Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 119/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o občanských průkazech

Částka 24/1984
Platnost od 28.11.1984
Účinnost od 01.07.1985
Zrušeno k 01.05.1993 (128/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

119

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva vnitra

ze dne 12. listopadu 1984,

kterou se provádí zákon o občanských průkazech

Federální ministerstvo vnitra stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 2 a 13 zákona č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech:


§ 1

Vydávání občanských průkazů

(1) Občanský průkaz vydává občanům Československé socialistické republiky (dále jen "občané") starším 15 let okresní, obvodní nebo městská správa Sboru národní bezpečnosti (dále jen "okresní správa Sboru národní bezpečnosti"), v jejímž obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu.

(2) Občanům, kteří v kalendářním roce dovrší 15 let věku, mohou být občanské průkazy vydány i před dosažením tohoto věku, jsou-li předávány hromadně, slavnostním způsobem.

(3) Občanský průkaz se nevydává občanům, kteří nemají trvalý pobyt na území České a Slovenské Federativní Republiky.

Doklady potřebné k vydání občanského průkazu

§ 2

(1) Občan, který žádá o vydání prvního občanského průkazu v kalendářním roce, v němž dovrší 15 let věku, je povinen předložit:

a) rodný list,

b) dvě ostré, neretušované, netónované černobílé fotografie zhotovené z téhož negativu na hladkém, lesklém polokartónu o rozměru 3,5 x 4,5 cm, z toho dolní bílý okraj široký 0,5 cm, zobrazující občana ve tříčtvrtečním profilu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy a bez brýlí s tmavými skly, výška obličejové části hlavy (od očí k bradě) minimálně 13 mm (dále jen "fotografie"),

c) doklad o rodném čísle, 1) jestliže není rodné číslo uvedeno na rodném listě.

(2) Občan, který žádá o vydání prvního občanského průkazu po vrácení způsobilosti k právním úkonům, je povinen předložit:

a) rodný list (rodný a křestní list),

b) dvě ostré, neretušované fotografie zhotovené z téhož negativu na hladkém, lesklém polokartónu nebo zhotovené přístrojem se současnou expozicí více objektivy, o rozměru 3,5 x 4,5 cm, zobrazující občana ve tříčtvrtečním profilu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy a brýlí s tmavými skly, výška obličejové části hlavy (od očí k bradě) minimálně 13 mm (dále jen "fotografie"),

c) rozhodnutí soudu o vrácení způsobilosti k právním úkonům opatřené doložkou o právní moci,

d) doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu.

(3) Občan, který žádá o vydání prvního občanského průkazu po získání československého státního občanství nebo po ukončení trvalého pobytu v cizině, je povinen předložit:

a) rodný list (rodný a křestní list),

b) dvě fotografie,

c) doklad prokazující důvod k vydání občanského průkazu (např. doklad o československém státním občanství),

d) doklad o stavu (oddací list, rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo o prohlášení manželství za neplatné opatřené doložkou o právní moci, úmrtní list manžela nebo rozhodnutí soudu o prohlášení manžela za mrtvého opatřené doložkou o právní moci), jde-li o občana, který je ženatý (vdaná), rozvedený nebo ovdovělý,

e) rodné listy dětí (osvojenců) mladších 15 let (dále jen "děti"), jde-li o rodiče nebo osvojitele,

f) doklad o rodném čísle a je-li ženatý (vdaná), doklad o rodném čísle a místě narození manžela, pokud tyto údaje nejsou uvedeny na jiném předkládaném dokladu.

§ 3

(1) Při žádosti o vydání nového občanského průkazu, je občan povinen předložit dosavadní občanský průkaz a dvě fotografie.

(2) Žádá-li občan o vydání nového občanského průkazu a nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, ačkoliv mu již byl vydán, je povinen předložit:

a) potvrzení o odevzdání, ztrátě nebo odcizení občanského průkazu,

b) dvě fotografie,

(3) Občan, kterému byla vrácena způsobilost k právním úkonům, je k žádosti o vydání nového občanského průkazu povinen předložit kromě dvou fotografií i rozhodnutí soudu o vrácení způsobilosti k právním úkonům opatřené doložkou o právní moci.

