Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 106/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu

Částka 22/1984
Platnost od 09.11.1984
Účinnost od 01.01.1985
Zrušeno k 01.01.2014 (89/2012 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

106

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva dopravy

ze dne 9. října 1984,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu 1)

Federální ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 57 odst. 1 zákona č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, a podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 70/1983 Sb. a § 392 odst. 5 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, se mění a doplňuje takto:

1. V § 8 odst. 3 se za slovo "opatřením" vkládají slova "nebo znehodnocením (označením)".

2. V § 10 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Cestující může zaujmout místo k sezení, pro které byla vydána jinému cestujícímu místenka z nácestné zastávky podle ustanovení § 16 odst. 1 a které je označeno podle § 16 odst. 6. Při příjezdu do této nácestné zastávky je však povinen místo uvolnit cestujícímu, který se prokáže platnou místenkou pro toto místo.".

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

3. V § 10 odst. 6 se odkaz na "odst. 4" nahrazuje odkazem na "odst. 5".

4. § 11 odst. 2 zní:

"(2) Výši jízdného i rozsah a podrobné podmínky pro přiznání nároků na slevu jízdného stanoví tarif. Uplatňuje-li cestující právo na zlevněné jízdné, je povinen své právo bez vyzvání prokázat.".

5. V § 11 odst. 4 poslední věta zní:

"Cestující s platnou jízdenkou pro jednotlivou jízdu má právo na vrácení zaplaceného jízdného také tehdy, upustil-li od přepravy z důvodů uvedených v § 10 odst. 5 a 6 a v § 16 odst. 4.".

6. V § 12 odst. 1 se na konci druhé věty slova "ministerstvo dopravy" nahrazují slovem "tarif".

7. V § 13 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Vzory jízdenek stanoví tarif.".

8. V § 14 odst. 2 se na konci připojuje tato věta:

"Ve vozidlech nebo spojích, u kterých je vyloučena přeprava stojících cestujících, vydá dopravce jízdenku pro další jízdu jen je-li volné místo k sezení.".

9. V § 16 odst. 1 věta prvá zní:

"Jízdním řádem nebo vývěskou může být stanoveno, že u určitých spojů je nutné nebo možné zajistit si předem místo k sezení zakoupením místenky z výchozí nebo výjimečně jiné (nácestné) zastávky spoje.".

10. V § 16 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Místenky se prodávají ve vybraných výdejnách jízdenek; řidič místenky neprodává. Cestující si může zakoupit místenku nejdříve deset kalendářních dnů před datem odjezdu příslušného spoje z výchozí zastávky. U vybraných a dopravcem vyhlášených spojů se provádí rezervace místenek, a to na telefonické nebo osobní vyžádání. Na jedno vyžádání lze rezervovat nejvýše čtyři místenky. Místenky se rezervují nejdříve deset kalendářních dnů a nejpozději dva kalendářní dny před datem odjezdu spoje z výchozí zastávky. Rezervované místenky je nutno odebrat nejpozději v den vyhlášený dopravcem.".

Dosavadní odstavce 2, 3 a 4 se označují jako odstavce 3, 4 a 5.

11. § 16 odst. 3 zní:

"(3) Cestující s místenkou ztrácí právo na své místo, neobsadí-li je před odjezdem spoje ze zastávky, z které byla místenka vydána. Stanovil-li dopravce podle § 23, že místo je nutno zaujmout do určité doby před odjezdem spoje, ztrácí cestující právo na své místo, neobsadí-li je do této doby. Pokud cestující nedodrží tuto dobu, ale dostaví se k vozidlu ještě před odjezdem spoje podle jízdního řádu, zůstává mu zachováno právo na přepravu, popřípadě práva stanovená v § 10 odst. 5 nebo v § 11 odst. 4.".

12. V § 16 odst. 4 se vypouštějí slova "a proto se vzdal jízdy".

13. § 16 se doplňuje odstavci 6 a 7, které zní:

"(6) Místa, na která jsou prodány místenky podle odstavce 1, dopravce označí tabulkou, na které uvede, že místo je obsazeno a zastávku, z které je místo obsazeno. Označení může být provedeno i jiným vhodným způsobem.

(7) Má-li být přepravován cestující, který je mladší než 12 let, cestující, který s sebou do vozidla bere psa bez schrány, nebo nesložený čtyřkolečkový dětský kočárek, musí být tyto skutečnosti ohlášeny při koupi nebo rezervaci místenky.".

