Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 124/1984 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o středních školách

Částka 26/1984
Platnost od 06.12.1984
Účinnost od 01.01.1985
Zrušeno k 30.08.1991 (354/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

124

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 15. listopadu 1984

o středních školách

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 2 odst. 2, § 63 a v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky podle § 19 odst. 5 písm. b), § 20 odst. 3, § 21 odst. 5, § 26 odst. 3 a § 43 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), a podle § 14 odst. 2 písm. a), § 21 odst. 3, § 22a odst. 2, § 23 odst. 4, § 26 odst. 2, § 26a odst. 4 a § 26b odst. 4 zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 48/1984 Sb.):


Čl. I

§ 1

Základní ustanovení

(1) Tato vyhláška upravuje soustavu studijních a učebních oborů středních škol, zřizování a zrušování středních škol, typy středních odborných škol, plnění povinné školní docházky ve středních školách, rozsah, podmínky, délku a průběh studia ve středních školách, pravidla chování žáků, jejich hodnocení a klasifikaci, délku a organizaci studia při zaměstnání a kombinovaného studia, organizaci studia jednotlivých vyučovacích předmětů a pomaturitního studia.

(2) Střední odborná učiliště, gymnázia a střední odborné školy (dále jen "střední školy") poskytují výchovu a vzdělání ve studijních a v učebních oborech, které jsou uvedeny v příloze.

(3) Střední školy se zřizují a zrušují 1) podle sítě stanovené ministerstvem školství České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo školství") 2) a pokud jde o střední zdravotnické školy, ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky. 2)

(4) Stanoví se tyto typy středních odborných škol: střední průmyslová škola, střední zemědělská škola, střední lesnická škola, střední rybářská škola, střední zdravotnická škola, střední ekonomická škola, střední hotelová škola, střední škola sociálně právní, střední knihovnická škola, střední pedagogická škola, střední uměleckoprůmyslová škola, střední uměleckořemeslná škola, střední výtvarná škola, konzervatoř, hudební a taneční škola.

(5) Pro rozvíjení mimořádného nadání a talentů žáků v oblasti hudby, tance a sportu mohou krajské národní výbory zřizovat školy poskytující výchovu a vzdělávání, které se jinak získává v pátém až osmém ročníku základní školy a ve střední škole. 3)

ČÁST PRVNÍ

Povinná školní docházka ve středních školách

§ 2

(1) Žáci, kteří byli přijati ke studiu ve střední škole a nemají splněnou povinnou školní docházku, dokončí plnění povinné školní docházky ve střední škole.

(2) Jestliže žák, který nemá splněnou povinnou školní docházku, nezahájí studium ve střední škole do tří dnů od počátku školního roku, upozorní ředitel střední školy písemně zákonného zástupce žáka, pěstouna nebo občana, popřípadě ústav, jemuž byl žák na základě soudního rozhodnutí svěřen do výchovy (dále jen "zástupce žáka") na povinnost dbát, aby žák docházel do střední školy pravidelně a včas. 4) Jestliže ani do deseti dnů po doručení tohoto upozornění žák do střední školy nenastoupí ani není zástupcem žáka omluven, oznámí to neprodleně ředitel střední školy příslušnému okresnímu národnímu výboru.

§ 3

Vzdělávání žáků středních škol, kteří plní povinnou školní docházku a jsou pro dlouhodobou nemoc v domácím ošetřování nebo ve zdravotnických zařízeních, zajistí krajský národní výbor, který odborně vede střední školu, do níž byl žák přijat.

ČÁST DRUHÁ

Studium ve středních školách

Docházka do střední školy

§ 4

(1) Povinností žáka je docházet do střední školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňovat se vyučování všem povinným a volitelným vyučovacím předmětům (dále jen "povinné předměty") a nepovinným vyučovacím předmětům, které si zvolil.

(2) Nemůže-li se nezletilý žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zástupce žáka třídního učitele nebo mistra odborné výchovy o uvolnění z vyučování; je-li žák ubytován v domově mládeže, uvědomí o tom současně vychovatele.

(3) Nemůže-li se nezletilý žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je zástupce žáka, popřípadě vychovatel, jde-li o žáka ubytovaného v domově mládeže, povinen bez zbytečného odkladu oznámit třídnímu učiteli nebo mistru odborné výchovy důvod nepřítomnosti. Zástupce žáka ubytovaného v domově mládeže sdělí důvod nepřítomnosti též vychovateli. Při návratu do vyučování je nezletilý žák povinen předložit třídnímu učiteli nebo mistru odborné výchovy omluvenku podepsanou zástupcem žáka, a jde-li o žáka ubytovaného v domově mládeže, podepsanou jeho vychovatelem.

(4) Nepřítomnost při vyučování se omlouvá jen ze závažných důvodů (nemoc žáka, mimořádná událost v rodině, dopravní důvod apod.). Nepřítomnost pro nemoc, která trvala nejvýše dva vyučovací dny, omlouvá zástupce žáka nebo vychovatel. Trvá-li nepřítomnost pro nemoc déle než dva dny, předloží žák potvrzení ošetřujícího lékaře. 5) Opakuje-li se dvoudenní nepřítomnost pro nemoc u žáka častěji, může třídní učitel požadovat potvrzení lékaře na každou tuto nepřítomnost.

(5) Nepřítomnost žákyně pro těhotenství a mateřství se omlouvá stejně jako nepřítomnost pro nemoc.

(6) Zletilý žák se omlouvá sám způsobem uvedeným v odstavcích 2 až 4.

(7) Onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž bydlí nebo je v trvalém styku, přenosnou nemocí, oznámí to žák, a je-li nezletilý, jeho zástupce, popřípadě vychovatel ihned řediteli školy.

§ 5

(1) Ředitel střední školy může uvolnit žáka s výjimkou uvedenou v odstavci 2 od účasti na vyučování povinnému předmětu nebo od tělesných úkonů spojených s výukou některým vyučovacím předmětům na základě vyjádření příslušného lékaře, a pokud jde o osobu se změněnou pracovní schopností, na základě vyjádření posudkového lékaře sociálního zabezpečení. Při uvolňování od vyučování tělesné výchově se postupuje podle zvláštních předpisů. 6)

(2) Žáka nelze uvolnit na celý školní rok nebo jeho část od vyučování povinnému předmětu rozhodujícímu pro odborné zaměření absolventa, jako jsou dílenská a provozní cvičení, odborný výcvik, odborná (umělecká) praxe, odborné kreslení, výtvarná příprava, navrhování, odborné modelování, modelářství, odborné modelářství, praktický výcvik, praktické cvičení, laboratorní cvičení, ve

středních pedagogických školách tělesná výchova, hudební výchova

a výtvarná výchova, ve středních zdravotnických školách cvičení z odborných předmětů a odborná praxe, ve školách zřízených pro rozvíjení mimořádného nadání a talentů žáků v oblasti sportu (§ 1 odst. 5) tělesná výchova a sportovní příprava.

(3) Jestliže to dovoluje charakter učiva, může ředitel střední školy umožnit žákyni z důvodů těhotenství nebo mateřství přípravu a vykonání zkoušek v termínech stanovených ředitelem střední školy. Ředitel střední školy poskytuje tyto výjimky na žádost žákyně, a je-li nezletilá, po souhlasném vyjádření jejího zástupce s přihlédnutím k vyjádření příslušného lékaře nebo i bez žádosti z podnětu příslušného lékaře. Žákyně mohou docházet jen do vyučování předmětům obsahujícím činnosti, které jim zvláštními předpisy 7) nejsou zakázány.

(4) Ve zvláštních případech, pokud to dovoluje charakter učiva, umožní ředitel střední školy na žádost žáka, a je-li nezletilý, po souhlasném vyjádření zástupce žáka, doloženou vyjádřením příslušného lékaře tělesně postiženému nebo dlouhodobě nemocnému žáku přípravu a vykonání zkoušek v termínech stanovených ředitelem střední školy.

(5) Ředitel střední školy umožní na žádost žáka, a je-li nezletilý, po souhlasném vyjádření zástupce žáka mimořádně nadanému a talentovanému žáku přípravu a vykonání zkoušek podle individuálního studijního plánu. 8)

§ 6

Změna studijního nebo učebního oboru a přestup do jiné střední školy

(1) Změnu studijního nebo učebního oboru v prvním a druhém ročníku střední školy 9) povoluje ředitel střední školy zpravidla k začátku školního roku. Podmínkou pro povolení změny je zdravotní způsobilost žáka ke studiu a k výkonu povolání, na které se má připravovat v nově zvoleném studijním nebo učebním oboru, a úspěšné vykonávání rozdílové zkoušky z těch povinných předmětů nebo z učiva, kterým se nevyučovalo ve studijním nebo učebním oboru, ve kterém žák dosud studuje. Obsah, rozsah a termín rozdílové zkoušky určí ředitel střední školy.

(2) Přestup do jiné střední školy 9) do téhož studijního nebo učebního oboru povoluje ředitel střední školy, do které se žák hlásí, ve všech ročnících střední školy.

(3) Změna studijního nebo učebního oboru a přestup do jiné střední školy se povolují na žádost žáka. K žádosti nezletilého žáka se vyžaduje vyjádření zástupce žáka.

§ 7

Přerušení studia

(1) Studium může být přerušeno žáku, který splnil povinnou školní docházku; 10) jde-li o žáka středního odborného učiliště, po projednání s organizací, pro kterou se žák připravuje. Po uplynutí doby přerušení studia pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo studium přerušeno. Jestliže bylo studium přerušeno po úspěšném ukončení ročníku, nastoupí žák po uplynutí doby přerušení studia do následujícího ročníku. Jestliže uplynula doba přerušení studia v průběhu školního roku, umožní ředitel střední školy žáku dodatečně vykonat zkoušky za příslušné období.

(2) Těhotenství a mateřství jsou zvlášť vážnými osobními důvody pro přerušení studia. Ředitel střední školy je povinen z vlastního podnětu přerušit studium, jestliže praktické vyučování probíhá v pracích a na pracovištích zakázaných těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu podle zvláštních předpisů, 7) nebo jestliže činnosti praktického vyučování podle lékařského posudku ohrožují těhotenství žákyně.

(3) Pominou-li důvody přerušení studia, může být na žádost žáka přerušení studia ukončeno i před uplynutím stanovené doby přerušení.

(4) K přerušení studia nebo k ukončení přerušení studia před uplynutím stanovené doby se k žádosti nezletilého žáka vyžaduje vyjádření zástupce žáka.

§ 8

Postup do vyššího ročníku a opakování ročníku

(1) Do vyššího ročníku postupuje žák, který prospěl. Žák, který neprospěl v období, kdy plní povinnou školní docházku, opakuje ročník. 11)

(2) Pokud žák neprospěl v některém školním roce po splnění povinné školní docházky, může na jeho žádost ředitel střední školy povolit opakování ročníku; 11) k žádosti nezletilého žáka se vyžaduje vyjádření jeho zástupce. Povolit opakování téhož ročníku lze jen jednou.

§ 9

Zanechání studia

(1) Jestliže žák, který splnil povinnou školní docházku, hodlá zanechat studia, 12) sdělí to písemně řediteli střední školy; je-li žák nezletilý, je součástí sdělení souhlasné vyjádření zástupce žáka.

(2) Žák přestává být žákem střední školy dnem následujícím po dni, kdy řediteli střední školy bylo doručeno sdělení o zanechání studia. Jde-li o žáka středního odborného učiliště, informuje ředitel středního odborného učiliště o zanechání studia organizaci, pro kterou se žák připravuje.

(3) Jestliže žák, který splnil povinnou školní docházku, se neúčastní vyučování po dobu nejméně jednoho týdne a jeho neúčast při vyučování není omluvena, vyzve ředitel střední školy písemně žáka, a je-li nezletilý, zástupce žáka, aby ve lhůtě stanovené ředitelem střední školy doložil důvod žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak se žák bude posuzovat, jako by studia zanechal. Jestliže do deseti dnů od doručení výzvy žák do střední školy nenastoupí nebo není doložen důvod jeho nepřítomnosti ve škole, posuzuje se, jako by studia zanechal prvním dnem po uplynutí lhůty stanovené ředitelem střední školy pro omluvu; tímto dnem přestává být žákem školy.

ČÁST TŘETÍ

Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

§ 10

Pravidla chování žáků (školní řád)

(1) Žáci mají tyto povinnosti:

a) osvojovat si vědomosti a dovednosti a získávat návyky potřebné k dosažení středního vzdělání nebo úplného středního vzdělání, připravovat se na tvořivou práci a odbornou činnost v povolání, na obranu socialistické vlasti a na kulturní život,

b) osvojovat si zásady socialistické morálky a řídit se jimi, být ukáznění, plnit pokyny pedagogických pracovníků, instruktorů a jiných pracovníků školy a dodržovat pravidla socialistického soužití ve střední škole i mimo ni tak, aby dělali čest škole i sobě,

c) chránit své zdraví i zdraví jiných, dbát o čistotu a pořádek a pomáhat při udržování pořádku ve škole a v jejím okolí,

d) být ve škole vhodně, čistě a bez výstředností upraveni a oblečeni,

e) šetřit školní zařízení, chránit je před poškozením a hospodárně zacházet s učebnicemi a učebními pomůckami,

f) dodržovat vyučovací dobu, rozsah přestávek a plnit další pokyny obsažené ve vnitřním řádu školy, který vydá ředitel střední školy.

(2) Žákům je zakázáno:

a) kouřit v prostorách školy, žákům denního studia i při činnostech organizovaných školou,

b) přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a jiné zdraví škodlivé látky nebo je používat ve škole nebo při činnostech organizovaných školou,

c) přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou věci nebezpečné pro život a zdraví a věci, které by mohly rozptylovat pozornost ostatních žáků při vyučování.

§ 11

Výchovná opatření

(1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně žáků.

(2) Pochvalu nebo jiné ocenění 13) uděluje žákům třídní učitel, ředitel střední školy nebo orgán státní správy ve školství; může je udělit též společenská organizace a u žáků středních odborných učilišť organizace, pro kterou se žák připravuje, nebo orgán, který střední odborné učiliště zřídil. Pochvalu uděluje zpravidla před shromážděním třídy nebo školy.

(3) Podle závažnosti provinění mohou být žákům uložena některá z těchto opatření: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy; u žáků středních škol, kteří splnili povinnou školní docházku, se může uložit též podmíněné vyloučení ze studia nebo vyloučení ze studia. O podmíněném vyloučení ze studia rozhoduje ředitel střední školy, o vyloučení ze studia rozhoduje krajský národní výbor, který školu odborně vede; jde-li o žáka středního odborného učiliště, po projednání s organizací, pro kterou se žák připravuje. 14)

(4) V rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze studia podle odstavce 3 stanoví ředitel střední školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Jestliže se podmíněně vyloučený žák ve zkušební lhůtě osvědčil, upustí se od vyloučení; jestliže se žák v této lhůtě dopustí dalšího závažného provinění, podá ředitel střední školy krajskému národnímu výboru, který střední školu odborně vede, návrh na vyloučení žáka ze studia.