(4) Jestliže žádá o vydání nového občanského průkazu občan po ukončení trvalého pobytu v cizině, je povinen předložit kromě dvou fotografií i potvrzení o odevzdání cestovního dokladu opravňujícího jej k trvalému pobytu v cizině a jde-li o muže staršího 19 let též průkaz brance, vojenskou knížku, propouštěcí list nebo průkaz o neschopnosti k vojenské činné službě k nahlédnutí a opsání příslušných údajů.

(5) Kromě dokladů uvedených v odstavci 1, popřípadě v odstavcích 2, 3 nebo 4 je občan povinen předložit:

a) rodný list (rodný a křestní list), jestliže v dosavadním občanském průkazu neměl uvedeny údaje o rodičích nebo jestliže měl dosavadní občanský průkaz vydaný po změně příjmení a neměl v něm uvedeno rodné příjmení,

b) oddací list, popřípadě doklad o rodném čísle manžela, jestliže je ženatý (vdaná) a v dosavadním občanském průkazu neměl uvedeny údaje o manželovi (jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo a místo narození),

c) doklad o rodném čísle, jestliže rodné číslo neměl uvedeno v dosavadním občanském průkazu a není uvedeno na jiném předkládaném dokladu,

d) doklad o rodných číslech dětí, jestliže tato čísla neměl uvedena v dosavadním občanském průkazu.

(6) Jestliže je důvodem k vydání nového občanského průkazu změna příjmení, jména nebo rodného čísla nebo jestliže občan při vydávání občanského průkazu současně žádá o vyznačení nového údaje, je povinen předložit i doklad o této změně nebo doklad potvrzující nový údaj.

(7) Žádá-li při vydání nového občanského průkazu občan současně zápis akademického titulu, akademicko-vědeckého titulu, stavovského označení nebo jiného titulu absolventa vysoké školy, který neměl zapsán v dosavadním občanském průkazu, je povinen předložit příslušný doklad (např. diplom, osvědčení vysoké školy, doklad o složení státní rigorózní zkoušky nebo rigorózní zkoušky).2) Při získání dvou nebo více titulů se před příjmení občana zapisuje pouze jeden z těchto titulů; zbývající tituly se na žádost občana zapisují do rubriky "zvláštní záznamy".

§ 4zrušeno

§ 5

(1) Na vyzvání okresní správy Sboru národní bezpečnosti je občan povinen předložit doklad o československém státním občanství, jestliže o jeho státním občanství vzniknou pochybnosti. 3)

(2) Místo matričního dokladu vystaveného orgánem cizího státu je občan povinen předložit výpis ze zvláštní matriky.

(3) Na vyzvání okresní správy Sboru národní bezpečnosti je občan povinen předložit spolu s rozhodnutím cizozemského soudu rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území Československé socialistické republiky, jestliže je toto uznání podle zákona potřebné. 6)

§ 6

(1) Doklady musí být předloženy v prvopise nebo ověřeném opise (ověřené fotokopii). U cizojazyčných dokladů je občan povinen na vyzvání okresní správy Sboru národní bezpečnosti předložit jejich ověřený překlad do českého nebo slovenského jazyka.

(2) Vzniknou-li pochybnosti o správnosti nebo úplnosti dokladů nebo v nich uvedených údajů, je občan povinen předložit na vyzvání okresní správy Sboru národní bezpečnosti nový doklad.

(3) Doklady potřebné k vydání občanského průkazu může za občana žádajícího o jeho vydání předložit osoba jemu blízká nebo žijící s ním ve společné domácnosti, popřípadě jím pověřený zástupce.

(4) Občanský průkaz je občan povinen převzít osobně a jeho převzetí i správnost údajů v něm uvedených potvrdit svým podpisem. Okresní správa Sboru národní bezpečnosti při předávání občanského průkazu vrátí občanu předložené doklady s výjimkou dosavadního občanského průkazu a potvrzení o odevzdání, ztrátě nebo odcizení občanského průkazu.

Zápisy v občanském průkazu

§ 7

(1) Při vydávání občanského průkazu zapisuje do něho okresní správa Sboru národní bezpečnosti údaje podle předtištěných rubrik na základě předložených dokladů.

(2) Po převzetí prvního občanského průkazu nebo občanského průkazu vydaného po vrácení způsobilosti k právním úkonům nebo po ukončení trvalého pobytu v cizině jej občan neprodleně předloží škole k zápisu o docházce d o školy nebo o denním studiu, popřípadě organizaci k zápisu o pracovním poměru 7) nebo národnímu výboru k záznamu o tom, že vykonává jako své hlavní zaměstnání činnost, která mu byla tímto národním výborem povolena.

