Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 118/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky

Částka 24/1984
Platnost od 28.11.1984
Účinnost od 01.01.1985
Zrušeno k 30.04.1991 (150/1991 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

118

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky

ze dne 31. října 1984

o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky

Federální ministerstvo financí podle § 391 odst. 1 písm. a) bod 2 a písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. a § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla), ministerstvo financí České socialistické republiky podle § 39 odst. 2 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky) a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona Slovenské národní rady č. 32/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla), po projednání se Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj podle § 53 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 115/1983 Sb., stanoví:


§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje způsob tvorby a používání zdrojů k financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky ve státních socialistických organizacích, 1) koncernových podnicích, koncernových účelových organizacích a organizacích zahraničního obchodu (dále jen "organizace").

(2) Podnikem se pro účely této vyhlášky rozumí státní hospodářská organizace uspořádaná do výrobní hospodářské jednotky, koncernový podnik, koncernová účelová organizace a státní hospodářská organizace přímo řízená ústředním orgánem nebo národním výborem.

(3) Hospodářskou organizací se pro účely této vyhlášky rozumí státní hospodářská organizace, koncernový podnik, koncernová účelová organizace a organizace zahraničního obchodu.

Neinvestiční výdaje na rozvoj vědy a techniky

§ 2

(1) Neinvestičními výdaji na rozvoj vědy a techniky jsou výdaje na

a) řešení úkolů plánu rozvoje vědy a techniky nebo jeho částí nebo na přípravu úkolů plánu rozvoje vědy a techniky (dále jen "úkol plánu rozvoje vědy a techniky"),

b) úplatné nabytí průmyslových práv a výrobně technických poznatků ze zahraničí 2) pro budoucí výrobu nebo provoz,

c) úplatné nabytí nehmotných výsledků vyřešených úkolů plánu rozvoje vědy a techniky od jiných organizací,

d) přípravu realizace výsledků úkolů plánu rozvoje vědy a techniky, průmyslových práv a výrobně technických poznatků,

e) další neinvestiční potřeby rozvoje vědy a techniky.

(2) Výdaji na úkoly plánu rozvoje vědy a techniky jsou výdaje na práce zabezpečující tyto úkoly prováděné dodavatelsky nebo ve vlastní režii včetně výdajů na

a) pořízení přístrojů, strojů, zařízení, popřípadě dočasných staveb 3) pro řešení jednoho úkolu plánu rozvoje vědy a techniky,

b) nákup kompletačních součástí pro vyvíjený nový výrobek 4) nebo zařízení a na úpravy standardních strojů, tvořících součást vyvíjeného výrobku nebo zařízení,

c) výrobky nebo práce vznikající při vývoji nebo vyzkoušení nového výrobku a zařízení nebo při ověřování nové technologie v počtu a rozsahu nezbytném pro vyzkoušení.

(3) Pracemi na úkolech plánu rozvoje vědy a techniky prováděnými ve vlastní režii jsou práce prováděné realizátorem. 5) Práce prováděné při řešení úkolů státního a resortního plánu rozvoje vědy a techniky a práce prováděné podniky uspořádanými do výrobní hospodářské jednotky, financované z fondu technického rozvoje výrobní hospodářské jednotky, se považují za práce prováděné dodavatelsky.

(4) Výdaji na úplatné nabytí průmyslových práv a výrobně technických poznatků ze zahraničí jsou úhrady prováděné jednorázově nebo v dílčích splátkách a dále úhrady za technickou pomoc a školení pracovníků, pokud jsou předmětem sjednané licenční smlouvy. 2) Těmito výdaji nejsou licenční poplatky hrazené při výrobě nebo odbytu nebo hrazené jinými formami.

(5) Výdaji na nabytí nehmotných výsledků vyřešených úkolů plánu rozvoje vědy a techniky 6) jsou úhrady za nabytí těchto výsledků od jiných organizací, které jsou jimi oprávněny nakládat.