14. § 17 odst. 7 zní:

"(7) Má-li cestující zavazadlo, přepravuje je dopravce buď společně s ním a pod jeho dohledem, nebo odděleně; za oddělenou přepravu se považuje přeprava zavazadel uložených na místě určeném dopravcem nebo pokynem oprávněného pracovníka mimo prostor vozidla určený pro přepravu cestujících nebo v tomto prostoru, avšak na takovém místě, že cestující nemá možnost na své zavazadlo dohlížet.".

15. V § 18 odst. 2 se na konci věty čtvrté připojují tato slova: "nebo řidiče".

16. V § 18 odst. 5 se ve větě třetí vypouští část věty za středníkem a na konci se připojuje tato věta: "Ustanovení tohoto odstavce, s výjimkou první věty, se nevztahuje na psy doprovázející slepce.".

17. V § 21 odst. 2 v druhé větě se za slovo "zastávce" vkládá slovo "cestujícího".

18. § 21 odst. 3 věta prvá zní:

"Vozidla použitá k přepravě cestujících musí být čistá, v řádném technickém stavu, musí být označena směrovými tabulemi, a jde-li o místenková vozidla též pořadovým číslem vozidla; prostor pro cestující včetně stupátek musí být udržován v čistotě.".

19. V § 21 odst. 3 se na konci připojuje tato věta: "Sedadla, na kterých je zvláštními předpisy2) zakázána přeprava určitého okruhu osob, musí být zřetelně označena.".

20. V § 21 odst. 6 se na konci připojuje tato věta:

"Místenky na tato místa u spojů, u kterých je možno si zajistit místo k sezení, se prodávají jen osobám, pro které jsou vyhrazena a které svůj nárok prokáží. U spojů, u kterých je nutno si zajistit místo k sezení, pak komukoliv, ale až tehdy, když jsou ostatní místa vyprodána.".

21. V § 22 odst. 2 písm. d) zní:

"d) bezdůvodně uvádět v činnost návěstní zařízení ve vozidle;".

22. V § 22 odst. 4 věta prvá zní:

"S výjimkou případů uvedených v § 10 odst. 1 písm. a), b) a c) nastupují cestující do vozidla v pořadí, v jakém přišli na zastávku.".

23. § 22 se doplňuje novým odstavcem 8, který zní:

"(8) Cestující jsou povinni na vyzvání osoby uplatňující nárok na vyhrazené místo nebo na vyzvání oprávněného pracovníka uvolnit místa vyhrazená podle § 21 odst. 6.".

24. V § 23 se odkaz na § 16 odst. 2 nahrazuje odkazem na § 16 odst. 3.

25. V § 30 se vypouští odstavec 3.

26. V § 32 odst. 7 věta třetí zní: "Na požádání cestujícího je řidič povinen vydat potvrzenku o zaplacené částce.".

27. V § 32 odst. 11 se na konci připojují tato slova: "jen se souhlasem řidiče.".

28. § 34 odst. 1 zní:

"(1) Dopravci, cestující a v nepravidelné hromadné přepravě osob též objednatelé přepravy a její účastníci odpovídají z přepravní smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, hospodářského zákoníku a tohoto přepravního řádu.".

29. V § 34 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Jestliže v pravidelné hromadné přepravě osob nebyla provedena přeprava cestujícího s platnou jízdenkou proto,

a) že nebyl uskutečněn některý spoj uvedený v jízdním řádu, nebo

b) že vozidlo bylo plně obsazeno, nebo

c) že dopravci bylo znemožněno pokračovat v započaté jízdě, má tento cestující práva uvedená v § 10 odst. 5 a 6 a v § 11 odst. 4. Neprovedení přepravy z těchto důvodů, zpožděný příjezd, odjezd, popř. ztráta přípoje nezakládají právo na náhradu škody.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

30. V § 62 odst. 2 se citace "§ 33" nahrazuje citací "§ 32".

31. V § 65 odst. 3 se odkaz na "§ 48" nahrazuje odkazem na "§ 40 odst. 8".

32. § 73 odst. 1 zní:

"(1) Práva, která má oprávněný z přepravy nebo v souvislosti s přepravou, musí být uplatněna u dopravce, jinak zanikají. To neplatí, jde-li o právo na náhradu škody na zdraví nebo na zavazadlech přepravovaných společně s cestujícím či na věcech, které měl u sebe; toto právo může být uplatněno přímo u soudu.".

33. V § 73 odst. 7 se ve větě prvé slova "Kčs 10" nahrazují slovy "Kčs 50".

34. V § 75 se v části věty před středníkem za slovo "Promlčení" vkládají slova "a zánik".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985.


Ministr: Ing. Blažek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Konečné znění silničního přepravního řádu je otištěno v částce 25/1984 Věstníku dopravy.

2) § 31 odst. 2 vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu.

Přesunout nahoru