§ 8

(1) Okresní správa Sboru národní bezpečnosti zapisuje do občanského průkazu na základě rozhodnutí soudu opatřeného doložkou o právní moci uložení trestu zákazu pobytu, podmíněné upuštění od výkonu jeho zbytku, popřípadě vykonání zbytku tohoto trestu, vykonání trestu zákazu pobytu včetně upuštění od jeho výkonu nebo výkonu jeho zbytku.

(2) Okresní správa Sboru národní bezpečnosti zapisuje do občanského průkazu na základě rozhodnutí soudu opatřeného doložkou o právní moci omezení způsobilosti k právním úkonům a její vrácení.

(3) K zápisům uvedeným v odstavcích 1 a 2 je občan povinen se dostavit na vyzvání na okresní správu Sboru národní bezpečnosti příslušnou podle místa trvalého pobytu.

(4) Občan, u něhož byl trest zákazu pobytu vykonán, popřípadě u něhož bylo od výkonu tohoto trestu upuštěno, má právo na vydání nového občanského průkazu, ve kterém se mu tento trest již nevyznačuje. Právo na vydání nového občanského průkazu, do kterého se mu již nevyznačuje omezení způsobilosti k právním úkonům, má i občan, kterému byla způsobilost k právním úkonům vrácena.

§ 9

(1) Občan je povinen dbát, aby základní údaje zapsané v občanském průkazu stále odpovídaly skutečnosti. Za tím účelem je povinen:

a) požádat při změně příjmení, jména nebo rodného čísla (jestliže je uvedeno na první straně občanského průkazu) nejpozději do 15 dnů okresní správu Sboru národní bezpečnosti o vydání nového občanského průkazu,

b) předložit při změně stavu (uzavření manželství, rozvod manželství, prohlášení manželství za neplatné, ovdovění) - nedošlo-li ke změně příjmení - nejpozději do 15 dnů občanský průkaz s příslušným dokladem národnímu výboru pověřenému vedením matrik k zápisu změny,

c) předložit při narození, osvojení, úmrtí, zrušení osvojení nebo při změně příjmení, jména nebo rodného čísla dětí občanský průkaz spolu s příslušným dokladem národnímu výboru pověřenému vedením matrik k zápisu této skutečnosti,

d) předložit při hlášení pobytu občanský průkaz příslušnému orgánu5) k zápisu údajů o trvalém a přechodném pobytu,10)

e) předložit při vzniku a skončení zaměstnání občanský průkaz zaměstnavateli7) nebo škole k zápisu o této skutečnosti,

f) předložit při změně (opravě) rodného čísla

1. zapsaného v rubrice "zvláštní záznamy" občanského průkazu do 15 dnů občanský průkaz k zápisu této změny okresnímu (obvodnímu, městskému) národnímu výboru,

2. zapsaného na šesté straně občanského průkazu do 15 dnů občanský průkaz k zápisu této změny okresnímu oddělení Českého statistického úřadu nebo Slovenského statistického úřadu, narodil-li se po 31. prosinci 1968 na území Československé socialistické republiky, nebo městskému oddělení Českého statistického úřadu v Brně, narodil-li se po 31. prosinci 1968 v cizině, anebo okresnímu (obvodnímu, městskému) národnímu výboru, narodil-li se před 1. lednem 1969,11)

g) předložit při nástupu a ukončení základní (náhradní) služby občanský průkaz vojenskému útvaru k zápisu údajů o nástupu nebo ukončení základní (náhradní) služby,

h) předložit při nástupu a ukončení civilní služby občanský průkaz určené organizaci10a) k zápisu těchto údajů.10b)

(2) Na žádost občana zapíše údaje uvedené v odstavci 1 písm. b), c) a f) i okresní správa Sboru národní bezpečnosti po předložení příslušných dokladů.

(3) Při změně vojenského poměru je občan povinen požádat okresní (obvodní, městskou) vojenskou správu o vyznačení této změny. Na žádost občana vyznačí tuto změnu i okresní správa Sboru národní bezpečnosti po předložení průkazu brance, vojenské knížky, propouštěcího listu nebo průkazu o neschopnosti k vojenské činné službě. Při odvodním řízení může změnu vojenského poměru vyznačit v občanském průkazu odvodní komise.

