádoby) vč. montážeks2800,- až 5800,-
17.zahradní jezírka (květinová)m2 z. p.160,-
18.bazény a nádrže na vodu (mimo kovových a laminátových)m3 o. p.380,-
19.zemní sklepm3 o. p.744,-

o. p. = obestavěný prostorz. p. = zastavěná plocha

Příloha 7

Pozemky

I. tabulka

Pol. č.Důvod snížení ceny pozemkuSrážka v %
1.Přístup po nezpevněné komunikaci10
2.Není-li v místě možnost napojení na veřejný vodovod5
3.Není-li v místě možnost napojení na veřejnou kanalizaci5
4.Není-li v místě možnost napojení na rozvod elektřiny nebo vzdálenost ke zdroji je více než 200 m10
5.Nepříznivé docházkové vzdálenosti (obchod potravinami, zdravotní středisko, správní centrum) od pozemku náležejícího
k rodinnému domku - nebo určeného k výstavbě rodinného domku - více než 1,5 km (neuvažuje se, je-li v místě městská doprava)
max. 5
6.Negativní účinky okolí (škodlivé exhalace, hluk, otřesy, prach aj.)max. 7
7.Orientace pozemku na SV, S, SZ4
8.Ztížené základové podmínky 20)
- svažitost terénu4
- hladina spodní vody5
- únosnost základové půdy5
9.Omezení užívání pozemku (např. pozemek v ochranném pásmu, chráněná krajinná oblast)3
10.Jde-li o samostatné sídlo, které je pouze částí obce (s níž není stavebně srostlé)15

- připojené obce, které mají i nadále samostatný MNV se posuzují při ocenění samostatně

- jde-li o obce se společným národním výborem, posuzuje se každá samostatně bez ohledu na to, že jsou spravovány jedním národní výborem

II. tabulka

Pol. č.Důvod snížení ceny pozemkuSrážka v %
1.Přístup po nezpevněné komunikaci7
2.Není-li v místě možnost napojení na rozvod elektřiny nebo vzdálenost ke zdroji je více než 200 m5
3.Negativní účinky okolí (škodlivé exhalace, hluk, otřesy, prach aj.)max 4
4.Orientace pozemku na SV, S, SZ3
5.Ztížené základové podmínky20)
- svažitost terénu3
- hladina spodní vody3
6.Omezení užívání pozemku (např. pozemek v ochranném pásmu, chráněná krajinná oblast)3
7.Vzdálenost k zastávce veřejné dopravy více než 2,5 km3
8.Úhrnná výměra pozemků náležejících k rekreačnímu objektu je menší než 400 m24

20) Výnos FMTIR č. 5 ze dne 31. 3. 1982 - Zpravodaj FMTIR č. 1-2/1982.

Příloha 8

Trvalé porosty

I. Ovocné stromoví

DruhTvarCena v Kčs za 1 ks po:v dalších letech se hodnota snižuje o Kčs
vysázení1. roce2. roce3. roce4. roce5. roce6. roce7. roce8. roce9. roce10. roce11. roce12. roce13. roce
Jabloně a hrušně, mišpule a kdouleVK62,-92,-113,-134,-155,-179,-203,-227,-251,-275,-299,-4,-
Jabloně a hrušně, mišpule a kdoulePK a ČK59,-79,-93,-107,-121,-137,-153,-169,-195,-4,-
Jabloně a hrušně, mišpule a kdouleZ, K a dal.45,-55,-62,-69,-76,-84,-92,-4,-
Třešně58,-88,-103,-118,-133,-148,-163,-178,-193,-208,-223,-5,-
Višně, jeřáb57,-87,-102,-117,-132,-147,-162,-177,-6,-
Švestky, slívy a renklody55,-75,-90,-105,-110,-125,-140,-155,-170,-4,-
Meruňky60,-80,-95,-110,-125,-140,-165,-180,-9,-
Broskve, mandloně60,-80,-95,-110,-125,-140,-12,-
Vlašské ořešáky jedlé kaštany80,-110,-120,-130,-140,-150,-160,-170,-180,-190,-200,-210,-220,-230,-3,-
Angrešt a rybízkeř16,-18,-21,-25,-2,-
Angrešt a rybízstromek22,-24,-27,-31,-3,-
Líska16,-21,-26,-31,-36,-1,-
Maliníkm29,-11,-13,-1,-
Ostružiníkm212,-14,-16,-2,-