(6) Výdaji na přípravu realizace výsledků úkolů plánu rozvoje vědy a techniky, průmyslových práv a jiných výrobně technických poznatků jsou vícenáklady spojené s ověřováním nového výrobku nebo nové technologie ve výrobě, nejvýše však do jejich plánované výše. Plánovanou výší více nákladů je rozdíl mezi náklady plánovanými na výrobu v etapě ověřování a náklady plánovanými na běžnou výrobu; rozsah těchto více nákladů musí být uveden v příslušném plánu rozvoje vědy a techniky.

(7) Výdaji na další neinvestiční potřeby rozvoje vědy a techniky jsou výdaje na přípravu úkolů plánu rozvoje vědy a techniky, práce prováděné pracovišti soustavy vědeckých, technických a ekonomických informací, práce prováděné vedoucími pracovišti vědeckotechnického rozvoje, práce spojené s vědeckotechnickou spoluprací se zahraničím, jakož i výdaje spojené s výrobou odborných filmů a úhrady dalších neinvestičních nákladů, pokud jsou k nim orgány nebo organizace povinny nebo oprávněny podle právních předpisů nebo na základě usnesení vlády.

§ 3

(1) Z neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky lze pořizovat též

a) přístroje, stroje a zařízení včetně nezbytných stavebních úprav k trvalému řešení úkolů plánu rozvoje vědy a techniky pouze u hospodářských organizací, které zřizují fondy technického rozvoje a u hospodářských organizací výzkumné a vývojové základny,

b) přístroje, stroje a zařízení včetně nezbytných stavebních úprav pro realizaci vyřešených úkolů plánu rozvoje vědy a techniky, průmyslových práv a výrobně technických poznatků ze zahraničí u všech hospodářských organizací, avšak výhradně se souhlasem nadřízeného ústředního orgánu.

(2) Předměty charakteru základních prostředků 7) pořízené podle předchozího odstavce a financované ze zdrojů organizace, která je bude používat, se u ní do základních prostředků převádějí bezplatně ve lhůtách a ocenění stanovených zvláštním předpisem. 8)

§ 4

Zdroje k financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky

(1) Neinvestiční výdaje na rozvoj vědy a techniky financují

a) hospodářské organizace, které zřizují fondy technického rozvoje, na úrovni podniků nebo výrobních hospodářských jednotek ze zdrojů těchto fondů. Pokud výrobní hospodářská jednotka, která zřizuje fond technického rozvoje, rozhodne, že podniky nebo některé z nich fond technického rozvoje nezřizují, hradí všechny neinvestiční výdaje uvedené v § 2 odst. 1, popřípadě v § 3 těmto podnikům, s výjimkou organizací výzkumné a vývojové základny, ze zdrojů svého fondu technického rozvoje, při úhradě výdajů na řešení úkolů plánu rozvoje vědy a techniky těmto podnikům se použije ustanovení § 2 odst. 3 druhá věta,

b) hospodářské organizace, které nezřizují fondy technického rozvoje, z neinvestičních nákladů,

c) příspěvkové organizace z neinvestičních nákladů, na které jim může být poskytnut příspěvek ze státního rozpočtu,

d) rozpočtové organizace ze svého rozpočtu a kromě rozpočtu

1. ústřední orgány z resortních fondů technického rozvoje, ministerstva lesního a vodního hospodářství i ze zdrojů stanovených zvláštním opatřením a federální ministerstvo dopravy pro organizace železniční dopravy i z oborového fondu technického rozvoje,

2. vysoké školy i ze zdrojů stanovených zvláštním předpisem. 9)

(2) Hospodářským organizacím může Státní banka československá poskytnout k doplnění zdrojů financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky úvěr. 10)

(3) Výdaje na úkoly státního plánu rozvoje vědy a techniky s e financují podílově nebo plně ze státních rozpočtů, přičemž ze státního rozpočtu federace se financují neinvestiční výdaje na řešení úkolů státních programů technického rozvoje. 11)

(4) K financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky mohou organizace sdružovat prostředky podle zvláštního předpisu. 12)

§ 5

Používání zdrojů k financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky

(1) Ústřední orgány a organizace mohou použít zdrojů na financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky, pokud jsou předmětem schváleného plánu, a u prací prováděných dodavatelsky vznikl hospodářský závazek k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje nebo byla uzavřena licenční smlouva 2) a byl-li pro řešení úkolů plánu rozvoje vědy a techniky, v případech stanovených právními předpisy, schválen limit velkoobchodní ceny budoucího výrobku nebo nákladový limit budoucí technologie.

