Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o18/c19/1983 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 19/1983
Platnost od 31.08.1983
Účinnost od 01.07.1983
Zrušeno k 01.01.2004 (415/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Český báňský úřad

vydal podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšířeni dozoru státní báňské správy, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, Českou odborovou radou, jakož i s dalšími příslušnými ústředními orgány státní správy výnos č. 12/1982 Ú. v. ČSR ze dne 12. října 1982 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi v organizacích podléhajících dozoru státní báňské správy.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1983 a jeho úplný text byl publikován v částce 3/1982 Ú. v. ČSR.

Dnem účinnosti tohoto výnosu pozbývá platnost

a) díl pátý Svislá doprava a chůze výnosu Českého báňského úřadu čj. 1/1971, kterým se vydává, předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, pokud podléhají zákonu č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), reg. v částce 7/1971 Sb.,

b) díl pátý Svislá doprava a chůze výnosu Českého báňského úřadu č. 4/1980 Ú. v. ČSR o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, které podléhají státnímu odbornému dozoru orgánů státní báňské správy podle zákona ČNR č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, reg. v částce 26/1980 Sb.,

c) díl pátý Svislá doprava výnosu Českého báňského úřadu čj. 4500/1977, kterým se vydává předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu při pracích k zpřístupňování přírodních jeskyní a pracích k jejich udržování v bezpečném stavu, reg. v částce 5/1977 Ú. v. ČSR,

d) výnos Českého báňského úřadu čj. 5005/15/1972 ze dne 25. 7. 1972, kterým se stanoví podmínky pro konstrukci a provoz elektrických těžních strojů s automatickým nebo tlačítkovým řízením.

Český báňský úřad vydal podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšířeni dozoru státní báňské správy, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky. Českou odborovou radou, jakož i s dalšími příslušnými ústředními orgány státní správy výnos ze dne 7. července 1988 čj. 2373/1986, kterým se mění a doplňuje výnos Českého báňského úřadu č. 12/1982 Ú. v. ČSR o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi v organizacích podléhajících dozoru státní báňské správy. Výnos bude uveřejněn v Ústředním věstníku České socialistické republiky. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1986.

Český báňský úřad vydal podle § 39 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 6 odst. 6 písm. a) a b), § 7 odst. 5 a § 20 odst. 2 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, výnos č. 2/1990 ze dne 12. října 1990, kterým se mění a doplňují některé obecně závazné právní předpisy vydané v působnosti Českého báňského úřadu, a to tyto výnos Českého báňského úřadu č. 12/1982 Ú. v. ČSR ze dne 12. října 1982 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi v organizacích podléhajících dozoru státní báňské správy (reg. v částce 19/1983 Sb. a uveřejněný v částce 3/1982 Ú. v. ČSR). Výnosem se upravuje působnost orgánů a organizací, která vyplynula ze zrušení některých orgánů nadřízených organizaci t. j. středních článků řízení. Do výnosu lze nahlédnout na Českém báňském úřadu a na všech obvodních báňských úřadech v České republice. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1990.

Výnos Českého báňského úřadu ze dne 12. 10. 1982 č. 12/1982 Ú. v. ČSR o ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi v organizacích podléhajících dozoru státní báňské správy, ve znění výnosu Českého báňského úřadu ze dne 7. 7. 1986 č. j. 2373/86 a výnosu Českého báňského úřadu č. 443/1990 Sb, se mění takto:

V § 4 odst. 8 a 9, § 6 odst. 1, § 7 odst. § 4, 5 a 6, § 13 odst. 1, § 47 odst. 8, § 48 odst. 8, § 54 odst. 5, § 83 odst. 2, § 84 odst. 2, § 86 odst. 5, § 90 odst. 1, § 91 odst. 5 a odst. 6 písm. c), § 94, § 95 odst. 4, § 100 odst. 1 a 2, § 141 odst. 3, § 148 odst. 1 a 4, § 154 odst. 1, § 188 odst. 5, § 192 odst. 3 a § 193 odst. 1 se slova "vedoucí organizace" nahrazují slovy "závodní dolu nebo vedoucí pracovník".

Přesunout nahoru