§ 12

Hodnocení a klasifikace žáků

(1) Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech se klasifikuje těmito stupni:

1 - výborný

2 - chvalitebný

3 - dobrý

4 - dostatečný

5 - nedostatečný.

(2) Chování žáka se klasifikuje těmito stupni:

1 - velmi dobré

2 - uspokojivé

3 - méně uspokojivé

4 - neuspokojivé.

(3) Ředitel střední školy zajišťuje, aby o prospěchu a chování žáka, který je nezletilý, byl průběžně informován jeho zástupce a u žáka středního odborného učiliště též organizace, pro kterou se žák připravuje.

(4) Nelze-li žáka vyzkoušet a klasifikovat v řádném termínu v prvním pololetí pro závažné objektivní příčiny (např. dlouhodobá omluvená nepřítomnost), není žák za první pololetí klasifikován. Ředitel střední školy určí pro jeho vyzkoušení a klasifikaci náhradní termín, a to zpravidla tak, aby klasifikace mohla být ukončena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí.

(5) Nelze-li žáka vyzkoušet a klasifikovat v řádném termínu v druhém pololetí z důvodů uvedených v odstavci 4, je žák zkoušen a klasifikován za toto období v posledním týdnu měsíce srpna a v den určený ředitelem střední školy.

(6) Jestliže má žák nebo zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace na konci druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy se dozvěděl o jejím výsledku požádat ředitele střední školy o komisionální přezkoušení; je-li vyučujícím ředitel střední školy, může být požádán o přezkoušení žáka krajský národní výbor, který střední školu odborně vede. Přezkoušet žáka nelze, byl-li žák v klasifikačním období z vyučovacího předmětu, jehož klasifikace je napadána, již komisionálně zkoušen. Ředitel střední školy nařídí komisionální přezkoušení žáka z vlastního podnětu, jestliže zjistí, že vyučující hrubě porušil pravidla hodnocení a klasifikace.

§ 13

Celkové hodnocení žáka

(1) Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí vyjadřuje výsledky jeho klasifikace v povinných předmětech a klasifikaci jeho chování; nezahrnuje klasifikaci v nepovinných vyučovacích předmětech.

(2) Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí se vyjadřuje takto:

a) prospěl s vyznamenáním

b) prospěl velmi dobře

c) prospěl

d) neprospěl.

(3) Žák prospěl s vyznamenáním, nemá-li v žádném povinném předmětu prospěch horší než chvalitebný, průměrný prospěch z povinných předmětů nemá horší než 1,5, jeho chování je velmi dobré a má-li prospěch výborný z odborného výcviku ve středních odborných učilištích nebo z hlavního odborného předmětu ve studijních oborech skupiny 82 Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba.

(4) Žák prospěl velmi dobře, nemá-li v žádném povinném předmětu prospěch horší než dobrý, průměrný prospěch z povinných předmětů nemá horší než 2,00, jeho chování je velmi dobré a nemá horší prospěch než chvalitebný z odborného výcviku ve středních odborných učilištích nebo z hlavního odborného předmětu ve studijních oborech skupiny 82 Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba.

(5) Žák prospěl, nemá-li v žádném povinném předmětu prospěch nedostatečný.

(6) Žák neprospěl, má-li z některého povinného předmětu i po opravné zkoušce (§ 14) prospěch nedostatečný.

§ 14

Opravné zkoušky

(1) Žák, jehož prospěch je na konci druhého pololetí nedostatečný nejvýše ze dvou povinných předmětů, může se souhlasem ředitele střední školy konat opravnou zkoušku z těchto předmětů. Opravná zkouška se neumožňuje z odborného výcviku ve středních odborných učilištích, z vyučovacích předmětů výtvarná výchova, hudební výchova a tělesná výchova ve středních pedagogických školách a z hlavních odborných předmětů ve studijních oborech skupiny 82 Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba.

(2) Opravnou zkoušku může konat i žák, jehož prospěch na konci prvního pololetí je nedostatečný nejvýše ze dvou povinných předmětů, kterým se vyučuje pouze v prvním pololetí.

(3) Termín opravných zkoušek určí ředitel střední školy tak, aby opravné zkoušky

a) podle odstavce 1 byly vykonány nejpozději do 31. srpna; žákovi, který se z vážných důvodů nemůže dostavit k opravné zkoušce ve stanoveném termínu, lze povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do 15. září a žákovi, který byl klasifikován v termínu uvedeném v § 12 odst. 5, do 15. října,

b) podle odstavce 2 byly vykonány nejpozději do klasifikační porady za druhé pololetí.

(4) Žák, který se bez vážných důvodů k vykonání opravné zkoušky nedostaví, se klasifikuje ve vyučovacím předmětu, z něhož měl konat opravnou zkoušku, stupněm prospěchu nedostatečný.

§ 15

Komisionální zkoušky

(1) Žák se klasifikuje na základě výsledků komisionální zkoušky v těchto případech:

a) koná-li rozdílovou zkoušku,

b) je-li zkoušen v náhradním termínu,

c) požádá-li žák nebo jeho zástupce o přezkoušení žáka nebo koná-li se přezkoušení z podnětu ředitele střední školy,

d) koná-li opravné zkoušky,

e) při zkouškách v externím studiu, studiu podle individuálního studijního plánu a při studiu jednotlivých vyučovacích předmětů,

f) při praktických zkouškách v hudební a taneční škole, v konzervatoři a při odborných zkouškách ve výtvarných studijních oborech středních odborných škol,

g) koná-li zkoušky uvedené v § 5 odst. 3 až 5,

h) v případě uvolnění žáka od docházky na vyučování.

(2) Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Komisi tvoří předseda, kterým je zpravidla ředitel střední školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel, kterým je zpravidla učitel vyučující žáka danému vyučovacímu předmětu, a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný vyučovací předmět. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky.

ČÁST ČTVRTÁ

Organizace výchovně vzdělávací činnosti

§ 16

(1) Střední školy ve své výchovně vzdělávací činnosti zajišťují teoretické vyučování, praktické vyučování a výchovu mimo vyučování diferencovaně podle jednotlivých druhů středních škol, studijních oborů a učebních oborů.

(2) V teoretickém vyučování získávají žáci vědomosti, dovednosti a návyky, které aplikují při praktických činnostech. Teoretické vyučování probíhá průběžně s praktickým vyučováním po celé období školního vyučování; uskutečňuje se podle schválených učebních plánů a učebních osnov.

(3) Ve středních odborných učilištích se teoretické vyučování v denním studiu organizuje též v jednom nebo ve dvou časových cyklech, jestliže průběžnému vyučování brání rozptýlenost žáků od sídla středního odborného učiliště, popřípadě povaha studijního nebo učebního oboru, např. montážní nebo sezónní práce. Po ostatní část období školního vyučování se koná odborný výcvik.

§ 17

Praktické vyučování

(1) Praktické vyučování se uskutečňuje podle schválených učebních plánů a učebních osnov v těchto hlavních formách: odborný výcvik, cvičení, učební praxe a odborná (umělecká) praxe.

(2) Praktické vyučování se uskutečňuje ve školách, ve školských zařízeních a v orgánech a organizacích v oboru působnosti ústředních orgánů nebo národních výborů. 15) Pokud jde o praktické vyučování žáků gymnázií a středních odborných škol, určí tyto orgány a organizace jejich nadřízený orgán na návrh krajského národního výboru, který příslušnou střední školu odborně vede.

(3) Pokud se praktické vyučování žáků gymnázií a středních odborných škol uskutečňuje v orgánech a organizacích, uzavírá krajský národní výbor s orgánem nebo organizací, v níž se má praktické vyučování uskutečnit, dohodu, v níž bude stanoveno zejména:

a) druh činností, které budou žáci při praktickém vyučování vykonávat,

b) místo konání praktického vyučování,

c) časový rozvrh praktického vyučování, jeho délka a den jeho zahájení,

d) počet žáků, kteří se zúčastní praktického vyučování,

e) pracovní a hygienické podmínky (ubytovací a stravovací podmínky, poskytování výstroje, nářadí a osobních ochranných pracovních prostředků),

f) způsob odměňování žáků za produktivní práci,

g) opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při praktickém vyučování.

(4) Žákům gymnázií a středních odborných škol, kteří vykonávají při praktickém vyučování produktivní práci, přísluší odměna, kterou se sledují výchovné cíle jako u žáků středních odborných učilišť v období odborného rozvoje. 16)

§ 18

Povinnosti organizací při zajišťování a řízení praktického vyučování

(1) Orgány a organizace, ve kterých se uskutečňuje praktické vyučování, jsou povinny pro praktické vyučování vytvářet potřebné podmínky, bezplatně poskytovat stanovené učební pomůcky a hradit osobní a věcné náklady spojené s praktickým vyučováním. 15)

(2) Orgány a organizace uvolňují pro praktické vyučování osvědčení, politicky a odborně vyspělé pracovníky, kteří svými osobními vlastnostmi a pracovními výsledky mohou být žákům vzorem (dále jen "instruktoři").

(3) Instruktoři jsou odměňováni za činnosti při praktickém vyučování podle zvláštních předpisů. 17)

§ 19

Péče o žáky gymnázií a středních odborných škol při praktickém vyučování

(1) Při praktickém vyučování organizace poskytuje, popřípadě zajišťuje žákům závodní stravování 18) za stejných podmínek jako ostatním pracovníkům.

(2) Žákům, kteří se zúčastňují praktického vyučování mimo sídlo školy, se uhrazuje jízdné do místa konání praktického vyučování a zpět, a to z prostředků národního výboru, který střední školu odborně vede. Hradí se pouze prokázané jízdné za vlak ve druhé vozové třídě nebo za autobus.

(3) Žákům, kteří nebydlí v místě konání praktického vyučování a na nichž nelze požadovat, aby denně dojížděli, je organizace povinna zajistit bezplatné ubytování, které vyhovuje hygienickým požadavkům na hromadné ubytování. 19)

§ 20

Odborný výcvik žáků středních odborných učilišť

(1) Odborný výcvik je základním vyučovacím předmětem studia žáků ve středních odborných učilištích, v němž se uskutečňují cíle jejich odborné přípravy. Je zaměřen na získání odborných dovedností pro výkon povolání, pro něž studium ve studijním nebo učebním oboru připravuje. Uskutečňuje se v souladu s učební osnovou zejména na produktivní práci spočívající ve zhotovování výrobků, ve výkonu služeb nebo ve výkonu prací, které mají materiální hodnotu.

(2) Vyučování odbornému výcviku se uskutečňuje

a) v přípravném období ve skupinách pod vedením mistra odborné výchovy ve středních odborných učilištích, popřípadě střediscích praktického vyučování nebo na provozních pracovištích organizací schválených ředitelem středního odborného učiliště; velikost skupiny je určena počtem žáků příslušného studijního nebo učebního oboru na jednoho mistra odborné výchovy stanoveným v oddílu A a E přílohy. Výjimky ze stanoveného počtu žáků ve skupině a ze způsobu organizace odborného výcviku může povolit ministerstvo školství ve zvlášť odůvodněných případech, a to na žádost příslušného ústředního orgánu,

b) v období odborného rozvoje individuálně za přímého dozoru určeného instruktora nad žákem na stanovených pracovištích zpravidla organizací, pro něž jsou žáci připravováni, popřípadě na pracovištích středních odborných učilišť nebo středisek praktického vyučování, která odpovídají svým vybavením požadavkům výchovy a bezpečné práce a která schválil ředitel středního odborného učiliště, popřípadě vedoucí střediska praktického vyučování. Instruktor provádí přímý dozor nejvýše nad třemi žáky. Pedagogickou činnost instruktora řídí a kontroluje pedagogický pracovník středního odborného učiliště určený jeho ředitelem.

§ 21

Odborná praxe

(1) Odborná praxe žáků středních odborných učilišť, kteří splnili povinnou školní docházku, 20) je zaměřena na prohloubení odborných dovedností získaných v odborném výcviku, které jsou potřebné pro výkon příslušného dělnického povolání.

(2) Odborná praxe žáků středních odborných učilišť se organizuje v období školních prázdnin v délce čtyř týdnů, u studijních a učebních oborů pro hlubinné hornictví v délce tří týdnů; uskutečňuje se na pracovištích organizací, pro které se žáci připravují, popřípadě ve středních odborných učilištích nebo ve střediscích praktického vyučování. Organizace, střední odborné učiliště nebo středisko praktického vyučování zabezpečují produktivní práci zahrnující činnosti, které prohlubují dovednosti žáků získané v odborném výcviku.

(3) Odborná praxe žáků gymnázií a středních odborných škol se uskutečňuje v orgánech a organizacích v oboru působnosti ústředních orgánů nebo národních výborů. Jejím cílem je utvářet, prohlubovat a upevňovat vědomosti a dovednosti žáků, rozvíjet a posilovat jejich socialistické uvědomění a pracovní výchovu a spojovat teoretické poznatky s praktickou činností žáků.

§ 22

Cvičení

(1) Cvičení se uskutečňují jako součást vyučovacích předmětů nebo jako samostatné vyučovací předměty ve školách nebo školských zařízeních, popřípadě v orgánech a organizacích v oboru působnosti ústředních orgánů nebo národních výborů.

(2) Při cvičeních si žáci ověřují a prohlubují teoretické poznatky, nacvičují a získávají dovednosti při technologických, technických, ekonomických, grafických, výtvarných a jiných činnostech a ve středních zdravotnických školách též při poskytování léčebně preventivní péče.

§ 23

Učební praxe žáků středních odborných škol

(1) Učební praxe se organizuje ve školách nebo školských zařízeních, popřípadě v orgánech a organizacích v oboru působnosti ústředních orgánů nebo národních výborů.

(2) Při učební praxi žáci získají základní dovednosti a návyky v práci s nástroji, v ovládání přístrojů, strojů a technických zařízení a motorových vozidel.

§ 24

Výchova mimo vyučování

(1) Při organizování výchovy mimo vyučování ve středních školách je cílem poskytnout žákům aktivní odpočinek, rozvíjet jejich schopnosti, nadání a zájmy, vést je k účasti na společenském životě přiměřeně jejich věku, pomáhat jim při přípravě na vyučování a přispívat též k volbě povolání.

