Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 102/1984 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla

Částka 20/1984
Platnost od 11.10.1984
Účinnost od 04.12.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

102

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 24. července 1984

o Úmluvě o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla


Dne 14. září 1963 byla v Tokiu sjednána Úmluva o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla.

S Úmluvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a listina o přístupu Československé socialistické republiky k Úmluvě o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla byla uložena u Mezinárodní organizace pro civilní letectví, depozitáře Úmluvy, dne 23. února 1984.


Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 21 odst. 1 dnem 4. prosince 1969. Pro Československou socialistickou republiku vstoupila v platnost v souladu se svým článkem 22 odst. 2 dnem 23. května 1984.

Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.


První náměstek: Řehořek v. r.


ÚMLUVA

o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla

Smluvní státy této Úmluvy se dohodly takto:

HLAVA I

Rozsah platnosti Úmluvy

Článek 1

1. Tato Úmluva se vztahuje na

a) činy trestné podle trestního zákona;

b) činy, které bez ohledu na to, zda jsou trestnými činy či nikoli, mohou ohrozit či ohrožují bezpečnost letadla nebo osob či majetku v letadle, nebo které ohrožují pořádek a kázeň na palubě letadla.

2. S výhradou ustanovení hlavy III se tato Úmluva vztahuje na trestné a jiné činy spáchané osobou na palubě letadla, registrovaného ve smluvním státě, za letu nebo v době, kdy je letadlo na hladině volného moře nebo v oblasti, která není územím žádného státu.

3. Pro účely této Úmluvy se pokládá letadlo za letadlo za letu od okamžiku, kdy je použito síly za účelem vzletu, do okamžiku, kdy končí doběh při přistání.

4. Tato Úmluva se nevztahuje na letadla používaná pro účely vojenské, celní nebo policejní.

Článek 2

Aniž by bylo dotčeno ustanovení článku 4 a s výjimkou případů, kdy to vyžaduje bezpečnost letadla nebo osob či majetku na palubě, nebude žádné ustanovení této Úmluvy vykládáno tak, že opravňuje nebo vyžaduje jakékoliv opatření v případech činů trestných podle trestních zákonů, které mají politickou povahu nebo spočívají na rasové či náboženské diskriminaci.

HLAVA II

Soudní pravomoc

Článek 3

1. Stát registrace letadla je příslušný vykonávat soudní pravomoc ve věci trestných a jiných činů spáchaných na palubě letadla.

2. Každý smluvní stát učiní opatření, jež jsou nutná k tomu, aby jako stát registrace uplatnil svou soudní pravomoc nad trestnými činy spáchanými na palubě letadla zapsaného v jeho leteckém rejstříku.

3. Tato Úmluva nevylučuje trestní pravomoc vykonávanou v souladu s vnitrostátním právem.

Článek 4

Smluvní stát, který není státem registrace, nebude zasahovat do provozu letadla za letu za účelem uplatnění své trestní pravomoci v případě trestného činu, který byl spáchán na palubě letadla, pokud nejde o některý z níže uvedených případů:

a) trestný čin se projevil svými účinky na území tohoto státu;

b) trestný čin byl spáchán občanem nebo proti občanu tohoto státu nebo osobou, která v něm má stálé bydliště;

c) trestný čin směřuje proti bezpečnosti tohoto státu;

d) trestným činem jsou porušena pravidla nebo předpisy o létání nebo řízení letadla platná v tomto státě;

e) výkon soudní pravomoci je nezbytný k tomu, aby bylo zajištěno splnění závazků vyplývajících pro tento stát z mnohostranné mezinárodní smlouvy.

HLAVA III

Oprávnění velitele letadla

Článek 5

1. Ustanovení této hlavy se nevztahují na trestné a jiné činy spáchané nebo chystané osobou na palubě letadla za letu ve vzdušném prostoru státu registrace nebo nad volným mořem nebo jinou oblastí, která není územím některého státu, pokud se poslední místo vzletu nebo příští místo zamýšleného přistání nenachází na území jiného státu než je stát registrace, nebo pokud letadlo neletí vzdušným prostorem jiného státu, než je stát registrace, s uvedenou osobou na palubě.

2. Bez ohledu na ustanovení článku 1 odstavec 3 bude pro účely této hlavy letadlo pokládáno za letadlo za letu od okamžiku, kdy se uzavřou všechny vnější dveře po naložení letadla, do okamžiku, kdy se některé z těchto dveří otevřou za účelem vyložení. V případě nouzového přistání se budou ustanovení této hlavy nadále vztahovat na trestné a jiné činy spáchané na palubě letadla do okamžiku, kdy příslušné státní orgány převezmou odpovědnost za letadlo, osoby a majetek na jeho palubě.

Článek 6

1. Má-li velitel letadla závažné důvody se domnívat, že některá osoba spáchala nebo se chystá spáchat trestný nebo jiný čin uvedený v článku 1 odstavec 1, může vůči této osobě učinit přiměřená opatření včetně omezení, která jsou nezbytná:

a) k ochraně bezpečnosti letadla nebo osob či majetku v letadle, nebo

b) k zachování pořádku a kázně na palubě, nebo

c) k tomu, aby mohl takovou osobu předat příslušným orgánům nebo ji vysadit v souladu s ustanoveními této hlavy.

2. Velitel letadla může uložit jiným členům posádky nebo je pověřit stejně jako může požádat nebo pověřit cestující, nikoliv však od nich vyžadovat, aby mu pomohli při zadržení osoby, jejíž svobodu je oprávněn omezit. Každý člen posádky nebo cestující může rovněž učinit bez takového pověření všechna přiměřená opatření, má-li závažné důvody se domnívat, že takové jednání je bezprostředně nevyhnutelné k ochraně bezpečnosti letadla nebo osob či majetku v letadle.

Článek 7

1. Opatření učiněná k zadržení osoby podle článku 6 budou vykonávána pouze do místa přistání s výjimkou, kdy

a) takové místo se nachází na území nesmluvního státu a orgány tohoto státu nedovolí této osobě vystoupit nebo kdy byla podle článku 6 odstavce 1 c) učiněna opatření za účelem předání takové osoby příslušným orgánům;

b) letadlo přistane nouzově a velitel letadla nemůže předat takovou osobu příslušným orgánům;

c) taková osoba souhlasí s další přepravou z tohoto bodu při učiněných omezovacích opatřeních.

2. Velitel letadla, na jehož palubě se nachází osoba podrobená omezovacím opatřením podle ustanovení článku 6, oznámí co nejdříve a pokud možno před přistáním na území státu orgánům tohoto státu, že se na palubě letadla nachází osoba podrobená omezovacím opatřením a sdělí důvody těchto opatření.

Článek 8

1. Velitel letadla může vysadit na území kteréhokoli státu, v němž letadlo přistane, každou osobu, u níž má závažný důvod se domnívat, že spáchala nebo se chystá spáchat čin uvedený v článku 1 odstavci 1 b), pokud je to nezbytné pro účely uvedené v ustanoveních článků 6 odstavcích 1 a) nebo b).

2. Velitel letadla vyrozumí orgány státu, na jehož území vysadil osobu v souladu s ustanovením tohoto článku, o vysazení osoby a o jeho důvodech.

Článek 9

1. Velitel letadla může předat příslušným orgánům kteréhokoli smluvního státu, na jehož území letadlo přistane, každou osobu, u níž má závažné důvody se domnívat, že spáchala na palubě letadla čin, který je podle jeho názoru závažným trestným činem podle trestního zákona státu registrace letadla.

2. Velitel letadla, na jehož palubě se nachází osoba, kterou zamýšlí předat v souladu s předchozím odstavcem, oznámí co nejdříve, a pokud možno před přistáním na území smluvního státu, orgánům tohoto státu svůj úmysl předat jim tuto osobu a důvody jejího předání.

3. Velitel letadla poskytne orgánům, jimž předává v souladu s ustanovením tohoto článku podezřelého pachatele, důkazy a informace, jimiž disponuje v souladu s právem státu registrace letadla.

Článek 10

Velitele letadla či jiné členy posádky, cestujícího, vlastníka nebo provozovatele letadla ani osobu, pro niž byl let vykonán, nelze v žádném případě činit odpovědnými za zacházení s osobou, vůči níž byla učiněna opatření v souladu s ustanoveními této Úmluvy.

HLAVA IV

Protiprávní zmocnění se letadla

Článek 11

1. Užije-li kterákoliv osoba na palubě letadla za letu protiprávně násilí nebo hrozby násilí k zasahování do provozu letadla, zmocnění se letadla nebo jiného protiprávního výkonu kontroly nad letadlem za letu nebo hrozí-li spácháním takového činu, učiní smluvní státy všechna potřebná opatření, aby kontrola nad letadlem byla navrácena oprávněnému veliteli letadla nebo aby mu tato kontrola zůstala zachována.

2. V případech uvedených v předchozím odstavci dovolí smluvní stát, na jehož území letadlo přistane, cestujícím a posádce pokračovat v jejich cestě pokud možno co nejdříve a navrátí letadlo i jeho náklad oprávněným držitelům.