(2) U prací prováděných dodavatelsky může řešitel 5) v rámci řešeného úkolu plánu rozvoje vědy a techniky vyvinout nový výrobek nebo zařízení, k jejichž předání není vázán, pouze s písemným souhlasem orgánu nebo organizace, z jehož zdrojů se úkoly plánu rozvoje vědy a techniky financují a u prací zařazených do úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky se souhlasem koordinačního ústředního orgánu; 13) tento ústřední orgán nebo organizace může hradit výdaje s tímto výrobkem nebo zařízením spojené v rámci výdajů na úkol plánu rozvoje vědy a techniky, při jehož řešení byly nový výrobek nebo zařízení vyvinuty.

(3) Výdaji na řešení úkolů plánu rozvoje vědy a techniky jsou úhrady:

a) velkoobchodních cen za práce provedené dodavatelsky,

b) vnitropodnikových cen za práce provedené ve vlastní režii.

Příjmy za výsledky řešení úkolů plánu rozvoje vědy a techniky

§ 6

(1) Příjmy za výsledky řešení úkolů plánu rozvoje vědy a techniky jsou

a) příjmy z realizace nehmotných výsledků vyřešených úkolů plánu rozvoje vědy a techniky od organizací,

b) příjmy za realizované práce a výkony při ověřování nové technologie, pokud byly financovány v rámci úhrad úkolů plánu rozvoje vědy a techniky,

c) příjmy za použitelné předměty, které

1. byly vyvinuty nebo vznikly při vývoji nebo individuálním vyzkoušení nového výrobku a zařízení nebo při ověřování nové technologie a byly financovány v rámci úhrad úkolů plánu rozvoje vědy a techniky,

2. nejsou pro další průběh řešení úkolu plánu rozvoje vědy a techniky potřebné nebo které zbyly po jeho ukončení.

(2) Nehmotné výsledky vyřešených úkolů plánu rozvoje vědy a techniky se organizacím, které se na jejich financování podílely, poskytují bezplatně; to platí i pro předávání nehmotných výsledků vyřešených úkolů plánu rozvoje vědy a techniky všem podnikům uspořádaným do výrobní hospodářské jednotky, která se na financování úkolů plánu rozvoje vědy a techniky podílela a pro předávání těchto výsledků rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, pokud byly tyto práce zařazeny do státního plánu rozvoje vědy a techniky.

(3) Výši příjmu za prvé úplatné předání nehmotného výsledku vyřešeného úkolu státního plánu rozvoje vědy a techniky, pokud se na jeho financování nepodílel realizátor nebo jeho nadřízená výrobní hospodářská jednotka, stanoví koordinační ústřední orgán na základě výdajů a přínosů vyřešeného úkolu při jeho ukončení. V ostatních případech výši příjmu za úplatné předání nehmotného výsledku vyřešeného úkolu plánu rozvoje vědy a techniky organizacím, které se na jeho financování nepodílely, stanoví organizace oprávněná nakládat výsledkem řešení.

(4) Z příjmů uvedených v odstavci 3 přísluší organizaci oprávněně nakládat výsledkem řešení, pokud je řešitelem úkolu plánu rozvoje vědy a techniky a na jeho financování se nepodílela, 10 % z těchto příjmů, které jsou součástí jejich tržeb.

(5) Použitelné předměty podle odstavce 1 písm. c) (dále jen "použitelné předměty") jsou předměty, které mají charakter zásob 14) nebo základních prostředků a jsou použitelné pro další činnost organizací, které se na řešení úkolů plánu rozvoje vědy a techniky podílejí (řešením, financováním apod.) nebo jsou použitelné pro realizaci.