(2) Vlastní výchovu mimo vyučování ve středních odborných učilištích a střediscích praktického vyučování provádějí vychovatelé a instruktoři pro tělesnou výchovu. Jejich počet se stanoví takto:

a) u žáků, kterým se poskytuje celodenní péče včetně ubytování, se stanoví na 30 žáků jeden vychovatel; přitom počet vychovatelů v jednom domově mládeže v zájmu plynulé práce ve výchově mimo vyučování není nižší než tři vychovatelé, a to bez ohledu na počet ubytovaných žáků,

b) u žáků, kterým se neposkytuje ubytování, se stanoví do 80 žáků jeden vychovatel a na každý započatý počet 80 žáků další vychovatel,

c) instruktor pro tělesnou výchovu se ustanovuje na 100 - 200 ubytovaných žáků a na každý započatý počet 200 ubytovaných žáků další instruktor; instruktor pro tělesnou výchovu se nezapočítává do počtu vychovatelů.

§ 25

Členění doby studia žáků středních odborných učilišť

(1) Doba studia ve studijních oborech 21) a doba studia v učebních oborech stanovená v příloze se člení na přípravné období a období odborného rozvoje. 22) Přípravné období ve studijních oborech trvá po dobu stanovenou v oddílu A, v učebních oborech po dobu stanovenou v oddílu E přílohy. Ostatní doba studia je období odborného rozvoje.

(2) V přípravném období získávají žáci pod vedením mistra odborné výchovy v souladu s učební osnovou odborného výcviku dovednosti a návyky zejména na produktivní práci.

(3) V období odborného rozvoje si žáci v souladu s učební osnovou odborného výcviku zejména procvičují a zdokonalují dovednosti a návyky získané v přípravném období. Procvičování a zdokonalování dovednosti a návyků se uskutečňuje na produktivní práci pod vedením instruktorů.

ČÁST PÁTÁ

Studium při zaměstnání ve středních školách, kombinované studium a studium jednotlivých předmětů

§ 26

Organizace studia při zaměstnání ve středních školách

(1) Studium při zaměstnání ve středních školách lze organizovat ve studijních a učebních oborech uvedených v příloze; ve středních odborných učilištích zřizovaných generálním ředitelem výrobní hospodářské jednotky nebo orgánem, který plní obdobnou funkci, popřípadě ředitelem hospodářské organizace se organizuje se souhlasem těchto orgánů.

§ 27

Druhy studia a jeho délka

(1) Studium při zaměstnání ve středních odborných učilištích je určeno pracujícím, kteří bez splnění kvalifikačního požadavku vzdělání vykonávají v pracovním poměru práce odpovídající zvolenému studijnímu nebo učebnímu oboru; organizuje se ve studijních a učebních oborech uvedených v oddílech A, D a E přílohy, přičemž

a) pro pracující se vzděláním, které poskytuje základní škola, a pro pracující se základním vzděláním je délka studia stejná jako délka denního studia příslušného studijního nebo učebního oboru,

b) pro pracující, kteří získali střední vzdělání, stanoví délku studia ředitel středního odborného učiliště podle zařazení uchazeče do příslušného ročníku studijního nebo učebního oboru,

c) pro pracující, kteří vykonali závěrečnou zkoušku v učebních oborech uvedených v oddílu E části III. přílohy, trvá v příslušném učebním oboru uvedeném v oddílu E části I. a II. přílohy jeden rok,

d) ve studijních oborech podle oddílu D přílohy je určeno pro pracující, kteří vykonali závěrečnou zkoušku v učebních oborech uvedených v oddílu E části I. přílohy nebo závěrečnou učňovskou zkoušku v učebních oborech podle dřívějších předpisů; studium trvá dva roky,

e) pro absolventy gymnázií a pro absolventy středních odborných škol trvá jeden rok.

(2) Studium při zaměstnání v gymnáziích a středních odborných školách ve studijních oborech uvedených v oddílu B a C přílohy trvá

a) 4 roky pro pracující, kteří získali vzdělání, které poskytuje základní škola, nebo základní vzdělání,

b) 3 nebo 2 roky pro pracující se středním vzděláním,

c) jeden rok pro pracující s úplným středním vzděláním.

(3) Dříve absolvované studium ve středních školách se započítává pro další studium při zaměstnání ve středních školách podle zvláštního předpisů. 23)

§ 28

Způsoby studia při zaměstnání a kombinované studium

(1) Studium při zaměstnání ve středních školách se organizuje jako studium večerní (směnné), dálkové nebo externí. Podle potřeb pracujících, možností škol a podle charakteru studijního nebo učebního oboru může být studium při zaměstnání organizováno též střídáním uvedených způsobů studia. Ve středních odborných učilištích lze studium při zaměstnání kombinovat s denním studiem (kombinované studium).

(2) Večerní studium je určeno pro pracující, kteří se mohou pravidelně několikrát v týdnu zúčastňovat vyučování. Přímá pedagogická práce je doplňována samostatným studiem a vypracováváním zadaných domácích úloh. Večerní studium se organizuje též jako směnné, kdy vyučování se koná střídavě v dopoledních a odpoledních hodinách ve shodě se střídáním pracovních směn studujících.

(3) Dálkové studium se organizuje zpravidla jednou týdně v rozsahu 6 - 7 konzultačních hodin s výjimkou učebních a studijních oborů středních odborných učilišť, kde dálkové studium je organizováno v rozsahu zpravidla 16 konzultačních hodin za čtyři týdny. Dálkové studium nelze organizovat ve studijních oborech skupiny 82 Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba s výjimkou studijních oborů konzervatoří.

(4) Externí studium je samostatné studium podle studijního plánu, v němž se pracující podle pokynů školy samostatně připravují ke zkouškám. Termíny zkoušek stanoví ředitel střední školy. Zkoušky se konají podle plánu vypracovaného ve shodě s učebním plánem a učebními osnovami platnými pro večerní nebo dálkové studium, popřípadě podle učebního plánu a učebních osnov denního studia v oborech, v nichž studium večerní a dálkové není zavedeno. Externě mohou pracující studovat i ve středních školách, kde není studium při zaměstnání zavedeno, s výjimkou studijních oborů "veterinářství", "zdravotní sestra", "dětská sestra", "ženská sestra", "radiologický laborant", "rehabilitační pracovník", "zubní laborant", "učitelství pro mateřské školy", "vychovatelství" a studijních oborů skupiny 82 Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba. V uvedených studijních oborech středních zdravotnických škol se výjimečně umožňuje externí studium pracovníků, kteří v příslušném nebo příbuzném oboru pracují bez příslušné kvalifikace. 24) Podle potřeby jsou součástí externího studia soustředění k absolvování laboratorních nebo praktických a jiných cvičení stanovených učebními osnovami. Na pomoc studujícím pořádá střední škola zpravidla čtyřikrát do roka konzultace ve dnech, které stanoví ředitel střední školy. Délka externího studia je určena učebním plánem večerního nebo denního studia.

(5) V kombinovaném studiu ve středních odborných učilištích, které je určeno pro studijní obory podle oddílu D přílohy, se střídá denní studium se studiem při zaměstnání. Denní studium může trvat nepřetržitě ve školním roce nejvíce pět měsíců a nejméně jeden měsíc. Z celkové délky studia může denní studium trvat nejvíce sedm měsíců.

§ 29

Studium jednotlivých vyučovacích předmětů

(1) Znalosti, které pracující starší osmnácti let získali samostatným studiem jednotlivých vyučovacích předmětů 26) a které odpovídají svým rozsahem a obsahem příslušnému vyučovacímu předmětu ve střední škole, mohou prokázat vykonáním zkoušky. Zkouškou prokazují znalosti v rozsahu celého vyučovacího předmětu za všechny ročníky studia. Zkoušky se mohou konat ze všech vyučovacích předmětů s výjimkou odborných předmětů ve studijních oborech uvedených v § 28 odst. 4. Pokud jsou součástí vyučovacího předmětů též cvičení, koná je pracující v předepsaném rozsahu. Studiem jednotlivých vyučovacích předmětů se pracující mohou připravit k vykonání maturitní nebo závěrečné zkoušky.

(2) Ke zkoušce se může pracující přihlásit kdykoli během školního roku; zároveň prokáže, že získal vzdělání, které poskytuje základní škola, nebo základní vzdělání. Ve stručné žádosti uvede osobní data, předchozí vzdělání, povolání, organizaci, k níž je v pracovním poměru, adresu bydliště a vyučovací předmět, z něhož hodlá zkoušku vykonat. Stejným způsobem postupuje při zkouškách z dalších vyučovacích předmětů; jde-li o zkoušku ve stejné škole, uvádí pracující pouze změny v údajích, které uvedl v první žádosti.

(3) Ředitel střední školy sdělí žadateli písemně nejpozději do tří týdnů po obdržení žádosti, zda může zkoušku z požadovaného vyučovacího předmětu konat; zároveň mu sdělí termín zkoušky, který stanoví nejpozději do dvou měsíců po podání žádosti (hlavní prázdniny se do lhůty nezapočítávají).

(4) Při zkoušce pracující prokáže svou totožnost. Zkouška je ústní a koná se před komisí podle § 15. Ve vyučovacích předmětech, kde to vyžaduje jejich charakter a je to stanoveno učebními osnovami vyučovacího předmětu, se koná také zkouška písemná nebo praktická.

(5) O úspěšně vykonané zkoušce vydá škola vysvědčení. Jestliže zkoušený neprospěje, může zkoušku opakovat nejvýše dvakrát v termínech stanovených ředitelem střední školy.

ČÁST ŠESTÁ

Pomaturitní studium

§ 30

Organizování pomaturitního studia, jeho druhy a obsah

Pomaturitní studium 27) organizují střední školy ve studijních oborech uvedených v oddílu A, B, C a D přílohy jako studium

a) zdokonalovací (inovační), ve kterém si studující inovují vědomosti a dovednosti získané v dříve absolvovaném studijním oboru ve střední škole a tak se zdokonalují pro kvalifikovaný výkon povolání, nebo

b) specializační, ve kterém studující získávají speciální vědomosti a dovednosti včetně nových vědeckotechnických poznatků pro výkon konkrétních pracovních činností a pracovních funkcí, které svou pracovní náplní a odborným zaměřením odpovídají dříve absolvovanému studijnímu oboru ve střední škole, nebo

c) kvalifikační, ve kterém studující získávají odbornou kvalifikaci v jiném studijním oboru, než ve kterém vykonali maturitní zkoušku.

§ 31

Organizace pomaturitního studia

(1) Pomaturitní studium se organizuje jako studium denní v konzervatořích a ve studijních oborech uvedených v oddílu C přílohy.

(2) Zdokonalovací (inovační) studium, organizované formou denního studia v konzervatořích, je jednoleté nebo dvouleté; má nejméně 32 vyučovacích hodin týdně.

(3) Zdokonalovací (inovační) a specializační studium, organizované jako studium při zaměstnání, je nejméně jednoleté; večerní studium má 300 vyučovacích hodin, dálkové 120 konzultačních hodin ve školním roce.

(4) Kvalifikační studium se organizuje ve studijních oborech uvedených v oddílu C přílohy. Kvalifikační denní studium je dvouleté, ve studijním oboru "textilní výtvarnictví - ruční tkaní, krajkářská a vyšívačská tvorba" je tříleté; organizuje se v rozsahu nejméně 32 vyučovacích hodin týdně, večerní studium v rozsahu 15 vyučovacích hodin týdně, dálkové studium v rozsahu 6 - 7 konzultačních hodin týdně.

§ 32

Finanční a materiální zabezpečení pomaturitního studia organizovaného na žádost organizace

Organizace, na jejíž žádost se pomaturitní studium organizuje, zabezpečuje učebnice pro odborné předměty pomaturitního studia a hradí krajskému národnímu výboru, který střední školu odborně vede, osobní a věcné náklady na studium.

ČÁST SEDMÁ

Hospodářské zabezpečení a poskytování pracovních úlev studujícím při zaměstnání, studijní průkazy

(1) Hospodářské zabezpečení a pracovní úlevy se poskytují studujícím při zaměstnání podle zvláštních předpisů. 28)

(2) Studujícím při zaměstnání ve studiu, které poskytuje úplné střední vzdělání, a v pomaturitním studiu při zaměstnání vydává střední škola studijní průkazy. 29)


ČÁST OSMÁ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 34

Přechodná ustanovení

(1) Ustanovení této vyhlášky týkající se denního studia ve středních odborných učilištích se vztahují též na učně s výjimkou přerušení studia (§ 7), podmíněného vyloučení ze studia nebo vyloučení ze studia (§ 11 odst. 3) a délky přípravného období (§ 25 odst. 1), která se u učňů dokončí podle dosavadních předpisů.

(2) V době zimních a jarních prázdnin náleží učňům pracovní volno v rozsahu počtu dnů stanovených v týdenním učebním plánu příslušného studijního nebo učebního oboru a ročníku pro teoretické vyučování, a to bez ohledu, zda ve dnech připadajících na tyto školní prázdniny by měli teoretické vyučování nebo odborný výcvik. V případech odůvodněných zájmy výchovy učňů může jim organizace v době těchto školních prázdnin volno přiměřeně prodloužit.

(3) Případný rozdíl mezi počtem týdenních hodin stanovených učebním plánem příslušného studijního nebo učebního oboru a ročníku a týdenní pracovní dobou učně je určen na přípravu učně na vyučování a započítává se do jeho týdenní pracovní doby.

Závěrečná ustanovení

§ 35

(1) Dosavadní střední zemědělské technické školy jsou středními zemědělskými školami, dosavadní střední lesnické technické školy jsou středními lesnickými školami a dosavadní střední rybářské technické školy jsou středními rybářskými školami.

(2) Tato vyhláška se vztahuje na studující při zaměstnání s výjimkou ustanovení § 2, 3, § 12 odst. 2, § 16 odst. 3, § 17 odst. 4, § 19, § 21 odst. 1 a 2, § 24 a 34. Přerušení studia (§ 7) studujícího při zaměstnání projedná ředitel střední školy s organizací, k níž je studující v pracovním poměru. O zanechání studia (§ 9) studujícího při zaměstnání informuje ředitel střední školy organizaci, k níž je studující v pracovním poměru.

§ 36

Zrušují se:

1. vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb., č. 54/1972 Sb., č. 70/1978 Sb. a č. 24/1980 Sb.,

2. vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 102/1979 Sb., kterou se stanoví nomenklatury studijních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách, na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a soustava učebních oborů na středních odborných učilištích a o studiu na nich, ve znění vyhlášky č. 73/1981 Sb.,

3. vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 84/1983 Sb., kterou se stanoví počty žáků a učňů na jednoho mistra odborné výchovy v učebních a studijních oborech,

4. směrnice ministerstva školství ze dne 29. 7. 1968 čj. 24 257/68-III/2 o organizaci konzervatoří a studia na nich oznámené v částce 34/1968 Sb., s výjimkou čl. 2 odst. 3 až 5,

5. výnos ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 22. 9. 1969 čj. 27 998/69-II/3a, jímž se vydávají nové učební plány pro některé učební obory, oznámený v částce 4/1969 Sb., ve znění výnosu ze dne 28. 7. 1970 čj. 23 096/70-213 oznámeného v částce 7/1970 Ú. v. ČSR, výnosu ze dne 30. 8. 1971 čj. 21 756/71-213 oznámeného v částce 6/1971 Ú. v. ČSR, výnosu ze dne 21. 9. 1971 čj. 22 307/71-213 oznámeného v částce 6/1971 Ú. v. ČSR a výnosu ze dne 26. 7. 1972 čj. 20 482/72-213 oznámeného v částce 6/1972 Ú. v. ČSR,

6. směrnice ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 29. 9. 1972 čj. 24 734/72-212 pro organizaci pomaturitního studia na středních odborných školách oznámené v částce 26/1972 Sb., s výjimkou § 5 odst. 3 až 11,

7. směrnice ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 13. 6. 1973 čj. 16 664/73-210 o zřizování a organizaci internátních středních škol pro pracující a o studiu na nich oznámené v částce 2/1973 Sb., ve znění směrnic ze dne 3. 2. 1977 čj. 6330/77-24 oznámených v částce 7/1977 Sb.,

8. směrnice ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 26. 7. 1979 čj. 22 912/79-210, kterými se stanoví podrobnosti o středních školách, střediscích praktického vyučování a učňovských střediscích, oznámené v částce 19/1979 Sb.,

9. výnos ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 28. 12. 1973 čj. 31 568/73-210, jímž se vydává klasifikační řád pro školy poskytující střední a vyšší vzdělání včetně zařízení pro výchovu učňů, oznámený v částce 2/1974 Sb., ve znění výnosu ze dne 29. července 1980 čj. 22 927/80-210 oznámeného v částce 25/1980 Sb.

Čl. II

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 89/1979 Sb., o plnění povinné školní docházky mimo území Československé socialistické republiky, se mění takto:

1. § 1 odst. 2 zní:

"(2) Zvláštní způsob plnění povinné školní docházky může okresní národní výbor 1) povolit žákům 1. až 8. ročníku základní školy a žákům I. a II. ročníku středních škol, pokud v tomto ročníku nejsou povinni absolvovat odborný výcvik nebo odbornou (uměleckou) praxi, a jde-li o žáky středních zdravotnických škol, též cvičení v odborných předmětech.".

2. § 3 odst. 4 zní:

"(4) Výchovu a vzdělávání žáků I. a II. ročníku středních škol zabezpečují rodiče individuální výchovou.".

3. V § 4 odst. 5 se v třetí větě za slova "žáci I." vkládají slova "a II.".

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985.


Ministr: Vondruška v. r.


Příloha 1

Oddíl A

I. Soustava skupin studijních oborů , studijních oborů a zaměření studijních oborů středních odborných učilišť

Kód SKUPINA STUDIJNÍCH OBORŮ
Studijní obor
Zaměření studijního oboru pro:
Určen pro:
hochy - H
dívky - D
Počet žáků na jednoho mistra odborné výchovyDélka přípravného období v měsících Kód odpovídajících studijních oborů a jejich zaměření podle dosavadních předpisů1)Studijní obor bude počínaje 1 ročníkem zaveden od
1. r.2. až 4. r.
12345678
21HORNICTVÍ
21-51-4Horník mechanizátorH7 - 127 - 123401-11-41. 9. 1988
21-52-4Mechanik důlních strojů a velkostrojůH7 - 127 - 123401-12-41. 9. 1988
22HUTNICTVÍ
22-62-4Hutník operátor1. 9. 1988
01metalurgiiH7 - 126 - 83402-21-4
02tváření kovůH7 - 126 - 83402-22-4
24STROJÍRENSTVÍ A OSTATNÍ KOVODĚLNÁ VÝROBA
24-11-4Mechanik seřizovač1. 9. 1989
Mechanička seřizovačka
01obráběcí stroje a linkyH, D7 - 127 - 123401-32-4
02stavební strojeH7 - 127 - 1234
03linky na výrobu stavebních hmotH7 - 127 - 123401-31-4
24-12-4Mechanik číslicově řízených strojůH, D7 - 126- 84102-32-41. 9. 1989
Mechanička číslicově řízených strojů
24-13-4Mechanik strojů a zařízeníH, D7 - 127 - 123402-45-41. 9. 1987
Mechanička strojů a zařízení
24-50-4Mechanik letadlových přístrojůH, D7 - 127 - 123402-44-41. 9. 1988
Mechanička letadlových přístrojů
24-53-4Letecký mechanikH7 - 126 - 103402-43-41. 9. 1987
26ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKACE
26-70-4Mechanik silnoproudých zařízeníH, D7 - 126 - 103404-41-41. 9. 1987
Mechanička silnoproudých zařízení
26-71-4Důlní elektromontérH7 - 127 - 123404-42-41. 9. 1988
26-72-4Mechanik elektronik1. 9. 1988
Mechanička elektronička
01automatizační technikuH, D7 - 126 - 103404-44-4
02organizační a výpočetní technikuH, D7 - 126 - 103402-33-4
03sdělovací a zabezpečovací technikuH, D7 - 126 - 103404-43-4
04telekomunikační zařízeníH, D7 - 126 - 1041
05přenosová zařízeníH, D7 - 126 - 104104-46-4
06vysílače a techniku VKVH, D7 - 126 - 103404-45-4
07spotřební elektronikuH, D7 - 126 - 103404-45-4
08číslicovou a řídící technikuH, D7 - 126 - 103404-45-4
09časoměrná zařízeníH, D7 - 126 - 1034
10zdravotnickou elektronikuH, D7 - 126 - 1034
11optoelektronická zařízeníH, D7 - 126 - 1034
28TECHNICKÁ CHEMIE OSTATNÍ
28-59-4Operátor gumárenské a plastikářské výrobyH, D9 - 177 - 12341. 9. 1987
Operátorka gumárenské a plastikářské výroby
28-60 4Chemik operátor1. 9. 1987
Chemička operátorka
01průmyslovou chemiiH, D7 - 127 - 123406-21-4
02výrobu celulózy a papíruH, D7 - 127 - 123406-22-4
03farmaceutickou výrobuH, D7 - 127 - 123406-23-4.
29POTRAVINÁŘSTVÍ
29-60-4Operátor potravinářské výrobyH, D7 - 127 - 12411. 9. 1989
Operátorka potravinářské výroby
31TEXTIL A ODĚVNICTVÍ
31-37-4Operátor oděvní výroby1. 9. 1988
Operátorka oděvní výroby
01oděvní výrobuH, D7 - 127 -1234
02oděvní stroje a zařízeníH, D7 - 127 - 1234
31 38-4Operátor textilní výroby1. 9. 1989
Operátorka textilní výroby
01tkalcovnyH, D7 - 127 - 1234
02prádelnyH, D7 - 127 - 1234
03pletárnyH, D7 - 127 - 1234
04zušlechťování textiliíH, D7 - 127 - 1234
32ZPRACOVÁNI KOZE A VÝROBA OBUVI
32-43-4Operátor kožedělné výrobyH, D7 - 127 - 10411. 9. 1987
Operátorka kožedělné výroby
32-44-4Operátor kožešnické výrobyH, D7 - 127 - 10341. 9. 1988
Operátorka kožešnické výroby
33ZPRACOVANÍ DŘEVA A VÝROBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
33-41-4Operátor dřevařské a nábytkářské výrobyH, D7 - 127 - 12411. 9. 1988
Operátorka dřevařské a nábytkářské výroby
34POLYGRAFIE A ZPRACOVÁNI FILMU
34-51-4SazečH, D4 - 74 - 74106-35-41. 9. 1987
Sazečka
34-53-4Tiskař na polygrafických strojíchH4 - 74 - 74106-36-41. 9. 1987
34-71-4Reprodukční grafikH, D4 - 74 - 74106-37-41. 9. 1987
Reprodukční grafička
36STAVEBNICTVÍ A VODOHOSPODÁŘSTVÍ
36-56-4Operátor stavební výroby1. 9. 1988
01zděné konstrukceH7 - 127 - 1241
02betonové konstrukceH7 - 127 - 1041
36-57-4Mechanik tepelných soustavH9 - 174 - 7341. 9. 1989
36-58-4Mechanik stavebně instalačních zařízeníH7 - 124 - 7341. 9. 1988
37DOPRAVA A POSTY
37-91-4Spojový manipulantH, D7 - 126 - 104104-48-41. 9. 1987
Spojové manipulantka
45ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
45-03-4Operátor zemědělské techniky1. 9. 1988
Operátorka zemědělské techniky
01rostlinnou výrobuH7 - 124 - 74145-41-4
02živočišnou výrobuH, D7 - 124 - 74145-42-4
45-55-4Chovatel cizokrajných zvířatH, D2 - 62 - 63445-55-41. 9. 1987
Chovatelka cizokrajných zvířat
45-56-4Operátor lesní technikyH7 - 157 - 10341. 9.1989
64EKONOMIKA A ORGANIZACE, OBCHOD A SLUŽBY
64-41-4KnihkupecH, D4 - 124 - 123464-41-41. 9. 1988
Knihkupkyně
64-42-4Obchodní pracovník1. 9.1989
Obchodní pracovnice
01potravinářské zbožíH, D9 - 175 - 1634
02technické zbožíH, D9 - 175 - 1634
03chemické zbožíH, D9 - 175 - 1634
04odíváníH, D9 - 175 - 1634
64-44-4ČíšníkH, D9 - 177 - 123464-44-41. 9. 1988
Servírka
64-45-4KuchařH, D9 - 177 - 12341. 9. 1988
Kuchařka
64-46-4KosmetičkaD7 - 157 - 102)3464-46-41. 9. 1987
85UMĚNÍ, UŽITÉ UMĚNÍ A RUKODÍLNÁ UMĚLECKOŘEMESLNÁ VÝROBA
85-03-4Uměleckořemeslné zpracování kovů1. 9.1988
01práce kovářské a zámečnickéH4 - 64 - 63485-41-2
02práce kovolijecké a cizelérskéH4 - 64 - 63485-42-2
03práce ryteckéH, D4 - 64 - 634
04práce pasířskéH, D4 - 64 - 63485-43-2
85-04-4Uměleckořemeslné zpracování dřeva1. 9.1988
01práce truhlářskéH, D4 - 64 - 63408-23-2
02práce řezbářskéH, D4 - 64 - 63485-55-2
03práce čalounické a dekoratérskéH, D4 - 64 - 634
85-05-4 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů 1. 9.1989
01strunné nástrojeH, D4 - 64 - 634
02klávesové nástrojeH, D4 - 64 - 634
03dechové a bicí nástrojeH, D4 - 64 - 634
85-06-4Uměleckořemeslné zpracování textilu1. 9. 1989
01práce tkalcovskéH, D4 - 64 - 63407-43-2
02práce gobelínářskéH, D4 - 64 - 634
03ruční krajkuH, D4 - 64 - 634
04ruční výšivkuH, D4 - 64 - 634
05ruční tiskH, D4 - 64 - 634
85-07-4Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky1. 9. 1989
01práce kamenosochařskéH4 - 64 - 63409-42-2
02práce mozaikářskéH, D4 - 64 - 63409-74-2
03práce štukatérskéH4 - 64 - 634
04práce keramickéH, D4 - 64- a3405-35-2
85-08-4Uměleckořemeslné práce scénické1. 9. 1989
01práce vlásenkářské a maskérskéH, D4 - 64 - 63485-76-2
02malbu dekorací a interiérůH4 - 64 - 634
03kroje a kostýmyH, D4 - 64 - 63407-73-2
04krojovou a divadelní obuvH, D4 - 64 - 63408-73-2
85-09-4Uměleckořemeslné zpracování skla1. 9. 1989
01hutní tvarováníH4 - 64 - 634
02broušení a rytíH, D4 - 64 - 634
85-11-4Uměleckořemeslné pozlacováníH, D4 - 64 - 63485-62-21. 9. 1989

II. Studijní obor 55-31-4 Ortopedický protetik, ortopedická protetička se k 1. září 1987 počínaje 1. ročníkem ruší.

Oddíl B

Studijní obor a zaměření studijního oboru v gymnáziích

KódStudijní oborKód odpovídajících studijních oborů
a jejich studijní zaměření podle dosavadních předpisů
Zaměření studijních oborů
podle dosavadních předpisů na:
Zaměření studijního oboru na:
79-02-5Gymnázium
01matematiku19-01-5/01matematiku
02matematiku a fyziku19-01-5/02matematiku a fyziku
13ložiskovou geologii79-02-5/13základy ložiskové geologie
21hornictví79-02-5/21základy hornictví
22hutnickou výrobu79-02-5/22základy hutnictví
23strojírenství19-01-5/23 a 24, 79-01-5/23 a 24základy strojírenství
26elektrotechniku19-01-5/25 a 26, 79-01-5/25 a 26základy elektrotechniky
28technickou chemii19-01-5/27 a 28, 79-01-5/27 a 28základy technické chemie
36stavebnictví19-01-5/35 a 36, 79-01-5/35 a 36základy stavebnictví
37dopravu79-02-5/37základy dopravy
38programování19-01-5/38, 79-01-5/38základy programování a počítačových systémů
39spoje79-02-5/39základy spojů
42zemědělství19-01-5/41 a 42, 79-01-5/41 a 42základy zemědělské výroby
63ekonomiku a organizaci19-01-5/63, 79-01-5/63základy ekonomiky a organizace
71kulturně výchovnou činnost základy kulturně výchovné činnosti
73živé jazyky19-01-5/73, 79-01-5/71 a 73moderní jazyky
76tělesnou výchovu19-01-5/12, 79-01-5/12tělesnou výchovu
91vojenskou techniku79-01-5/12

Oddíl C

Soustava skupin studijních oborů a studijních oborů středních odborných škol a konzervatoří

