Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 116/1984 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o projednávání a rozhodování hospodářských sporů rozhodcem

Částka 23/1984
Platnost od 15.11.1984
Účinnost od 01.01.1985
Zrušeno k 01.01.1992 (519/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

116

VYHLÁŠKA

Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 23. října 1984

o projednávání a rozhodování hospodářských sporů rozhodcem

Státní arbitráž Československé socialistické republiky podle § 32 odst. 7 zákona č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, v úplném znění vyhlášeném pod č. 46/1983 Sb. (dále jen "zákon") a podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví:


ČÁST PRVNÍ

Rozhodce

§ 1

Rozhodcem může být občan Československé socialistické republiky, který má potřebné odborné znalosti pro rozhodnutí určitého hospodářského sporu 1) (dále jen "spor") a svými vlastnostmi poskytuje záruku, že činnost rozhodce bude vykonávat v souladu s celospolečenskými zájmy; rozhodcem nemůže být státní arbitr.

§ 2

(1) Organizace si volí rozhodce písemnou dohodou.

(2) Organizace, která obdržela návrh na projednání a rozhodnutí sporu navrženým rozhodcem, je povinna do 10 dnů od obdržení návrhu všem dalším zúčastněným organizacím písemně oznámit, zda s návrhem o projednání a rozhodnutí sporu rozhodcem a s osobou navrženou za rozhodce souhlasí, popřípadě písemně sdělit svůj vlastní návrh na osobu rozhodce nebo na způsob odstranění sporu.

(3) Spor může být předložen rozhodci k projednání a rozhodnutí pouze za předpokladu, že všechny zúčastněné organizace se písemně dohodly o projednání a rozhodnutí sporu rozhodcem a o osobě rozhodce a že dohodnutý rozhodce s volbou vyslovil písemně souhlas (zvolený rozhodce).

(4) Dohodou o projednání a rozhodnutí sporu zvoleným rozhodcem jsou zúčastněné organizace vázány.

ČÁST DRUHÁ

Řízení před rozhodcem

§ 3

(1) Organizace, která žádá o projednání a rozhodnutí sporu (dále jen "žadatel"), bez zbytečného odkladu odevzdá nebo zašle zvolenému rozhodci žádost o projednání a rozhodnutí sporu (dále jen "žádost"). Žádost musí obsahovat označení organizace, která ji podala, a organizace, proti níž žádost směřuje (dále jen "odpůrce"), označení předmětu sporu, skutečností a důkazů, o které se opírá, jakož i návrh, jak má být rozhodnuto. K žádosti též připojí všechny doklady nutné pro řádné projednání a rozhodnutí sporu. Stejnopis žádosti současně zašle všem dalším zúčastněným organizacím. Nestačí-li žádost k projednání a rozhodnutí sporu, nebo nejsou-li k ní připojeny potřebné doklady, vyzve rozhodce žadatele, aby odstranil vytčené vady ve lhůtě, kterou mu zároveň stanoví a upozorní ho, že její neopodstatněné nedodržení může být považováno za vážné důvody, pro které rozhodce nemůže spor rozhodnout (§ 11 odst. 1 věta první).

(2) Řízení je zahájeno dnem, kdy žádost došla rozhodci.

(3) Podání žádosti k rozhodci má tytéž právní účinky jako podání žádosti u hospodářské arbitráže. 2)

(4) Odpůrce je povinen zaslat rozhodci v předsmluvních sporech nejpozději do 5 dnů a v ostatních sporech do 10 dnů od obdržení stejnopisu žádosti vyjádření k žádosti a současně stejnopis vyjádření žadateli. Ve vyjádření uvede své stanovisko k žádosti, označí skutečnosti a důkazy, na něž se odvolává, připojí potřebné doklady a návrh, jak má být spor rozhodnut.

Neopodstatněné a neomluvené nedodržení uvedených lhůt může být považováno za vážné důvody, pro které rozhodce nemůže spor rozhodnout (§ 11 odst. 1 věta první).

§ 4

(1) Nedohodnou-li se zúčastněné organizace s rozhodcem jinak, projednává rozhodce spor v místě jím určeném, jímž je zpravidla sídlo odpůrce, a je-li odpůrců více, sídlo kteréhokoli z nich. Rozhodce může stanovit, že spor se projedná v podniku, v závodě nebo na pracovišti (staveništi), jehož se spor týká.

(2) Rozhodce písemně oznámí zúčastněným organizacím místo, den a hodinu projednávání sporu.