§ 10

Po vydání občanského průkazu zapisuje okresní správa Sboru národní bezpečnosti do rubriky "zvláštní záznamy" na žádost občana jiné než základní údaje a jejich změny (např. údaje o dosaženém vzdělání, o titulu absolventa vysoké školy, o vědeckých hodnostech).

§ 11

(1) Občan nesmí provádět v občanském průkazu žádné zápisy, změny nebo opravy.

(2) Jestliže do občanského průkazu nelze zapsat nové údaje nebo údaje o změně, protože je příslušná rubrika zápisy zcela zaplněna, je občan povinen požádat okresní správu Sboru národní bezpečnosti o vydání nového občanského průkazu.

§ 12

Do občanského průkazu zapisují:

a) příslušné orgány5) údaje o trvalém a přechodném pobytu občana,

b) orgány pověřené vedením matrik údaje

1. o uzavření manželství, rozvodu nebo o prohlášení manželství za neplatné, o ovdovění,

2. o narození, osvojení, úmrtí, zrušení osvojení nebo o změně příjmení, jména nebo rodného čísla dětí,

3. o provedení volby státního občanství, popřípadě o uzavření dohody o státním občanství,12)

c) příslušná zdravotnická zařízení na žádost občana údaje o očkování - přeočkování proti tetanu, údaje o závažných chorobách, které za určitých okolností vyžadují okamžité podání léku nebo poskytnutí speciální první pomoci, a údaje o jeho krevní skupině a podskupině,

d) okresní oddělení Českého statistického úřadu nebo Slovenského statistického úřadu, anebo okresní (obvodní, městské), popřípadě obecní úřady, pokud tím jsou pověřeny, změny (opravy) rodných čísel zapsaných na straně šesté nebo v rubrice "zvláštní záznamy" občanského průkazu,

e) vojenské útvary údaje o nástupu a ukončení základní (náhradní) služby; ukončení základní (náhradní) služby může dodatečně zapsat i okresní (obvodní) vojenská správa příslušná podle místa trvalého pobytu občana,

f) určené organizace10a) nástup a ukončení civilní služby,10b)

g) zaměstnavatelé7) a školy vznik a skončení zaměstnání.

§ 13

Vojenské útvary, určené organizace,10a) zaměstnavatelé a školy jsou povinni neprodleně oznámit nejbližšímu útvaru Veřejné bezpečnosti nebo Policejního sboru Slovenské republiky každého, kdo odmítne předložit občanský průkaz k zápisu skutečností uvedených v § 12 písm. e) až g) nebo předloží k takovému zápisu občanský průkaz, který ztratil průkazní moc.13)


Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 14

Na žádost občana převezme okresní správa Veřejné bezpečnosti nebo okresní velitelství Policejního sboru Slovenské republiky do úschovy občanský průkaz po dobu dlouhodobého pobytu občana v cizině.

§ 15

(1) Občané propuštění ze státního svazku a občané, kteří ukončí trvalý pobyt na území České a Slovenské Federativní Republiky, jsou povinni odevzdat občanský průkaz okresní správě Veřejné bezpečnosti nebo okresnímu velitelství Policejního sboru Slovenské republiky příslušnému podle místa svého posledního trvalého pobytu na území České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) Občanský průkaz občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, je povinen odevzdat okresní správě Sboru národní bezpečnosti příslušné podle místa trvalého pobytu občana jeho opatrovník.

(3) Útvary Sboru nápravné výchovy ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a Sboru nápravné výchovy ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky odebírají občanské průkazy občanům, kteří nastupují výkon trestu odnětí svobody, a neodkladně tyto průkazy zasílají okresní správě Sboru národní bezpečnosti příslušné podle místa trvalého pobytu občana. Občanům propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody vrátí příslušná okresní správa Veřejné bezpečnosti nebo okresní velitelství Policejního sboru Slovenské republiky jejich občanský průkaz, pokud neztratil průkazní moc.13)

(4) Občanský průkaz zemřelého je povinen odevzdat okresní správě Sboru národní bezpečnosti příslušné podle posledního místa trvalého pobytu zemřelého nebo národnímu výboru pověřenému vedením matrik ten, kdo o zemřelého naposledy pečoval nebo obstarával jeho pohřeb. Národní výbor pověřený vedením matrik předá občanský průkaz neprodleně okresní správě Sboru národní bezpečnosti příslušné podle posledního místa trvalého pobytu zemřelého.