KódSkupina studijních oborůVysvětlivkyKód odpovídajících studijních oborů
a oborů a jejich zaměření podle
dosavadních předpisů
Název odpovídajících studijních oborů
a jejich zaměření podle dosavadních předpisů
Studijní obor
12345
21Hornictví a hornická geologie
21-40-6Hornictví a hornickáH, A21-41-6Geologický průzkum a důlní geologie měřičství
21-42-6 01, 02Dobývání uhlí
21-43-6Dobývání a úprava rud a nerudných surovin
21-44-6Těžba a zpracování kamene
22Hutnictví
22-34-6Slévárenství22-34-6Slévárenství
22-35-6HutnictvíA22-35-6Hutnictví
23Strojírenství a ostatní kovodělná výroba
23-07-6Strojírenská technologie23-81-6 - částStrojírenství
23-84-6Strojírenská konstrukce23-81-6 - částStrojírenství
23-85-6Provozuschopnost výrobních zařízeníV--
26Elektrotechnika
26-30-6Mikroelektronika26-64-6Elektrovakuová a polovodičová technika
26-60-6Elektronická a sdělovací zařízeníA, V26-62-6 01, 02Sdělovací a radioelektronická zařízení
26-63-6 - částMěřící a automatizační technika
26-65-6Přístrojová a provozní technika jaderných zařízení
39-62-6Technická obsluha prostředků výpočetní techniky
26-61-6Zařízení silnoproudé elektrotechniky A, V26-61-6Zařízení silnoproudé elektrotechniky
26-66-6Automatizační technikaV26-63-6 - částMěřící a automatizační technika
23-82-6Přístrojová a automatizační technika
27Technická chemie silikátů
27-24-6Technologie stavebních pojiv27-24-6Technologie cementu, vápna a maltovin
27-26-6Technologie keramiky27-25-6 01, 02Cihlářství a výroba žáruvzdorných materiálů
27-26-6Technologie keramiky
27-27-6Technologie skla27-27-6Technologie skla
28Technická chemie ostatní (kromě chemie silikátů)
28-51-6Chemická technologieA, V28-51-6 - část Chemická technologie
28-52-6Výroba a zpracování makromolekulárních látek
29-46-6Výroba tuků
28-53-6Výroba celulózy a papíru28-53-6Výroba celulózy a papíru
28-54-6Analytická chemie28-51-6 - část Chemická technologie
29Potravinářství
29-41-6Výroba cukru a cukrovinek29-41-6Výroba cukru a cukrovinek
29-42-6Průmyslová výroba krmiv a mlynářství29-42-6Průmyslová výroba krmiv a mlynářství
29-43-6Zpracování mouky29-43-6Zpracování mouky
29-44-6Kvasná technologie29-44-6Kvasná technologie
29-45-6Zpracování mléka29-45-6Zpracování mléka
29-47-6Zpracování masa29-47-6Zpracování masa
29-48-6Konzervárenství29-48-6Konzervárenství
31Textil a oděvnictví
31-24-6Zušlechťování textilií31-24-6Chemická technologie textilu
31-25-6Oděvnictví31-24-6Výroba oděvů a prádla
31-26-6Textilní technologieA31-21-6Přádelnictví
31-22-6Tkalcovství
31-23-6Pletařství
32Zpracování kůže, plastů a pryže a výroba obuvi
32-30-6Chemická technologie kůže32-30-6Koželužství
32-31-6Výroba obuvi a galanterního zbožíA32-31-6 01, 02Výroba obuvi a galanterního zboží
33Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-31-6DřevařstvíA33-31-6Dřevařství
33-32-6Nábytkářství33-33-6Truhlářství
33-35-6Čalounictví a dekoratérství
33-37-6Výroba hudebních nástrojů33-37-6Výroba hudebních nástrojů
34Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-31-6Polygrafie34-31-6Polygrafie
34-32-6Obalová technika82-39-6Obalová technika
36Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-32-6Pozemní stavitelstvíA36-32-6Pozemní stavby
36-52-6Technická zařízení budov36-52-6Technická zařízení budov
36-53-6Dopravní stavitelstvíA, V36-53-6Dopravní stavby
37-47-6Údržba a rekonstrukce tratí
36-54-6Vodohospodářské stavbyA36-54-6Vodohospodářské stavby
36-55-6Geodézie36-55-6Geodézie
37Doprava, pošty a telekomunikace
37-40-6Zabezpečovací a sdělovací37-41-6Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě technika v železniční dopravě
37-44-6 - částProvoz automobilové dopravy
37-45-6 - částProvoz lodní dopravy
37-48-6 - částMěstská hromadná doprava
37-42-6Elektrická trakce v dopravěH37-42-6 - částElektrická trakce a kolejová vozidla v železniční dopravě
37-48-6 - částMěstská hromadná doprava
37-46-6Spojová technikaA, V37-46-6Spojová technika
37-49-6Provoz a údržba dopravníchV37-42-6 - částElektrická trakce a kolejová prostředků vozidla v železniční dopravě
37-44-6 - částProvoz automobilové dopravy
37-45-6 - částProvoz lodní dopravy
37-48-6 - částMěstská hromadná doprava
37-50-6Doprava a přepravaA, V37-43-6Železniční doprava a přeprava
L - H37-44-6 - část Provoz automobilové dopravy
37-45-6 - částMěstská hromadná doprava
37-48-6 - částMěstská hromadná doprava
42Zemědělství a lesní hospodářství
42-11-6ZahradnictvíA42-11-6Zahradnictví
42-14-6Vinohradnictví42-14-6Vinohradnictví
42-15-6RybářstvíH42-15-6Rybářství
42-16-6Drůbežnictví42-16-6Drůbežnictví
42-17-6Mechanizace zemědělské42-17-6Mechanizace zemědělské výroby výroby
42-19-6LesnictvíH42-19-6Lesnictví
42-31-6PěstitelstvíA42-31-6Pěstitelství
42-13-6 - částPěstitelství - Chovatelství
42-32-6Chovatelství42-32-6Chovatelství
42-13-6 - částPěstitelství - Chovatelství
43Veterinární vědy
43-30-6Veterinářství43-30-6Veterinářství
53Zdravotnictví
53-01-6Zdravotní sestraV53-01-6Zdravotní sestra, ošetřovatelka
53-02-6Dětská sestra53-02-6Dětská sestra (pěstounka)
53-03-6Ženská sestraPMS, D53-03-6Ženská sestra (porodní asistentka)
53-04-6Dietní sestra53-04-6Dietní sestra
53-06-6Rehabilitační pracovník53-06-6Rehabilitační pracovník
53-07-6Asistent hygienické službyPMS53-07-6Asistent hygienické služby
53-08-6Zdravotní laborant53-08-6Zdravotní laborant
53-09-6Radiologický laborantPMS53-09-6Radiologický laborant
53-10-6Zubní laborant53-10-6Zubní laborant
53-11-6Farmaceutický laborant53-11-6Farmaceutický laborant
53-12-6Oční optikPMS53-12-6Oční optik
53-14-6Ortopedický protetik--
63Ekonomika a organizace, obchod a služby
63-01-6Všeobecná ekonomikaV63-01-6Všeobecná ekonomika
63-02-6Ekonomika spojů
63-04-6Ekonomika obchodu a služeb63-04-6Ekonomika obchodu a služeb
63-05-6Ekonomika zemědělství a výživy63-05-6Ekonomika zemědělství
63-06-6Výpočetní technika a zpracování informací PMS63-06-6Výpočetní technika a zpracování informací
63-07-6Zahraniční obchod63-01-6 01Zahraniční obchod
63-14-6Cestovní ruchPMS63-14-6 01Cestovní ruch
63-16-6Provoz hotelů a společného stravováníV63-14-6 04Provoz hotelů a společného stravování
63-33-6Organizace administrativy63-33-6Administrativa a sekretářské práce
68Právní vědy
Sociálně právní činnostPMS68-51-6Sociálně právní péče
72Publicistika, knihovnictví a vědecké informace
72-36-6Vědecké informace a knihovnictví72-47-6Knihovnictví
76Učitelství
76-40-6Učitelství pro mateřské školy76-40-6Učitelství pro mateřské školy
76-41-6Vychovatelství76-41-6Vychovatelství
76-43-6Kulturně výchovná činnostSPZ76-43-6Kulturně výchovná práce
82Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba
82-22-6Užitá malba82-38-6 03Užitá malba a plastické dekorace v propagaci, scénografii a architektuře
82-23-6Užitá fotografie82-32-6 03Užitá fotografie v propagaci, vědě a kultuře
82-26-7,6Hudebně dramatické umění82-26-7,6Herectví
82-27-7,6Tanec82-27-7,6Tanec
82-28-7,6Zpěv82-28-7,6Zpěv
82-29-7,6HudbaA, V82-28,7,6 01 - 09Hudba
82-30-6Scénická technika82-30-6 01Scénické techniky pro divadlo, film a televizi
82-31-6Tvarování průmyslových výrobkůA82-31-6 01, 02Průmyslové výtvarnictví
82-32-6Propagační výtvarnictvíA82-32-6 01, 02, 04Propagační výtvarnictví
82-33-6Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenůA82-33-6 01 - 04Výtvarné zpracování kovů
82-34-6Výtvarné zpracování keramiky a porcelánuA82-34-6 01, 02Výtvarné zpracování keramiky
82-35-6Výtvarné zpracování sklaA82-35-6 01 - 07Výtvarné zpracování skla
82-36-6Textilní výtvarnictvíA82-36-6 01, 02Výtvarné zpracování textilií
též PMS82-38-6 05Ruční tkaní, krajkářská a vyšívačská tvorba
82-37-6Modelářství a návrhářství oděvů82-37-6 01Modelářství a návrhářství oděvů včetně scénických kostýmů
82-40-6Tvorba hraček82-31-6 08Tvarování hraček a dekorativních předmětů a dekorativních předmětů
82-41-6Konstrukce a tvorba svítidel82-31-6 03Konstrukce a tvorba svítidel
82-42-6Konstrukce a tvorba nábytku82-31-6 04Konstrukce a tvorba nábytku a interiéru
82-43-6Tvorba a vzorování bižutérie82-31-6 05 - 07Průmyslové výtvarnictví
82-44-6Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků82-37-06 02Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků
82-45-6Konzervátorství a restaurátorstvítéž PMS82-45-6Konzervátorství a restaurátorství
82-47-6Ladění klavírůZPM82-47-3Ladič klavíru
82-48-6Kamenosochařství82-38-6 01Kamenosochařství
82-49-6Tvarování dřeva a řezbářství82-38-6 02Řezbářství a tvarování dřeva

Vysvětlivky:

H - do tohoto studijního oboru se přijímají pouze hoši

D - do tohoto studijního oboru se přijímají pouze dívky

A - studijní obor vyústí do alternativního bloku

L - H - do alternativního bloku Lodní doprava se přijímají pouze hoši

V - v tomto studijním oboru připravují absolventy i vojenské střední školy

PMS - pouze dvouleté denní pomaturitní studium absolventů středních škol

ZPM - pouze pro zrakově postiženou mládež

SPZ - pouze jako studium při zaměstnání (čtyřleté PMS)

Oddíl D

Soustava skupin studijních oborů, studijních oborů a zaměření studijních oborů středních odborných učilišť pro absolventy tříletých učebních oborů

KódSkupina studijních oborů
Studijní obor
Zaměření studijního oboru pro:
Poznámka
(viz vysvětlivky)
Kód odpovídajících studijních oborů
a jejich zaměření podle dosavadních předpisů
1234
01Seřizování, řízení a obsluha výrobních strojů a zařízení
01-01-4Hornictví01-01-4
02, 03Hutnictví, strojírenství a ostatní kovodělná výroba
02-0Hutnictví kovů02-0
02-01-4metalurgii02-01-4
02-02-4tváření kovů02-02-4
02-1Strojírenství02-1
02-11-4zpracování kovů a montáž strojů a zařízení02-11-4
02-12-4strojní obrábění kovů02-12-4
02-13-4tváření a úprava kovů02-13-4
02-14-4provoz strojů a zařízeníV02-14-4
02-48-4Plynárenství02-48-4
04Elektrotechnika, doprava, pošty a telekomunikace
04-0Elektrotechnika04-0
04-01-4energetiku04-01-4
04-02-4výrobu a provoz strojů a zařízení04-02-4
04-03-4elektronická zařízeníV04-03-4
04-11-4Zařízení sdělovací techniky04-11-4
04-16-4Poštovní provoz04-16-4
04-2Dopravní provoz04-2
04-21-4železniční dopravuV04-21-4
04-22-4silniční a městskou dopravu V 04-22-4
04-23-4lodní dopravu04-23-4
05Technická chemie silikátů
05-01-4Keramický průmysl05-01-4
05-02-4Výroba bižutérie05-02-4
05-1Sklářský průmysl05-1
05-11-4výrobu skla05-11-4
05-12-4zušlechťování skla05-12-4
05-13-4optiku05-13-4
06Technická chemie ostatní, potravinářství a polygrafie
06-0Průmyslová chemie06-0
06-01-4chemické procesy06-01-4
06-02-4zpracování kaučuku a plastů06-02-4
06-03-4textil06-03-4
06-04-4farmaceutickou výrobu06-04-4
06-15-4Potravinářský průmysl06-15-4
06-17-4Polygrafický průmysl06-17-4
07Textil a oděvnictví
07-01-4Textilní průmysl07-01-4
07-02-4Oděvnictví07-02-4
08Zpracování dřeva, výroba hudebních nástrojů, zpracování kůže a výroba obuvi
08-01-4Dřevozpracující průmysl08-01-4
08-02-4Nábytkářský průmysl08-02-4
08-05-4Kožešnická výroba08-05-4
08-11-4výrobu usní a kožešin08-11-4
08-12-4výrobu obuvi08-12-4
08-13-4výrobu kožené galantérie08-13-4
09Stavebnictví a zeměměřictví
09-01-4StavebnictvíV09-01-4
09-02-4Vodohospodářská zařízení09-02-4
45Zemědělství a lesní hospodářství
45-0Zemědělství45-0
45-01-4rostlinnou výrobu45-01-4
45-02-4živočišnou výrobu45-02-4
45-1Zahradnictví45-1
45-11-4zahradnickou výrobu45-11-4
45-12-4zahradnické služby45-12-4
45-21-4Lesní hospodářství45-21-4
45-26-4Mechanizace zemědělství a lesnictví45-26-4
55Zdravotnictví
55-01-4Zdravotnictví55-01-4
01práce ošetřovatelské-
02práce laboratorní-
55-02-4Ortopedická protetika55-02-4
64Ekonomika a organizace, obchod a služby
64-0Provoz místního hospodářství a výrobních družstev64-0
64-01-4výrobu a služby64-01-4
64-02-4fotografii64-02-4
64-1Provoz obchodu64-1
54-11-4vnitřní obchod64-11-4
64-12-4propagaci64-12-4
64-13-4knižní kulturu64-13-4
64-21-4Provoz společného stravování64-21-4
64-26-4Vlasová kosmetika64-26-4
85Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba
85-01-4Umělecké řemeslné práce85-01-4
85-02-4Scénická tvorba85-02-4

V - v tomto studijním oboru připravují absolventy studijních oborů i vojenská střední odborná učiliště.

Oddíl E

II. Soustava skupin učebních oborů, učebních oborů a zaměření učebních oborů středních odborných učilišť, jejichž denní studium trvá 3 roky

KódSKUPINA UČEBNÍCH OBORŮ
Učební obor
Zaměření učebního oboru pro:
Určen pro
hochy - H
dívky - D
Počet žáků na jednoho mistra odb. výchovyDélka přípr. období v měsícíchKód odpovídajících učeb. oborů a jejich zaměření podle dosavadních předpisůUčební obor bude; počínaje 1. ročníkem zaveden odKód studijního oboru pro absolventy učebních oborů uvedených v tomto oddíle3)
1. r.2. a 3. r.
123456789
24STROJÍRENSTVÍ A OSTATNÍ KOVODĚLNÁ VÝROBA
24-68-2Seřizovač textilních strojů1. 9. 1988
Seřizovačka textilních strojů
01tkalcovnyH, D7 - 127 - 122902-14-4
02prádelnyH, D7 - 127 - 122902-14-4
03pletárnyH, D7 - 127 - 122902-14-4
28TECHNICKÁ CHEMIE OSTATNÍ
28-73-2Textilní chemik1. 9. 1988
Textilní chemička
01úpravu textiliíH, D7 - 127 - 122906-51-206-03-4
02barvení textiliíH, D7 - 127 - 122906-52-206-03-4
03potiskování textiliíH, D7 - 124 - 72906-53-206-03-4
28-74-2Koželužský chemik1. 9. 1987
Koželužská chemička
01zpracování kůžeH, D7 - 127 - 102906-61-208-11-4
02zpracování kožešnických kožekH, D7 - 127 - 102906-62-208-11-4
29POTRAVINÁŘSTVÍ
29-61-2MlynářH7 - 127 - 102906-91-21. 9. 198702-14-4
06-15-4
29-62-2PekařH, D7 - 127 - 102906-92-21. 9. 198706-15-4
Pekařka
29-64-2CukrářH, D7 - 127 - 102906-93-21. 9. 198806-15-4
Cukrářka
29-65-2Cukrovinkář-pečivář1. 9. 1989
Cukrovinkářka-pečivářka
01výrobu cukrovinekH, D9 - 177 - 102906-94-206-15-4
02výrobu trvanlivého pečivaH, D9 - 177 - 102906-94-206-15-4
29-68-2Řezník uzenářH, D7 - 127 - 102906-95-21. 9. 198906-15-4
Řeznice-uzenářka
31TEXTIL A ODĚVNICTVÍ
31-43-2Přadlák1.9. 1987
Přadlena
01zpracování textilních vlákenH, D7 - 127 - 122907-32-207-01-4
07-31-2
02výrobu netkaných textiliíH, D7 - 127 - 122907-33-207-01-4
31-45-2Plsťař1. 9. 1989
Plsťařka
01technické plstěH, D9 - 177 - 122907-21-207-01-4
02kloboučnické plstěH, D9 - 177 - 122907-22-207-01-4
31-46-2Tkadlec1. 9. 1988
Tkadlena
01plošné textilieH, D7 - 127 - 122907-41-207-01-4
02kovové tkaniny a sítaH, D7 - 127 - 122907-42-207-01-4
31-49-2Výrobce textilních rukavicH, D7 - 127 - 12291. 9. 198907-01-4
Výrobkyně textilních rukavic07-02-4
31-50-2PrýmkařH, D7 - 127 - 122907-81-21. 9. 198807-01-4
Prýmkařka
31-51-2PletařH, D7 - 127 - 122907-82-21. 9. 198807-01-4
Pletařka
31-77-2Strojní vyšívačka1. 9. 1989
01průmyslovou výrobuD7 - 127 - 102907-83-207-01-4
02zakázkovou výrobuD7 - 127 - 102907-01-4
31-81-2Kloboučník1. 9. 1988
Kloboučnice
01průmyslovou výrobuH, D9 - 177 - 122907-51-207-01-4
02zakázkovou výrobuH, D9 - 177 - 122907-52-207-01-4
31-85-2Švadlena1. 9. 1987
01oděvní konfekci a prádloD7 - 127 - 122907-61-207-02-4
02technickou konfekciD7 - 127 - 122907-62-207-02-4
03textilní hračkyD7 - 127 - 152907-63-207-02-4
32ZPRACOVÁNI KŮŽE A VÝROBA OBUVI
32-72-2SvrškařH, D7 - 127 - 122908-86-21. 9. 198808-12-4
Svrškařka
33ZPRACOVANÍ DŘEVA A VÝROBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
33-62-2KartáčníkH, D9 - 177 - 152908-02-21. 9. 198908-01-4
Kartáčnice
45ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
45-60-2Pěstitel1. 9. 1988
Pěstitelka
01chmelařstvíH, D7 - 127 - 122945-01-4
45-11-4
02ovocnářství a včelařstvíH, D7 - 127 - 122945-62-245-01-4
45-11-4
03šlechtitelství a semenářstvíH, D7 -127 - 122945-63-245-01-4
45-11-4
04vinohradnictvíH, D7 - 127 - 122945-61-245-01-4
45-11-4
45-71-2ZahradníkH, D7 - 127 - 122945-71-21. 9. 198745-11-4
Zahradnice45-12-4
64-11-4
45-77-2DrůbežářH, D7 - 127 - 122945-77-21. 9. 198745-02-4
Drůbežářka
45-80-2Chovatel1. 9. 1988
Chovatelka
01chov hospodářských zvířatH, D7 - 127 - 102945-81-245-02-4
02chov koní a jezdectvíH, D7 - 124 - 72945-82-245-02-4
03chov ovcíH, D7 - 127 - 102945-81-245-02-4
55ZDRAVOTNICTVÍ
55-72-2Zdravotník1. 9. 1987
Zdravotnice
01ošetřovatelské a pečovatelské práceH, D7 - 124 - 72955-01-01
02laboratorní práce a lékárenstvíH, D7 - 124 - 72955-01-4/02
64EKONOMIKA A ORGANIZACE, OBCHOD A SLUŽBY
64-51-2AranžérH, D7 - 127 - 124)2964-51-21. 9. 198862-12-4
Aranžérka
64-60-2Prodavač1. 9. 1988
Prodavačka
01potravinářské zbožíH, D9 - 175 - 162964-61-264-11-4
02smíšené zbožíH, D9 - 175 - 162964-62-264-11-4
03elektrotechnické zbožíH, D9 - 175-102964-63-264-11-4
04drogistické zbožíH, D9 - 175 - 162964-64-264-11-4
05motorová vozidlaH, D9 - 175 - 162964-65-264-11-4
06stavebniny a řemeslnické potřebyH, D9 - 175-102964-66-264-11-4
07textil a oděvH, D9 - 175 - 162964-67-264-11-4
08obuv a koženou galanteriiH, D9 - 175 - 162964-68-264-11-4
09domácí potřebyH, D9 - 175 - 162964-69-264-11-4
10drobné zbožíH, D9 - 175-102964-71-264-11-4
11hodiny a klenotyH, D9 - 175-102964-72-264-11-4
12nábytek a bytové zařízeníH, D9 - 175-102964-73-264-11-4
64-90-2Kuchař-číšník1. 9. 1988
Kuchařka-servírka
01přípravu jídelH, D9 - 177 - 122964-91-264-21-4
02obsluhuH, D9 - 177 - 122964-92-264-21-4
03pohostinstvíH, D9 - 177 - 122964-93-264-21-4

II. Soustava skupin učebních oborů, učebních oborů a zaměření učebních oborů středních odborných učilišť, jejichž denní studium trvá 3 roky a 4 měsíce