§ 5

V případě, že je potřebné opatřit doklady také od jiných než zúčastněných organizací, opatří je podle pokynů rozhodce ta ze zúčastněných organizací, které to uloží. Nemůže-li tyto doklady opatřit žádná ze zúčastněných organizací, vyžádá je na žádost rozhodce orgán hospodářské arbitráže, který by byl příslušný rozhodnout spor.

§ 6

Jestliže v zájmu správného rozhodnutí je nutno rozšířit spor na další organizaci, může tak rozhodce učinit jen s jejím písemným souhlasem. Nesouhlasí-li tato další organizace s tím, aby byl spor na ni rozšířen, rozhodce postoupí spor bez zbytečného odkladu k projednání a rozhodnutí příslušnému orgánu hospodářské arbitráže.

§ 7

(1) Při projednávání a rozhodování sporu je rozhodce povinen řídit se právními předpisy a zásadami hospodářské politiky Československé socialistické republiky. Rozhodce není vázán návrhy zúčastněných organizací; je povinen vést organizace k tomu, aby své místní, podnikové a resortní zájmy podřizovaly zájmům celé společnosti.

(2) Rozhodce projednává spor spolu se zástupci zúčastněných organizací a vede je k dohodě, která by byla v souladu s celospolečenskými zájmy.

§ 8

Zúčastněné organizace jsou povinny při projednávání a rozhodování sporu účinně spolupracovat s rozhodcem a umožnit mu jeho činnost.

§ 9

(1) Dojde-li v průběhu projednávání sporu mezi zúčastněnými organizacemi k dohodě, schválí rozhodce tuto dohodu, jestliže je v souladu s právními předpisy a zásadami hospodářské politiky Československé socialistické republiky. Schválená dohoda má účinky rozhodnutí sporu.

(2) Nedojde-li k dohodě nebo rozhodce dohodu neschválí, rozhodne spor po přesném a úplném zjištění všech skutečností a zhodnocení důkazů, které jsou důležité pro rozhodnutí sporu.

§ 10

(1) Rozhodce vyhotovuje rozhodnutí písemně.

(2) Rozhodnutí musí obsahovat jméno rozhodce, místo a datum projednávání sporu, název zúčastněných organizací a jména a funkce jejich zástupců, kteří se zúčastnili projednávání sporu, označení předmětu sporu, výrok a jeho odůvodnění, datum vydání rozhodnutí, označení orgánu hospodářské arbitráže, kde bude spis uložen, a podpis rozhodce.

(3) Ve výroku rozhodnutí se též uvede, která ze zúčastněných organizací a jakou částí uhradí

a) cestovní náhrady rozhodce nezbytné pro projednání a rozhodnutí sporu, 3)

b) náhradu mzdy vyplacenou rozhodci organizací, u níž je v pracovním poměru, za dobu poskytnutého pracovního volna, pokud činnost rozhodce nezbytně zasáhla do jeho pracovní doby a pokud uvolňující organizace o úhradu (refundaci) před uvolněním rozhodce předem požádala, 4)

c) další náklady, pokud jsou nutně spojeny s projednáním a rozhodnutím sporu rozhodcem (náklady zkoušek, svědečné, apod.).

(4) Písemné vyhotovení schválené dohody nebo rozhodnutí rozhodce odevzdá na potvrzení nebo zašle doporučeně zúčastněným organizacím do 10 dnů po jeho vyhlášení, popřípadě po projednání sporu. Jedno vyhotovení založí do spisu, který zašle k uložení tomu orgánu hospodářské arbitráže, který by byl příslušný rozhodnout spor, a to nejpozději do 10 dnů po schválení dohody nebo po odevzdání nebo odeslání rozhodnutí zúčastněným organizacím spolu s doklady o odevzdání, popřípadě odeslání rozhodnutí.

§ 11

(1) Nemůže-li rozhodce z vážných důvodů rozhodnout spor (např. zjistí-li rozhodce po zahájení řízení, že spor není oprávněn rozhodnout, z důvodů delší cesty rozhodce do zahraničí, jeho delšího onemocnění, nedostavení se zúčastněné organizace bez omluvy a odůvodnění ani k druhému stanovenému jednání, nesouhlasu organizace, aby na ni byl spor rozšířen), postoupí jej bez zbytečného odkladu k projednání a rozhodnutí příslušnému orgánu hospodářské arbitráže, o čemž současně písemně vyrozumí zúčastněné organizace. Z uvedených důvodů nebo v případech, kdy rozhodce bez vážných důvodů nepokračuje v projednávání sporu, může též kterákoli ze zúčastněných organizací požádat příslušný orgán hospodářské arbitráže, aby spor rozhodl.