U trvalých porostů, které nejsou uvedeny v tabulce, se cena stanoví podle výše ceny za porosty druhově nejbližší. Cena se snižuje až o 60 % u stromů neošetřovaných, neúměrně slabého vzrůstu a poškozených. Pokud je porost plodný i v letech po dosažení nejnižší možné zůstatkové ceny, platí tato cena bez časového omezení i nadále.

II. Viničné porosty včetně zařízení vinic

Druh TvarCena v Kčs za 1 ks po: v dalších letech se hodnota snižuje ročně o Kčs
vysázení1. roce2. roce3. roce4. roce5. roce6. roce7. roce
Vinná réva štěpovanávedená na hlavu17,-22,-25,-29,-33,-37,-41,-45,-2,-
vedení vysoké a střední22,-29,-35,-42,-49,-56,-63,-70,-3,-
Vinná réva pravokořennávedení na hlavu15,-20,-23,-27,-31,-35,-39,-43,-2,-
vedení vysoké a střední20,-27,-33,-40,-47,-54,-61,-68,-3,-

III. Chmelniční porosty a zařízení

Cena v Kčs za 1 m2
chmelniční porostzařízení chmelniccelkem
Nově založené chmelnice (nově vysázený porost a nové zařízení z dřevěných sloupů a drátů)2,204,506,70
Srážka za každý rok stáří chmelnice0,0880,2250,313

IV. Lesní porosty

Stáří porostu21) letCena za 1 m2 lesního porostu v Kčs bonitního stupně21)
123456789
1 - 201,701,501,301,201,101,000,800,700,60
21 - 402,502,302,001,801,601,401,201,000,80
41 - 603,002,702,402,101,801,601,301,100,80
61 - 803,403,002,702,402,101,801,501,200,90
81 - 1003,603,302,902,602,201,901,601,200,90
nad 1003,803,403,002,602,302,001,601,300,90

Údaje tabulky platí pro porosty s převážně jehličnatými dřevinami; převládají-li v prostoru listnaté dřeviny, hodnoty se sníží o 10 %. Cena uvedená v tabulce platí pro plné zakmenění21) porostu; při nižším zakmenění se cena sníží v poměru ke skutečnému zakmenění. Bonity porostů se určí podle převládající dřeviny.

V. Okrasné dřeviny

pol. č.DruhCena Kčs za kus, u živých plotů za 1 m délky
po vysázenído 5 letdo 10 letdo 15 letdo 20 letdo 25 letdo 30 letdo 35 letnad 35 let
1.Listnaté stromy60,-90,-113,-138,-166,-199,-229,-252,-265,-
2.Listnaté stromy tvarové,převislé, popínavé, barevné aj. vzácnější110,-140,-163,-188,-216,-249,-279,-302,-315,-
3.Jehličnaté stromy66,-99,-124,-151,-181,-212,-244,-266,-281,-
4.Jehličnaté stromy tvarové, převislé, popínavé, zakrslé, barevné aj. vzácnější116,-149,-174,-201,-231,-262,-294,-316,-331,-
5.Keře38,-57,-71,-
6.Živé ploty49,-74,-93,-
7.Rostliny - pivoně, růže, stálozelené, otáčivé, clematis28,-35,-
8.Azalky, rhododendrony28,-35,-53,-66,-81,-

Cena se snižuje až o 60 % u dřevin neošetřovaných, poškozených nebo přestárlých. Nejvýše dosažené ceny platí i pro další léta trvání.

21) Údaje o bonitním stupni, stáří a zakmenění jsou obsaženy v lesním hospodářském plánu.

Přesunout nahoru