(6) Použitelné předměty, s výjimkou předmětů postupné spotřeby v používání, které jsou součástí nákladů úkolu plánu rozvoje vědy a techniky a do zásob se nepřevádějí, se podle svého charakteru převádějí do zásob nebo do základních prostředků běžně, a to ke dni, kdy nejsou pro další průběh řešení úkolu plánu rozvoje vědy a techniky potřebné, nejpozději do konce měsíce následujícího po tomto dni a předměty, které zbyly po ukončení řešení a mají charakter základních prostředků, nejpozději do dvanácti měsíců po ukončení těchto prací.

(7) Použitelné předměty charakteru základních prostředků se převádějí organizacím, které se na financování úkolů plánu rozvoje vědy a techniky podílely, do základních prostředků bezplatně; to platí i pro jejich převod podnikům uspořádaným do výrobní hospodářské jednotky, která se na financování úkolu plánu rozvoje vědy a techniky podílela a pro jejich převod rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, pokud byly tyto práce zařazeny do úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky. Při sdružování prostředků se organizace dohodnou ve smlouvě o sdružení prostředků, která z nich tyto předměty převezme; u úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky je třeba souhlasu koordinačního ústředního orgánu. Při financování těchto prací ze zdrojů výrobní hospodářské jednotky určí tento podnik výrobní hospodářská jednotka.

(8) Příjmy za použitelné předměty převáděné jiným organizacím nebo do státního rozpočtu snižuje předávající organizace o své výdaje spojené s tímto předáním, pokud již nejsou zahrnuty do nákladů na řešení úkolu plánu rozvoje vědy a techniky. To platí i pro příjmy za nepoužitelné předměty zbylé po ukončení úkolu plánu rozvoje vědy a techniky.

§ 7

(1) Příjmy za výsledky řešení úkolů plánu rozvoje vědy a techniky, po odpočtu částky podle § 6 odst. 4, se převedou do těch zdrojů, ze kterých byly tyto práce financovány; jestliže byly financovány z více zdrojů, převedou se v poměru, v jakém se zdroje na financování podílely, pokud se organizace ve smlouvě o sdružení prostředků nedohodnou jinak. Do státního rozpočtu se však příjmy odvedou ve výši skutečného podílu státního rozpočtu na financování těchto prací.

(2) Organizace, u nichž byly realizovány příjmy za výsledky řešení úkolu plánu rozvoje vědy a techniky a které v souvislosti s tím jsou povinny provést převod peněžních prostředků jiným organizacím, popřípadě odvod peněžních prostředků do příslušného státního rozpočtu, jsou povinny tak učinit nejpozději do pěti pracovních dnů po uplynutí lhůty pro odeslání účetních výkazů za příslušný měsíc, v němž byly příjmy realizovány. To platí i pro převody příjmů za použitelné předměty převedené do zásob včetně předmětů charakteru základních prostředků použitelných pro realizaci. Pokud se příjmy za realizované práce a výkony při ověřování nové technologie [§ 6 odst. 1 písm. b)], popřípadě příjmy za použitelné předměty opakují, mohou být peněžní prostředky převáděny čtvrtletně.

(3) Odvody peněžních prostředků z příjmů za výsledky řešení úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky provádějí do příslušného státního rozpočtu a jiným organizacím koordinační pracoviště. 13)

§ 8

Tvorba fondu technického rozvoje

(1) Fond technického rozvoje výrobní hospodářské jednotky a fondy technického rozvoje podniků se zřizují v souladu se stupněm integrace řízení rozvoje vědy a techniky výrobní hospodářské jednotky; k financování úkolů plánu rozvoje vědy a techniky se zřizují podle toho, kdo je realizátorem těchto úkolů.

(2) Resortní fondy technického rozvoje zřizují ústřední orgány a krajské národní výbory k financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky, pokud jsou předmětem resortního plánu.

(3) Fondy technického rozvoje nezřizují

a) organizace výzkumné a vývojové základny a organizace zahraničního obchodu,

b) organizace, u kterých není inovační potřeba soustavná a plynulá; o tom, které organizace fondy technického rozvoje nezřizují, rozhodne příslušný nadřízený orgán.

