Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 10/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy o zbraních a střelivu

Částka 2/1984
Platnost od 14.02.1984
Účinnost od 01.04.1984
Zrušeno k 01.03.1996 (288/1995 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

10

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva vnitra

ze dne 9. ledna 1984,

kterou se vydávají podrobnější předpisy o zbraních a střelivu

Federální ministerstvo vnitra stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 62 zákona č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

Kulové zbraně a střelivo

§ 1

Žádost o vydání zbrojního průkazu

(1) Žádost o vydání zbrojního průkazu (§ 6 zákona) musí obsahovat osobní data žadatele (jméno, příjmení, popřípadě rodné příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, adresu místa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, adresu zaměstnavatele) a důvod, pro který o zbrojní průkaz žádá.

(2) K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel povinen

a) připojit lékařský posudek o fyzické a duševní způsobilosti k používání zbraně,

b) připojit potvrzení zaměstnavatele nebo národního výboru, popřípadě předložit k nahlédnutí platnou koncesi, žádá-li o vydání zbrojního průkazu na kulovou zbraň používanou v souvislosti s výkonem povolání nebo zaměstnání,

c) předložit k nahlédnutí platný lovecký lístek, žádá-li o vydání zbrojního průkazu na kulovou zbraň určenou pro lovecké účely,

d) předložit k nahlédnutí platný doklad o dosažení příslušné výkonnostní třídy, žádá-li o vydání zbrojního průkazu na kulovou zbraň pro sportovní účely.

§ 1a

(1) Za zbraň určenou pro lovecké účely se považuje zbraň, jejíž držení a nošení má být povoleno držiteli platného loveckého lístku k výkonu práva myslivosti.

(2) Za zbraň určenou pro sportovní účely se považuje zbraň, jejíž držení a nošení má být povoleno ke sportovní činnosti nositeli výkonnostní třídy ve střelbě nebo v jiné sportovní disciplíně, jejíž součástí je střelba.

(3) Za zbraně používané v souvislosti s výkonem povolání nebo zaměstnání se považují speciální expanzní přístroje uvedené v § 32 odst. 1 zákona a zbraně, jejichž držení a nošení má být povoleno osobám, které podle zvláštních předpisů při výkonu povolání nebo zaměstnání musí být ozbrojeny anebo jsou při něm oprávněny k použití zbraně.

§ 2

Platnost zbrojního průkazu

(1) Zbrojní průkaz je vydáván na dobu tří let a jeho platnost lze na žádost prodloužit vždy o tři roky. Žádost o prodloužení se podává nejpozději dva měsíce před uplynutím doby platnosti zbrojního průkazu.

(2) Žádost o prodloužení doby platnosti zbrojního průkazu musí mít náležitosti uvedené v § 1, kromě lékařského posudku o fyzické a duševní způsobilosti k používání zbraně.

Povinnosti držitele zbrojního průkazu a jiných povolení

§ 3

(1) Držitel zbrojního průkazu je povinen oznámit změnu místa trvalého pobytu na území téhož okresu (obvodu) do deseti dnů příslušné okresní správě Sboru národní bezpečnosti (§ 6 zákona).

(2) Při změně místa trvalého pobytu do území jiného okresu (obvodu) je držitel zbrojního průkazu povinen:

a) do deseti dnů před ukončením trvalého pobytu předložit kulovou zbraň a odevzdat zbrojní průkaz okresní správě Sboru národní bezpečnosti příslušné podle dosavadního místa trvalého pobytu a odhlásit zbraň z evidence vedené touto správou,

b) do pěti dnů po ubytování v novém místě trvalého pobytu předložit kulovou zbraň a potvrzení o odevzdání zbrojního průkazu okresní správě Sboru národní bezpečnosti příslušné podle nového místa trvalého pobytu a přihlásit zbraň do evidence vedené touto správou.

§ 4

(1) Ztrátu, odcizení nebo zničení zbrojního průkazu je jeho držitel povinen neprodleně oznámit okresní správě Sboru národní bezpečnosti, která průkaz vydala, a současně předložit kulovou zbraň ke kontrole.

