Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 108/1984 Sb.Zákon o zvýšení některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení

Částka 23/1984
Platnost od 15.11.1984
Účinnost od 01.01.1985
Zrušeno k 01.10.1988 (100/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

108

ZÁKON

ze dne 13. listopadu

o zvýšení některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

(1) Zvyšují se důchody ze sociálního zabezpečení (pojištění) přiznané před 1. lednem 1971, a to důchody starobní, invalidní, částečné invalidní, vdovské a sirotčí.

(2) Zvýšení náleží též k důchodům přiznaným po 31. prosinci 1970, jde-li o

a) důchody starobní, invalidní a částečné invalidní, na které vznikl nárok před 1. lednem 1971 a které byly přiznány podle předpisů účinných před 1. lednem 1976, pokud tyto důchody byly vyměřeny z průměrného měsíčního výdělku nebo z jiného obdobného základu vypočteného za období ukončené před 1. lednem 1971,

b) důchody vdovské a sirotčí, jestliže jsou vyměřeny z důchodů uvedených v odstavci 1 nebo v ustanovení písmene a).

(3) Zvýšení náleží

a) k starobnímu a invalidnímu důchodu v částce 70 Kčs měsíčně,

b) k částečnému invalidnímu důchodu a sirotčímu důchodu oboustranně osiřelého dítěte v částce 35 Kčs měsíčně,

c) k vdovskému důchodu v částce 42 Kčs měsíčně, d) k sirotčímu důchodu jednostranně osiřelého dítěte v částce 21 Kčs měsíčně.

(4) Pobírá-li důchodce více důchodů, ke kterým se poskytuje zvýšení, náleží zvýšení jen k jednomu z nich, a to výhodnější. Toto zvýšení se pro souběh důchodů nesnižuje o polovinu; pro účely úpravy výše důchodů při jejich souběhu se ke zvýšení nepřihlíží.

(5) Zvýšení k důchodu náleží, i když důchod spolu s ním překročí hranice omezující výši důchodu stanoveným procentním poměrem k průměrnému měsíčnímu (ročnímu) výdělku nebo překročí nejvyšší výměry důchodu (úhrnu důchodů při souběhu) stanovené pevnými částkami. Zvýšení spolu s důchodem (úhrnem důchodů) nesmí však překročit hranici stanovenou v § 66 odst. 2 větě první zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení.

(6) Vyplácí-li se důchod ve snížené výměře pro souběh s příjmem z výdělečné činnosti nebo je jeho výplata omezena, 1) přizná se zvýšení k takto upravenému důchodu.

(7) Při výpočtu důchodu, jehož výše se stanoví z důchodu, k němuž náleží zvýšení, a při zvyšování důchodu pro bezmocnost se ke zvýšení nepřihlíží.

(8) Zvýšení důchodů podle předchozích odstavců a podle čl. I zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 76/1979 Sb. a čl. I zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb. jsou zahrnuta ve stanovené nejnižší výměře důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu důchodce (čl. II č. 1, 8 a 9) a v nejnižších výměrách důchodů účastníků odboje uvedených v čl. II č. 4 až 7. Zvýšení k starobnímu, invalidnímu a částečnému invalidnímu důchodu podle předchozích odstavců nenáleží, poskytují-li se tyto důchody ve výměře uvedené v čl. II č. 3.

(9) Zvýšení důchodu se vyplácí měsíčně předem současně s měsíčními částkami důchodu.

(10) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí o zvýšení důchodů obdobně předpisy o dávkách důchodového zabezpečení.


Čl. II

Zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 76/1979 Sb., o zvýšení důchodů, zákona č. 150/1979 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení, zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb., o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení, zákona č. 73/1982 Sb., o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění, zákona č. 116/1983 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení, a zákona č. 56/1984 Sb., o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení, se mění a doplňuje takto:

1. V § 42 odst. 1 a 2 a v § 45 odst. 2 se částka 880 Kčs nahrazuje částkou 950 Kčs a částka 1 500 Kčs částkou 1 600 Kčs.

2. § 46 odst. 1 zní:

"(1) Výchovné náleží poživateli důchodu starobního, invalidního, částečného invalidního, důchodu za výsluhu let, částečného důchodu za výsluhu let, osobního a sociálního na každé dítě (§ 40). Poživatelce vdovského důchodu náleží výchovné na každé dítě (§ 40), jestliže není účastna nemocenského zabezpečení 46) a má v přímém zaopatření aspoň jedno dítě ve věku do tří let. Výchovné náleží i na dítě svěřené poživateli některého z uvedených důchodů do pěstounské péče. Výchovné nenáleží na dítě, kterému se poskytuje invalidní důchod.".

3. § 56 odst. 2 zní:

"(2) Starobní a invalidní důchod činí nejméně, jde-li o účastníka odboje

skupiny Kčs měsíčně
I. 1 770
II. 1 470
III. 1 270
IV. 1 170.".