21HORNICTVÍ
21-70-2Mechanik důlních provozůH9 - 175-135)3403-83-21. 9. 198701-01-4
02-11-4
02-14-4
22HUTNICTVÍ
22-75-2Hutník1. 9. 1988
01výrobu koksuH7 - 126 - 83406-43-202-01-4
02výrobu železných kovůH7 - 126 - 83402-51-202-01-4
02-14-4
03výrobu neželezných kovůH7 - 126-.83404-52-202-01-4
04tváření kovůH7 - 126 - 83401-65-202-01-4
02-14-4
24STROJÍRENSTVÍ A OSTATNÍ KOVODĚLNÁ VÝROBA
2401-2SlévačH7 - 127 - 123403-71-21. 9. 198902-01-4
02-13-4
24-23-2NástrojařH, D7 - 127 - 123403-74-21. 9. 198702-11-4
Nástrojařka02-14-4
24-33-2Obráběč kovů1. 9. 1987
Obráběčka kovů
01univerzální obráběníH, D7 - 127 - 123403-64-202-12-4
02-14-4
02soustruženíH, D7 - 127 - 123403-61-202-12-4
02-14-4
03frézováníH, D7 - 127 - 123403-62-202-12-4
02-14-4
04broušeníH, D7 - 127 - 123403-63-202-12-4
02-14-4
24-34-2Strojní kovářH7 - 127 - 123403-72-21. 9. 198902-13-4
24-35-2Klempíř1. 9. 1989
01strojírenskou výrobuH7 - 127 - 123402-71-202-11-4
02-73-202-14-4
02stavební výrobuH7 - 127 -126)3402-72-202-11-4
02-14-4
24-36-2ModelářH, D7 - 127 - 123403-73-21. 9. 198902-11-4
Modelářka02-13-4
24-39-2LakýrníkH, D7 - 127 - 123403-79-21. 9. 198964-01-4
Lakýrnice
24-40-2Optik1. 9. 1988
Optička
01přístrojovou technikuH, D7 - 127 - 123405-86-2/0102-11-4
05-13-4
02brýlovou optikuH, D7 - 127 - 123405-86-2/0202-11-4
05-13-4
24-61-2Mechanik optických přístrojůH, D7 - 127 - 123403-76-21. 9. 198802-11-4
Mechanická optických přístrojů
24-63-2HodinářH, D7 - 124 - 73403-77-21. 9. 198802-11-4
Hodinářka04-03-4
24-64-2Strojní mechanik1. 9. 1989
Strojní mechanička
01stroje a zařízeníH, D7 - 127 - 123402-81-202-11-4
02-14-4
V 04-21-4
V 04-22-4
02ocelové konstrukceH7 - 127 - 123402-84-202-11-4
02-14-4
V 04-21-4
V 04-22-4
03výrobu a montáž potrubíH7 - 127 - 123402-85-202-11-4
02-14-4
04výrobu a montáž kotlůH7 - 127 - 123402-86-202-11-4
02-14-4
05brýlovou výrobuH, D7 - 127 - 123402-83-202-11-4
02-14-4
06traťové montážeH7 - 127 - 123402-87-202-14-4
02-14-4
04-21-4
V 04-22-4
24-65-2Strojník1. 9. 1988
Strojnice
01vrtné soupravyH7 - 127 - 153401-63-202-14-4
V 04-21-4
V 04-22-4
02hutní druhovýrobu kovůH, D7 - 126 - 103401-78-202-14-4
03energetická zařízeníH, D7 - 127 - 103401-66-202-14-4
04-01-4
V 04-21-4
V 04-22-4
04výrobu stavebních hmotH, D7 - 127 - 103401-71-202-14-4
05duté skloH7 - 127 - 123401-68-202-14-4
06ploché skloH7 - 127 - 103401-69-202-14-4
07výrobu krmiv a úpravu plodinH, D7 - 127 - 123401-62-202-14-4
08dřevařské polotovaryH, D7 - 127 - 153401-72-202-14-4
09konstrukční deskyH, D7 - 127 - 153401-73-202-14-4
10stavební strojeH7 - 127 - 123401-77-202-14-4
V 04-21-4
V 04-22-4
11vodohospodářská zařízeníH, D9 - 177 - 123406-42-202-14-4
12tratové strojeH7 - 127 - 123401-77-202-14-4
V 04-21-4
V 04-22-4
13lodní dopravuH7 - 127 - 123401-67-204-23-4
02-14-4
V 04-21-4
V 04-22-4
14výrobu papíruH, D7 - 127 - 123401-74-202-14-4
15zpracováni papíruH, D7 - 127 - 123401-75-202-14-4
16báňské úpravnyH9 - 177 - 123406-44-202-14-4
24-66-2Mechanik opravář1. 9. 1988
Mechanička opravářka
01plynárenská zařízeníH7 - 127 - 123403-16-202-11-4
02-14-4
02stroje a zařízeníH, D7 - 127 - 123403-13-202-11-4
02-14-4
V 04-21-4
V 04-22-4
03požární technikuH, D7 - 127 - 123402-11-4
02-14-4
04lesní stroje a zařízeníH7 - 127 - 103403-11-202-11-4
02-14-4
V 04-21-4
V 04-22-4
45-26-4
05zemědělskou techniku rostlinné výrobyH7 - 127 - 103403-11-202-11-4
02-14-4
V 04-21-4
V 04-22-4
45-26-4
06zemědělskou techniku živočišné výrobyH7 - 127 - 103403-11-202-14-4
02-11-4
V 04-21-4
V 04-22-4
45-26-4
07cukrovary a škrobárnyH, D7 - 127 - 123401-76-202-11-4
02-14-4
08renovaci zemědělské techniky a kovářstvíH7 - 127 - 103403-11-202-11-4
02-14-4
V 04-21-4
V 04-22-4
45-26-4
09silniční motorová vozidlaH, D7 - 127 - 103403-17-202-11-4
02-14-4
V 04-21-4
04-22-4
10kolejová vozidlaH7 - 127 - 123403-19-204-22-4
V 04-21-4
02-11-4
02-14-4
11letadlaH7 - 127 - 123403-22-202-11-4
02-14-4
24-67-2Opravář kovů1. 9. 1988
01tepelné zpracováníH7 - 127 - 123403-41-202-13-4
02pokovováníH7 - 127 - 123403-42-202-13-4
24-85-2Rytec kovů1. 9. 1987
Rytkyně kovů
01tiskací a razicí válceH, D7 - 123403-52-202-11-4
02nástroje a znakyH, D7 - 124 - 73403-51-202-11-4
26ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKACE
26 - 80-2Mechanik1. 9. 1988
Mechanička
01vážící zařízeníH, D7 - 127 - 123403-12-202-11-4
04-03-4
02zdvihací zařízeníH7 - 127 - 103403-18-202-11-4
02-14-4
04-02-4
03chladicí zařízeníH, D7 - 127 - 123403-21-202-11-4
02-14-4
04-02-4
V 04-21-4
V 04-22-4
04stroje a zařízeníH, D7 - 127 - 123402-11-4
02-14-4
04-02-4
V 04-21-4
V 04-22-4
05elektrotechnikuH, D7 - 127 - 123404-02-4
04-03-4
06měřící přístroje a zařízeníH, D7 - 127 - 123404-64-204-02-4
04-03-4
07administrativní technikuH, D7 - 127 - 123403-14-202-11-4
02-14-4
04-03-4
26 - 83-2Elektromechanik1. 9. 1989
Elektromechanička
01důlní stroje a zařízeníH7 - 126 - 103404-62-201-01-4
04-02-4
04-03-4
02sdělovací a zabezpečovací zařízeníH, D7 - 126 - 103404-03-4
04-11-4
03rozvodná zařízeníH, D7 - 126 - 103404-63-204-01-4
04-02-4
04-03-4
04stroje a zařízeníH, D7 - 126 - 103404-61-204-02-4
04-03-4
26 - 86-2Mechanik elektronických zařízeníH, D7 - 127 - 103404-81-21. 9. 198704-03-4
Mechanička elektronických zařízení
26 - 89-2Spojový mechanik1. 9. 1988
Spojová mechanička
01sdělovací sítěH7 - 127 - 103404-71-204-03-4
04-11-4
02spojovací zařízeníH, D7 - 127 - 103404-72-204-03-4
04-11-4
27TECHNICKÁ CHEMIE SILIKÁTŮ
27-35-2Keramik1. 9. 1987
Keramička
01porcelán a keramikuH, D9 - 177 - 123405-31-205-01-4
02stavební a žárovzdornou keramikuH, D9 - 177 - 103405-32-205-01-4
03brousící prostředkyH, D9 - 177 - 103405-34-205-01-4
04elektrokeramikuH, D9 - 177 - 103405-33-205-01-4
05modelováníH, D9 - 177 - 123405-36-205-01-4
85-01-4
27-55-2Malíř skla a keramiky1. 9. 1989
Malířka skla a keramiky
01malbu sklaH, D9 - 177 - 123405-41-205-12-4
02malbu a dekoraci keramikyH, D9 - 177 - 123405-42-205-01-4
05-12-4
27-56-2Sklář1. 9. 1987
Sklářka
01duté a lisované skloH7 - 127 - 103405-51-205-11-4
05-52-2
02výrobu foremH7 - 127 - 103405-54-202-13-4
05-11-4
08-01-4
03technická skloH, D7 - 127 - 103405-53-205-11-4
27-57-2Výrobce bižuterie1. 9. 1988
Výrobkyně bižuterie
01skleněnou bižuteriiH, D7 - 127 - 123405-71-205-02-4
02kovovou bižuteriiH, D7 - 127 - 123405-72-205-02-4
27-59-2Výrobce ozdobných předmětů a zapínadel1. 9. 1988
Výrobkyně ozdobných předmětů a zapínadel
01ozdobné předmětyH, D7 - 127 - 153405-73-205-02-4
02zapínadlaH, D7 - 127 - 123405-74-202-14-4
05-02-4
27-03-2Brusič skla1. 9. 1989
Brusička skla
01zabrušování a obrušováníH, D7 - 127 - 123405-61-205-12-4
02vybrušováníH, D7 - 127 - 123405-62-205-12-4
03rytíH, D7 - 127 - 103405-63-205-12-4
27-94-2Brusič technického a šperkového kameneH, D7 - 127 - 123405-81-21. 9. 198905-12-4
Brusička technického a šperkového kamene
28TECHNICKÁ CHEMIE OSTATNÍ
28-61-2Provozní chemik1. 9. 1987
Provozní chemička
01průmyslovou chemiiH, D7 - 127 - 123406-41-206-01-4
02výrobu tuků a kosmetikyH, D7 - 127 - 123406-46-206-01-4
03farmaceutickou výrobuH, D7 - 127 - 123406-48-206-04-4
28-66-2Gumař-plastikář1. 9. 1987
Gumařka-plastikářka
01zpracování kaučukuH, D7 - 127 - 127)3406 - 81-206-01-4
06-02-4
02zpracování plastůH, D7 - 127 - 123406 - 81-206-01-4
06-02-4
28-75-2Výrobce a zpracovatel silikátových vlákenH, D9 - 177 - 123406-45-21. 9. 198905-11-4
Výrobkyně a zpracovatelka silikátových vláken06-01-4
07-01-4
28-76-2Chemik prádelen a čistírenH, D7 - 127 - 123406-47-21. 9. 198706-01-4
Chemička prádelen a čistíren64-01-4
28-78-2Biochemik1. 9. 1988
Biochemička
01mlékárenskou výrobuH, D7 - 127 - 103406-71-206-15-4
02výrobu piva a sladuH, D7 - 127 - 103406-72-206-15-4
03lihovarskou výrobu a výrobu vínaH, D7 - 127 - 103406-73-206-15-4
29POTRAVINÁŘSTVÍ
29-70-2KonzervářH, D7 - 127 - 103406-96-21. 9. 198806-15-4
Konzervářka
31TEXTIL A ODĚVNICTVÍ
31-52-2Krejčí1. 9. 1988
Krejčová
01pánské oděvyH, D7 - 127 - 128)3407-72-207-02-4
02dámské oděvyH, D7 - 127 - 128)3407-71-207-02-4
32ZPRACOVANÍ KŮŽE A VÝROBA OBUVI
32-50-2Brašnář sedlářH, D7 - 127 - 123408-85-21. 9. 198908-13-4
Brašnářka-sedlářka
32-51-2Kožešník1. 9. 1988
Kožešnice
01přípravu kožešinových výrobkůH, D7 - 127 - 103408-51-208-05-4
02šití a opravy kožešinových výrobkůH, D7 - 127 - 103408-52-208-05-4
32-53-2Rukavičkář1. 9. 1988
Rukavičkářka
01střihH, D7 - 127 - 103408-61-208-13-4
02šitíH, D7 - 127 - 153408-62-208-13-4
32-74-2Obuvník1. 9. 1988
Obuvnice
01průmyslovou výrobuH, D7 - 127 - 103408-71-208-12-4
02zakázkovou výrobu a opravyH, D7 - 127 - 103408-12-4
64-01-4
03ortopedickou obuvH, D4 - 77 - 103455-63-255-02-4
08-12-4
04obuvnické polotovaryH, D7 - 127 - 103408-72-208-12-4
33ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
33-55-2Truhlář1. 9. 1987
Truhlářka
01výrobu nábytku a zařízeníH, D7 - 127 - 123408-21-208-02-4
02stavební truhlářskou výrobH7 - 127 - 123408-22-208-01-4
03zemědělskou výrobuH7 - 127 - 103408-01-4
04průmyslové obrábění dřevaH, D7 - 127 - 123408-81-208-01-4
33-56-2Zpracovatel přírodních pletivH, D7 - 127 - 103408-31-21. 9. 193964-01-4
Zpracovatelka přírodních pletiv08-32-2
33-59-2BednářH7 - 127 - 10341. 9. 198708-01-4
33-64-2Rámař-pozlacovačH, D9 - 177 - 123485-61-21. 9. 198808-01-4
Rámařka-pozlacovačka
33-67-2Výrobce sportovních potřebH, D7 - 127 - 10341. 9. 1989není stanoveno
Výrobkyně sportovních potřeb
33-68-2Mechanik hudebních nástrojů1. 9. 1988
Mechanička hudebních nástrojů
01akordeony a foukací harmonikyH, D7 - 127 - 123408-41-2není stanoveno
02klávesové nástrojeH, D7 - 127 - 123408-43-2není stanoveno
03strunné nástrojeH, D7 - 127 - 123408-44-2není stanoveno
33-69-2Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů1. 9. 1988
Mechanička dechových a bicích hudebních nástrojů
01bicí nástrojeH, D7 - 127 - 123408-42-2není stanoveno
02jazýčkové a retné nástrojeH, D7 - 127 - 123408-42-2není stanoveno
03nátrubkové nástrojeH, D7 - 127 - 123408-42-2není stanoveno
04strojivaH, D7 - 127 - 1234není stanoveno
33-70-2ČalouníkH, D7 - 127 - 123408-83-21. 9. 198908-02-4
Čalounice
34POLYGRAFIE A ZPRACOVÁNI FILMU
34-68-2RazítkářH, D9 - 174 - 73408-84-21. 9. 198964-01-4
Razítkářka
34-70-2Tiskař na maloofsetových strojíchH, D7 - 127 - 103406 - 85-21. 9. 198706-17-4
Tiskařka na maloofsetových strojích
31-72-2Lijec v polygrafiiH4 - 74 - 73406 - 86-21. 9. 198706-17-4
34-92-2Filmový laborantH, D4 - 77 - 103406 - 84-21. 9. 198864-02-4
Filmová laborantka
36STAVEBNICTVÍ A VODOHOSPODÁŘSTVÍ
36-61-2ZedníkH7 - 127 - 123409-71-21. 9. 198709-01-4
36-63-2TesařH7 - 124 - 73409-72-21. 9. 198708-01-4
09-01-4
36-64-2ŽelezobetonářH7 - 127 - 103409-31-21. 9. 198809-01-4
09-32-2
36-65-2ŠtukatérH7 - 124 - 73485-51-21. 9. 198909-01-4
85-01-4
36-66-2Voďař-meliorátorH9 - 177 - 103409-73-21. 9. 198909-01-4
09-02-4
36-72-2KameníkH7 - 127 - 103409-41-21. 9. 198964-01-4
85-01-4
36-74-2Dlaždič-cestářH7 - 127 - 123409-75-21. 9. 198809-01-4
36-75-2Malíř1. 9. 1989
01interiéryH7 - 127 - 103409-62-264-01-4
02stavební výrobuH7 - 127 - 103409-61-264-01-4
36-76-2IzolatérH7 - 124 - 73409-76-21. 9. 198809-01-4
36-77-2PokrývačH7 - 124 - 76)3409-77-21. 9. 198709-01-4
36-78-2InstalatérH7 - 124 - 73409-78-21. 9. 198809-01-4
02-11-4
02-14-4
36-79-2SklenářH, D7 - 127 - 103409-51-21. 9. 198964-01-4
Sklenářka
36 - 80-2PodlahářH7 - 124 - 73409-79-21-9. 198909-01-4
36 - 88-2KominíkH9 - 177 - 106)3409-81-21. 9. 198864-01-4
37DOPRAVA A POSTY
37-62-2ŽelezničářH, D7 - 127 - 123404-86-21. 9. 198704-21-4
Železničářka
37-63-2Manipulant poštovního provozu a přepravyH, D7 - 127 - 103404-85-21. 9. 198704-16-4
Manipulantka poštovního provozu a přepravy
45ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
45-75-2Mechanizátor lesní výrobyH9 - 177 - 103445-75-21. 9. 198745-21-4
45-76-2Mechanizátor rostlinné výrobyH7 - 127 - 103401-61-21. 9. 198702-14-4
45-01-4
V 04-21-4
V 04-22-4
45-78-2RybářH7 - 124 - 73445-78-21. 9. 198945-02-4
55ZDRAVOTNICTVÍ
55-60-2Protetik1. 9. 1988
Protetička
01mechanikuH, D4 - 77 - 103455-61-255-02-4
02bandážeH, D4 - 77 - 103455-62-255-02-4
64EKONOMIKA A ORGANIZACE, OBCHOD A SLUŽBY
64-52-2FotografH, D9 - 177 - 123464-52-21. 9. 19886402-4
Fotografka
64-53-2Knihař1. 9. 1989
Knihařka
01ruční výrobuH, D7 - 124 - 73464-53-206-17-4
02průmyslovou výrobuH, D7 - 127 - 123464-53-206-17-4
64-56-2KadeřníkH, D9 - 177 - 103464-56-21. 9. 198764-26-4
Kadeřnice85-02-4
64-80-2Operátor skladování1. 9. 1988
Operátorka skladování
01hutní a strojírenské výrobkyH, D7 - 126 - 103464-81-202-11-4
64-11-4
02obchodH, D7 - 126 - 103464-83-264-11-4
85UMĚNÍ, UŽITÉ UMĚNÍ A RUKODĚLNÁ UMĚLECKOŘEMESLNÁ VÝROBA
85-45-2Zlatník a klenotníkH, D9 - 177 - 103485-45-21. 9. 198805-02-4
Zlatnice a klenotnice85-01-4
85-71-2Ruční vyšívačkaD4 - 74 - 73485-71-21. 9. 198907-02-4
85-01-4
85-72-2Ruční krajkářkaD4 - 74 - 73485-72-21. 9. 198907-01-4
85-01-4