(2) Ztrátu a odcizení povolení k nabytí vlastnictví ke kulové zbrani (dále jen "nákupní povolení") je jeho držitel povinen oznámit nejbližšímu útvaru Sboru národní bezpečnosti; zničení nákupního povolení je držitel povinen oznámit útvaru Sboru národní bezpečnosti, který je vydal.

(3) Ztrátu, odcizení nebo zničení povolení k vývozu, dovozu a průvozu kulové zbraně (dále jen "zbrojní průvodní list") je jeho držitel povinen oznámit krajské správě Sboru národní bezpečnosti, která je vydala.

§ 5

Pokud bude držitel zbrojního průkazu zbaven způsobilosti k právním úkonům, je jeho zákonný zástupce povinen do deseti dnů ode dne, kdy rozhodnutí soudu nabylo právní moci, odevzdat kulovou zbraň, střelivo a zbrojní průkaz do úschovy okresní správě Sboru národní bezpečnosti, která zbrojní průkaz vydala. Dále se postupuje podle ustanovení § 53 odst. 2 zákona.

§ 6

Nabytí vlastnictví ke kulové zbrani

(1) Osoba, která chce nabýt vlastnictví ke kulové zbrani a dosud nemá zbrojní průkaz, s výjimkou cizince nemajícího trvalý pobyt na území Československé socialistické republiky, podává písemnou žádost o vydání zbrojního průkazu (§ 1), která v tomto případě nahrazuje žádost o nákupní povolení. V žádosti vedle stanovených náležitostí uvede též údaje o způsobu nabytí zbraně, jejím druhu a podle možnosti i o značce, ráži a výrobním čísle.

(2) Osoba, která chce nabýt vlastnictví ke kulové zbrani a je držitelem zbrojního průkazu, podává písemnou žádost o vydání nákupního povolení, která musí mít náležitosti uvedené v § 1, kromě lékařského posudku o fyzické a duševní způsobilosti k používání zbraně, a obsahovat údaje o způsobu nabytí a druhu zbraně a podle možnosti též o její značce, ráži a výrobním čísle.

(3) Držitel nákupního povolení, který nabyl vlastnictví ke kulové zbrani, je povinen do pěti dnů po nabytí zbraně přihlásit zbraň k evidenci okresní správě Sboru národní bezpečnosti a předložit jeden díl nákupního povolení.

(4) Po uplynutí doby platnosti je držitel povinen neupotřebené nákupní povolení neprodleně vrátit.

(5) Při nákupu nebo jiném způsobu převodu vlastnictví ke kulové zbrani cizincem, který nemá trvalý pobyt na území Československé socialistické republiky, anebo ke zbrani určené k vývozu do ciziny se postupuje podle ustanovení o vývozu kulové zbraně (§ 8).

§ 7

Půjčení kulové zbraně

(1) Povolení k půjčení kulové zbraně lze vydat na základě písemné žádosti podané okresní správě Sboru národní bezpečnosti příslušné podle místa trvalého pobytu žadatele, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Žádost osoby, která si chce půjčit kulovou zbraň a není držitelem zbrojního průkazu, musí obsahovat:

a) náležitosti uvedené v § 1,

b) druh, značku, ráži a výrobní číslo půjčované zbraně, číslo zbrojního, popřípadě hromadného zbrojního průkazu, na který je zbraň držena, a údaje o tom, kdy a kým byl průkaz vydán,

c) osobní data (§ 1 odst. 1) nebo název a sídlo držitele zbraně,

d) dobu půjčení zbraně.

(3) Žádost osoby, která si chce půjčit kulovou zbraň a je držitelem zbrojního průkazu, musí obsahovat:

a) její osobní data (§ 1 odst. 1),

b) důvod, pro který o půjčení zbraně žádá,

c) údaje uvedené v odstavci 2 písm. b) až d).

(4) Cizinec, který nemá trvalý pobyt na území Československé socialistické republiky, podává žádost o povolení k půjčení kulové zbraně okresní správě Sboru národní bezpečnosti příslušné podle místa trvalého pobytu (sídla) držitele zbraně. Žádost musí obsahovat:

a) jméno, příjmení, datum a místo narození, adresu místa trvalého pobytu v cizině, popřípadě přechodného pobytu v Československé socialistické republice, číslo cestovního dokladu a datum příjezdu a odjezdu,

b) důvod, pro který o půjčení zbraně žádá,

c) údaje uvedené v odstavci 2 písm. b) až d).

(5) Povolení k půjčení kulové zbraně se vydává nejdéle na dobu jednoho roku, cizincům uvedeným v odstavci 4 nejdéle na dobu tří měsíců.

(6) Osobám uvedeným v odstavcích 2 a 4 se povoluje půjčení kulové zbraně vydáním zbrojního průkazu s platností omezenou na dobu půjčení zbraně. Osobě uvedené v odstavci 3 se vydání povolení vyznačuje zápisem do jejího zbrojního průkazu s uvedením doby platnosti povolení. Po uplynutí doby platnosti povolení je osoba, které bylo půjčení kulové zbraně povoleno vydáním zbrojního průkazu, povinna zbrojní průkaz vrátit.

Vývoz kulové zbraně a střeliva

§ 8

(1) Nákupní povolení a zbrojní průvodní list na kulovou zbraň a střelivo určené k vývozu do ciziny (§ 12 odst. 1 a § 42 odst. 1 zákona) může na základě písemné žádosti vydat krajská správa Sboru národní bezpečnosti příslušná podle místa sídla prodejny, v níž mají být zbraně zakoupeny, nebo podle místa trvalého pobytu (sídla) dosavadního držitele zbraně.

(2) Žádost o vydání nákupního povolení a zbrojního průvodního listu musí obsahovat jméno, příjmení, datum a místo narození, adresu místa trvalého pobytu (u cizince, který nemá trvalý pobyt na území Československé socialistické republiky, též adresu místa přechodného pobytu) a číslo občanského průkazu, popřípadě cestovního dokladu žadatele, druh, značku, ráži a výrobní číslo kulové zbraně a množství, druh a ráži střeliva, popřípadě datum odjezdu do ciziny; v žádosti je nutno též uvést hraniční přechod, kde bude žadatel opouštět území Československé socialistické republiky a stát, do kterého mají být kulová zbraň a střelivo vyvezeny. Stejné údaje musí obsahovat žádost organizace, vyváží-li kulovou zbraň a střelivo její pověřený pracovník.

(3) Jestliže kulovou zbraň a střelivo zasílá organizace do ciziny poštou apod., musí v žádosti uvést svůj název a sídlo, druh, značku, ráži a výrobní číslo zbraně, množství, druh a ráži střeliva a stát, do kterého mají být zbraň a střelivo zaslány.

(4) K žádosti musí být připojeno potvrzení údajů o zbrani a střelivu prodejnou, kde mají být zbraň a střelivo zakoupeny, a vývozní povolení celnice; v případě nabytí vlastnictví ke kulové zbrani od držitele zbrojního průkazu potvrzuje údaje o zbrani okresní správa Sboru národní bezpečnosti, u které je zbraň vedena v evidenci.

(5) Prodejna, v níž byla zakoupena kulová zbraň za účelem vývozu, zásadně zbraň zasílá na uvedenou adresu v cizině. Krajská správa Sboru národní bezpečnosti, která vydala nákupní povolení a zbrojní průvodní list, může výjimečně povolit žadateli, aby on nebo jiná osoba zakoupenou zbraň vyvezli osobně do ciziny. V těchto případech se vydání zbrojního průvodního listu zapíše do cestovního dokladu osoby, která bude zbraň vyvážet.

(6) Do cestovního dokladu se zapisuje též vydání zbrojního průvodního listu pro střelivo.

(7) Osobám, které nemají zbrojní průkaz, se zbrojní průvodní list vydává tři dny před vývozem kulové zbraně.