HLAVA V

Práva a povinnosti států

Článek 12

Každý smluvní stát dovolí veliteli letadla, registrovaného v jiném smluvním státě, vysadit kteroukoli osobu v souladu s ustanovením článku 8 odstavec 1.

Článek 13

1. Každý smluvní stát převezme kteroukoli osobu, kterou velitel letadla vysadí v souladu s ustanovením článku 9 odstavec 1.

2. Zjistí-li smluvní stát, že jej k tomu okolnosti opravňují, vezme do vazby nebo jinými opatřeními zajistí přítomnost každé osoby podezřelé ze spáchání činů uvedených v článku 11 odstavec 1 a každé osoby, kterou převzal. Vazba a jiná opatření se budou řídit právním řádem uvedeného státu, avšak mohou trvat jen po dobu, která je nezbytná k zahájení trestního řízení nebo řízení o vydání.

3. Každé osobě, která je ve vazbě podle předchozího odstavce, bude umožněno, aby se okamžitě spojila s nejbližším příslušným zástupcem státu, jehož je příslušníkem.

4. Každý smluvní stát, jemuž je předána osoba v souladu s ustanovením článku 9 odstavec 1, nebo na jehož území přistane letadlo po spáchání činu uvedeného v článku 11 odstavec 1, provede okamžitě předběžné zjišťování skutečností.

5. Vezme-li stát v souladu s tímto článkem osobu do vazby, vyrozumí okamžitě stát registrace letadla, stát, jehož je tato osoba příslušníkem, a pokud to považuje za vhodné, kterýkoli zainteresovaný stát o skutečnosti, že tato osoba je ve vazbě a o okolnostech opravňujících k jejímu vzetí do vazby . Stát, který provádí předběžné zjišťování skutečností podle odstavce 4 tohoto článku, neprodleně sdělí svá zjištění zmíněným státům a uvede, zda zamýšlí vykonávat soudní pravomoc.

Článek 14

1. Jestliže osoba, vysazená v souladu s ustanovením článku 8 odstavec 1 nebo předaná v souladu s ustanovením článku 9 odstavec 1 nebo vysazená po spáchání činu uvedeného v článku 11 odstavec 1, nemůže nebo si nepřeje pokračovat v cestě a jestliže stát místa přistání odmítne tuto osobu přijmout , může ji tento stát, pokud dotyčná osoba není jeho příslušníkem nebo nemá na jeho území stálé bydliště, vrátit na území státu, jehož je příslušníkem, nebo na jehož území má stálé bydliště nebo na území státu, na němž započala svou cestu letadlem.

2. Vysazení, předání, vzetí do vazby nebo další opatření uvedená v článku 13 odstavec 2 ani vrácení dotyčné osoby nelze pokládat za platné povolení vstupu na území příslušného smluvního státu z hlediska jeho právních předpisů upravujících vstup nebo povolení vstupu osob na jeho území. Právní předpisy smluvního státu, upravující vyhoštění osob z jeho území, nejsou ustanoveními této Úmluvy dotčeny.

Článek 15

1. S výhradou ustanovení článku 14 bude moci každá osoba, která byla vysazena v souladu s ustanovením článku 8 odstavec 1 nebo která byla předána v souladu s ustanovením článku 9 odstavec 1 nebo která byla vysazena po spáchání činu uvedeného v článku 11 odstavec 1 a která si přeje pokračovat v cestě, vycestovat co možná nejdříve do kteréhokoli místa podle svého výběru, pokud její přítomnost nevyžaduje právní řád státu místa přistání pro účely trestního řízení nebo vydání.

2. Aniž by byly dotčeny právní předpisy smluvního státu, upravující vstup a povolení vstupu na jeho území či vydání nebo vyhoštění z jeho území, poskytne každý smluvní stát osobě, jež byla na jeho území vysazena v souladu s ustanovením článku 8 odstavec 1 nebo která vystoupila a je podezřelá ze spáchání činu uvedeného v článku 11 odstavec 1, zacházení neméně výhodné, pokud jde o její ochranu a bezpečnost, než jaké poskytuje v obdobných případech svým příslušníkům.

HLAVA VI

Jiná ustanovení

Článek 16

1. Trestné činy spáchané na palubě letadla registrovaného ve smluvním státě budou pro účely vydání posuzovány tak, jako kdyby k nim došlo nejen v místě činu, ale též na území státu registrace letadla.

2. Aniž by bylo dotčeno ustanovení předchozího odstavce, nelze žádné ustanovení této Úmluvy vykládat tak, jako by zakládalo závazek vydání.

Článek 17

Smluvní státy, které učiní opatření za účelem vyšetřování, zadržení nebo jiného výkonu soudní pravomoci v souvislosti s trestným činem spáchaným na palubě letadla, budou věnovat náležitou pozornost bezpečnosti a jiným potřebám letecké navigace a budou jednat tak, aby nezpůsobily zbytečné zpoždění letadla, cestujících, posádky nebo nákladu.

Článek 18

Vytvoří-li smluvní státy společné organizace provozující leteckou dopravu nebo mezinárodní provozní organizace, které budou provozovat letadla neregistrovaná v žádném státě, určí tyto státy podle okolností případu mezi sebou stát, který bude pro účely této Úmluvy pokládán za stát registrace, a vyrozumí o tom Mezinárodní organizaci pro civilní letectví, jež tuto informaci oznámí všem smluvním státům této Úmluvy.

HLAVA VII

Závěrečná ustanovení

Článek 19

Do dne svého vstupu v platnost v souladu s ustanovením článku 21 zůstane tato Úmluva otevřena k podpisu všem státům, které jsou k tomuto dni členy Organizace spojených národů nebo některé její odborné organizace.

Článek 20

1. Tato Úmluva podléhá ratifikaci signatárními státy v souladu s jejich ústavněprávními předpisy.

2. Ratifikační listiny budou uloženy u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 21

1. Jakmile dvanáct signatárních států uloží své ratifikační listiny, vstoupí mezi nimi Úmluva v platnost devadesátý den po uložení dvanácté ratifikační listiny . Pro stát, který ji bude ratifikovat později, vstoupí Úmluva v platnost devadesátý den po uložení jeho ratifikační listiny.

2. Jakmile tato Úmluva vstoupí v platnost, bude zaregistrována prostřednictvím Mezinárodní organizace pro civilní letectví u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Článek 22

1. Tato Úmluva bude po svém vstupu v platnost otevřena k přístupu každému členskému státu Organizace spojených národů nebo některé její odborné organizace.

2. Přístup se provede uložením listiny o přístupu u Mezinárodní organizace pro civilní letectví a nabude účinnosti devadesátým dnem po tomto uložení.

Článek 23

1. Každý smluvní stát může tuto Úmluvu vypovědět oznámením Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.

2. Výpověď nabude účinnosti šest měsíců ode dne, kdy Mezinárodní organizace pro civilní letectví obdrží uvedené oznámení.

Článek 24

1. Každý spor mezi smluvními státy o výklad nebo provádění této Úmluvy, který nemůže být vyřešen jednáním, bude předložen na žádost jednoho z nich k arbitrážnímu jednání. Pokud se strany během šesti měsíců ode dne podání žádosti nebudou moci dohodnout na organizaci arbitráže, může kterákoli z nich předložit spor Mezinárodnímu soudnímu dvoru v souladu s jeho statutem.

2. Každý stát může prohlásit při podpisu nebo ratifikaci této Úmluvy nebo při přístupu k ní, že se necítí vázán ustanovením předchozího odstavce. Ostatní smluvní státy nebudou vázány tímto ustanovením vůči státu, který učinil takovou výhradu.

3. Každý smluvní stát, který učinil výhradu podle předchozího odstavce, ji může kdykoli odvolat oznámením Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.

Článek 25

S výjimkou ustanovení článku 24 nemůže být k této Úmluvě učiněna žádná výhrada.

Článek 26

Mezinárodní organizace pro civilní letectví oznámí všem členským státům Organizace spojených národů nebo některé z jejích odborných organizací:

a) každý podpis této Úmluvy a jeho datum;

b) uložení každé ratifikační listiny nebo listiny o přístupu a jeho datum;

c) datum, kdy Úmluva vstupuje v platnost podle ustanovení článku 21 odstavec 1;

d) přijetí každého oznámení výpovědi a jeho datum;

e) přijetí každého prohlášení nebo oznámení podle ustanovení článku 24 a jeho datum.

Na důkaz čehož níže podepsaní zmocněnci, byvše k tomu zmocněni, podepsali tuto Úmluvu.

Dáno v Tokiu dne čtrnáctého září roku tisícího devítistého šedesátého třetího ve třech původních vyhotoveních v jazyce anglickém, francouzském a španělském.

Tato Úmluva bude uložena u Mezinárodní organizace pro civilní letectví, kde zůstane otevřena k podpisu v souladu s ustanovením článku 19; uvedená organizace zašle její ověřené kopie všem členským státům Organizace spojených národů nebo některé její odborné organizace.

Přesunout nahoru