(4) Fond technického rozvoje podniku se tvoří

a) příspěvkem z nákladů vlastní hospodářské činnosti ve výši stanovené normativem,

b) příjmy za výsledky řešení úkolu plánu rozvoje vědy a techniky,

c) příspěvkem na sdružování prostředků na rozvoj vědy a techniky, 12)

d) účelovými dotacemi z fondů technického rozvoje výrobní hospodářské jednotky, u podniků řízených národními výbory příspěvkem z rezervních fondů národních výborů,

e) příspěvkem z fondu škod a zábran orgánů pojišťovnictví,

f) přídělem z rozdělení zisku.

(5) Fond technického rozvoje výrobní hospodářské jednotky se tvoří

a) příspěvkem z nákladů vlastní hospodářské činnosti a příspěvkem z nákladů hospodářské činnosti podniků uspořádaných do výrobní hospodářské jednotky ve výši stanovené normativem, s výjimkou organizací výzkumné a vývojové základny, popřípadě podle rozhodnutí výrobní hospodářské jednotky i dalších podniků uspořádaných do výrobní hospodářské jednotky,

b) příjmy za výsledky řešení úkolů plánu rozvoje vědy a techniky,

c) příspěvkem na sdružování prostředků na rozvoj vědy a techniky, 12)

d) příspěvkem z fondu škod a zábran orgánů pojišťovnictví,

e) přídělem z rozdělení centralizovaného zisku.

(6) Resortní fond technického rozvoje se tvoří

a) odvodem z fondů technického rozvoje výrobních hospodářských jednotek ve výši a lhůtě určené ústředním orgánem a příspěvkem z nákladů hospodářské činnosti podniků přímo řízených ústředními orgány ve výši stanovené normativem, s výjimkou organizací výzkumné a vývojové základny, popřípadě podle rozhodnutí ústředního orgánu i dalších podniků jím přímo řízených; u krajských národních výborů se tvoří obdobně jako u příspěvků podniků přímo řízených ústředními orgány,

b) příjmy za výsledky řešení úkolů plánu rozvoje vědy a techniky,

c) příspěvkem na sdružování prostředků na rozvoj vědy a techniky, 12)

d) příspěvkem z fondu škod a zábran orgánů pojišťovnictví,

e) mimořádným příspěvkem z rozpočtu ústředního orgánu, u ministerstev lesního a vodního hospodářství též z prostředků státního fondu vodního hospodářství.

(7) Tvorba fondů technického rozvoje příspěvkem z nákladů stanovená normativem je závazná; provádí se měsíčně podle plánovaného objemu ukazatele stanoveného jako základ pro výpočet této normativní tvorby a neupravuje se podle skutečného plnění ukazatele.

(8) K urychlení rozvoje vědy a techniky a k záměnám forem vědeckotechnického pokroku mohou organizace doplňovat fondy technického rozvoje z rozdělení skutečně vytvořeného zisku po provedených odvodech do státního rozpočtu, do rozpočtů národních výborů a do státních fondů a po přídělech obratovému fondu a investičnímu fondu, podniky uspořádané do výrobní hospodářské jednotky též po odvodech výrobní hospodářské jednotce; jsou však povinny je doplňovat, pokud vytvořené zdroje jsou nižší než jejich potřeba a k doplnění chybějících zdrojů nebyl poskytnut bankovní úvěr, popřípadě nebylo použito dočasné finanční výpomoci z rezervního fondu nadřízeného orgánu.

(9) Mimořádný příspěvek z rozpočtu ústředního orgánu do resortního fondu technického rozvoje se poskytuje zejména k úhradě nákladů na činnost vedoucích pracovišť vědeckotechnického rozvoje a pracovišť soustavy vědeckých, technických a ekonomických informací s meziodvětvovou působností.

(10) Peněžní prostředky fondů technického rozvoje organizací se mohou vést na běžných účtech u Státní banky československé; peněžní prostředky resortních fondů technického rozvoje se vedou na samostatných účtech u Státní banky československé.