(8) Po uplynutí doby platnosti je nutno neupotřebené nákupní povolení a zbrojní průvodní list vrátit krajské správě Sboru národní bezpečnosti, která je vydala.

§ 9

Zbrojní průvodní list pro vývoz kulové zbraně a střeliva držitelem zbrojního průkazu (hromadného zbrojního průkazu) může vydat krajská správa Sboru národní bezpečnosti příslušná podle místa trvalého pobytu (sídla) držitele zbrojního průkazu (hromadného zbrojního průkazu) na základě písemné žádosti, která musí obsahovat:

a) osobní data žadatele (§ 1 odst. 1) a místo jeho trvalého pobytu anebo název a sídlo držitele hromadného zbrojního průkazu a osobní data pověřeného pracovníka,

b) druh, značku, ráži a výrobní číslo vyvážené kulové zbraně a množství, druh a ráži střeliva,

c) důvod vývozu kulové zbraně a střeliva,

d) údaje o zbrojním průkazu (hromadném zbrojním průkazu),

e) číslo cestovního dokladu žadatele nebo pověřeného pracovníka,

f) datum odjezdu do ciziny, popřípadě hraniční přechod, kde bude žadatel, popřípadě pověřený pracovník opouštět území Československé socialistické republiky,

g) údaj o tom, do kterého státu mají být kulová zbraň a střelivo vyvezeny.

§ 10

Jestliže bude kulovou zbraň do ciziny vyvážet držitel zbrojního průkazu (hromadného zbrojního průkazu), zapisuje se vydání zbrojního průvodního listu do cestovního dokladu držitele zbrojního průkazu nebo pověřeného pracovníka (§ 9).

§ 11

Dovoz a průvoz kulové zbraně a střeliva

(1) Zbrojní průvodní list na dovoz a průvoz kulové zbraně a střeliva ( § 12 odst. 1 a § 42 odst. 1 zákona) lze vydat na základě písemné žádosti, která musí obsahovat údaje uvedené v § 8 odst. 2. Při dovozu a průvozu plynové kulové zbraně se k písemné žádosti připojuje též doklad osvědčující technické vlastnosti zbraně.

(2) Vydání zbrojního průvodního listu se zapisuje do cestovního dokladu žadatele.

(3) Osoba trvale žijící na území Československé socialistické republiky a organizace, které dovezou do Československé socialistické republiky střelivo a nejsou držiteli povolení k držení a nošení kulové zbraně nebo střeliva, jsou povinny do pěti dnů ode dne dovozu převést střelivo na držitele příslušného povolení anebo je odevzdat příslušné okresní správě Sboru národní bezpečnosti.

§ 12

Postup při úmrtí držitele kulové zbraně

Osoba, která je podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona povinna odevzdat kulovou zbraň a střelivo, odevzdá podle možnosti i zbrojní průkaz a jiné doklady ke zbrani a střelivu.

§ 13

Žádost o vydání hromadného zbrojního průkazu a nákupního povolení

(1) Písemná žádost o vydání hromadného zbrojního průkazu musí obsahovat:

a) název a sídlo organizace a její organizační jednotky nebo složky (závod, provozovna, hospodářství, farma apod.), budou-li kulové zbraně používány touto jednotkou nebo složkou,

b) druh a počet kulových zbraní, na něž má být hromadný zbrojní průkaz vydán,

c) důvod, pro který se o povolení žádá,

d) jména, příjmení, rodná čísla a čísla občanských průkazů vedoucího organizace, popřípadě její organizační jednotky nebo složky, pracovníků nebo členů odpovědných za řádné zacházení se zbraněmi a pracovníků nebo členů, kteří je budou nosit,

e) místo uložení zbraní a střeliva a způsob jejich zabezpečení proti odcizení nebo zneužití,

f) doporučení nadřízené organizace nebo orgánu; pokud je žadatelem ústřední orgán, toto doporučení se nevyžaduje.

Tato žádost nahrazuje i žádost o vydání nákupního povolení.

