Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 94/1983 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Částka 19/1983
Platnost od 31.08.1983
Účinnost od 01.07.1983
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

94

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 21. července 1983

o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti zdravotnictví


Dne 18. listopadu 1982 byla ve Vídni podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti zdravotnictví. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 4 dnem 1. července 1983.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek: Řehořek v. r.


DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Československá socialistická republika a Rakouská republika,

přejíce si podporovat rozvoj spolupráce mezi oběma státy v oblasti zdravotnictví,

jsouce přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k rozvoji dobrých sousedských vztahů mezi oběma státy, a

majíce na paměti svou odpovědnost pečovat podle cílů a zásad Světové zdravotnické organizace o co možná nejlepší ochranu zdraví v obou státech,

dohodly se uzavřít tuto dohodu:

Článek 1

Smluvní státy budou podporovat spolupráci v oblasti zdravotnictví. Tato spolupráce se bude uskutečňovat zejména prostřednictvím výměny zkušeností v těchto oblastech:

1. řízení, plánování a organizace zdravotnictví;

2. výchovy a dalšího vzdělávání lékařů a jiných zdravotnických pracovníků;

3. organizace preventivní péče;

4. organizace naléhavé lékařské pomoci, nemocniční a lázeňské péče;

5. hygieny a boje proti infekčním nemocem;

6. organizace a metod zdravotní výchovy;

7. organizace a metod kontroly léčiv.

Článek 2

Za účelem uskutečňování spolupráce budou smluvní státy podporovat zejména:

1. spolupráci svých zdravotnických zařízení a orgánů;

2. spolupráci svých lékařských vědeckých společností;

3. vzájemně dohodnuté výměny a styky mezi vědci a odborníky z oblasti zdravotnictví, především za účelem dalšího vzdělávání v povolání, včetně s tím souvisejícího používání laboratoří, vědeckých knihoven a jiných dokumentačních středisek;

4. vzájemné zvaní vědců a odborníků na příslušné odborné akce.

Článek 3

Za účelem provádění této dohody budou sjednávány střídavě v jednom z obou smluvních států plány práce platné vždy na dobu tří let. V těchto plánech práce budou blíže dohodnuty s přihlédnutím k zásadám vyváženosti a vzájemné prospěšnosti obsah a formy spolupráce, jakož i výměny vědců a odborníků, a to rozsah, délka pobytu a podmínky, zejména finanční, v přijímajícím státu, včetně zajištění bezplatné naléhavé lékařské péče.

Článek 4

Tato dohoda se uzavírá na dobu pěti let. Její platnost se prodlužuje vždy o dalších pět let, pokud jeden ze smluvních států tuto dohodu nevypoví písemně diplomatickou cestou nejpozději šest měsíců před uplynutím této lhůty.

Tato dohoda nabývá platnosti prvního dne třetího měsíce po uplynutí měsíce, v němž si smluvní státy vzájemně výměnou nót oznámily, že byly splněny vnitrostátní předpoklady pro vstup Dohody v platnost.

Na důkaz toho zmocněnci obou smluvních států tuto dohodu podepsali a opatřili pečetěmi.

Dáno ve Vídni dne 18. listopadu 1982 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyku českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za

Československou socialistickou republiku:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za

Rakouskou republiku:

Willibald P. Pahr v. r.

Přesunout nahoru