Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 93/1983 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Částka 19/1983
Platnost od 31.08.1983
Účinnost od 14.03.1983
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

93

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 21. července 1983

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví


Dne 22. října 1980 byla v Athénách podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 dnem 14. března 1983.

Slovenský překlad Dohody se vyhlašuje současně. *)


První náměstek: Řehořek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Řecké republiky, přejíce si podporovat spolupráci mezi svými zeměmi v oblasti zdravotnictví,

přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje ke zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva obou zemí a k rozvoji jejich vzájemných vztahů a

v souladu se Závěrečným aktem Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě podepsaným dne 1. srpna 1975 v Helsinkách,

dohodly se na tomto:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet a rozšiřovat rozsah své spolupráce v oblasti zdravotnictví a lékařských věd a budou podporovat vzájemnou výměnu zkušeností.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat tuto spolupráci zejména prostřednictvím:

a) výměny právních předpisů týkajících se zdravotní péče, jako i informací a publikací o zdravotnických problémech a způsobech i metodách používaných při jejich řešení,

b) spolupráce mezi vědeckými výzkumnými ústavy, zdravotnickými zařízeními a lékařskými vědeckými společnostmi ve zdravotnických otázkách oboustranného zájmu,

c) účasti občanů jedné země v postgraduálním studiu a speciálních kursech organizovaných vědeckými a výchovnými zařízeními druhé země,

d) účasti odborníků jedné země na lékařských kongresech, konferencích, mezinárodních nebo dvoustranných seminářích a sympoziích organizovaných v druhé zemi.

Článek 3

Smluvní strany budou ulehčovat reciproční výměny vědců, výzkumných pracovníků, jako i jiných lékařských a zdravotnických odborníků.

Článek 4

Každá smluvní strana bude poskytovat bezplatně občanům druhé smluvní strany ambulantní ošetření a první pomoc při úrazech a náhlých případech, když přímý lékařský zákrok je nevyhnutelný a neodkladný, jako i nevyhnutelné léčení při povinně hlášených přenosných chorobách s výjimkou tuberkulózy a pohlavních chorob.

Článek 5

1. Za účelem plnění ustanovení této dohody bude zřízen smíšený československo-řecký výbor. Tento výbor se bude scházet každé tři roky střídavě v Československé socialistické republice a Řecké republice za účelem vypracování podrobných plánů spolupráce a posouzení jejich plnění. V těchto plánech se budou taktéž upřesňovat finanční a organizační ustanovení potřebná pro vykonávání této dohody.

2. Oznámení týkající se spolupráce uvedené v této dohodě budou prováděna diplomatickou cestou.

Článek 6

Tato dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

Tato dohoda se uzavírá na období 5 let a její platnost bude mlčky prodlužována vždy o dalších 5 let, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví 6 měsíců před uplynutím platnosti.

Dáno v Athénách dne 22. října 1980 ve dvou původních vyhotoveních v jazyku anglickém.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ladislav Gerle v. r.

Za vládu

Řecké republiky:

Constantine Mitsotakis v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zde se uveřejňuje český překlad.

Přesunout nahoru