(2) Písemná žádost organizace, která je již držitelem hromadného zbrojního průkazu, o vydání nákupního povolení musí mít náležitosti uvedené v odstavci 1 písm. a), c) a f) a musí obsahovat též údaje o způsobu nabytí kulové zbraně, jejím druhu a podle možnosti i o značce, ráži a výrobním čísle.

§ 14

Platnost hromadného zbrojního průkazu

Hromadný zbrojní průkaz se vydává na dobu neomezenou.

§ 15

Povinnosti organizace držící hromadný zbrojní průkaz, nákupní povolení a zbrojní průvodní list

(1) Vedoucí organizace, popřípadě její organizační jednotky nebo složky, které byl vydán hromadný zbrojní průkaz, nebo jím pověřená osoba jsou povinni:

a) hlásit změny údajů uvedených v § 13 odst. 1 písm. a), b), d) a e),

b) zajistit, aby kulové zbraně byly nošeny jen určenými pracovníky a členy (§ 9 odst. 2 zákona) a pouze po dobu plnění úkolů vyplývajících z účelu, pro který byl hromadný zbrojní průkaz vydán.

(2) Organizace jsou povinny vydat směrnice pro zacházení se zbraněmi drženými na hromadný zbrojní průkaz.

(3) Pro postup organizace při změně sídla a při ztrátě, odcizení nebo zničení hromadného zbrojního průkazu, nákupního povolení a zbrojního průvodního listu platí obdobně ustanovení § 3 a 4.

§ 16

Postup při zániku organizace

Při zániku organizace se postupuje podle ustanovení § 53 zákona, jestliže organizace nově vzniklá, přejímající anebo ta, na níž přešel majetek, práva a závazky zrušené organizace, nemá hromadný zbrojní průkaz a nepožádá do tří dnů po zániku o jeho vydání anebo jí nebude vydán.

ČÁST DRUHÁ

Lovecké brokové zbraně a střelivo

§ 17

Povinnosti držitele lovecké brokové zbraně při změně místa trvalého pobytu

(1) Držitel lovecké brokové zbraně je povinen oznámit změnu místa trvalého pobytu do deseti dnů před jeho ukončením národnímu výboru (§ 2 odst. 2 zákona) příslušnému podle dosavadního místa pobytu a odhlásit zbraň z evidence vedené tímto orgánem.

(2) Přihlásit loveckou brokovou zbraň k evidenci vedené národním výborem příslušným podle nového místa trvalého pobytu je držitel povinen do pěti dnů po ubytování.

§ 18

Půjčení lovecké brokové zbraně

(1) Půjčit loveckou brokovou zbraň lze nejvýše na dobu tří měsíců.

(2) Potvrzení o půjčení musí obsahovat tyto údaje:

a) jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu držitele lovecké brokové zbraně a číslo občanského průkazu, popřípadě cestovního dokladu vypůjčitele,

b) druh, značku, ráži a výrobní číslo půjčované zbraně a údaje o loveckém lístku, v němž je zapsána,

c) dobu půjčení, je-li kratší než tři měsíce, datum vystavení potvrzení a podpisy držitele lovecké brokové zbraně a vypůjčitele.

(3) Jedno vyhotovení potvrzení si ponechá držitel lovecké brokové zbraně, druhé předá se zbraní vypůjčiteli.

§ 19

Vývoz, dovoz a průvoz lovecké brokové zbraně a střeliva

Při vývozu, dovozu a průvozu lovecké brokové zbraně a střeliva se postupuje obdobně jako u kulové zbraně a střeliva (§ 8 až 11).

§ 20

Hlavní části loveckých brokových zbraní

Zakoupené nebo jiným způsobem nabyté hlavní části loveckých brokových zbraní je povinen jejich držitel přihlásit do pěti dnů k evidenci vedené příslušným národním výborem.

§ 21

Postup při úmrtí držitele lovecké brokové zbraně

Osoba, která je podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona povinna odevzdat loveckou brokovou zbraň a střelivo, odevzdá podle možnosti i lovecký lístek a jiné doklady ke zbrani a střelivu.

§ 22

Hromadné povolení

(1) Na žádost o vydání hromadného povolení, jeho platnost, povinnosti držitele a postup při zániku organizace se vztahují ustanovení § 13, 14, § 15 odst. 1 a 2 a § 16; v žádosti o vydání hromadného povolení organizace neuvádí údaje o pracovnících nebo členech, kteří budou zbraň nosit.

(2) Při změně sídla organizace se postupuje obdobně jako při změně místa trvalého pobytu držitele lovecké brokové zbraně (§ 17).

(3) Ztrátu, odcizení nebo zničení hromadného povolení je organizace povinna neprodleně oznámit národnímu výboru, který povolení vydal, a současně předložit lovecké brokové zbraně ke kontrole.

ČÁST TŘETÍ

Společná ustanovení

§ 23

Evidence zbraní a střeliva

(1) Organizace, které vyvíjejí, vyrábějí, opravují, upravují a znehodnocují zbraně a střelivo, jakož i organizace, kterým byl vydán hromadný zbrojní průkaz nebo hromadné povolení (dále jen "oprávněné organizace"), vedou evidenci zbraní v záznamní knize zbraní a střeliva. V rubrikách této knihy se uvádí pořadové číslo zápisu každé zbraně, datum výroby nebo převzetí zbraně (střeliva), údaje o osobě nebo organizaci, která zbraň (střelivo) předala (jméno, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu nebo název a sídlo organizace), evidenční údaje o zbrani (střelivu), důvod převzetí (oprava, znehodnocení apod.) a popřípadě i číslo jednací příslušného rozhodnutí správního orgánu, datum ověření zbraně, údaje o osobě nebo organizaci, která zbraň (střelivo) přebírá, číslo jednací předávacích dokladů a datum předání zbraně (střeliva).

(2) Vedle evidence v záznamní knize zbraní a střeliva mohou oprávněné organizace vést i jinou pomocnou evidenci.

(3) Záznamní knihy zbraní a střeliva musejí být trvale archivovány.

(4) Při zániku oprávněné organizace musejí být záznamní knihy zbraní a střeliva uzavřeny a protokolárně předány organizaci nově vzniklé, přejímající nebo té, na níž přešel majetek, práva a závazky zrušené organizace, popřípadě příslušnému ústřednímu orgánu.

§ 24

Uskladnění a zabezpečení zbraní a střeliva

(1) Oprávněné organizace jsou povinny řádně zajistit sklady nebo jiné místnosti, v nichž jsou zbraně a střelivo uloženy, zejména oplechovat dveře, opatřit okna pevně zabudovanými mřížemi nebo vnitřními okenicemi, uložit zbraně a střelivo v plechových skříních nebo bednách opatřených dvojím uzávěrem.

(2) Držitelé zbraní a střeliva jsou povinni ukládat zbraně a střelivo odděleně. Nemohou-li uložit střelivo v oddělené místnosti, skříni, popřípadě bedně, musejí je uložit alespoň pod samostatným uzávěrem.

Zbraně a střelivo v kulturních organizacích a zařízeních a vystavování zbraní

§ 25

(1) Pro žádost o vydání hromadného zbrojního průkazu k držení zbraní upravených pro střelbu cvičnými náboji (§ 38 odst. 1 zákona), dobu jeho platnosti, pro povinnosti kulturní organizace a zařízení a postup při zániku kulturní organizace a zařízení platí ustanovení § 13 až 16. V písemné žádosti o vydání hromadného zbrojního průkazu se neuvádějí údaje o pracovnících nebo členech, kteří budou zbraně nosit.

(2) Kulturní organizace a zařízení vystavující historické zbraně schopné střelby (§ 39 odst. 2 zákona) jsou povinny vést seznamy těchto zbraní, a to podle jejich druhu a ráže. Jedno vyhotovení seznamu předkládají příslušné okresní správě Sboru národní bezpečnosti; této správě oznamují i všechny změny v počtu, druhu a ráži držených zbraní.

(3) Pro evidenci a uskladnění zbraní uvedených v odstavci 1 platí ustanovení § 23 a 24.

§ 26

(1) Písemná žádost o povolení vystavovat zbraně schopné střelby (§ 39 odst. 1 zákona) se podává okresní správě Sboru národní bezpečnosti příslušné podle místa, kde mají být zbraně vystavovány, a musí obsahovat:

a) název a sídlo organizace,

b) druh, značky, ráže a výrobní čísla vystavovaných zbraní,

c) přesné označení místa a dobu vystavování zbraní,

d) jméno, příjmení, rodné číslo a číslo občanského průkazu pracovníka odpovědného za řádné zacházení se zbraněmi,

e) způsob vystavování zbraní a způsob jejich zabezpečení před odcizením nebo zneužitím,

f) účel výstavy a doporučení nadřízené organizace nebo orgánu.

(2) Držitel povolení je povinen neprodleně hlásit změny údajů uvedených v odstavci 1 písm. a) až e).

(3) Pro evidenci zbraní uvedených v odstavci 1 a vystavovaného střeliva platí ustanovení § 23.

(4) Držitel povolení je povinen zabezpečit vystavované zbraně mechanickými zábrannými prostředky (například mříže, nerozbitné vitríny) nebo zabezpečovací signalizací (například prostorová a kontaktní čidla); obdobně se zabezpečuje vystavované střelivo.

§ 27

Nákup střeliva

(1) Organizacím a osobám, které jsou držiteli zbrojního průkazu, loveckého lístku, hromadného zbrojního průkazu nebo hromadného povolení, lze prodávat pouze střelivo, jehož druh a ráže odpovídají zbrani zapsané v povolení nebo oprávnění k držení a nošení zbraně.

(2) Zbrojní průkaz a hromadný zbrojní průkaz vydaný na historické zbraně a na zbraně upravené pro střelbu cvičnými náboji neopravňuje k nákupu střeliva.

(3) Na žádosti osob o povolení nákupu střeliva (§ 45 odst. 1 zákona), pokud nejde o jeho vývoz, dovoz a průvoz, se vztahuje přiměřeně ustanovení § 6 a na žádosti organizací ustanovení § 13.

§ 28

Znehodnocení zbraní

(1) Písemná žádost o povolení znehodnocení zbraně musí obsahovat:

a) osobní data žadatele (§ 1 odst. 1), popřípadě název a sídlo organizace,

b) údaje o zbrani (druh, značka, ráže, výrobní číslo) a o povolení nebo oprávnění k jejímu držení a nošení (číslo, kdy a kým bylo vydáno),

c) důvod žádosti.

V případě, že žadatel není držitelem zbraně, musejí se v žádosti uvést též osobní data držitele, popřípadě název a sídlo organizace.

(2) Potvrzení o znehodnocení zbraně vydané organizací, která je provedla (§ 37 odst. 4 zákona), je držitel této zbraně povinen předložit do deseti dnů ode dne vydání orgánu, který znehodnocení povolil, k odhlášení zbraně z evidence; uvedené potvrzení je držitel zbraně povinen trvale uschovat.

(3) Znehodnocená zbraň se na žádost předává původnímu držiteli, popřípadě dědici.

§ 29

Sběratelství loveckých brokových nábojů a držení kulových nábojů

Lovecké brokové a kulové náboje lze držet pro účely uvedené v § 44 odst. 4 zákona nejvýše v počtu tří kusů od každého druhu a ráže.

§ 30

Oprávnění orgánů dozoru

(1) Orgány dozoru jsou oprávněny vyzvat držitele zbraně, aby si v určené lhůtě dal zbraň ověřit, mají-li za to, že zbraň neodpovídá stanoveným technickým podmínkám. 1)

(2) Orgány dozoru jsou oprávněny nařídit držitelům hromadných zbrojních průkazů a hromadných povolení, aby v určené lhůtě odstranili závady a nedostatky zjištěné kontrolou zabezpečení zbraní a střeliva proti zneužití a kontrolou evidence. Nebudou-li závady a nedostatky včas odstraněny, odeberou orgány dozoru zbraně a střelivo do úschovy, a to do doby, než bude zjednána náprava.