§ 16

Při výměně občanského průkazu, který ztratil průkazní moc, 13) za nový občanský průkaz okresní správa Sboru národní bezpečnosti dosavadní občanský průkaz odebere. Občan, kterému byl vydán nový občanský průkaz za průkaz ztracený nebo odcizený, je v případě, že původní občanský průkaz nalezne nebo jinak získá zpět, povinen odevzdat jej nejbližšímu útvaru Sboru národní bezpečnosti.

§ 17

Zasílá-li se občanský průkaz poštou, musí být podán jako cenné psaní nebo balík s uvedenou cenou nad 1000 Kčs.

§ 18

(1) Občanské průkazy vydané podle dřívějších předpisů jsou platné po dobu, na kterou byly vydány.

(2) Občané, kteří nemají ve svých občanských průkazech zapsány údaje o dětech mladších 15 let, o denním studiu, popřípadě o docházce do základní školy nebo o tom, že vykonávají jako své hlavní zaměstnání činnost, která jim byla povolena národním výborem jsou povinni, pokud u nich některá z těchto skutečností nastala přede dnem účinnosti této vyhlášky, předložit občanský průkaz k jejímu zápisu okresní správě Sboru národní bezpečnosti, škole nebo národnímu výboru nejpozději do šesti měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky.

§ 18a

(1) Vojáci z povolání Československé armády jsou povinni požádat o vydání občanského průkazu nejpozději do 31. prosince 1991.

(2) Občané, kteří vykonávají základní (náhradní) službu, mohou požádat před skončením této služby o vydání svého občanského průkazu, který mají uložený v úschově u okresní správy Veřejné bezpečnosti nebo u okresního velitelství Policejního sboru Slovenské republiky příslušného podle místa svého trvalého pobytu.

(3) K vydání občanského průkazu lze do 31. prosince 1991 předložit i fotografie vyžadované podle dosavadní právní úpravy.

§ 19

Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 135/1978 Sb., kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech.

§ 20

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1985.

Pokud je ve vyhlášce federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech, ve znění vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 178/1988 Sb., uveden název:

a) Československá socialistická republika, Česká socialistická republika nebo Slovenská socialistická republika, rozumí se tím Česká a Slovenská Federativní Republika, Česká republika nebo Slovenská republika,

b) okresní správa Sboru národní bezpečnosti nebo útvar Sboru národní bezpečnosti, rozumí se tím na území České republiky okresní správa Veřejné bezpečnosti nebo útvar Veřejné bezpečnosti a na území Slovenské republiky okresní velitelství Policejního sboru Slovenské republiky nebo útvar Policejního sboru Slovenské republiky,

c) národní výbor nebo okresní (obvodní, městský) národní výbor, rozumějí se tím orgány, na které ve věcech státní správy přešla působnost národních výborů podle zvláštních předpisů.14)


Ministr: JUDr. Vajnar CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 5 písm. b) a c) vyhlášky Federálního statistického úřadu č. 55/1976 Sb., o rodném čísle.

2) Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.

3) § 15 zákona České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky. § 16 zákona Slovenské národní rady č. 206/1968 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství Slovenské socialistické republiky.

5) § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

6) § 2 a 67 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.

7) § 8 a 9 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 13/1991 Sb.

8) § 2 a 67 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 1 až 3 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce.

10) § 4 odst. 2 a § 8 odst. 2 zákona č. 135/1982 Sb.

10a) § 3 odst. 2 zákona č. 73/1990 Sb., o civilní službě.

10b) § 3 odst. 3 zákona č. 73/1990 Sb.

11) § 7 vyhlášky č. 55/1976 Sb.

12) § 19 odst. 2 zákona č. 39/1969 Sb.
§ 19 odst. 2 zákona č. 206/1968 Sb.

13) § 6 zákona č. 75/1967 Sb., o občanských průkazech.

14) Zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících.
Zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze.
Zákon Slovenské národní rady č. 369/1990 Sb., o obecním zřízení.
Zákon Slovenské národní rady č. 472/1990 Sb., o organizaci místní státní správy.
Zákon Slovenské národní rady č. 377/1990 Sb., o hlavním městě Slovenské republiky Bratislavě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon Slovenské národní rady č. 401/1990 Sb., o městě Košice.

Přesunout nahoru