§ 9

Používání fondů technického rozvoje

(1) Fond technického rozvoje podniku se používá

a) k financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky včetně podílového financování úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky,

b) k poskytování příspěvků na sdružování prostředků na rozvoj vědy a techniky. 12)

(2) Fond technického rozvoje výrobní hospodářské jednotky se používá

a) k financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky včetně podílového financování úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky,

b) k poskytování příspěvků na sdružování prostředků na rozvoj vědy a techniky, 12)

c) k poskytování účelových dotací do fondů technického rozvoje podniků, které neodvádějí příspěvek do fondu technického rozvoje výrobní hospodářské jednotky, způsobem, ve výši a lhůtách stanovených výrobní hospodářskou jednotkou,

d) k odvodu do resortního fondu technického rozvoje.

(3) Resortní fond technického rozvoje se používá

a) k financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky a u ústředních orgánů, které neřídí výrobní hospodářské jednotky, též k účelům, pro něž jsou zřizovány fondy technického rozvoje výrobních hospodářských jednotek,

b) k poskytování příspěvků na sdružování prostředků na rozvoj vědy a techniky. 12)

(4) Zůstatky fondů technického rozvoje se v plné výši převádějí do následujícího roku.

(5) Záporné zůstatky fondů technického rozvoje organizací koncem roku mohou vznikat maximálně do výše poskytnutého a dosud nesplaceného bankovního úvěru, popřípadě dočasné finanční výpomoci z rezervního fondu nadřízeného orgánu. Záporné zůstatky těchto fondů se likvidují postupnou tvorbou zdrojů v dalších obdobích při současném splácení bankovního úvěru, popřípadě dočasné finanční výpomoci z rezervního fondu nadřízeného orgánu; resortní fond technického rozvoje nesmí vykazovat záporný zůstatek.

(6) Převody z fondů technického rozvoje do jiných fondů nejsou dovoleny.

§ 10

Financování úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky

(1) Prostředky státního rozpočtu určené k podílovému nebo plnému financování úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky zabezpečuje koordinační ústřední orgán 13) ve svém rozpočtu nebo v rozpočtu podřízené rozpočtové organizace.

(2) Výši rozpočtových prostředků k financování úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky, jakož i podmínky a dobu, po kterou se úkoly státního plánu rozvoje vědy a techniky hradí ze státního rozpočtu, stanoví příslušná komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.15)

(3) Úkoly státního plánu rozvoje vědy a techniky a jejich části plně financované ze státního rozpočtu se hradí z rozpočtového účtu a státní úkoly podílově financované ze zvláštního běžného účtu; na tento účet se procentními podíly určenými pro tento úkol jako celek převádějí prostředky z podílových zdrojů a současně rozpočtové prostředky z rozpočtového účtu.

(4) Pokud koordinační ústřední orgán pověří některou hospodářskou nebo příspěvkovou organizaci ve své působnosti funkcí koordinačního pracoviště, je tato organizace oprávněna i k čerpání rozpočtových prostředků podle odstavce 3.

(5) Podnikům řízeným národními výbory, pokud řeší úkoly plánu rozvoje vědy a techniky financované ze státního rozpočtu, se poskytují prostředky na financování těchto prací ze státního rozpočtu v průběhu roku.

(6) Prostředky státních rozpočtů určené k financování úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky se mohou čerpat nejpozději do šedesáti kalendářních dnů ode dne ukončení těchto prací, pokud zvláštní předpisy 16) nestanoví jinak.

§ 11

Neinvestiční výdaje na obdobné činnosti a jejich financování

(1) Neinvestičními výdaji na obdobné činnosti jsou výdaje na práce prováděné dodavatelsky nebo ve vlastní režii

a) práce standardizační, které jsou předmětem plánu standardizace, 13)

b) práce typizační ve výstavbě a práce spojené s vypracováváním úkolů experimentálního ověřování ve výstavbě, pokud jsou předmětem plánu projektových prací neinvestiční povahy, 17)

c) práce ve vynálezectví a zlepšovatelství podle zvláštních předpisů, 18) zejména rozpracování, vyzkoušení a rozšiřování objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů.

(2) Neinvestiční výdaje na práce uvedené v předchozím odstavci financují ústřední orgány a organizace z neinvestičních nákladů, popřípadě ze svých rozpočtů (rozpočtové organizace), pokud tyto práce nejsou součástí úkolů plánu rozvoje vědy a techniky. Ustanovení § 5 odst. 3 platí obdobně.