ČÁST ČTVRTÁ

Zvláštní, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 31

Oznámení o odnětí loveckého lístku

Národní výbor je povinen oznámit místně příslušné okresní správě Sboru národní bezpečnosti odnětí loveckého lístku osobě, o níž zjistí, že je držitelem zbrojního průkazu vydaného na kulovou zbraň pro lovecké účely.

§ 32

Střelnice

(1) V žádosti o souhlas ke zřízení střelnice musí organizace uvést:

a) název a sídlo organizace,

b) místo, kde má být střelnice zřízena,

c) druh střelnice (stálá, jednorázová, sportovní, lovecká, podniková),

d) důvod, pro který žádá o povolení,

e) doporučení nadřízeného orgánu nebo organizace.

(2) K žádosti musí organizace připojit:

a) rozhodnutí stavebního úřadu o umístění stavby,

b) stavební dokumentaci,

c) situační nákres střelnice s vyznačením prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě (například ochranných valů, krytů pro strážné a cílné),

d) posudek soudního znalce z oboru střeliva a výbušnin (specializace balistika).

(3) Žádost organizace o souhlas k provozu střelnice musí obsahovat kromě náležitostí uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) a odstavci 2 písm. b) a c), též posudek soudního znalce z oboru střeliva a výbušnin (specializace balistika), zda jsou splněna hlediska zajištění bezpečnosti při střelbě, a provozní řád.

(4) Pokud organizace žádá o souhlas ke zřízení a provozu jednorázové střelnice, musí žádost obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 1 a odstavci 2 písm. c) a d), souhlas vlastníka (správce), popřípadě uživatele pozemku, na kterém má být tato střelnice zřízena, a dobu střelby.

§ 33

Střelba z historických zbraní mimo střelnice

Žádost o povolení střelby z historických zbraní mimo schválené střelnice (§ 56 odst. 2 zákona) musí obsahovat:

a) osobní data žadatele (§ 1 odst. 1), popřípadě název a sídlo organizace,

b) místo, účel a dobu střelby,

c) údaje o zbrojním průkazu (hromadném zbrojním průkazu), jde-li o povolení střelby z historických zbraní ( § 30 zákona),

d) způsob zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při střelbě,

e) situační nákres místa střelby s vyznačením prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě,

f) posudek soudního znalce z oboru střeliva a výbušnin (specializace balistika).

§ 34

Záznamní knihy zbraní a střeliva a jiné evidenční záznamy vedené podle dosavadních předpisů musejí být trvale archivovány.

§ 35

Organizace, kterým bylo vydáno povolení k nákupu střeliva (§ 45 odst. 1 zákona), jsou povinny střelivo evidovat, uskladnit a zabezpečit podle ustanovení § 23 a 24.

§ 36

Držitelé kulových zbraní, kterým byl vydán zbrojní průkaz podle dosavadních předpisů, jsou povinni k žádosti o jeho prodloužení (§ 2 odst. 2) připojit též lékařský posudek o fyzické a duševní způsobilosti k používání kulové zbraně.

§ 37

Za zbraně, které budou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona zničeny, a za střelivo odevzdané organizací a osobou, které nemají potřebné povolení nebo oprávnění k držení a nošení zbraně a střeliva anebo jim nebylo vydáno, se neposkytuje náhrada.


§ 38

Ustanovení části první a třetí této vyhlášky se vztahují i na brokové zbraně pro jiné než lovecké účely, historické zbraně (§ 30 zákona), speciální expanzní přístroje (§ 32 zákona), s výjimkou ustanovení § 7 až 9 i na vojenské zbraně a přiměřeně též na hlavní části uvedených zbraní a na hlavní části kulových zbraní.

§ 39

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1984.


Ministr: JUDr. Vajnar CSc. v. r

Poznámky pod čarou

1) § 35 a násl. vyhlášky č. 165/1979 Sb.

Přesunout nahoru