III. Soustava skupin učebních oborů a učebních oborů středních odborných učilišť, jejichž denní studium trvá 2 roky

KódUčební úborSKUPINA UČEBNÍCH OBORŮ
Určen pro hochy - H
dívky - D
Počet žáků na 1 mistra odborné výchovyDélka přípravného období v měsícíchKód odpovídajících učebních oborů podle dosavadních předpisůUčební obor bude zaveden počínaje 1. ročníkem odKód příslušného tříletého učebního oboru
1. r.2. r.
123456789
21HORNICTVÍ
21-72-2Povrchové dobýváníH7 - 127 - 121701-56-21. 9. 1989není stanoven
22HUTNICTVÍ
22-76-2Hutní výrobaH, D7 - 126 - 101702-61-21. 9. 198822-75-2
24-65-2/01
24STROJÍRENSTVÍ A OSTATNÍ KOVODĚLNÁ VÝROBA
21-75-2Provoz energetických výrobenH7 - 127 - 101703-81-21. 9. 198724-65-2/03
24-76-2Stavba rozvodných zařízeníH7 - 127 - 101703-82-21. 9. 198926-83-2/03
24-77-2Obrábění kovůH, D7 - 127 - 121703-85-2/011. 9. 198824-33-2
24-78-2Strojírenská výrobaH, D7 - 127 - 121703-85-2/021. 9. 198824-64-2/01
24-66-2/02
24-79-2Povrchová úpravaH, D7 - 127 - 121703-85-2/031. 9. 198824-67-2
24-80-2Slévárenská výrobaH7 - 127 - 121703iio-2/041. 9. 198924-01-2
26ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKACE
26-91-2Elektrotechnická výrobaH, D7 - 127 - 121704-88-21. 9. 198726 - 83-2/04
26 - 86-2
26-93-2Spojové montáže a opravyH, D7 - 127 - 101704-89-21. 9. 198826 - 89-2
27TECHNICKÁ CHEMIE SILIKÁTŮ
27-81-2Keramická výrobaH, D7 - 127 - 121705-84-21. 9. 198727-35-2
27-82-2Sklářská výrobaH, D4 - 74 - 71705-85-21. 9. 198727-56-2
27-83-2
27-88-2Bižutérní výrobaH, D4 - 74 - 71705-85-2/031. 9. 198827-57-2
27-89-2Výroba stavebních hmotH, D4 - 74 - 71705-89-21. 9. 198824-65-2/04
27-90-2Výroba vánočních ozdobH, D4 - 74 - 7171. 9. 198727-57-2
28TECHNICKÁ CHEMIE OSTATNÍ
28-83-2Výroba umělých květinH, D4 - 74 - 7171. 9. 198727-35-2/01
28-84-2Gumárenská a plastikářská výrobaH, D7 - 127 - 121706 - 83-21. 9. 198728-66-2
28-85-2Chemická výroba,H, D7 - 127 - 121728-85-21. 9. 198828-61-2
28-92-2Zpracování papíruH, D7 - 127 - 121728-92-21. 9. 198824-65-2/15
29POTRAVINÁŘSTVÍ
29-82-2Potravinářská výrobaH, D7 - 127 - 121706-97-21. 9. 198828-78-2
29-62-2
29-64-2
29-65-2
29-68-2
29-70-2
31TEXTIL A ODĚVNICTVÍ
31-78-2Výroba konfekceH, D9 - 177 - 121707-85-21. 9. 198731-52-2
31-85-2
31-79-2Textilní výrobaH, D7 - 127 - 121707-88-21. 9. 198731-46-2/01
32ZPRACOVÁNI KŮŽE A VÝROBA OBUVI
32-82-2Výroba obuviH, D7 - 127 - 121708-89-2/011. 9. 198932-72-2
32-74-2
32-83-2Výroba kožené galanterieH, D7 - 127 - 121708-89-2/021. 9. 198932-50-2
32-53-2
32-84-2Kožešnická výrobaH, D7 - 127 - 121708-89-2/031. 9. 198932-51-2
33ZPRACOVÁNI DŘEVA A VÝROBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
33-82-2Košíkářská výrobaH, D7 - 124 - 71708-88-21. 9. 198933-56-2
33-83-2Zpracování dřevaH, D7 - 127 - 121708-87-21. 9. 198933-55-2
33-84-2Čalounická výrobaH, D7 - 127 - 121708-87-2/031. 9. 198933-70-2
33-85-2Výroba kancelářských potřebH, D7 - 127 - 12171. 9. 1988není stanoveno
34POLYGRAFIE A ZPRACOVANÍ FILMU
34-90-2Polygrafická výrobaH, D7 - 124 - 71706-82-21. 9. 198734-70-2
64-53-2
34-94-2Výroba gramofonových desek a magnetofonových kazetH, D4 - 77 - 121734-94-21. 9. 198728-66-2/02
36STAVEBNICTVÍ A VODOHOSPODÁŘSTVÍ
36 - 86-2Stavební výrobaH7 - 127 - 121709-82-21. 9. 198736-61-2
36-64-2
36 - 87-2Kominické služby9)H4 - 74 - 7171. 9. 198836-88-2
37DOPRAVA A POSTY
37-72-2DopravaH7 - 127 - 121704-91-21. 9. 198826 - 83-2/02
37-62-2
37-73-2Spojový provozH, D7 - 127 - 101704-87-21. 9. 198837-63-2
45ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
45-72-2Zemědělská výrobaH, D7 - 127 - 121745-72-21. 9. 198745-76-2
45-80-2
45-79-2Lesní výrobaH, D9 - 177 - 121745-79-21. 9. 198845-75-2
55ZDRAVOTNICTVÍ
55-73-2Farmaceutická výrobaH, D7 - 127 - 121755-71-2/021. 9. 198828-61-2/02
55-74-2Ortopedická výrobaH, D7 - 124 - 7171. 9. 198955-60-2
32-74-2/03
55-75-2Brýlová optikaH, D7 - 127 - 121755-71-2/011. 9. 198824-64-2/05
24-40-2/02
55-93-2Provoz zdravotnických zařízeníH, D7 - 127 - 101755-93-21. 9. 198755-72-2
64EKONOMIKA A ORGANIZACE, OBCHOD A SLUŽBY
64-47-2Technickoadministrativní práceD4 - 74 - 7171. 9. 1988není stanoveno
64-48-2Příprava vstupních dat pro číslicové počítačeH, D4 - 74 - 7171. 9. 1987není stanoveno
64-49-2Technické služby v autoservisuH7 - 107 - 101764-57-2/011. 9. 198924-66-2/09
64-50-2Provoz prádelen a čistírenH, D7 - 107 - 101764-57-2-021. 9. 198928-76-2
64-54-2Provoz společného stravováníH, D9 - 177 - 101764-59-2/031. 9. 198864-90-2
64-55-2Zpracování technické dokumentaceH, D7 - 124 - 7171. 9. 1987není stanoveno
64-57-2Laboratorní práce ve fotografiiH, D7 - 107 - 101764-57-2/031. 9. 198964-52-2
64-59-2Obchodní provozH, D9 - 177 - 101764-59-2/011. 9. 198664-60-2

IV. Soustava skupin učebních oborů a učebních oborů středních odborných učilišť, se zvlášť upravenými učebními plány

KódSKUPINA UČEBNÍCH OBORŮ
Učební obor
Určen pro
hochy - H
dívky - D
Počet žáků na jednoho mistru odborné výchovy Délka přípravného období v měsícíchKód odpovídajících učebních oborů podle dosavadních předpisůUčební obor bude zaveden počínaje 1. ročníkem od
1. r.2. r.
12345678
A - učební obory, jejichž denní studium trvá 3 roky
21HORNICTVÍ
21-71-0Důlní provozH7 - 127 - 122901-54-2 (11)1. 9. 1989
B - učební obory, jejichž denní studium trvá 2 roky
21HORNICTVÍ
21-72-0Povrchové dobýváníH7 - 127 - 121701-56-2 (12)1. 9. 1989
22HUTNICTVÍ
22-76-0Hutní výrobaH, D8 - 106 - 101702-61-2 (15)1. 9. 1988
24STROJÍRENSTVÍ A OSTATNÍ KOVODĚLNÁ VÝROBA
24-75-0Provoz energetických výrobenH7 - 127 - 101703-81-2 (18)1. 9. 1987
24-76-0Stavba rozvodných zařízeníH7 - 127 - 101703-82-2 (19)1. 9. 1989
24-77-0Obrábění kovůH, D7 - 127 - 121703-85-2 (22)1. 9. 1988
24-78-0Strojírenská výrobaH, D7 - 127 - 121703-85-2 (23)1. 9. 1988
24-79-0Povrchová úpravaH, D7 - 127 - 121703-85-2 (24)1. 9. 1988
24-80-0Slévárenská výrobaH7 - 127 - 121703-85-2 (25)1. 9. 1989
26ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKACE
26-91-0Elektrotechnická výrobaH, D7 - 127 - 121704-88-2 (29)1. 9. 1987
26-93-0Spojové montáže a opravyH, D7 - 127 - 101704-89-2 (31)1. 9. 1988
27TECHNICKÁ CHEMIE SILIKÁTŮ
27-81-0Keramická výrobaH, D7 - 127 - 121705-84-2 (36)1. 9. 1987
27-82-0Sklářská výrobaH, D4 - 74 - 71705-85-2 (37)1. 9. 1987
(38)
27-88-0Bižuterní výrobaH, D4 - 74 - 71705-85-2 (39)1. 9. 1988
27-89-0Výroba stavebních hmotH, D4 - 74 - 71705-89-2 (41)1. 9. 1988
27-90-0Výroba vánočních ozdobH, D4 - 74 - 7171. 9. 1987
28TECHNICKÁ CHEMIE OSTATNÍ
28-83-0Výroba umělých květinH, D4 - 74 - 7171. 9. 1987
28-84-0Gumárenská a plastikářská výrobaH, D7 - 127 - 121706-83-2 (48)1. 9. 1987
28-85-0Chemická výrobaH, D7 - 127 - 121728-85-2 (51)1. 9. 1988
(52)
(53)
28-92-0Zpracování papíruH, D7 - 127 - 121728-92-2 (54)1. 9. 1983
29POTRAVINÁŘSTVÍ
29-82-0Potravinářská výrobaH, D7 - 127 - 121706-97-2 (59)1. 9. 1988
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
31TEXTIL A ODĚVNICTVÍ
31-78-0Výroba konfekceH, D9 - 177 - 121707-85-2 (67)1. 9. 1987
31-79-0Textilní výrobaH, D7 - 127 - 121707-88-2 (68)1. 9. 1987
(69)
(70)
(71)
(72)
32ZPRACOVÁNÍ KŮŽE A VÝROBA OBUVI
32-82-0Výroba obuviH, D7 - 127 - 121708-89-2 (77)1. 9. 1989
32-83-0Výroba kožené galanterieH, D7 - 127 - 121708-89-2 (78)1. 9. 1989
32-84-0Kožešnická výrobaH, D7 - 127 - 121708-89-2 (79)1. 9. 1989
33ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBA HUDEBNÍCH NÁSTROJE
33-82-0Košíkářská výrobaH, D7 - 124 - 71708-88-2 (76)1. 9. 1989
33-83-0Zpracování dřevaH, D7 - 127 - 121708-87-2 (73)1. 9. 1989
(74)
33-84-0Čalounická výrobaH, D7 - 127 - 121708-87-2 (75)1. 9. 1989
33-85-0Výroba kancelářských potřebH, D7 - 127 - 12171. 9. 1988
34POLYGRAFIE A ZPRACOVÁNI FILMU
34-90-0Polygrafická výrobaH, D7 - 124 - 71706-82-2 (45)1. 9. 1987
(46)
(47)
3494-0Výroba gramofonových desek a magnetofonových kazetH, D4 - 77 - 121734-94-2 (56)1. 9. 1987
36STAVEBNICTVÍ A VODOHOSPODÁŘSTVÍ
36 - 86-0Stavební výrobaH7 - 127 - 121709-82-2 (83)1. 9.1987
37DOPRAVA A POSTY
37-72-0DopravaH7 - 127 - 121704-91-2 (32)1. 9.1988
(33)
37-73-0Spojový provozH, D7 - 127 - 101704-87-2 (28)1. 9.1988
45ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
45-72-0Zemědělská výrobaH, D7 - 127 - 121745-72-2 (84)1. 9. 1987
45-79-0Lesní výrobaH, D9 - 177 - 121745-79-2 (85)1. 9. 1988
55ZDRAVOTNICTVÍ
55-74-0Ortopedická výrobaH, D7 - 124 - 7171. 9. 1989
55-93-0Provoz zdravotnických zařízeníH, D7 - 127 - 101755-93-2 (88)1. 9. 1987
64EKONOMIKA A ORGANIZACE, OBCHOD A SLUŽBY
64-49-0Technické služby v autoservisuH7 - 107 - 101764-57-2 (89)1. 9. 1989
64-50-0Provoz prádelen a čistírenH, D7 - 107 - 101764-57-2 (90)1. 9. 1989
64-54-0Provoz společného stravováníH, D9 - 177 - 101764-59-2 (96)1. 9. 1988
64-59-0Obchodní provozH, D9 - 177 - 101764-59-2 (94)1. 9. 1988
(95)

Poznámky pod čarou

1) § 10 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).
§ 3 odst. 2 a § 11 zákona ČNR č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 48/1984 Sb.).

2) § 14 odst. 2 písm. b) zákona ČNR č. 77/1978 Sb.
§ 57 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

3) § 41 školského zákona.
§ 11 odst. 3 zákona ČNR č. 77/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 48/1984 Sb.).

4) § 36 školského zákona.

5) § 37 odst. 1 vyhlášky č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

6) Směrnice č. 3/1981 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR o péči o zdraví při provádění tělesné výchovy, sportu a branně sportovní činnosti oznámené v částce 15/1981 Sb.

7) Směrnice ministerstva školství ČSR ze dne 29. 11. 1974 čj. 31 542/74-42, kterými se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým (Věstník MŠ a MK ČSR, roč. 1974, sešit 12) oznámené v částce 1/1975 Sb.

8) § 42 školského zákona.

9) § 26a zákona ČNR č. 77/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 48/1984 Sb.).

10) § 26 zákona ČNR č. 77/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 48/1984 Sb.).

11) § 26b zákona ČNR č. 77/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 48/1984 Sb.).

12) § 25 odst. 5 školského zákona.

13) § 23 odst. 1 zákona ČNR č. 77/1978 Sb.

14) § 23 odst. 2 zákona ČNR č. 77/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 48/1984 Sb.).

15) § 22 odst. 3 školského zákona.

16) § 5 odst. 2 vyhlášky č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech.

17) Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 1. června 1971 čj. II/3-190/71-7208/Šm o odměňování pracovníků po dobu zaškolování (Ústřední věstník ČSR, ročník 1971, částka 5) oznámený v částce 13/1971 Sb.

18) Nařízení vlády ČSSR č. 127/1982 Sb., o závodním stravování.

19) Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 47/1978 sbírky Hygienických předpisů o hygienických požadavcích na zřizování a provoz hromadných ubytoven oznámené v částce 3/1978 Sb.

20) § 63 školského zákona.

21) § 9 odst. 2 školského zákona.

22) § 9 odst. 4 školského zákona.

23) Výnos ministerstva školství ČSR ze dne 31. 5. 1977 čj. 12 921/77-211 o započítávání předchozího studia, kursů a zkoušek pro účely studia při zaměstnání na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání (Věstník MŠ a MK ČSR, sešit č. 6) oznámený v částce 14/1977 Sb.

24) Vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných
pracovnících ve zdravotnictví.

25) § 10 až 13 vyhlášky č. 94/1979 Sb., o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žáků gymnázií, odborných škol, středních odborných škol, konzervatoří a středních škol pro pracující.

26) § 21 odst. 4 školského zákona.

27) § 26 školského zákona.

28) Vyhláška č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání.

29) SEVT, tiskopis sklad. č. 49 13 51.

1) Při práci s pacienty 4 - 6 žáků na 1 mistra odborné výchovy.

2) Při práci se zákazníkem 4 - 6 žáků na 1 mistra odborné výchovy.

1) Rozumí se studijní obor podle oddílu D, který obsahově navazuje na učební obor.
Pro vojenská střední učiliště se sloupec 8 rozšiřuje o studijní obory označené "V".

2) V učebním oboru Mechanik důlních provozů je na 1 mistra odborné výchovy až 30 žáků, jsou-li přidělováni kádrovým dělníkům na soustředěných pracovištích.

3) Ve specializaci pro vulkanizaci je 4-6 žáků na 1 mistra odborné výchovy.

4) V průmyslové výrobě ve III. ročníku až 15 žáků na 1 mistra odborné výchovy.

5) Ve III. ročníku při práci ve výškách 4 žáci na 1 mistra odborné výchovy.

6) Při aranžérských pracích v obchodním provozu 5 - 10 žáků na 1 mistra odborné výchovy.

1) Ve skupině studijních oborů 85 se uvádí kód odpovídajících učebních oborů podle dosavadních předpisů.

2) Při práci se zákazníkem 4-6 žáků n a jednoho mistra odborné výchovy.

3) Rozumí se studijní obor podle oddílu D, který obsahově navazuje na učební obor. Pro vojenská střední odborná učiliště se sloupec 9 rozšiřuje o studijní obory označené "V".

4) Při aranžérských pracích v obchodním provozu 5 - 10 žáků na jednoho mistra odborné výchovy.

5) V učebním oboru mechanik důlních provozů je na jednoho mistra odborné výchovy až 30 žáků, jestliže jsou přidělováni kádrovým dělníkům na soustředěných pracovištích.

6) V 3. ročníku při práci ve výškách 4 žáci na jednoho mistra odborné výchovy.

7) V blocích učiva pro vulkanizaci je 4 - 6 žáků na jednoho mistra odborné výchovy.

8) V průmyslové výrobě ve 3. ročníku až 15 žáků na jednoho mistra odborné výchovy.

9) Pouze studium při zaměstnání.

Přesunout nahoru