4. § 57 odst. 2 zní:

"(2) Vdovský důchod vdovy po účastníku odboje I. skupiny činí nejméně 1140 Kčs měsíčně a vdovy po účastníku odboje II. až IV. skupiny činí nejméně 960 Kčs měsíčně.".

5. § 57 odst. 5 zní:

"(5) Nemá-li vdova po účastníku odboje nárok na vdovský důchod, požívá však starobní nebo invalidní důchod, náleží tento důchod nejméně ve výši 1140 Kčs měsíčně, jde-li o vdovu po účastníku odboje I. skupiny, a ve výši 960 Kčs měsíčně, jde-li o vdovu po účastníku odboje II. až IV. skupiny.".

6. § 59 zní:

"§ 59

(1) Je-li účastníku odboje přiznán sociální důchod, poskytuje se účastníku odboje

skupiny ve výši Kčs měsíčně
I. 1 770
II. 1 470
III. 1 270
IV. 1 170.

(2) Je-li vdově po účastníku odboje přiznán sociální důchod, poskytuje se ve výši 960 Kčs měsíčně.".

7. V § 60 se částka 880 Kčs nahrazuje částkou 950 Kčs a částka 1 500 Kčs částkou 1 600 Kčs.

8. § 60a včetně nadpisu zní:

"§ 60a

Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu, a zvýšení důchodu pro bezmocnost

(1) Je-li vdovský důchod vdovy po účastníku odboje jediným zdrojem příjmu vdovy a nedosahuje částky 1 050 Kčs měsíčně, zvyšuje se na tuto částku. Ustanovení § 42 odst. 1 části věty prvé za středníkem a odst. 4 platí obdobně.

(2) Jestliže důchod (úhrn důchodů) nedosahuje částky 1 700 Kčs měsíčně a je jediným zdrojem příjmu důchodce a jeho rodinného příslušníka, z nichž jeden je účastníkem odboje, zvyšuje se důchod (úhrn důchodů) na tuto částku. Ustanovení § 42 odst. 2 až 4 platí obdobně.

(3) Zvýšení důchodu pro bezmocnost se přizná i nad hranici uvedenou v § 47 odst. 1, byl-li důchod (úhrn důchodů) upraven podle předchozího odstavce.".

9. V § 159 se částka 880 Kčs nahrazuje částkou 950 Kčs a částka 1 500 Kčs částkou 1 600 Kčs.


Čl. III

Přechodná ustanovení

(1) Zvýšení důchodu podle čl. I se poskytuje k důchodům, které byly přiznány před 1. lednem 1971 (čl. I odst. 1), bez žádosti; zvýšení k důchodům, které byly přiznány po 31. prosinci 1970 (čl. I odst. 2), se poskytuje na žádost.

(2) Zvýšení důchodu podle čl. I se poskytuje k důchodům vypláceným ke dni účinnosti tohoto zákona od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto zákona.

(3) Důchody starobní, invalidní, vdovské, sirotčí oboustranně osiřelých dětí, sociální a rodičů a sourozenců vyplácené ke dni účinnosti tohoto zákona, které jsou upraveny jako jediný zdroj příjmu důchodce (§ 42 odst. 1, § 45 odst. 2 věta první a § 159 věta první zákona č. 121/1975 Sb., ve znění pozdějších předpisů), se zvýší na částku 950 Kčs (čl. II č. 1 a 9) bez žádosti od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto zákona. Pokud důchody uvedené v předchozí větě nebyly dosud upraveny jako jediný zdroj příjmu a nedosahují částky 950 Kčs (čl. II č. 1 a 9), popřípadě částky 1050 Kčs (čl. II č. 8 - § 60a odst. 1), upraví se na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto zákona.

(4) Úprava starobního, invalidního, sociálního důchodu a důchodu rodičů a sourozenců, na který je odkázán též rodinný příslušník důchodce (§ 42 odst. 2, § 45 odst. 2 věta druhá a § 159 věta druhá zákona č. 121/1975 Sb., ve znění pozdějších předpisů), z důvodu jediného zdroje příjmu na částku 1 600 Kčs (čl. II č. 1 a 9) se provede na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto zákona. To platí též, jde-li o úpravu důchodu (úhrnu důchodů), který je jediným zdrojem příjmu, na částku 1700 Kčs podle čl. II č. 8 (§ 60a odst. 2).

(5) Důchody účastníků odboje, které nedosahují výše stanovené v čl. II č. 3 až 7, se upraví na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto zákona.

(6) Částečné invalidní důchody účastníků odboje přiznané před účinností tohoto zákona se na žádost přepočtou vzhledem k nově stanovené nejnižší výměře invalidního důchodu účastníka odboje (čl. II č. 3), je-li to pro ně výhodnější. Úprava důchodů se provede nejdříve od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto zákona.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 39 a § 64 odst. 2 věta třetí zákona č. 121/1975 Sb.

46) Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy vydané k jeho provedení.
Zákon č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 128/1975 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru