Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 100/1984 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédska o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Částka 19/1984
Platnost od 05.10.1984
Účinnost od 05.07.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

100

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 20. srpna 1984

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédska o spolupráci v oblasti zdravotnictví


Dne 5. července 1984 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédska o spolupráci v oblasti zdravotnictví. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 4 dnem podpisu.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédska o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Švédska vedeny přáním rozvíjet spolupráci v oblasti zdravotnictví,

v přesvědčení, že tato spolupráce v souladu se Závěrečným aktem Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě přispěje k upevňování vztahů mezi oběma zeměmi,

uzavřely tuto dohodu:

Článek 1

Smluvní strany si budou navzájem poskytovat informace o

1. organizaci zdravotnických služeb,

2. zásadách a metodách používaných v oblasti výchovy a vzdělávání lékařů, farmaceutů, zdravotních sester a jiných zdravotnických pracovníků,

3. metodách a výsledcích v oblasti léčebně preventivní péče,

4. používaných metodách a výsledcích v oblasti zdravotnictví, tj. péče o zdravé životní a pracovní prostředí, hygieny výživy, péče o zdraví školní mládeže, boje proti infekčním nemocem, jakož i dezinfekce, dezinsekce a deratizace,

5. významných výsledcích v oblasti lékařského výzkumu,

6. používaných metodách a výsledcích v oblasti shromažďování a zpracovávání informací,

7. metodách a výsledcích v oblasti zdravotní výchovy obyvatelstva.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat

1. spolupráci v oblasti organizace zdravotnických služeb,

2. spolupráci mezi lékařskými fakultami, vědeckovýzkumnými ústavy, zdravotnickými institucemi a lékařskými společnostmi,

3. účast odborníků na mezinárodních kongresech a vědeckých konferencích organizovaných kteroukoli smluvní stranou,

4. výměnu vědců, výzkumných pracovníků, lékařů, farmaceutů, vysokoškolských učitelů, učitelů specializovaných zdravotnických škol a dalších zdravotnických pracovníků.

Článek 3

Federální ministerstvo zahraničních věcí ČSSR a Švédská národní rada pro zdravotnictví a sociální péči budou odpovídat za provádění této dohody. Za tímto účelem výše uvedené orgány budou připravovat plány činnosti, zahrnující rovněž finanční podmínky.

Článek 4

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu a bude platit po dobu pěti let. Bude automaticky prodlužována vždy na dalších pět let, pokud jedna ze smluvních stran neoznámí ukončení její platnosti nejpozději šest měsíců před uplynutím příslušného pětiletého období.

Dáno v Praze dne 5. července 1984 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu Švédska:

Lennart Bodström v. r.

Přesunout nahoru