(2) Právní účinky podání žádosti rozhodci zůstávají zachovány,

a) postoupí-li spor hospodářské arbitráži rozhodce sám, nebo

b) požádá-li kterákoli ze zúčastněných organizací podle odstavce 1 hospodářskou arbitráž o rozhodnutí sporu.

(3) V případech, kdy rozhoduje spor zahájený před rozhodcem orgán hospodářské arbitráže, rozhodne též o nákladech uvedených v § 10 odst. 3.

ČÁST TŘETÍ

Výkon rozhodnutí a dozor nad zákonností rozhodování rozhodců

§ 12

Žádost o výkon rozhodnutí podává oprávněná organizace u toho orgánu hospodářské arbitráže, který by byl příslušný rozhodnout spor. Týž orgán hospodářské arbitráže je příslušný k provedení výkonu rozhodnutí rozhodce, přičemž postupuje obdobně podle § 39 a 40 zákona.

§ 13

(1) Vedoucí orgánu hospodářské arbitráže prověřuje správnost rozhodnutí a schválených dohod zaslaných rozhodcem k uložení. Zjistí-li, že rozhodnutí nebo schválená dohoda nejsou v souladu s právními předpisy nebo zásadami hospodářské politiky Československé socialistické republiky, dá podnět k jejich zrušení příslušnému orgánu hospodářské arbitráže. 5)

(2) Návrh na přezkoumání rozhodnutí rozhodce může dát též kterákoli ze zúčastněných organizací za podmínek v zákoně uvedených. 5)


ČÁST ČTVRTÁ

Společná ustanovení

§ 14

Zjistí-li rozhodce při projednávání sporu závady v činnosti socialistických organizací, popřípadě jiné podstatné závady, které vyšly najevo při projednávání sporu, uvede je buď v rozhodnutí, nebo je písemně oznámí orgánu hospodářské arbitráže, který by byl příslušný rozhodnout spor; ten na zjištěné nedostatky upozorní příslušné orgány. 6)

§ 15

Podle zvláštních předpisů se za projednávání a rozhodování sporů rozhodcem arbitrážní poplatky neplatí; řízení o přezkoumání rozhodnutí rozhodce je zpoplatněno tak jako řízení o přezkoumání arbitrážního rozhodnutí. 7)

§ 16

(1) Zúčastněné organizace jsou povinny poskytnout rozhodci podle svých možností místnosti k projednání sporu, právní pomoc, právnickou, ekonomickou a technickou literaturu a dokumentaci a zajistit provedení administrativních prací potřebných pro projednání a rozhodnutí sporu.

(2) Při uvolňování pracovníků při výkonu činnosti rozhodce, při poskytování náhrady mzdy uvolňující organizací a její úhradě organizacemi, v jejichž zájmu byl rozhodce uvolněn, se postupuje podle obecně platných právních předpisů. 4)

(3) Až do rozhodnutí sporu jsou zúčastněné organizace povinny hradit zálohy na cestovní náhrady rozhodce 3) a popřípadě další náklady spojené s projednáním sporu [§ 10 odst. 3 písm. c)] rovným dílem.

(4) Cestovní výdaje svých zástupců hradí zúčastněné organizace. 3)

§ 17

Pro projednávání a rozhodování sporů rozhodcem platí ustanovení

a) § 24, § 25 odst. 4, § 28, § 35 odst. 2 a 4, § 36, § 37 odst. 1, § 44a odst. 2, § 47, § 47a a § 50 zákona obdobně,

b) § 30a a § 35 odst. 3 zákona přiměřeně.

ČÁST PÁTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 18

Zrušuje se vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky č. 58/1963 Sb., kterou se vydávají prozatímní pravidla pro projednávání a rozhodování hospodářských sporů rozhodci.

§ 19

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985.


Hlavní arbitr Československé socialistické republiky: Vaněk v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 32 odst. 1 a odst. 2 druhá věta zákona.

2) § 32 odst. 3 zákona.

3) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášky č. 2/1984 Sb.

4) § 124 zákoníku práce.
§ 21 odst. 3 nařízení vlády ČSSR č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce.

5) § 32 odst. 6 zákona.

6) § 45 zákona.

7) § 1 nařízení ministra financí č. 78/1958 Sb., kterým se stanoví arbitrážní poplatky.

Přesunout nahoru