§ 12

Sankce

(1) V případech nesprávné tvorby a nesprávného používání fondů technického rozvoje organizací, popřípadě neoprávněného používání rozpočtových prostředků, se postupuje podle zvláštních předpisů. 19)

(2) Za neprovedené nebo opožděné převody peněžních prostředků jiným organizacím, odvody peněžních prostředků do státního rozpočtu nebo do rozpočtu národních výborů, které souvisejí s realizovanými příjmy za úkoly plánu rozvoje vědy a techniky, jsou organizace, u nichž příjmy vznikly a které je měly provést, povinny zaplatit z částek nepřevedených nebo neodvedených penále do státního rozpočtu nebo do rozpočtů národních výborů ve výši 0,1 % za každý den prodlení.

§ 13

Výjimky a odchylky

(1) Federální ministerstvo financí může na žádost příslušného ústředního orgánu povolit výjimky pro jednotlivé organizace řízené orgány federace z ustanovení § 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 a 12. Při povolování výjimek z ustanovení § 8 postupuje federální ministerstvo financí v dohodě se Státní plánovací komisí. Ministerstva financí republik mohou obdobně povolit výjimky ze stejných ustanovení pro organizace řízené orgány republik; při poskytování výjimek hospodářským organizacím, kromě organizací řízených národními výbory, a výjimek z ustanovení § 12, postupují v dohodě s federálním ministerstvem financí. Při povolování výjimek z ustanovení § 8 postupují ministerstva financí republik též v dohodě s příslušnou plánovací komisí.

(2) Federální ministerstvo financí může upravit odchylně tvorbu a používání zdrojů k financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky zvláštní části plánu rozvoje vědy a techniky a v dohodě s příslušným ministerstvem financí republiky též státních socialistických organizací v odvětví zemědělství.

(3) Výjimky a odchylky podle odstavců 1 a 2 mohou být povoleny pouze po projednání s příslušnou komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.


§ 14

Ustanovení zrušovací

(1) Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva financí č. 163/1980 Sb., o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky.

(2) Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky pozbývají platnost výjimky povolené podle vyhlášky federálního ministerstva financí č. 163/1980 Sb., o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky.


§ 15

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985.


Ministr financí Československé socialistické republiky: Lér v. r.

Ministr financí Slovenské socialistické republiky: Mišeje v. r.

Ministr financí České socialistické republiky: Tlapák v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 27 a 62 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb.

2) § 1 vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 64/1980 Sb., o postupu při nakládání průmyslovými právy a výrobně technickými poznatky ve vztahu k zahraničí.

3) § 1 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu.

4) § 11 vyhlášky Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č . 137/1973 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky č. 73/1978 Sb. a č. 160/1980 Sb.

5) § 4 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 181/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje.

6) § 26 vyhlášky č. 181/1982 Sb.

7) § 2 vyhlášky federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků.

8) Směrnice federálního ministerstva financí k účtové osnově pro hospodářské organizace čj. XV/19 150/80 k účtu 010 - Základní prostředky , registrované v částce 13/1981 Sb.

9) § 67 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách.

10) Vyhláška předsedy Státní banky československé č . 158/1975 Sb., o poskytování úvěrů.

11) § 4 písm. d) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu Československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla).

12) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací, ve znění vyhlášky č. 15/1984 Sb.

13) Jednotné metodické pokyny Státní plánovací komise a federálního ministerstva financí pro vypracování návrhu plánu na léta 1981 - 1985 a návrhu prováděcího plánu na rok 1981, registrované v částce 18/1980 Sb.

14) § 3 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 164/1980 Sb., o financování oběžných prostředků.

15) § 52 písm. f) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 115/1983 Sb.

16) Např. vyhláška federálního ministerstva financí č. 154/1975 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy.

17) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 95/1977 Sb., o typizaci ve výstavbě. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 79/1973 Sb., o experimentálním ověřování ve výstavbě.

18) Zákon č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech.

19) § 73 odst. 1 písm. b) nařízení vlády ČSSR č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků, popřípadě § 16 odst. 2 zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla).

Přesunout nahoru