Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 11/1984 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky stavebních hmot a dílců

Částka 2/1984
Platnost od 14.02.1984
Účinnost od 01.04.1984
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

11

VYHLÁŠKA

Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 13. prosince 1983

o základních podmínkách dodávky stavebních hmot a dílců

Státní arbitráž Československé socialistické republiky na základě návrhů ministerstva stavebnictví České socialistické republiky a ministerstva stavebnictví Slovenské socialistické republiky a po projednání se zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgány stanoví podle § 392 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

Předmět a rozsah úpravy

§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje hospodářské závazky vznikající při přípravě dodávek a při dodávkách 1)

- surovin silikátových a tuh s výjimkou magnezitu a chrommagnezitu,

- kamene přírodního a štěrkopísků,

- pojiv maltovinových a maltových směsí,

- kameniva pórovitého,

- polotovarů technologické pomocné stavební výroby,

- výrobků osinkocementových,

- prefabrikátů betonových a železobetonových,

- dílců stavebních konstrukčních betonových a železobetonových,

- dílců stavebních prostorových z betonových a železobetonových prvků,

- materiálů nepálených zdicích,

- výrobků cihlářských pálených,

- keramiky stavební,

- výrobků žárovzdorných a silikátových,

- výrobků žárovzdorných a nesilikátových s výjimkou výrobků magnezitových a chrommagnezitových. 2)

2) Tato vyhláška se nevztahuje na dodávky z dovozu a pro vývoz.

ČÁST DRUHÁ

Hospodářské smlouvy a dodací podmínky

ODDÍL PRVNÍ

Smlouva o přípravě dodávek

(k § 163 zákona)

§ 2, § 3zrušeno

ODDÍL DRUHÝzrušeno

§ 4, § 5zrušeno

ODDÍL TŘETÍzrušeno

§ 6 – § 9zrušeno

Odchylka v množstvízrušeno

§ 10 – § 18zrušeno

ODDÍL ČTVRTÝzrušeno

§ 19 – § 21zrušeno

§ 22

Výrobce se nemůže zprostit odpovědnosti za škodu, která vznikla odbytové organizaci v důsledku toho, že jménem odbytové organizace uzavřel smlouvu v rozporu s ujednáním podle § 19 odst. 3 a za škodu, která odbytové organizaci vznikla tím, že smlouvy nebyly uzavřeny na celý sjednaný objem.

§ 23zrušeno

ČÁST TŘETÍzrušeno

ODDÍL PRVNÍzrušeno

§ 24zrušeno

ODDÍL DRUHÝzrušeno

§ 25 – § 29zrušeno

ODDÍL TŘETÍzrušeno

Smlouva o dodávce transportbetonuzrušeno

§ 30 – § 32zrušeno

ODDÍL ČTVRTÝzrušeno

Splnění dodávkyzrušeno

§ 33 – § 35zrušeno

ODDÍL PÁTÝzrušeno

§ 36zrušeno

Odpovědnost za vady

§ 37

(k § 133 zákona)

(1) Dodavatel neodpovídá za vady jakosti dodávky způsobené tím, že z důvodů na straně odběratele přejímka trvala déle než stanovenou dobu (§ 33 odst. 2).

(2) Dodavatel neodpovídá za zhoršení vlastností dodávky, ke kterému došlo při přepravě, jde-li o dodávku přepravovanou dopravními prostředky odběratele.

§ 38

(k § 135 zákona)

(1) Záruční doba činí 45 dní od splnění dodávky.

(2) Vady zřejmé při přejímce musí odběratel reklamovat v zápisu o průběhu přejímky (§ 33 odst. 2), jinak jeho práva z odpovědnosti za tyto vady zanikají.

§ 39zrušeno


ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 40

Zrušuje se vyhláška č. 173/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních hmot, konstrukcí a dílců, ve znění vyhlášky č. 76/1965 Sb. a vládního nařízení č. 38/1966 Sb.

§ 41

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1984.


Hlavní arbitr

Československé socialistické republiky:

Vaněk v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví; příslušná jednotná klasifikace výrobků.

2) Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 82/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu.

3) § 114a odst. 2 zákona.

4) § 7 odst. 6 vyhlášky Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 48/1980 Sb., o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu.

5) Cementárny a vápenky Praha, koncern, Cementárny a vápenky, koncern, Trenčín.

6) § 360a zákona.

7) Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 17/1979 Sb., o právních úkonech předáváním dat.

8) § 354 zákona.

9) § 22 odst. 1 zákona.

10) § 164 zákona.

11) § 192 odst. 2 zákona.

Přesunout nahoru